งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552

3 อาจารย์วิชาญ ฤทธิธรรม สังคมศึกษา การบัญชี หมู่ ๑ ( ๒ ปี ) การบัญชี หมู่ ๒ ( ๒ ปี ) โทร. 08 – 4428 – 9579

4 ผศ. ปรีชา ธรรมวินทร นิติศาสตร์ หมู่ ๑ นิติศาสตร์ หมู่ ๒ โทร. 08 – 9417 – 3704

5 อาจารย์นพดล ชาสงวน การบัญชี บริหารทรัพยากรมนุษย์ การตลาด โทร. 08 – 3413 – 0741

6 อาจารย์อำนาจ สุนาพรม ปฐมวัย หมู่ ๒ ศิลปกรรม โทร. 08 – 6237 – 8844

7 อาจารย์อติชาติ เต็งวัฒนโชติ สถาปัตยกรรม การผลิต โทร. 08 – 6098 – 9914

8 อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ ภาษาอังกฤษ ( ศศ. บ.) อาจารย์ประสิทธิ์ คะเลรัมย์ โทร. 08 – 1965 – 5683

9 อาจารย์ปทุมทิพย์ ม่านโคกสูง ภาษาอังกฤษ ( ค. บ.) หมู่ ๑ โทร. 08 – 1872 – 5845

10 ผศ. ชไมพร รักษาสุข การอาหาร โทร. 08 – 7218 – 5464

11 ผศ. อังคณา เทียนกล่ำ เกษตรศาสตร์ โทร. 08 – 5851 – 7033

12 ผศ. ยุพิน แวงสุข เทคนิคการสัตวแพทย์ โทร. 08 – 9841 – 2988

13 ผศ. ฐิติรัตน์ แว่นเรืองรอง โยธา โทร. 08 – 0747 – 1118

14 อาจารย์เกษวดี ชมชายผล ชีววิทยา โทร. 08 – 1408 – 7704

15 อาจารย์นำพร อินสิน คณิตศาสตร์ ( วท. บ.) โทร. 08 – 6499 – 5200

16 อาจารย์สพสันติ์ เพชรคำ คณิตศาสตร์ ( ค. บ.) หมู่ ๑ คณิตศาสตร์ ( ค. บ.) หมู่ ๒ โทร. 08 – 1873 – 3245

17 ผศ. ธวัชชัย ไพไหล อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หมู่ ๑ อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว หมู่ ๒ โทร. 08 – 4027 – 9668

18 อาจารย์เบญจพร อุผา ฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ ปฐมวัยหมู่ ๑ โทร. 08 – 1729 – 1210

19 อาจารย์รัฐพล ฤทธิธรรม เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ โทร. 08 – 7950 – 5254

20 อาจารย์ดนัย ชาทิพฮด เทคโนโลยี สารสนเทศ หมู่ ๑ เทคโนโลยี สารสนเทศ หมู่ ๒ โทร. 08 – 0055 – 4500

21 ศรีสุข ผาอินทร์ ( พี่ทิ๊ก ) ภาษาอังกฤษ ( ค. บ.) หมู่ ๒ อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ ๒ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ ๒ โทร. 08 – 5759 – 2548

22 อาจารย์วีรศักดิ์ บำรุงตา อุตสาหกรรมไฟฟ้า ไฟฟ้าอุตสาหกรรม อิเล็กทรอนิกส์ หมู่ ๑ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ หมู่ ๑ โทร. 08 – 1799 – 4017

23 กระบวนการศึกษาชุมชน 15 มกราคม ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาชี้แจง รายละเอียดการศึกษาชุมชนและแจ้งรายชื่อ อาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่ม 16 – 21 มกราคม แต่ละกลุ่มเลือกพื้นที่ ลง พื้นที่ หรือเลือกประเด็น เพื่อพัฒนาหัวข้อ และ ประเด็นย่อยร่วมกับอาจารย์ที่ปรึกษา 22 มกราคม แต่ละกลุ่มส่งหัวข้อ พื้นที่ศึกษา และแผนการศึกษาชุมชน

24 กระบวนการศึกษาชุมชน 23 มกราคม แต่ละกลุ่มลงพื้นที่ศึกษาชุมชน ตามหัวข้อที่เลือก 12 กุมภาพันธ์ แต่ละกลุ่มนำเสนอ ความก้าวหน้าการศึกษาชุมชน 19 กุมภาพันธ์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการ เขียนเอกสารรายงาน

25 กระบวนการศึกษาชุมชน 19 กุมภาพันธ์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการ เขียนเอกสารรายงาน 26 กุมภาพันธ์ ทีมอาจารย์ที่ปรึกษาแนะนำการ นำเสนอผลงานเชิงประจักษ์ 2 – 3 มีนาคม เวทีนำเสนอผลงานเชิงประจักษ์

26 http://cultural.snbs.snru.ac.th


ดาวน์โหลด ppt รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา กิจกรรมการศึกษาชุมชนวิชาวัฒนธรรม แอ่งสกลนคร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google