งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 7 รายรับ รายรับจากการผลิต ลักษณะของเส้นรายรับต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉลี่ย และ รายรับหน่วยท้ายสุด การหาค่า TR AR และ MR จากสมการอุปสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 7 รายรับ รายรับจากการผลิต ลักษณะของเส้นรายรับต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉลี่ย และ รายรับหน่วยท้ายสุด การหาค่า TR AR และ MR จากสมการอุปสงค์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 7 รายรับ รายรับจากการผลิต ลักษณะของเส้นรายรับต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉลี่ย และ รายรับหน่วยท้ายสุด การหาค่า TR AR และ MR จากสมการอุปสงค์ การวัดค่า TR AR และ MR

2 รายรับจากการผลิต หมายถึง รายได้ที่ผู้ผลิตได้รับจากการขาย ผลผลิตตามราคาที่กำหนดขึ้น รายรับ แบ่งเป็น 3 ประเภท ได้แก่ –รายรับรวม (Total Revenue: TR) หมายถึงรายรับทั้งหมดที่ ผู้ผลิตได้รับจากการขายสินค้าจำนวนต่างๆ ณ ระดับราคาขาย ต่างๆ ในตลาด TR = P x Q –รายรับเฉลี่ย (Average Revenue: AR) หมายถึงรายรับ ทั้งหมดเฉลี่ยต่อผลผลิต 1 หน่วย AR = TR = PxQ = P Q Q –รายรับหน่วยท้ายสุด (Marginal Revenue: MR) หมายถึง รายรับทั้งหมดที่เปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการ ขายสินค้าเพิ่มขึ้นอีก 1 หน่วย MR =  TR = TRn - TRn-1  Q 7.1 รายรับจากการผลิต (Revenue)

3 เส้นรายรับประเภทต่างๆ ขึ้นอยู่กับตลาดผลผลิตว่าเป็นตลาด ผลผลิตประเภทใด –ตลาดผลผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ –ตลาดผลผลิตเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ 7.1 ลักษณะของเส้นรายรับต่าง ๆ 1.ตลาดผลผลิตเป็นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ oลักษณะตลาดที่สำคัญคือ มีผู้ซื้อผู้ขายจำนวนมาก ทำให้ ผู้ขายแต่ละรายไม่มีอิทธิพลในการกำหนดราคาสินค้าที่ขาย ราคาสินค้าจะถูกกำหนดโดยอุปสงค์และอุปทานของตลาด และมีราคาเดียว oหาก P = 10 TR = P x Q = 10 x Q AR = TR/Q = 10 MR =  TR/  Q =  10Q/  Q = 10

4 ความสัมพันธ์ของ TR, AR และ MR ราคาปริมาณสินค้ารายรับรวมรายรับเฉลี่ยรายรับหน่วยสุดท้าย (P)(Q)(TR)(AR)(MR) 100 0 1 22010 33010 44010 55010 66010

5 ลักษณะเส้นรายรับของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ TR 20 D=AR=MR=P 10 Q 2 1 0 รายรับ

6 ความสัมพันธ์ของ TR, AR และ MR 2. ตลาดผลผลิตเป็นตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์  ในตลาดประเภทนี้ผู้ขายมีอิทธิพลในการกำหนดราคาสินค้า  ปริมาณการขายสินค้าและราคาสินค้ามีผลต่อกัน คือ ถ้าต้องการขาย สินค้าได้ปริมาณมาก ต้องตั้งราคาต่ำ แต่หากขายสินค้าปริมาณน้อย ราคาสินค้าจะสูงขึ้น ราคา (P) ปริมาณสินค้า (Q) รายรับรวม (TR) รายรับเฉลี่ย (AR) รายรับหน่วยท้ายสุด (MR) 101 9218 9 8 8324 8 6 7428 7 4 6530 6 2 56 5 0 4728 4 –2–2 3824 3 –4–4

7 10 - 20 - 30 - 0 MR TR AR Q 1 234 6 7 8 ราคา, รายรับ 5 ลักษณะเส้นรายรับของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ o เส้น TR เป็นเส้นโค้งรูปตัวยูคว่ำ เนื่องจากราคาขายไม่คงที่ o เส้น AR และ MR มีค่า  เรื่อยๆ เมื่อปริมาณขาย  o เส้น MR อยู่ต่ำกว่า AR เสมอ

8 ลักษณะเส้นรายรับของตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ (continuous function) ราคา, รายรับ 0 ปริมาณผลผลิต (Q) TR MR AR Q

9 7.3 ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉลี่ย และรายรับหน่วยท้ายสุด oความสัมพันธ์ระหว่าง TR และ MR oเมื่อ Q   TR   MR เป็นบวก oเมื่อ MR = 0  TR max oเมื่อ MR เป็นลบ  TR  oความสัมพันธ์ระหว่าง AR และ MR –เมื่อ AR คงที่  AR = MR –เมื่อ AR   AR > MR ทุกๆ ปริมาณผลผลิต

10 7.4 การหาค่า TR, AR และ MR จากสมการอุปสงค์ จากสมการอุปสงค์ Q = f (P) เช่น Q = 10-P P = 10-Q TR = P x Q = (10-Q) Q = 10Q-Q 2 AR = TR = 10Q-Q 2 = 10-Q = P Q Q MR = dTR = 10-2Q (MR คือค่าความชันของ TR) d Q หากมีค่า Q ก็สามารถรู้ค่า TR, AR, MR ณ Q นั้นได้ ที่ TR สูงสุด MR=0 เป็นปริมาณการผลิตใด? TR และ AR มีค่าเท่าใด? MR = 10-2Q 10-2Q = 0 2Q = 10 Q = 5  TR สูงสุด คือ TR = 10Q-Q 2 = (10 x 5) - 5 2 = 50-25 = 25 และที่ Q = 5, AR = 10-5 = 5 และที่ Q = 5, AR = 10-5 = 5

11 1. การวัดค่า TR 7.5 การวัดค่า TR, AR และ MR E TR Q Q 0 0 E รายรับ Q Q วัดค่า TR จากเส้น TR A A TR เมื่อ Q = OQ หน่วย = OA หน่วย

12 วัดค่า TR จากเส้น AR สามารถหา TR จากเส้น AR โดยเอาค่า AR ณ ปริมาณที่ต้องการ หา TR มาคูณด้วยปริมาณดังกล่าว จะได้พื้นที่ ซึ่งมีค่าเท่ากับ TR รายรับ P P AR E E 0 0 Q Q Q Q TR = P  Q = (OP)  (OQ)   OPEQ

13 วัดค่า TR จากเส้น MR สามารถหา TR จากเส้น MR โดย TR จะเท่ากับพื้นที่ใต้เส้น MR ณ ปริมาณที่ต้องการหา TR รายรับ A E E A AR= MR AR MR QQ 00 Q Q รายรับ TR เมื่อ Q = OQ หน่วย คือพื้นที่ใต้เส้น MR ที่ Q = OQ TR =  OAEQ

14 2. การหาค่า AR หาค่า AR จากเส้น TR ที่เป็นเส้นตรง AR เป็นค่า slope ของเส้นที่ลากจาก origin มายัง TR ณ ปริมาณต่าง ๆ เช่น ที่ Q=OQ 1 หน่วย  AR=TR 1 /OQ 1 ที่ Q=OQ 2 หน่วย  AR=TR 2 /OQ 2 เนื่องจาก TR เป็นเส้นตรง slope ของเส้นที่ลากจาก origin ไปยัง TR มีค่า = slope TR และมีค่าคงที่ตลอด เมื่อสร้างเส้น AR จะได้เส้น AR เป็นเส้นตรง ขนานกับแกนนอน รายรับ TR TR 2 AR E TR 1 Q1Q1 Q2Q2 Q2Q2 Q Q Q1Q1 00

15 หาค่า AR จากเส้น TR ที่เป็นเส้นโค้ง AR Q Q1Q1 Q2Q2 Q1Q1 Q2Q2 E F 0 0 Q รายรับ TR A B AR ได้จาก slope ของเส้นที่ลากจากจุดกำเนิดไปยัง TR เช่น Q = OQ 1 หน่วย  AR=AQ 1 /OQ 1 Q = OQ 2 หน่วย  AR=BQ 2 /OQ 2 ค่าของ AR จะ  เรื่อย ๆ

16 3. การหาค่า MR หาค่า MR จากเส้น TR ที่เป็นเส้นตรง รายรับ TR A MR TR 1 Q1Q1 Q1Q1 Q Q0 0 MR เป็นค่า slope ของ TR คือ MR =  TR/  Q ที่ Q=OQ 1 หน่วย MR= slope TR ที่จุด A และไม่ว่าจะหา slope ที่จุดใดๆ บนเส้น TR ที่เป็นเส้นตรง จะได้เส้น MR ที่ เป็นเส้นตรงขนานกับแกนนอน

17 หาค่า MR จากเส้น TR ที่เป็นเส้นโค้ง TR Q Q1Q1 MR Q 0 รายรับ A B C 0 เส้น TR เป็นเส้นโค้ง มี slope ไม่คงที่ ที่ Q= OQ 1 หน่วย MR = slope ที่จุด A โดยค่า slope ของ TR จะลดลง เรื่อยๆ และหลังจาก slope เท่ากับ 0 ที่จุด B แล้ว ก็จะมีค่าติดลบ เช่นที่จุด C เมื่อนำมาสร้างเส้น MR ได้เส้น MR ที่ลดลงจากซ้ายไปขวา และมี slope = 0 ณ จุดตัดบนแกนนอน (Q=0) หลังจากนั้นค่า MR ติดลบ

18 4. การหาเส้น MR จากเส้น AR ที่มีค่าลดลง เมื่อ P ไม่คงที่ AR จะ  หาก Q  เรื่อยๆ MR จึง < AR ทุกระดับ Q เมื่อลากเส้น MR จากเส้น AR ที่มีค่าลดลง จะได้ MR แบ่งครึ่ง AR ทุกระดับ Q P X Y B D E AR Q Q1Q1 MR 0 C TR = P  Q เมื่อ P=OX และ Q=OQ 1 TR = (OX)  (OQ 1 ) =  OXYQ 1 TR = OXDEQ 1 +DYE TR เป็นพื้นที่ใต้เส้น MR ณ Q=OQ 1 TR = พื้นที่ OBDEQ 1 TR = OXDEQ 1 +BXD BXD และ  DYE มีค่าเท่ากัน โดยมีมุม ฉากและมุมตรงข้ามเท่ากัน XD = DY


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 7 รายรับ รายรับจากการผลิต ลักษณะของเส้นรายรับต่างๆ ความสัมพันธ์ระหว่างรายรับรวม รายรับเฉลี่ย และ รายรับหน่วยท้ายสุด การหาค่า TR AR และ MR จากสมการอุปสงค์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google