งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

2 อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม
อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม สำนักงาน ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โทร. 08 – 4428 – 9579

3 โทร. 08 – 9413 – 3704 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร - ห้อง 321
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร สำนักงาน - ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ - ศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 13 (อาคารเอนกประสงค์) ชั้น 1 โทร. 08 – 9413 – 3704

4 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม
อาจารย์นพดล ชาสงวน โทร ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

5 อาจารย์อำนาจ สุนาพรม โทร – 8844 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

6 อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ
อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ โทร – 9914 ที่อยู่ อาคารศิลปกรรม

7 อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง โทร – 5845 ที่อยู่ สาขาวิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

8 ผศ.ยุพิน แวงสุข โทร. 08 – 9841 – 2988 ที่อยู่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

9 ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง โทร. 08– 0747 – 1118 ที่อยู่ สำนักงานคณะเทคโนโลยีการเกษตร

10 อาจารย์เกษวดี ชมชายผล
อาจารย์เกษวดี ชมชายผล โทร.08– 1408 – 7704 ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2

11 อาจารย์นำพร อินสิน ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2
อาจารย์นำพร อินสิน ที่อยู่ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน อาคาร 7 ชั้น 2 โทร. 08– 6499 – 5200

12 อาจารย์เบญจพร อุผา โทร. 08 – 1729 – 1210
อาจารย์เบญจพร อุผา โทร. 08 – 1729 – 1210 ที่อยู่ สำนักงานศูนย์วิชาศึกษาทั่วไป อาคาร 13 (อาคารเอนกประสงค์) ชั้น1

13 อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม
อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม โทร. 08– 7950 – 5254 ที่อยู่ สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ

14 อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด โทร. 08 – 0055 – 4500
อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด โทร. 08 – 0055 – 4500 ที่อยู่ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ฯ

15 ศรีสุข ผาอินทร์ (พี่ทิ๊ก)
ศรีสุข ผาอินทร์ (พี่ทิ๊ก) โทร. 08 – 5759 – 2548 ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

16 อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา
อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา โทร. 08 – 1799 – 4017 ที่อยู่ ห้อง 321คณะมนุษยศาสตร์ฯ

17 อ.วรังกูร ขาวขันธ์ โทร 083-361-8134
สำนักงาน ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

18 อ. โพชฌ์ จันทรโพธิ์ โทร 088-491-7498
สำนักงาน ห้อง 321 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

19 อาจารย์ภูริภูมิ สำนักงาน อาคาร 3 ชั้น 3 ฝั่งห้องสมุดมุดเตียง ศิริขันธ์
โทร อาจารย์พสุธา โกมลมาลย์ อาคารพัฒนาชุมชน หลังโรงเรียนวิถีธรรม โทร อาจารย์สุวัฒชัย พ่อเกตุ อาคารพัฒนาชุมชน หลังโรงเรียนวิถีธรรม โทร อาจารย์เอกรินทร์ อาคารศิลปกรรม หลังคณะอุตสาหกรรม อาจารย์สถิต อาคาร 2 คณะครุศาสตร์


ดาวน์โหลด ppt รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google