งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การคิดและการ ตัดสินใจ บทที่ 6 ตอนที่ 2 รศ. ชะเอม สายทอง ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การคิดและการ ตัดสินใจ บทที่ 6 ตอนที่ 2 รศ. ชะเอม สายทอง ผู้นำเสนอ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การคิดและการ ตัดสินใจ บทที่ 6 ตอนที่ 2 รศ. ชะเอม สายทอง ผู้นำเสนอ

2 การวิเคราะห์ค่าความจริงของ ประพจน์ 3 แบบ 1. การใช้ตาราง 2. การแผนภาพต้นไม้ 3. การตีความผิดพลาด

3 การวิเคราะห์ค่าความจริง ของประพจน์เชิงซ้อนโดยใช้ตาราง ใช้หาค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อน ได้ทุกกรณีที่เป็นไปได้ หลักการ ถ้าประพจน์เชิงซ้อน ประกอบด้วย ประพจน์ย่อย 2 ประพจน์ แต่ละ ประพจน์มีค่าความจริงเป็นไปได้ 2 แบบ คือ T และ F ค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อน เป็นไปได้ 2 x 2 = 4 กรณี ถ้าประพจน์เชิงซ้อน ประกอบด้วย ประพจน์ย่อย 3 ประพจน์ แต่ละ ประพจน์มีค่าความจริงเป็นไปได้ 2 แบบ คือ T และ F ค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อน 2 x 2 x 2 = 8 กรณี...

4 หลักการ ทั่วไป ถ้าประพจน์เชิงซ้อน ประกอบด้วย ประพจน์ย่อย n ประพจน์ แต่ละประพจน์มีค่าความจริงเป็นไป ได้ 2 แบบ คือ T และ F ดังนั้น ค่าความจริงของ ประพจน์เชิงซ้อน เป็นไปได้ 2 x 2 x 2 x … x 2 ( n ครั้ง ) = 2 n กรณี

5 ค่าความจริงของประพจน์เชิงซ้อน ซึ่งประกอบด้วยประพจน์ย่อย 3 ประพจน์ FFF TFF FTF TTF FFT TFT FTT TTT rqp

6 แบบของตารางการวิเคราะห์ค่า ความจริง แบบที่ 1 ตารางเต็มรูป แบบที่ 2 ตารางลดรูป

7 ตัวอย่าง 6.13 จงสร้างตารางหา ค่าความจริงของประพจน์ต่อไปนี้ โดยสร้างตาราง

8 วิธีทำ ( แบบตารางเต็มรูป )

9

10

11 วิธีทำ ( แบบตารางลดรูป )

12

13

14 ตัวอย่าง 6.14 จงสร้างตาราง หาค่าความจริงของประพจน์ ต่อไปนี้

15 สัจนิรันดร์ ( Tautology ) คือประพจน์ ที่มีค่าความจริงเป็นจริง เสมอ คนทุคนต้อง ตาย 2 + 2 = 4 งูเป็น สัตว์เลื้อยคลา น โลกกลม 1 > 0 หรือ 1 < 0 2 > 10 โลกแบน 4 เป็นเลขคู่ และ 4 เป็นเลขคี่ เชียงใหม่อยู่ทางใต้ ของประเทศไทย 1 > 0 และ 1 < 0

16 ตัวอย่าง 6.15 ประพจน์ต่อไปนี้ เป็นสัจนิรันดร์หรือไม่

17 วิธีทำ 1)

18

19

20

21

22

23

24 การวิเคราะห์ค่าความจริงโดย ใช้แผนภาพต้นไม้ หลักการ 1. ใช้ในกรณีที่ทราบค่าความจริง ของประพจน์เดี่ยว ๆ แล้ว 2. ถ้าไม่ทราบค่าความจริงของ ประพจน์ จะต้องแสดงแผนภาพต้นไม้ ต้นละ 1 กรณี

25 การวิเคราะห์ค่าความจริงโดยใช้ แผนภาพต้นไม้ หลักการ 1. ใช้ในกรณีที่ทราบค่าความจริง ของประพจน์เดี่ยว ๆ แล้ว 2. ถ้าไม่ทราบค่าความจริงของ ประพจน์ จะต้องแสดงแผนภาพ ต้นไม้ ต้นละ 1 กรณี

26 ตัวอย่าง 6.16 จงหาค่า ความจริงของประพจน์

27 วิธีทำ

28

29

30

31 สรุป

32 ตัวอย่าง 6.17 จงหาค่าความจริงของ ประพจน์

33 วิธีทำ

34

35

36

37 ผลสรุป ค่าความจริงของประพจน์ตาม โจทย์ มีค่าความจริงเป็นจริง

38 ตัวอย่าง ข้อ 3 (4) หน้า 120

39

40

41

42

43 กิจกรรม 1. แบบฝึกหัด 6.1 หน้า 106 ให้ ตรวจว่าข้อความ 1 - 18 เป็นประพจน์ กี่ข้อ ( ตอบ ….. ข้อ ) 2. จงหาค่าความจริงของประพจน์ ข้อ 3 3 ) หน้า 120 3. จงสร้างตารางหาค่าความจริง ของประพจน์ ข้อ 4 1)


ดาวน์โหลด ppt การคิดและการ ตัดสินใจ บทที่ 6 ตอนที่ 2 รศ. ชะเอม สายทอง ผู้นำเสนอ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google