งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

3 อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม สำนักงาน ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 08 – 4428 – 9579

4 ผศ. ปรีชา ธรรมวินทร สำนักงาน - ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 13 ( อาคารเอนกประสงค์ ) ชั้น 1 โทร. 08 – 9413 – 3704

5 อาจารย์นพดล ชาสงวน โทร. 08-413-0741 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

6 อาจารย์อำนาจ สุนาพรม โทร. 08-6237 – 8844 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

7 อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ โทร. 08 - 6098 – 9914 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

8 อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง โทร. 08 - 1872 – 5845 ที่อยู่ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

9 ผศ. ยุพิน แวงสุข โทร. 08 – 9841 – 2988 ที่อยู่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

10 ผศ. ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง โทร. 08– 0747 – 1118 ที่อยู่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

11 อาจารย์เกษวดี ชมชายผล โทร.08– 1408 – 7704 ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2

12 อาจารย์นำพร อินสิน โทร. 08– 6499 – 5200 ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุข ชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2

13 อาจารย์เบญจพร อุผา โทร. 08 – 1729 – 1210 ที่อยู่ สำนักงานศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 13 ( อาคารเอนกประสงค์ ) ชั้น 1

14 อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม โทร. 08– 7950 – 5254 ที่อยู่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด โทร. 08 – 0055 – 4500 ที่อยู่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

16 ศรีสุข ผาอินทร์ ( พี่ทิ๊ก ) โทร. 08 – 5759 – 2548 ห้อง 321 คณะ มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

17 อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา โทร. 08 – 1799 – 4017 ที่อยู่ ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์ฯ

18 อ. วรังกูร ขาวขันธ์ โทร 083-361-8134 สำนักงาน ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์

19 อ. โพชฌ์ จันทรโพธิ์ โทร 088-491-7498 สำนักงาน ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

20 อาจารย์ภูริภูมิ สำนักงาน อาคาร 3 ชั้น 3 ฝั่ง ห้องสมุดมุดเตียง ศิริขันธ์ โทร. 089-416-9345 อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ อาคารพัฒนา ชุมชน หลังโรงเรียนวิถีธรรม โทร 088-739-9138 อาจารย์สุวัฒชัย พ่อเกตุ อาคารพัฒนาชุมชน หลังโรงเรียนวิถีธรรม โทร 085-853-5774 อาจารย์เอกรินทร์ อาคารศิลปกรรม หลังคณะ อุตสาหกรรม อาจารย์สถิต อาคาร 2 คณะครุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google