งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

2 อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม
อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม สังคมศึกษา การบัญชี หมู่ ๑ (๒ ปี) การบัญชี หมู่ ๒ (๒ ปี) โทร. 08 – 4428 – 9579

3 โทร. 08 – 9417 – 3704 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร ศูนย์ วิชาศึกษาทั่วไป
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร นิติศาสตร์ หมู่ ๑ นิติศาสตร์ หมู่ ๒ โทร. 08 – 9417 – 3704 ศูนย์ วิชาศึกษาทั่วไป

4 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม
อาจารย์นพดล ชาสงวน การบัญชี บริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด โทร ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

5 อาจารย์อำนาจ สุนาพรม โทร. 08-6237 – 8844 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม
อาจารย์อำนาจ สุนาพรม ปฐมวัย หมู่ ๒ ศิลปกรรม โทร – 8844 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

6 อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ
อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ สถาปัตยกรรม การผลิต โทร – 9914 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

7 อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์
อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) โทร – 5683 ที่อยู่ กองพัฒนานักศึกษา

8 อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หมู่ ๑ โทร – 5845 ที่อยู่ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 ผศ.ชไมพร รักษาสุข การอาหาร โทร – 5464 ที่อยู่ อาคาร คหกรรม

10 ผศ.อังคณา เทียนกล่ำ โทร. 08 – 5851 – 7033 ที่อยู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ผศ.อังคณา เทียนกล่ำ เกษตรศาสตร์ โทร. 08 – 5851 – 7033 ที่อยู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

11 ผศ.ยุพิน แวงสุข เทคนิคการสัตวแพทย์ โทร. 08 – 9841 – 2988 ที่อยู่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

12 ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง โยธา โทร. 08– 0747 – 1118 ที่อยู่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

13 อาจารย์เกษวดี ชมชายผล
อาจารย์เกษวดี ชมชายผล ชีววิทยา โทร.08– 1408 – 7704 ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2

14 คณิตศาสตร์ (วท.บ.) อาจารย์นำพร อินสิน ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน
อาจารย์นำพร อินสิน คณิตศาสตร์ (วท.บ.) ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2 โทร. 08– 6499 – 5200

15 อาจารย์สพสันติ์ เพชรคำ
อาจารย์สพสันติ์ เพชรคำ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) หมู่ ๑ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) หมู่ ๒ โทร. 08– 1873 – 3245 ที่อยู่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

16 ผศ.ธวัชชัย ไพไหล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่ ๑ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่ ๒ โทร. 08– 4027 – 9668 ที่อยู่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

17 เบญจพร อุผา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปฐมวัยหมู่ ๑
เบญจพร อุผา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปฐมวัยหมู่ ๑ โทร. 08 – 1729 – 1210 ที่อยู่ สำนักงานศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป(ศูนย์คอมฯ)

18 อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม
อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โทร. 08– 7950 – 5254 ที่อยู่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

19 อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๒
อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๒ โทร. 08 – 0055 – 4500 ที่อยู่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

20 ศรีสุข ผาอินทร์ (พี่ทิ๊ก)
ศรีสุข ผาอินทร์ (พี่ทิ๊ก) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หมู่ ๒ อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ ๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ ๒ โทร. 08 – 5759 – 2548 ที่อยู่ ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป(ศูนย์คอมฯ)

21 อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา
อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา อุตสาหกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ ๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ ๑ โทร. 08 – 1799 – 4017 ที่อยู่ ห้อง 321คณะมนุษยศาสตร์ฯ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google