งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 บทที่ 8 การออกแบบช่องทาง การตลาด (Marketing Channels Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 บทที่ 8 การออกแบบช่องทาง การตลาด (Marketing Channels Design)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 บทที่ 8 การออกแบบช่องทาง การตลาด (Marketing Channels Design)

2 2 กลยุทธ์การตลาดและการออกแบบช่องทาง การตลาด Differentiation Advantage สร้างโอกาส เพื่อหาลูกค้าและเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น Differentiation Advantage สร้างโอกาส เพื่อหาลูกค้าและเข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้น Positioning the channel to gain differential advantage ของช่องทาง การตลาด ยังสามารถก่อให้เกิดความ ได้เปรียบในการจัดจำหน่ายและการ กระจายสินค้าได้ Positioning the channel to gain differential advantage ของช่องทาง การตลาด ยังสามารถก่อให้เกิดความ ได้เปรียบในการจัดจำหน่ายและการ กระจายสินค้าได้

3 3 การออกแบบช่องทางการตลาด (Marketing Channels Design) การออกแบบช่องทางการตลาด หมายถึง การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างช่องทางการตลาด ใหม่ๆ หรือการปรับเปลี่ยนช่องทางการตลาดที่มี อยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Berman, 1999) การออกแบบช่องทางการตลาด หมายถึง การ ตัดสินใจเกี่ยวกับการสร้างช่องทางการตลาด ใหม่ๆ หรือการปรับเปลี่ยนช่องทางการตลาดที่มี อยู่เดิม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น (Berman, 1999)

4 4 การออกแบบช่องทางการตลาด (Marketing Channels Design) การออกแบบช่องทางการตลาดให้เหมาะสม กับลักษณะสินค้า ราคา และ ตำแหน่งทาง การตลาด การออกแบบช่องทางการตลาดให้เหมาะสม กับลักษณะสินค้า ราคา และ ตำแหน่งทาง การตลาด เพื่อให้สินค้าและบริการได้มีการกระจายไป ยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งในแง่ ของถูกเวลาและถูกสถานที่ (Right Time, Right Place) เพื่อให้สินค้าและบริการได้มีการกระจายไป ยังกลุ่มเป้าหมายได้อย่างถูกต้อง ทั้งในแง่ ของถูกเวลาและถูกสถานที่ (Right Time, Right Place) เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มาก ที่สุด การออกแบบช่องทางการตลาด เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้มาก ที่สุด การออกแบบช่องทางการตลาด มี 7 ขั้นตอน รูป 8.8 หน้า 164 มี 7 ขั้นตอน รูป 8.8 หน้า 164

5 5 ขั้นตอนการออกแบบช่องทาง การตลาด 1. พิจารณาถึงความต้องการในการ ออกแบบช่องทางการตลาด โดยพิจารณา จากปัจจัยภายในและภายนอก (Recognition the need for a channel design decision) 2. กำหนดวัตถุประสงค์ของการกระจาย สินค้าโดยต้องสอดคล้องกับกลยุทธ์ทาง การตลาดด้วย (Setting and coordinating of distribution )

6 6 3. กำหนดงานต่างๆในการดำเนินงานการ กระจายสินค้า (Specification of distribution tasks) ให้มีความชัดเจน 3.1 การหาสมาชิกหลักในช่องทาง การตลาด 3.1 การหาสมาชิกหลักในช่องทาง การตลาด 3.2 การหาสมาชิกเสริมในช่องทาง การตลาด 3.2 การหาสมาชิกเสริมในช่องทาง การตลาด

7 7 4. พัฒนาทางเลือกและโครงสร้างของ ช่องทางการตลาด (Development of alternative and channel structure) ซึ่ง มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 4.1 กำหนดจำนวนระดับของช่องทาง การตลาด (Number of level in channel) 4.2 กำหนดความถี่ในระดับต่างๆ (Intensities at the variance levels) 4.3 กำหนดประเภทคนกลางที่ต้องการ (Type of channel members : Intensive, Selective, Exclusive)

8 8 5. ประเมินโครงสร้างของช่องทางการตลาดที่ มีผลต่อส่วนต่างๆของช่องทางการตลาด โดยพิจารณาจาก  Market variables  Product variables  Company variables  Intermediary variable  Behavioral variables

9 9 6. การเลือกโครงสร้างที่ดีที่สุดเพื่อให้ บรรลุวัตถุประสงค์ของการกระจายสินค้า (Choosing the best channel structure) 7. ดำเนินการเลือกสมาชิกในช่องทาง การตลาดที่ถูกต้องและเหมาะสม ( Selecting the channel members)


ดาวน์โหลด ppt 1 บทที่ 8 การออกแบบช่องทาง การตลาด (Marketing Channels Design)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google