งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคลังสาธารณะ. การศึกษาเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคลังสาธารณะ. การศึกษาเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคลังสาธารณะ

2 การศึกษาเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล

3 งบประมาณเกี่ยวกับรายรับ - รายจ่ายของรัฐบาล ในระยะเวลา 1 ปี งบประมาณแผ่นดิน

4 ปีงบประมาณ งบประมาณปี 2546 1 ตุลาคม 2545 ถึง 30 กันยายน 2546

5 ประเภทของงบประมาณ งบประมาณสมดุล (Balance Budget) : งบประมาณที่เป็นรายได้ของรัฐรวมกันแล้ว เท่ากับรายจ่ายของรัฐพอดี : งบประมาณที่เป็นรายได้ของรัฐรวมกันแล้ว ไม่เท่ากับรายจ่ายของรัฐพอดี งบประมาณไม่สมดุล (Unbalance Budget)

6 ถ้ารายได้ > รายจ่าย เรียกว่า "งบประมาณเกินดุล" ถ้ารายได้ < รายจ่าย เรียกว่า "งบประมาณขาดดุล"

7 ปีงบประมาณรายได้รายจ่ายดุลเงินงบประมาณ 2538760,137.7670,552.589,585.2 2539850,176.8777,245.672,931.2 2540844,194.9910,314.7-66,119.8 2541727,392.6848,029.0-120,636.4 2542709,926.6840,185.8-130,259.2 ดุลงบประมาณของประเทศไทย หน่วย : ล้านบาท ที่มา : กรมบัญชีกลาง

8 งบประมาณรายรับ : การประมาณการของรัฐบาลว่าจะมีรายรับ ทั้งหมดเท่าใดในระยะเวลา 1 ปีงบประมาณ งบประมาณรายรับประกอบด้วย รายได้ เงินกู้ เงินคงคลัง

9  รายได้ 1.รายได้จากภาษีอากร 2.รายได้จากการขายสิ่งของและบริการ 3.รายได้จากรัฐพาณิชย์ 4.รายได้อื่นๆ

10  เงินกู้ เงินที่รัฐบาลกู้มาใช้จ่ายจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ หนี้สาธารณะ –หนี้ภายในประเทศ, หนี้ภายนอกประเทศ –หนี้ระยะสั้น, ระยะปานกลาง, ระยะยาว เมื่อรายได้ไม่เพียงพอกับรายจ่าย

11 หนี้สาธารณะคงค้าง ส.ค. 2545 % ของ GDP ก.ย. 2545 % ของ GDP หนี้รัฐบาลกู้โดยตรง 1,362.025.591,670.531.39 - หนี้ต่างประเทศ 408.3409.6 - หนี้ในประเทศ 953.61,260.9 หน่วย : พันล้านบาท

12 หนี้สาธารณะคงค้าง (ต่อ) ส.ค. 2545 % ของ GDP ก.ย. 2545 % ของ GDP หนี้ของรัฐวิสาหกิจที่ไม่เป็น สถาบันการเงิน 932.117.51907.117.04 - หนี้ที่รัฐบาลค้ำประกัน 796.8771.9 - หนี้ต่างประเทศ 373.0351.3 - หนี้ในประเทศ 423.8420.5 - หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำประกัน 135.2135.1 - หนี้ต่างประเทศ 62.963.2 - หนี้ในประเทศ 72.371.9 หน่วย : พันล้านบาท

13 หนี้สาธารณะคงค้าง (ต่อ) ปีส.ค. 2545 % ของ GDP ก.ย. 2545 % ของ GDP หนี้ของกองทุนเพื่อ การฟื้นฟูฯ 651.912.25357.26.71 - หนี้ที่รัฐบาลค้ำ ประกัน 112.0 - หนี้ที่รัฐบาลไม่ค้ำ ประกัน 539.9245.2 รวม 2946.055.352934.955.14 หน่วย : พันล้านบาท ที่มา : กระทรวงกรคลัง

14  เงินคงคลัง เงินที่เหลือจากการใช้จ่ายในปีก่อน ๆ ซึ่งรัฐบาล เก็บสะสมไว้และสามารถนำมาใช้ในปีที่มี รายจ่ายสูงกว่ารายได้

15 ประเภทรายรับ ปีงบประมาณ 25452546 จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ รายได้ 1. ภาษีอากร 735,370.679.7724,890.385.6 2. การขายสิ่งของ และบริการ 10,989.81.119,180.91.9 3. รัฐพาณิชย์ 40,908.54.037,000.03.7 4. รายได้อื่น 35,731.13.543,928.84.4 รายได้รวม 823,000.080.4825,000.082.5 เงินกู้ 200,000.019.6174,900.017.5 รวมรายรับ 1,023,000.0100.0999,900.0100.0 ประมาณการรายรับ หน่วย : ล้านบาท

16 รายได้จากภาษีอากร ภาษี คือ เงินที่ประชาชนถูกบังคับเก็บจาก รัฐบาล เพื่อนำไปใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ ของรัฐ แยกได้ 2 ประเภท คือ ภาษีทางตรง ภาษีทางอ้อม

17 : ภาษีที่ผู้เสียภาษีตามกฎหมายจะต้องรับภาระ ภาษีไว้เอง โดยจะผลักไปให้ผู้อื่นได้ยาก : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ภาษีที่ดิน ภาษีมรดก เป็นต้น ภาษีทางตรง

18 : ภาษีที่ผู้เสียภาษีตามกฎหมายสามารถผลักภาระ ภาษีให้ผู้อื่นได้ง่าย : ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต ภาษีศุลกากร ภาษีสินค้าขาเข้า – ขาออก เป็นต้น ภาษีทางอ้อม

19 อัตราภาษี อัตราคงที่ ( proportional rate ) อัตราก้าวหน้า ( progressive rate ) อัตราถอยหลัง ( regressive rate )

20 อัตราภาษีแบบคงที่ ( proportional rate ) : อัตราภาษีที่จัดเก็บในอัตราเท่ากันโดยไม่ คำนึงถึงขนาดของฐานภาษี : ภาษีมูลค่าเพิ่ม

21 อัตราภาษีแบบก้าวหน้า ( progressive rate ) : อัตราภาษีที่จัดเก็บหลายอัตรา แต่อัตราภาษีจะ สูงขึ้นเมื่อฐานภาษีขยายใหญ่ขึ้น : ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

22 อัตราภาษีแบบถอยหลัง ( regressive rate ) : อัตราภาษีที่จัดเก็บหลายอัตรา แต่อัตราภาษีจะ ลดลงเมื่อฐานภาษีขยายใหญ่ขึ้น : ภาษีสรรพสามิต

23 รายได้ อัตราภาษี ก. อัตราภาษี ข. อัตราภาษี ค. 1,0005%2%15% 2,0005% 10% 3,0005%8% 4,0005%10%5% อัตราคงที่อัตราก้าวหน้าอัตราถอยหลัง

24 หลักในการจัดเก็บภาษี 1.หลักความเป็นธรรม ( equity ) 2.หลักความแน่นอน ( certainty ) 3.หลักความสะดวก ( convenience ) 4.หลักประหยัด ( economy )

25 วัตถุประสงค์ของการเก็บภาษีอากร เพื่อหารายได้ เพื่อการควบคุม เพื่อการกระจายรายได้ เพื่อการชำระหนี้ของรัฐ เพื่อเป็นเครื่องมือในนโยบายทางธุรกิจ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ

26 งบประมาณทางด้านรายจ่าย

27 เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายกับ GDP ปีงบประมาณ GDP ณ ราคา ปัจจุบัน งบประมาณ รายจ่าย % ต่อ GDP 25394,622,832.0843,200.018.2 25404,740,249.0925,000.019.5 25414,628,431.0830,000.017.9 25424,632,100.0825,000.017.8 25434,904,700.0860,000.017.5 25445,098,100.0910,000.017.8 25455,309,200.01,023,000.019.3 25465,588,800.0999,900.017.9 หน่วย : ล้านบาท ที่มา : สำนักงบประมาณ

28 : การจำแนกงบประมาณรายจ่ายออกเป็น หมวดหมู่ตามลักษณะงานที่รัฐจะดำเนินการ ในแต่ละด้าน 1.การจำแนกรายจ่ายตามลักษณะงาน

29 ลักษณะงาน ปีงบประมาณ 25452546 จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ การบริหารทั่วไป 186,161.118.2188,298.018.9 การบริการชุมชน และสังคม 425,846.841.6420,310.941.9 การเศรษฐกิจ 238,763.123.4208,589.120.9 อื่นๆ 172,229.016.8182,702.018.3 รวม 1,023,000.0100.0999,900.0100.0 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามลักษณะงาน หน่วย : ล้านบาท ที่มา : สำนักงบประมาณ

30 2.การจำแนกรายจ่ายตามลักษณะเศรษฐกิจ : การจำแนกงบประมาณรายจ่ายออกเพื่อ แสดงให้เห็นผลทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นจาก การใช้จ่ายเงินของรัฐบาล : รายจ่ายเพื่อการลงทุน รายจ่ายประจำ และ รายจ่ายในการชำระหนี้เงินกู้

31 รายจ่ายเพื่อการลงทุน :รายจ่ายเพื่อสร้างความเจริญทางเศรษฐกิจ และรายจ่ายเพื่อการได้มาซึ่ง ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายประจำ :รายจ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ เงินรายจ่ายประเภทเงินเดือน ค่าจ้าง และ รายจ่ายเพื่อสวัสดิการแก่ข้าราชการ

32 ลักษณะเศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 25452546 จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ รายจ่ายลงทุน 223,617.021.9211,403.221.1 รายจ่ายประจำ 773,714.175.6753,545.075.4 รายจ่ายชำระคืนต้น เงินกู้ 25,668.92.534,951.83.5 รวม 1,023,000.0100.0999,900.0100.0 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามลักษณะเศรษฐกิจ หน่วย : ล้านบาท ที่มา : สำนักงบประมาณ

33 : รายจ่ายของหน่วยงานต่างๆ ของประเทศ 3.การจำแนกรายจ่ายตามส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ

34 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง หน่วย : ล้านบาท กระทรวง ปีงบประมาณ 25452546 งบกลาง 183,940.5148,133.9 สำนักนายกรัฐมนตรี 10,009.035,605.4 กระทรวงกลาโหม 78,584.279,714.9 กระทรวงการคลัง 114,917.7116,397.7 กระทรวงการต่างประเทศ 4,378.64,660.5 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 63,435.662,674.9 กระทรวงคมนาคม 35,810.535,032.4 กระทรวงพาณิชย์ 4,700.35,250.7 กระทรวงมหาดไทย 109,631.382,376.8

35 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง(ต่อ) หน่วย : ล้านบาท กระทรวง ปีงบประมาณ 25452546 กระทรวงยุติธรรม 1,611.02,034.7 กระทรวงแรงงานและ สวัสดิการสังคม 16,082.316,114.6 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโน โลยีและสิ่งแวดล้อม 12,095.714,043.3 กระทรวงศึกษาธิการ 162,428.0158,729.8 กระทรวงสาธารณสุข 41,500.642,262.7 กระทรวงอุตสาหกรรม 4,213.84,246.5 ทบวงมหาวิทยาลัย 32,035.532,444.7

36 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามกระทรวง(ต่อ) หน่วย : ล้านบาท กระทรวง ปีงบประมาณ 25452546 ส่วนราชการไม่สังกัดสำนัก นายกรัฐมนตรี กระทรวงหรือ ทบวง 49,914.349,679.4 หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ 7,972.88,256.6 รัฐวิสาหกิจ 37,181.842,642.1 กองทุนและเงินทุนหมุนเวียน 54,556.559,598.5 รวมทั้งสิ้น 1,023,000.0999,900.0 ที่มา : สำนักงบประมาณ

37 : การจำแนกรายจ่ายตามแผนงานด้านต่างๆ ของรัฐบาล 4.การจำแนกรายจ่ายตามแผนงาน

38 แผนงาน ปีงบประมาณ 25452546 จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ การบริหารงานของรัฐ 100,012.39.8106,596.210.6 การพัฒนาระบบ การเมือง 3,475.50.33,658.30.4 การสนับสนุนกิจการ ในพระองค์ 3,749.10.43,923.70.4 การผลิตและสร้าง รายได้ 138,895.613.6101,702.610.2 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน หน่วย : ล้านบาท

39 แผนงาน ปีงบประมาณ 25452546 จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ การพลังงาน 14,670.31.416,524.71.7 ด้านวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี 8,661.30.88,043.90.8 ด้านการขนส่ง 60,618.15.953,116.45.3 การบริหารรายได้ รายจ่ายของรัฐ 123,960.612.1134,337.413.4 การพัฒนาประชากร 307,767.830.1320,285.032.0 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน (ต่อ) หน่วย : ล้านบาท

40 แผนงาน ปีงบประมาณ 25452546 จำนวนร้อยละจำนวนร้อยละ การบริการสังคม และชุมชน 109,220.410.799,839.910.0 ด้านความมั่นคง 151,969.014.8151,871.915.2 รวม 1,023,000.0100.0999,900.0100.0 งบประมาณรายจ่ายจำแนกตามแผนงาน (ต่อ) หน่วย : ล้านบาท ที่มา : สำนักงบประมาณ

41 นโยบายการคลัง นโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการจัดหารายได้ การใช้จ่าย และการบริหารหนี้สาธารณะ เพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้อยู่ใน สภาวะที่เหมาะสม รวมทั้งให้มีผลต่อการเร่งรัด ความเจริญทางเศรษฐกิจและระดับการจ้างงาน ของประเทศ รวมไปถึงเพื่อส่งเสริมให้มีการ กระจายรายได้ให้เป็นธรรมยิ่งขึ้น

42 นโยบายการคลัง แบบขยายตัวแบบหดตัว เครื่องมือของนโยบายการคลัง แบบตั้งใจแบบอัตโนมัติ ด้านรายได้ด้านรายจ่าย ภาษีอัตรา ก้าวหน้า เงินช่วยเหลือ ผู้ว่างงาน

43 ลูกโป่ง GDP แฟบ (เศรษฐกิจตกต่ำ) เป่าลมเข้าไปในลูกโป่ง ลูกโป่ง GDP จะโตขึ้น ลูกโป่งสวยพอดี ลูกโป่ง GDP ตึงมาก (เศรษฐกิจขยายตัวมากเกินไป) ปล่อยลมออกจากลูกโป่ง ลูกโป่ง GDP จะแฟบลง ลูกโป่งสวยพอดี

44 ลูกโป่ง GDP แฟบ GDP = C + I + G + ( X - M ) ลูกโป่ง GDP ตึงมาก เป่าลมเข้า ปล่อยลมออก GDP = C + I + G + ( X - M )

45 เครื่องมือของนโยบายการคลัง แบบตั้งใจ

46 1.ทางด้านรายได้ หรือการเปลี่ยนแปลงอัตราภาษี ลูกโป่ง GDP แฟบ ลดอัตราภาษี ลูกโป่ง GDP ตึงมาก เพิ่มอัตราภาษี GDP = C + I + G + ( X - M )

47 ลดอัตราภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา รายได้สุทธิส่วนบุคคล (DI) เพิ่มขึ้น รายจ่ายเพื่อบริโภคสูงขึ้น (C )

48 ลดอัตราภาษีเงินได้นิติบุคคล รายได้กลุ่มธุรกิจสูงขึ้น รายจ่ายเพื่อการลงทุนสูงขึ้น (I )

49 ลดภาษีการค้า ภาษีมูลค่าเพิ่ม ความต้องการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น รายจ่ายเพื่อการซื้อสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น GDP เพิ่มขึ้น

50 2.ทางด้านรายจ่าย หรือการเปลี่ยนแปลง ปริมาณการใช้จ่ายของรัฐบาล การใช้จ่ายของรัฐบาล G G ในรายได้ประชาชาติ ไม่รวมเงินโอนและ เงินช่วยเหลือ การใช้จ่ายของรัฐบาลในที่นี้จะรวมถึงเงินโอน และเงินช่วยเหลือ

51 ลูกโป่ง GDP แฟบ เพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาล ลูกโป่ง GDP ตึงมาก GDP = C + I + G + ( X - M ) ลดการใช้จ่ายของรัฐบาล

52 ลูกโป่ง GDP แฟบ เพิ่มรายจ่ายของรัฐในการซื้อสินค้าและบริการ หรือ เพิ่มรายจ่ายประเภทเงินโอนและเงินช่วยเหลือ บุคคลมีรายได้มากขึ้น บริโภคมากขึ้น (C ) การลงทุนมากขึ้น ( I ) GDP

53 รายจ่ายของรัฐจะมีผลมากน้อยขึ้นอยู่กับขนาดและ ประเภทของการใช้จ่าย รายจ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการ หรือรายจ่าย เงินโอนและเงินช่วยเหลือ รายจ่ายเพื่อใช้ในโครงการที่เป็นการพัฒนา ปัจจัยพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รายจ่ายเพื่อซื้ออาวุทยุทโธปกรณ์

54 เครื่องมือของนโยบายการคลัง แบบอัตโนมัติ

55 ( built in stabilizer ) เครื่องมือที่สามารถปรับตัวเพื่อให้เกิดเสถียรภาพ หรือลดความผันผวนได้โดยอัตโนมัติ เครื่องมือที่มีผลทำให้รายได้จากภาษีอากร และ รายจ่ายเปลี่ยนแปลงไปเอง โดยรัฐบาลไม่ต้อง ดำเนินการใดๆ

56 มาตรการที่สำคัญ การจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน

57 การจัดเก็บภาษีในอัตราก้าวหน้า รายได้อัตราภาษี (ร้อยละ) ต่ำกว่า 20,000 10 20,001 - 50,00040 เดิม รายได้ 30,000 บาท เสียภาษี 2,000 + 4,000 = 6,000 บาท รายได้สุทธิ 24,000 บาท

58 ลูกโป่ง GDP ตึงมาก (เศรษฐกิจขยายตัวมาก) รายได้ 50,000 บาท (เพิ่มจากเดิม 20,000 บาท) เสียภาษี 2,000 + 12,000 = 14,000 บาท รายได้สุทธิ 36,000 บาท (เพิ่มจากเดิม 12,000 บาท) รายได้C IY YC I

59 ลูกโป่ง GDP แฟบ (เศรษฐกิจตกต่ำ) รายได้ 20,000 บาท (ลดลงจากเดิม 10,000 บาท) เสียภาษี 2,000 บาท รายได้สุทธิ 18,000 บาท (ลดลงจากเดิม 6,000 บาท) รายได้C IY YC I

60 ลูกโป่ง GDP แฟบ (เศรษฐกิจตกต่ำ) การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน รายได้C IY ว่างงานมาก ไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน มีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน รายได้YC I รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานเพิ่มขึ้น (G )

61 ลูกโป่ง GDP ตึงมาก การจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน (ต่อ) รายได้C IY ว่างงานน้อย ไม่มีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน มีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงาน รายได้YC I รัฐจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ว่างงานลดลง (G ) รัฐเก็บเงินประกันการว่างงานเพิ่มขึ้น (รายได้ )

62 นโยบายการคลัง

63 นโยบายการคลังแบบขยายตัว (Expansionary fiscal policy) ใช้ในกรณีเศรษฐกิจตกต่ำ เครื่องมือ : เพิ่มรายจ่าย และ ลดอัตราภาษี งบประมาณรายได้ < งบประมาณรายจ่าย การใช้งบประมาณขาดดุล

64 นโยบายการคลังแบบหดตัว (Contractionary fiscal policy) ใช้ในกรณีเศรษฐกิจมีการขยายตัวมากเกินไป เครื่องมือ : ลดรายจ่าย และ เพิ่มอัตราภาษี งบประมาณรายได้ > งบประมาณรายจ่าย การใช้งบประมาณเกินดุล

65 เศรษฐกิจขยายตัวมากเศรษฐกิจตกต่ำ นโยบายการคลังแบบหดตัวนโยบายการคลังแบบขยายตัว ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ (ภาษี) เพิ่มรายจ่าย ลดรายได้ (ภาษี) งบประมาณแบบเกินดุลงบประมาณแบบขาดดุล


ดาวน์โหลด ppt การคลังสาธารณะ. การศึกษาเกี่ยวกับรายรับและรายจ่ายของรัฐบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google