งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

84 พรรณษาใต้ร่มพระบารมี ด. ญ. ณภาภัช โรจนกุล ป.4/3 เลขที่ 26 ด. ญ. ภคพร สุขเสวตร์ ป.4/3 เลขที่ 34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "84 พรรณษาใต้ร่มพระบารมี ด. ญ. ณภาภัช โรจนกุล ป.4/3 เลขที่ 26 ด. ญ. ภคพร สุขเสวตร์ ป.4/3 เลขที่ 34."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 84 พรรณษาใต้ร่มพระบารมี ด. ญ. ณภาภัช โรจนกุล ป.4/3 เลขที่ 26 ด. ญ. ภคพร สุขเสวตร์ ป.4/3 เลขที่ 34

2 ประวัติพระราชกรณียกิจ นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชเสด็จขึ้นครองราชสมบัติเป็นประมุขแห่งประเทศ ไทย เป็นต้นมา พระองค์ได้ทรงประกอบพระราช กรณียกิจในด้านต่าง ๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวไทย ตลอดพระชนมายุของพระองค์ โดยพระราชกรณียกิจที่ สำคัญของพระองค์ คือ การเสด็จพระราชดำเนินเยือน ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ของประเทศ ดังในปฐมพระ บรมราชโองการในระหว่างพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ. ศ. 2493 ว่า เราจะครอง แผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแก่มหาชนชาว สยามพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย เดชประมุขประเทศ ไทย5 พฤษภาคม พ. ศ. 2493 ในปี พ. ศ. 2539 จากการที่พระองค์ทรงงานเพื่อ ประชาชนอย่างหนัก จึงได้มีการลงนามโดยประชาชน ชาวไทยเพื่อถวายสมัญญานามให้ทรงเป็น " มหาราช " [1] มหาราช [1]

3 ประวัติความเป็นมา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีความห่วงใย ประชาชนชาวไทยในทุกด้าน โดยเฉพาะในด้าน สุขภาพอนามัย ซึ่งพระองค์ทรงถือว่าปัญหาด้าน สุขภาพอนามัยของประชาชนนั้น เป็นปัญหาสำคัญที่ ต้องได้รับการแก้ไข ดังพระราชดำรัสที่ว่า ถ้าคนเรามี สุขภาพเสื่อมโทรม ก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้ เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติ ก็คือพลเมือง นั่นเอง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นห่วง และ เอื้ออาทรต่อทุกข์สุขของพสกนิกรอย่างจริงจัง โดยเฉพาะความทุกข์ของไพร่ฟ้าจากพยาธิภัย ในการ เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตามท้องที่ ต่างๆ ทุกครั้ง พระองค์จะทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ มีคณะแพทย์ ทั้งแพทย์ที่เป็นผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขา จากโรงพยาบาลต่างๆ และแพทย์อาสาสมัคร โดย เสด็จพระราชดำเนินไปในขบวนอย่างใกล้ชิด เพื่อที่จะ ได้รักษาผู้ป่วยไข้ได้ทันที นอกเหนือจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังได้ริเริ่มหลายโครงการ ด้านการแพทย์และสาธารณสุข ดังนี้ สุขภาพอนามัย

4 “ โครงการ เพื่อพ่อขอทำดี ใต้ร่มพระ บารมี 84 พรรษา ” จึงเกิดขึ้นเพื่อให้ประชาชนแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีแด่ องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สร้างจิตสำนึก และปลุกพลัง แห่งความรักธรรมชาติ ความรักสิ่งแวดล้อม เป็นพลังให้ ประชาชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน คืน ธรรมชาติ คืนสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยปลูกต้นไม้สู่แผ่นดินของพ่อให้ มีความยั่งยืนตลอดไป แนวทางการปลูกต้นไม้ตามโครงการนี้ เน้นใช้วิธีการปลูกแบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย โดยคำนึงถึงการสร้างความ ตระหนัก แก่ประชาชน โดยเฉพาะการปลูกต้นไม้ให้ยั่งยืน เป็น การปลูกต้นไม้ที่ใจของคนเรานั่นเอง จึงควรใช้ทุกวิธี สถานที่ โอกาส ด้วยความหลากหลาย เป็นพื้นฐาน เพื่อให้ต้นไม้เกิดขึ้น ในใจของประชาชนมากที่สุด

5 ประเภทพันธุ์กล้าไม้


ดาวน์โหลด ppt 84 พรรณษาใต้ร่มพระบารมี ด. ญ. ณภาภัช โรจนกุล ป.4/3 เลขที่ 26 ด. ญ. ภคพร สุขเสวตร์ ป.4/3 เลขที่ 34.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google