งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้าน นักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้าน นักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้าน นักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา

2 การเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ จัดส่งข้อมูล ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ ศูนย์เทคโนโลยี สารสนเทศ สำนักปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ( สกอ.) สำนักงาน คณะกรรมการ การอุดมศึกษา ( สกอ.) สำนักงานสถิติ แห่งชาติ กระทรวง ICT สำนักงานรับรองมาตรฐาน และประเมินคุณภาพ การศึกษา ( สมศ.) สำนักมาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา สำนักมาตรฐาน และ ประเมินผล อุดมศึกษา ก.พ.ร.ก.พ.ร. ก.พ.ร.ก.พ.ร. มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร กลุ่มสารสนเทศ จัดส่งข้อมูลเป็นรายบุคล จัดส่งข้อมูลเป็นสถิติ, จำนวน ตามความต้องการ, เป็นครั้งคราว กระทรวง แรงงาน สำนักงานตำรวจ แห่งชาติ

3 กำหนดการจัดส่งข้อมูล กำหนดส่งภายในวันที่ 30 กรกฎาคม 2555 - ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 1 - ข้อมูลรายบุคคลบุคลากร กำหนดส่งภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2555 - ข้อมูลผู้สำเร็จการศึกษา กำหนดส่งภายในวันที่ 30 ธันวาคม 2555 - ข้อมูลรายบุคคลนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 - ข้อมูลการเงินอุดมศึกษา - ข้อมูลการมีงานทำของบัณฑิต ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

4 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล หลักสูตร ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูลหลักสูตรในสถาบันอุดมศึกษา - เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลคณะ / สำนัก / สถาบัน ผ่านระบบ นำส่งข้อมูลเข้าคลังข้อมูลอุดมศึกษา URL : www.data3.mua.go.th www.data3.mua.go.th - ข้อมูลสาขาวิชาที่สังกัดโครงการจัดตั้งคณะ แก้ไข เปลี่ยนสังกัดคณะสาขาวิชาที่เปิดสอน เช่น สาขาวิชาการจัดการอาชีวอุตสาหกรรม สังกัดคณะ เทคโนโลยีอุตสาหกรรม การบริหารและพัฒนาการศึกษา สังกัด คณะครุศาสตร์ เป็นต้น

5 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล รายบุคคลนักศึกษา CITIZEN_ID ที่เป็นนักศึกษาต่างชาติที่เข้าศึกษาตั้งแต่ปี การศึกษา 2554 มีรูปแบบการจัดเก็บ XX XXX XXXXXXXX วันเดือนปีเกิด เรียงตาม ปี ( ค. ศ.) เดือนวัน อักษรตัวแรกของชื่อต้น ชื่อกลาง และชื่อ สกุล อักษรย่อเป็นชื่อประเทศ

6 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล รายบุคคลนักศึกษา ( ต่อ ) ชื่อฟิลด์การเปลี่ยนแปลง PREFIX_NAME_ID จากนาย, นาง, นางสาว เป็น อ้างอิงตาม REF_PREFIX_NAME ISCED_ID อ้างอิงตามองค์การ UNESCO STD_STATUS_ID เพิ่มข้อมูลในรายการอ้างอิงตาม REF_STD_STATUS ACC_GPA เพิ่มความสำคัญจาก * เป็น *** FUND_STATUS_ID เพิ่มความสำคัญจาก * เป็น ***

7 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล รายบุคคลบุคลากร ชื่อฟิลด์การเปลี่ยนแปลง CITIZEN_ID ถ้าเป็นบุคลากรต่างชาติ ใช้เกณฑ์เดียวกันกับนักศึกษา PREFIX_NAME_ID จากนาย, นาง, นางสาว เป็น อ้างอิงตาม REF_PREFIX_NAME ตามบัตรประจำตัวประชาชน SUB_DISTRICT_ID อ้างอิงตาม REF_SUB_DISTRICT DISTRICT_ID อ้างอิงตาม REF_DISTRICT TEACH_ISCED_ID อ้างอิงตามองค์การ UNESCO ถ้าไม่มีหน้าที่สอน ใส่ ---- ---- GRAD_PROG_ID อ้างอิงตาม REF_PROGRAM STAFF_LEV_ID ลดความสำคัญจาก *** เป็น *

8 การเปลี่ยนแปลงรายการข้อมูล รายบุคคลผู้สำเร็จการศึกษา ชื่อฟิลด์การเปลี่ยนแปลง CITIZEN_ID ถ้าเป็นบุคลากรต่างชาติ ใช้เกณฑ์เดียวกันกับ นักศึกษา PREFIX_NAME_ID จากนาย, นาง, นางสาว เป็น อ้างอิงตาม REF_PREFIX_NAME ตามบัตรประจำตัวประชาชน ISCED_ID อ้างอิงตามองค์การ UNESCO PROGRAM_ID อ้างอิงตาม REF_PROGRAM SUB_DISTRICT_ID อ้างอิงตาม REF_SUB_DISTRICT DISTRICT_ID อ้างอิงตาม REF_DISTRICT RACE_ID อ้างอิงตาม REF_RACE RELIGION_ID อ้างอิงตาม REF_RELIGION DATEGRADUATION เพิ่มรายการข้อมูลใหม่ PROVINCE_ID รหัสภูมิลำเนา ยกเลิกการจัดเก็บข้อมูล


ดาวน์โหลด ppt วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00- 12.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและ คอมพิวเตอร์ การจัดเก็บข้อมูลรายบุคคลด้าน นักศึกษา บุคลากร และผู้สำเร็จการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google