งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา
กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

2 อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม
อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม สังคมศึกษา การบัญชี หมู่ ๑ (๒ ปี) การบัญชี หมู่ ๒ (๒ ปี) โทร. 08 – 4428 – 9579

3 โทร. 08 – 9417 – 3704 ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร นิติศาสตร์ หมู่ ๑
ผศ.ปรีชา ธรรมวินทร นิติศาสตร์ หมู่ ๑ นิติศาสตร์ หมู่ ๒ โทร. 08 – 9417 – 3704

4 โทร. 08 – 3413 – 0741 อาจารย์นพดล ชาสงวน การบัญชี บริหารทรัพยากรมนุษย์
อาจารย์นพดล ชาสงวน การบัญชี บริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด โทร. 08 – 3413 – 0741

5 อาจารย์อำนาจ สุนาพรม ปฐมวัย หมู่ ๒ ศิลปกรรม โทร. 08 – 6237 – 8844

6 อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ
อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ สถาปัตยกรรม การผลิต โทร. 08 – 6098 – 9914

7 อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์
อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.) อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ โทร. 08 – 1965 – 5683

8 อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง
อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หมู่ ๑ โทร. 08 – 1872 – 5845

9 ผศ.ชไมพร รักษาสุข การอาหาร โทร. 08 – 7218 – 5464

10 ผศ.อังคณา เทียนกล่ำ เกษตรศาสตร์ โทร. 08 – 5851 – 7033

11 ผศ.ยุพิน แวงสุข เทคนิคการสัตวแพทย์ โทร. 08 – 9841 – 2988

12 ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง
ผศ.ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง โยธา โทร. 08 – 0747 – 1118

13 อาจารย์เกษวดี ชมชายผล
อาจารย์เกษวดี ชมชายผล ชีววิทยา โทร. 08 – 1408 – 7704

14 อาจารย์นำพร อินสิน คณิตศาสตร์ (วท.บ.) โทร. 08 – 6499 – 5200

15 อาจารย์สพสันติ์ เพชรคำ
อาจารย์สพสันติ์ เพชรคำ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) หมู่ ๑ คณิตศาสตร์ (ค.บ.) หมู่ ๒ โทร. 08 – 1873 – 3245

16 อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่ ๑ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่ ๒
ผศ.ธวัชชัย ไพไหล อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่ ๑ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หมู่ ๒ โทร. 08 – 4027 – 9668

17 ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปฐมวัยหมู่ ๑ โทร. 08 – 1729 – 1210
อาจารย์เบญจพร อุผา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปฐมวัยหมู่ ๑ โทร. 08 – 1729 – 1210

18 อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม
อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โทร. 08 – 7950 – 5254

19 เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๒
อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๑ เทคโนโลยีสารสนเทศ หมู่ ๒ โทร. 08 – 0055 – 4500

20 ศรีสุข ผาอินทร์ (พี่ทิ๊ก)
ศรีสุข ผาอินทร์ (พี่ทิ๊ก) ภาษาอังกฤษ (ค.บ.) หมู่ ๒ อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ ๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ ๒ โทร. 08 – 5759 – 2548

21 อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา
อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา อุตสาหกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ ๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ ๑ โทร. 08 – 1799 – 4017

22 กระบวนการศึกษาชุมชน 15 มกราคม ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจงรายละเอียดการศึกษาชุมชนและแจ้งรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 16 – 21 มกราคม แต่ละกลุ่มเลือกพื้นที่ ลงพื้นที่ หรือเลือกประเด็น เพื่อพัฒนาหัวข้อ และประเด็นย่อยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 22 มกราคม แต่ละกลุ่มส่งหัวข้อ พื้นที่ศึกษา และแผนการศึกษาชุมชน

23 กระบวนการศึกษาชุมชน 23 มกราคม แต่ละกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาชุมชนตามหัวข้อที่เลือก 12 กุมภาพันธ์ แต่ละกลุ่มนำเสนอความก้าวหน้าการศึกษาชุมชน 19 กุมภาพันธ์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการเขียนเอกสารรายงาน

24 กระบวนการศึกษาชุมชน 19 กุมภาพันธ์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการเขียนเอกสารรายงาน 26 กุมภาพันธ์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ 2 – 3 มีนาคม เวทีนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์

25


ดาวน์โหลด ppt รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google