งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53

2 สังคมวิทยาการพัฒนา 2 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Change Changeการเปลี่ยนแปลง Progressความก้าวหน้า Innovationนวัตกรรม Modernizationความทันสมัย Expansionการขยายตัว Wealthรุ่งเรือง/มั่งคั่ง Transformationการเปลี่ยนรูป Growthความเจริญเติบโต

3 สังคมวิทยาการพัฒนา 3 Evolutionวิวัฒนาการ Reformationการปฏิรูป Revolutionการปฏิวัติ Developmentการ พัฒนา Civilizationอารยธรรม Paradigmกระบวนทัศน์ Scenareoภาพทัศน์ Strategicยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

4 สังคมวิทยาการพัฒนา 4 การเปลี่ยนแปลง (Change) หมายถึง การเปลี่ยนสภาพของสิ่งใดๆ ไม่เจาะจงว่าเป็นแบบใด วิธีใดเป็นคำที่ใช้กลาง ๆ ทั่วไป ความก้าวหน้า (Progress) หมายถึงการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นด้านเดียว การประดิษฐ์/นวัตกรรม (Innovation) หมายถึงการค้นคิด ริเริ่มหรือประดิษฐ์ทำสิ่งใหม่ๆ ขึ้นมาในสังคม รวมถึงการนำสิ่งใหม่ที่ทำไว้มาใช้ คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

5 สังคมวิทยาการพัฒนา 5 ความทันสมัย (Modernization) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสิ่งต่างๆ ที่ยังล้าหลัง เก่าแก่โบราณ ให้ทันสมัย คือ เหมือนกับสิ่งเดียวกันในประเทศที่เจริญ แล้ว/ประเทศตะวันตก การขยายตัว (Expansion) หมายถึง การแผ่ขยายให้กว้างขวางใหญ่โตยิ่งขึ้น ความรุ่งเรือง/ความมั่งคั่งสมบูรณ์ (Wealth) หมายถึง ความพร้อมเพรียง อุดมสมบูรณ์ของโภคทรัพย์และ ความสุขสำราญโดยทั่วไป คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

6 สังคมวิทยาการพัฒนา 6 () การแปลงรูป (Transformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงสภาพ รูปร่างภายนอกหรือหน้าที่ ความเจริญเติบโต (Growth) หมายถึง ความงอกงามเติบโตอย่างช้า ๆ จนโตเต็มที่ การเพิ่ม ขนาด น้ำหนักหรืออำนาจ วิวัฒนาการ (Evolution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงที่ค่อยเป็นไปทีละเล็กละน้อย คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

7 สังคมวิทยาการพัฒนา 7 การปฏิรูป (Reformation) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบ หรือวิธีการปฏิบัติ ส่วนมากใช้ ในความหมายการเปลี่ยนแปลงที่เกิดภายในลัทธิ ศาสนา หรือระบบต่าง ๆ เช่น การปฏิรูปที่ดิน ระบบข้าราชการ การศึกษา เป็นต้น การปฏิวัติ (Revolution) หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในเรื่องสำคัญ ๆ อย่างมาก รวดเร็วและ อย่างพลิกหน้ามือเป็นหลังมือ โดยอาจจะต้องใช้กำลัง ความรุนแรง คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

8 สังคมวิทยาการพัฒนา 8 อารยธรรม (Civilization) หมายถึง ทำให้มีความเจริญ ความสงบสุขสังคมบนพื้นฐานแห่ง ศีลธรรมและกฎหมาย ความเจริญด้วยองค์การสังคม เช่น การเมือง เศรษฐกิจ สังคม กฎหมาย โดยเฉพาะ อุตสาหกรรม กระบวนทัศน์ (Paradigm) หมายถึง ความคิดรวบยอดของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งหรือ แนวคิด ภาพทัศน์ (Scenareo) หมายถึง การฉายภาพให้เห็นสภาพในอนาคตข้างหน้า คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

9 สังคมวิทยาการพัฒนา 9 ยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ (Strategic) หมายถึง การวางกำลัง การวางแนวทางและวิธีการปฏิบัติให้บรรลุ วัตถุประ ? สงค์และเป้าหมาย การพัฒนา (Development) ? หมายถึง........................................................................... คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

10 สังคมวิทยาการพัฒนา 10 การเปลี่ยนแปลง (Change) ความก้าวหน้า (Progress) การประดิษฐ์/นวัตกรรม (Innovation) ความทันสมัย (Modernization) การขยายตัว (Expansion) ความเจริญรุ่งเรือง/ความมั่งคั่ง สมบูรณ์ (Wealth) คำกลางๆ ที่ใช้ในการ อธิบายวิธีที่จะทำให้เกิด ความเจริญใน ความหมายทั่วๆ ไป คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

11 สังคมวิทยาการพัฒนา 11 การแปลงรูป (Transformation)การแปลงรูป (Transformation) ความเจริญเติบโตความเจริญเติบโต (Growth) การพัฒนาการพัฒนา (Development) คำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ กระบวนการเปลี่ยนแปลง - อะไร - เรื่องใด - ส่วนใด วิวัฒนาการวิวัฒนาการ (Evolution) การปฏิรูปการปฏิรูป (Reformation) การปฏิวัติการปฏิวัติ (Revolution) คำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ จังหวะขั้นตอนของการ เปลี่ยนแปลง คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

12 สังคมวิทยาการพัฒนา 12 ความหมายของการพัฒนา หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. ลักษณะสัมพันธ์ (Relative) : 2. ลักษณะที่มีเข็มมุ่ง (Goal-orientated) : 3. ลักษณะที่มีค่านิยมสอดแทรก (Normative) :

13 สังคมวิทยาการพัฒนา 13 - สังกัปไม่ตายตัว/แน่นอนเสมอไป - คุณสมบัติในเชิงเปรียบเทียบ การพิจารณาสิ่งใด/สิ่งหนึ่งว่า พัฒนาหรือไม่พัฒนาจะต้อง เปรียบเทียบกับสิ่งอื่น คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 1. ลักษณะสัมพันธ์ (Relative) :

14 สังคมวิทยาการพัฒนา 14 รูปแบบลักษณะเชื่อมโยงจุดเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทาง หรือ เป้าหมาย คือ “การพัฒนาแล้ว” (developed-ness) : Development + สภาวะ (State-of-being) + กระบวนการ (Process) คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 2. ลักษณะที่มีเข็มมุ่ง (Goal-orientated) :

15 สังคมวิทยาการพัฒนา 15 - การพัฒนาเป็นการได้มาซึ่งสภาวะที่พึงปรารถนา : ความคิด ของแต่ละบุคคล และค่านิยมที่ยึดถือ - การโต้แย้งเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นประเด็นความชอบหรือ ค่านิยม (Value preference) การได้มาซึ่งสภาวะที่พึงปรารถนา : ตามความคิดของแต่ละบุคคลและค่านิยมที่ยึดถือ - ประเด็นการพัฒนา : เชิงกระบวนการ (Process) = การได้มาในสิ่งชอบจำนวนมากที่สุด : เชิงสภาวะ (State-of-being) = ความนิยมชมชอบคนในสังคมนั้น เป็นประเด็นจริยธรรม คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 3. ลักษณะที่มีค่านิยมสอดแทรก (Normative) :

16 สังคมวิทยาการพัฒนา 16 ทางเศรษฐกิจ : ทางเศรษฐกิจ : การพัฒนาที่มีการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและ ก่อให้เกิดการเติบโตทางอุตสาหกรรม (Self- sustaining Industrial Growth) เพื่อทำให้ ประชาชนไม่ยากจน ประกอบด้วย - การผลิต - การจำหน่ายจ่ายแจก - การแลกเปลี่ยน - การลงทุน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

17 สังคมวิทยาการพัฒนา 17 ทางสังคม : ทางสังคม : การพัฒนาที่มีการยกระดับความเป็นอยู่ ได้แก่ - การพัฒนาจิตใจ - การพัฒนาแบบแผนและพฤติกรรม - การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพื่อ แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม - การพัฒนาให้กระจายรายได้อย่างเสมอภาค Distribution) และการดึงดูดมวลชน (Income Distribution) และการดึงดูดมวลชน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงิน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

18 สังคมวิทยาการพัฒนา 18 ทางวัฒนธรรม : การสร้างความรู้สึกว่าตนเป็นชาติ (A New National Self-image) มีความเชื่อมั่นและพร้อม ที่จะเสียสละเพื่อชาติ ทางการเมือง : การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สร้างกระบวนการ ปกครองให้เป็นประชาธิปไตย และประชาชนใน ประเทศมีสิทธิเสีภาพตามกฏหมาย การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

19 สังคมวิทยาการพัฒนา 19 Dudley Seers การพัฒนา เป็นการแสวงหาลู่ทางเพื่อแก้ไขปัญหาความอดอยาก หรือภาวะ ทุโภชนาการ (ความยากจนและความเจ็บป่วยของประชากร) ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนและทำลายศักยภาพของปัจเจกบุคคล “การพัฒนา:” คือการส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและ ความเป็นธรรมทางสังคมโดยมีเป้าหมาย : ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ - ปัจจัยสี่ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ - ปัจจัยสี่ การมีงานทำ (หัวหน้าครอบครัว)การมีงานทำ (หัวหน้าครอบครัว) ความเสมอภาคได้รับโอกาสจากการให้บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันความเสมอภาคได้รับโอกาสจากการให้บริการสาธารณะอย่างเท่าเทียมกัน การมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานและมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของรัฐการมีเสรีภาพขั้นพื้นฐานและมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมกำหนดนโยบายของรัฐ ประเทศมีอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหารประเทศมีอิสระในการกำหนดนโยบายและการบริหาร การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

20 สังคมวิทยาการพัฒนา 20 Paul Streeten การพัฒนา เป็นเป้าหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงทัศนคติคนต่อชีวิตและการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถาบัน ต่างๆ “การพัฒนา” คือ การเสริมสร้างความก้าวหน้า ประกอบด้วย : - การเพิ่มรายได้และผลผลิต - การเปลี่ยนแปลง สภาพและเงื่อนไขกระบวนการ - การเปลี่ยนแปลง สภาพและเงื่อนไขกระบวนการ ผลิต หรือระบบการผลิต ผลิต หรือระบบการผลิต - การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ (โภชนาการ ที่อยู่อาศัย สุขอนามัยและการศึกษา) (โภชนาการ ที่อยู่อาศัย สุขอนามัยและการศึกษา) - การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน - การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

21 สังคมวิทยาการพัฒนา 21 T. R. Batten ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนของอังกฤษได้ให้ความหมายของคำ ว่า พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น Brookfield การพัฒนา เน้นด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความก้าวหน้าที่มุ่งเน้น จัดสวัสดิการ เป็นต้น - การลดความยากจน - การลดการว่างงาน - การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

22 สังคมวิทยาการพัฒนา 22 Hoogvelt “การพัฒนา” เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจภายใต้การแบ่งโลกออกเป็นโลกที่พัฒนา และไม่พัฒนา อธิบายว่า การพัฒนามีอยู่ 3 ฐานะ ได้แก่ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา 1.การพัฒนาเป็นกระบวนการวิวัฒนาการของความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ รวมทั้งองค์กรทางวัฒนธรรม การพัฒนาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเก่า แนวใหม่ ความ แตกต่างทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวด้วยการทำให้ดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทางสังคม

23 สังคมวิทยาการพัฒนา 23 Hoogvelt 2. การพัฒนาฐานะเป็นการปฏิสัมพันธ์ ภายใต้โดยกระบวนการ เปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับ สังคมต่าง ๆ การพัฒนาของสังคมที่ด้อยพัฒนา ด้วยการติดต่อสัมพันธ์ ทางการค้า ระบบพาณิชย์ ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม่ การแปลง สภาพโครงสร้างของสังคมดั้งเดิมด้วยการเป็นสมัยใหม่ภาพใต้ลัทธิอาณา นิคม การแพร่กระจายทัศนคติ ค่านิยม สถาบันต่าง ๆ ภายใต้ลัทธิอาณา นิคมและการขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

24 สังคมวิทยาการพัฒนา 24 Hoogvelt การพัฒนาเป็นการปฏิบัติการ โดยการพัฒนาจะต้องมีการ 3. การพัฒนาเป็นการปฏิบัติการ โดยการพัฒนาจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแห่งความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีเป้าหมายให้เลือกสำหรับการพัฒนาหลาย ๆ เป้าหมาย รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนา เป็นต้น การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

25 สังคมวิทยาการพัฒนา 25 ความหมายของการพัฒนา : การปรับปรุง/การเปลี่ยนแปลงสังคม/สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคม หนึ่งสังคมใด อย่างมีขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ องค์ประกอบสำคัญตามความหมายการพัฒนา : คุณค่าอันเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าอันเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและขั้นตอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและขั้นตอน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

26 สังคมวิทยาการพัฒนา 26 ปัจจัยกำหนดคุณค่าเป้าหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง : ความเชื่อ (Belief) ความคิด (Concept) และทัศนะ (Attitude)ความเชื่อ (Belief) ความคิด (Concept) และทัศนะ (Attitude)ที่มีต่อการมองโลก วัฒนธรรม (Culture) ที่เป็นผลอันเกิดจากระบบกลไก/กระบวนการ ทางสังคมวัฒนธรรม (Culture) ที่เป็นผลอันเกิดจากระบบกลไก/กระบวนการ ทางสังคม เงื่อนไขสภาวะที่แท้จริง (Concrete Situations)เงื่อนไขสภาวะที่แท้จริง (Concrete Situations) ความเป็นมาและ พัฒนาการสังคม พื้นฐานระบบการผลิต ระบบสังคม วัฒนธรรมและ การเมือง การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา


ดาวน์โหลด ppt สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google