งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

3 อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม สังคมศึกษา การบัญชี หมู่ ๑ ( ๒ ปี ) การบัญชี หมู่ ๒ ( ๒ ปี ) โทร. 08 – 4428 – 9579

4 ผศ. ปรีชา ธรรมวินทร นิติศาสตร์ หมู่ ๑ นิติศาสตร์ หมู่ ๒ โทร. 08 – 9417 – 3704 ศูนย์ วิชาศึกษาทั่วไป

5 อาจารย์นพดล ชาสงวน การบัญชี บริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด โทร. 08-413-0741 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

6 อาจารย์อำนาจ สุนาพรม ปฐมวัย หมู่ ๒ ศิลปกรรม โทร. 08-6237 – 8844 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

7 อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ สถาปัตยกรรม การผลิต โทร. 08 - 6098 – 9914 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

8 อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ภาษาอังกฤษ ( ศศ. บ.) โทร. 08-1965 – 5683 ที่อยู่ กองพัฒนา นักศึกษา

9 อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง ภาษาอังกฤษ ( ค. บ.) หมู่ ๑ โทร. 08 - 1872 – 5845 ที่อยู่ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

10 ผศ. ชไมพร รักษาสุข การอาหาร โทร. 08 - 7218 – 5464 ที่อยู่ อาคาร คหกรรม

11 ผศ. อังคณา เทียนกล่ำ เกษตรศาสตร์ โทร. 08 – 5851 – 7033 ที่อยู่ คณะเทคโนโลยีการเกษตร

12 ผศ. ยุพิน แวงสุข เทคนิคการสัตวแพทย์ โทร. 08 – 9841 – 2988 ที่อยู่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

13 ผศ. ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง โยธา โทร. 08– 0747 – 1118 ที่อยู่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

14 อาจารย์เกษวดี ชมชายผล ชีววิทยา โทร.08– 1408 – 7704 ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2

15 อาจารย์นำพร อินสิน คณิตศาสตร์ ( วท. บ.) โทร. 08– 6499 – 5200 ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุข ชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2

16 อาจารย์สพสันติ์ เพชรคำ คณิตศาสตร์ ( ค. บ.) หมู่ ๑ คณิตศาสตร์ ( ค. บ.) หมู่ ๒ โทร. 08– 1873 – 3245 ที่อยู่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

17 ผศ. ธวัชชัย ไพไหล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่ ๑ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่ ๒ โทร. 08– 4027 – 9668 ที่อยู่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

18 เบญจพร อุผา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปฐมวัยหมู่ ๑ โทร. 08 – 1729 – 1210 ที่อยู่ สำนักงานศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ( ศูนย์คอมฯ )

19 อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โทร. 08– 7950 – 5254 ที่อยู่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

20 อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๒ โทร. 08 – 0055 – 4500 ที่อยู่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

21 ศรีสุข ผาอินทร์ ( พี่ทิ๊ก ) ภาษาอังกฤษ ( ค. บ.) หมู่ ๒ อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ ๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ ๒ โทร. 08 – 5759 – 2548 ที่อยู่ ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป ( ศูนย์คอมฯ )

22 อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา อุตสาหกรรม ไฟฟ้า ไฟฟ้า อุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ ๑ คอมพิวเตอร์ ธุรกิจ หมู่ ๑ โทร. 08 – 1799 – 4017 ที่อยู่ ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์ฯ


ดาวน์โหลด ppt รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google