งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 3 : 4 ธ.ค. 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 3 : 4 ธ.ค. 54."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 3 : 4 ธ.ค. 54

2 สังคมวิทยาการพัฒนา 2 คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา Change Changeการเปลี่ยนแปลง Progressความก้าวหน้า Innovationนวัตกรรม Modernizationความทันสมัย Expansionการขยายตัว Wealthรุ่งเรือง/มั่งคั่ง Transformationการเปลี่ยนรูป Growthความเจริญเติบโต

3 สังคมวิทยาการพัฒนา 3 Evolutionวิวัฒนาการ Reformationการปฏิรูป Revolutionการปฏิวัติ Developmentการ พัฒนา Civilizationอารยธรรม Paradigmกระบวนทัศน์ Scenareoภาพทัศน์ Strategicยุทธศาสตร์/กลยุทธ์ คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

4 สังคมวิทยาการพัฒนา 4 การพัฒนา (Development) ? หมายถึง................................................................. คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

5 สังคมวิทยาการพัฒนา 5 การเปลี่ยนแปลง (Change) ความก้าวหน้า (Progress) การประดิษฐ์/นวัตกรรม (Innovation) ความทันสมัย (Modernization) การขยายตัว (Expansion) ความเจริญรุ่งเรือง/ความมั่งคั่ง สมบูรณ์ (Wealth) คำกลางๆ ที่ใช้ในการ อธิบายวิธีที่จะทำให้เกิด ความเจริญใน ความหมายทั่วๆ ไป คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

6 สังคมวิทยาการพัฒนา 6 การแปลงรูป (Transformation)การแปลงรูป (Transformation) ความเจริญเติบโตความเจริญเติบโต (Growth) การพัฒนาการพัฒนา (Development) คำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ กระบวนการเปลี่ยนแปลง - อะไร - เรื่องใด - ส่วนใด วิวัฒนาการวิวัฒนาการ (Evolution) การปฏิรูปการปฏิรูป (Reformation) การปฏิวัติการปฏิวัติ (Revolution) คำที่ใช้อธิบายเกี่ยวกับ จังหวะขั้นตอนของการ เปลี่ยนแปลง คำและความหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา

7 สังคมวิทยาการพัฒนา 7 ความหมายของการพัฒนา หลักเกณฑ์การพิจารณา 1. ลักษณะสัมพันธ์ (Relative) : 2. ลักษณะที่มีเข็มมุ่ง (Goal-orientated) : 3. ลักษณะที่มีค่านิยมสอดแทรก (Normative) :

8 สังคมวิทยาการพัฒนา 8 - สังกัปไม่ตายตัว/แน่นอนเสมอไป - คุณสมบัติในเชิงเปรียบเทียบ การพิจารณาสิ่งใด/สิ่งหนึ่งว่า พัฒนาหรือไม่พัฒนาจะต้อง เปรียบเทียบกับสิ่งอื่น คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 1. ลักษณะสัมพันธ์ (Relative) :

9 สังคมวิทยาการพัฒนา 9 รูปแบบลักษณะเชื่อมโยงจุดเริ่มต้นกับจุดหมายปลายทาง หรือ เป้าหมาย คือ “การพัฒนาแล้ว” (developed-ness) : Development + สภาวะ (State-of-being) + กระบวนการ (Process) คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 2. ลักษณะที่มีเข็มมุ่ง (Goal-orientated) :

10 สังคมวิทยาการพัฒนา 10 - การพัฒนาเป็นการได้มาซึ่งสภาวะที่พึงปรารถนา : ความคิด ของแต่ละบุคคล และค่านิยมที่ยึดถือ - การโต้แย้งเกี่ยวกับการพัฒนาเป็นประเด็นความชอบหรือ ค่านิยม (Value preference) การได้มาซึ่งสภาวะที่พึงปรารถนา : ตามความคิดของแต่ละบุคคลและค่านิยมที่ยึดถือ - ประเด็นการพัฒนา : เชิงกระบวนการ (Process) = การได้มาในสิ่งชอบจำนวนมากที่สุด : เชิงสภาวะ (State-of-being) = ความนิยมชมชอบคนในสังคมนั้น เป็นประเด็นจริยธรรม คุณสมบัติของสังกัปการพัฒนา (Concept) 3. ลักษณะที่มีค่านิยมสอดแทรก (Normative) :

11 สังคมวิทยาการพัฒนา 11 ทางเศรษฐกิจ : ทางเศรษฐกิจ : การพัฒนาที่มีการเพิ่มผลผลิตอย่างต่อเนื่องและ ก่อให้เกิดการเติบโตทางอุตสาหกรรม (Self- sustaining Industrial Growth) เพื่อทำให้ ประชาชนไม่ยากจน ประกอบด้วย - การผลิต - การจำหน่ายจ่ายแจก - การแลกเปลี่ยน - การลงทุน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

12 สังคมวิทยาการพัฒนา 12 ทางสังคม : ทางสังคม : การพัฒนาที่มีการยกระดับความเป็นอยู่ ได้แก่ - การพัฒนาจิตใจ - การพัฒนาแบบแผนและพฤติกรรม - การพัฒนาความสัมพันธ์ของคนในสังคมเพื่อ แก้ปัญหาต่างๆ ในสังคม - การพัฒนาให้กระจายรายได้อย่างเสมอภาค Distribution) และการดึงดูดมวลชน (Income Distribution) และการดึงดูดมวลชน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงิน เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจการเงิน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

13 สังคมวิทยาการพัฒนา 13 ทางวัฒนธรรม : การสร้างความรู้สึกว่าตนเป็นชาติ (A New National Self-image) มีความเชื่อมั่นและพร้อม ที่จะเสียสละเพื่อชาติ ทางการเมือง : การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สร้างกระบวนการ ปกครองให้เป็นประชาธิปไตย และประชาชนใน ประเทศมีสิทธิเสรีภาพตามกฎหมาย การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

14 สังคมวิทยาการพัฒนา 14 Dudley Seers การพัฒนา เป็นการแสวงหาลู่ทางเพื่อแก้ไขปัญหาความอดอยาก หรือภาวะ ทุโภชนาการ (ความยากจนและความเจ็บป่วยของประชากร) ซึ่งเป็นสิ่งที่บั่นทอนและทำลายศักยภาพของปัจเจกบุคคล “การพัฒนา:” คือ การส่งเสริมความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและความเป็นธรรม ทางสังคมโดยมีเป้าหมาย : ทางสังคมโดยมีเป้าหมาย : รายได้ : ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ – ปัจจัยสี่รายได้ : ครอบครัวมีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ – ปัจจัยสี่ การมีงานทำ : หัวหน้าครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว) การมีงานทำเกิดการมีงานทำ : หัวหน้าครอบครัว (สมาชิกในครอบครัว) การมีงานทำเกิด การกระจายรายได้และพัฒนาตนเอง การกระจายรายได้และพัฒนาตนเอง ความเสมอภาค : การได้รับโอกาสจากการให้บริการสาธารณะเท่าเทียมกันความเสมอภาค : การได้รับโอกาสจากการให้บริการสาธารณะเท่าเทียมกัน การมีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน : เสรีภาพทางเศรษฐกิจ ทางสังคม การเมืองและการมีเสรีภาพขั้นพื้นฐาน : เสรีภาพทางเศรษฐกิจ ทางสังคม การเมืองและ วัฒนธรรม รวมทั้งมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมกำหนด วัฒนธรรม รวมทั้งมีโอกาสเข้ามีส่วนร่วมกำหนด นโยบายของรัฐ นโยบายของรัฐ การมีอิสระภาพ : กำหนดนโยบาย การบริหารและการพัฒนาประเทศการมีอิสระภาพ : กำหนดนโยบาย การบริหารและการพัฒนาประเทศ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

15 สังคมวิทยาการพัฒนา 15 Paul Streeten การพัฒนา เป็นเป้าหมายและกระบวนการที่ครอบคลุมภาวการณ์ เปลี่ยนแปลงทัศนคติคนต่อชีวิตและการทำงาน การเปลี่ยนแปลงสถาบัน “การพัฒนา” คือ การเสริมสร้างความก้าวหน้า ประกอบด้วย : - การเพิ่มรายได้และผลผลิต - การเปลี่ยนแปลง สภาพและเงื่อนไขกระบวนการผลิต - การเปลี่ยนแปลง สภาพและเงื่อนไขกระบวนการผลิต/ระบบการผลิต - การยกระดับมาตรฐานการครองชีพ (โภชนาการ ที่อยู่อาศัย สุขอนามัยและการศึกษา) (โภชนาการ ที่อยู่อาศัย สุขอนามัยและการศึกษา) - การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน - การมีทัศนคติที่ดีต่อการทำงาน - การสร้างสรรค์สถาบันต่าง ๆ - การเพิ่มขีพความสามารถการกำหนดนโยบายต่าง ๆ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

16 สังคมวิทยาการพัฒนา 16 T. R. Batten ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาชุมชนของอังกฤษได้ให้ความหมายของคำ ว่า พัฒนา หมายถึง การเปลี่ยนแปลงให้ดีขึ้น Brookfield การพัฒนา เน้นด้านเศรษฐกิจ หมายถึง ความก้าวหน้าที่มุ่งเน้น จัดสวัสดิการ เป็นต้น - การลดความยากจน - การลดการว่างงาน - การลดความไม่เสมอภาคทางเศรษฐกิจ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

17 สังคมวิทยาการพัฒนา 17 Hoogvelt “การพัฒนา” เป็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต ทางเศรษฐกิจภายใต้การแบ่งโลกออกเป็นโลกที่พัฒนา และไม่พัฒนา อธิบายว่า การพัฒนามีอยู่ 3 ฐานะ ได้แก่ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา 1.การพัฒนาเป็นกระบวนการวิวัฒนาการของความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงสังคมมนุษย์ รวมทั้งองค์กรทางวัฒนธรรม การพัฒนาเกี่ยวกับทฤษฎีวิวัฒนาการทั้งแนวเก่า แนวใหม่ ความ แตกต่างทางสังคม การผสมผสานและการปรับตัวด้วยการทำให้ดีขึ้น ตลอดจนขั้นตอนของวิวัฒนาการทางสังคม

18 สังคมวิทยาการพัฒนา 18 Hoogvelt 2. การพัฒนาฐานะเป็นการปฏิสัมพันธ์ ภายใต้โดยกระบวนการ เปลี่ยนแปลงและความเจริญเติบโตของสังคมด้วยการติดต่อสัมพันธ์กับ สังคมต่าง ๆ การพัฒนาสังคมที่ด้อยพัฒนา ด้วยการติดต่อสัมพันธ์ทางการค้า ระบบพาณิชย์ ระบบอาณานิคม อาณานิคมยุคใหม่ การแปลงสภาพโครงสร้างของสังคมดั้งเดิมด้วยการเป็นสมัยใหม่ ภายใต้ลัทธิอาณานิคม การแพร่กระจายทัศนคติ ค่านิยม สถาบันต่าง ๆ ภายใต้ลัทธิอาณานิคมและการขาดตอนของกระบวนการวิวัฒนาการ การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

19 สังคมวิทยาการพัฒนา 19 Hoogvelt การพัฒนาเป็นการปฏิบัติการ โดยการพัฒนาจะต้องมีการ 3. การพัฒนาเป็นการปฏิบัติการ โดยการพัฒนาจะต้องมีการวางแผนอย่างรอบคอบและตรวจสอบกระบวนการแห่งความเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมีเป้าหมายให้เลือกสำหรับการพัฒนาหลาย ๆ เป้าหมาย รวมทั้งรูปแบบของการพัฒนา เป็นต้น การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

20 สังคมวิทยาการพัฒนา 20 ความหมายของการพัฒนา : การปรับปรุง/การเปลี่ยนแปลงสังคม/สิ่งหนึ่งสิ่งใดอย่างเป็นระบบเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์/เป้าหมายตามคุณค่าทางวัฒนธรรมของสังคม หนึ่งสังคมใด อย่างมีขั้นตอนหรือเป็นกระบวนการ องค์ประกอบสำคัญตามความหมายการพัฒนา : คุณค่าอันเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลงคุณค่าอันเป็นเป้าหมายของการเปลี่ยนแปลง กระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและขั้นตอนกระบวนการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นระบบและขั้นตอน การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา

21 สังคมวิทยาการพัฒนา 21 ปัจจัยกำหนดคุณค่าเป้าหมายแห่งการเปลี่ยนแปลง : การพิจารณาประเด็นความหมายของการพัฒนา ความเชื่อ (Belief) ความคิด (Concept) และทัศนะ (Attitude)ความเชื่อ (Belief) ความคิด (Concept) และทัศนะ (Attitude)ที่มีต่อการมองโลก วัฒนธรรม (Culture) ที่เป็นผลอันเกิดจากระบบกลไก/กระบวนการ ทางสังคมวัฒนธรรม (Culture) ที่เป็นผลอันเกิดจากระบบกลไก/กระบวนการ ทางสังคม เงื่อนไขสภาวะที่แท้จริง (Concrete Situations)เงื่อนไขสภาวะที่แท้จริง (Concrete Situations) ความเป็นมาและ พัฒนาการสังคม พื้นฐานระบบการผลิต ระบบสังคม วัฒนธรรมและ การเมือง

22 สังคมวิทยาการพัฒนา 22 Quality of Life : Wealth = Rich พิจารณา : เชิงคุณภาพ = เชิงประมาณ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

23 สังคมวิทยาการพัฒนา 23 “การสร้างสรรค์ประเทศให้มีความเจริญ” ทำให้ประเทศ : “การสร้างสรรค์ประเทศให้มีความเจริญ” ทำให้ประเทศ : จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 1. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทั่วไป - เสถียรภาพ - ความมั่นคง - ประชาชนมีความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตที่ดีตาม มาตรฐานที่เหมาะสมกับสังคมนั้น

24 สังคมวิทยาการพัฒนา 24 Dudley Seers : “The Meaning of Development” เสนอ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 2. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเบื้องต้น 2.1. ขจัดความไม่รู้ : ภาวะขาดการศึกษา ความไม่รู้ ความโง่ของประชาชนเป็นอุปสรรคการพัฒนาประเทศ ความรู้/ความฉลาดจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Basic Structure/Pattern) ความรู้/ความฉลาดจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Basic Structure/Pattern)

25 สังคมวิทยาการพัฒนา 25 2. 2 ขจัดความยากจน : ประชาชนในประเทศต้องมี งานรายได้เพื่อประทังชีพ งานเป็นศักดิ์ศรี (Dignity) ของทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย งานเป็นศักดิ์ศรี (Dignity) ของทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อยหัวหน้าครอบครัวต้องมีงาน การขจัดความยากจนเป็นการสร้างศักยภาพของมนุษย์ การขจัดความยากจนเป็นการสร้างศักยภาพของมนุษย์ (Human Potential) ความยากจนประชาชนเป็น 25% ทำให้เกิดปัญหาการ พัฒนา ความยากจนประชาชนเป็น 25% ทำให้เกิดปัญหาการ พัฒนา จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

26 สังคมวิทยาการพัฒนา 26 2.3. ขจัดเจ็บป่วย : ประชาชนสุขภาพไม่ดีย่อมเอื้อต่อกัน/ เกี่ยวกับปัญหาอื่นๆ จึงต้องเสริมสร้างความสมบูรณ์และเข้มแข็งทั้ง ร่างกาย & จิตใจ 2.4. ขจัดอยุติธรรม : แก้ไขการเอารัดเอาเปรียบคุณธรรม & จริยธรรมเป็นพื้นฐานสังคมมนุษย์ ความไม่ยุติธรรมก่อให้เกิดความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบ ความไม่ยุติธรรมก่อให้เกิดความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบ แก่งแย่งและความแตกต่างการใช้ความรุนแรง แก่งแย่งและความแตกต่างการใช้ความรุนแรง จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง ปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลง

27 สังคมวิทยาการพัฒนา 27 3.1 การพึ่งตนเอง : มุ่งต้องการให้พึ่งตนเอง (Self- reliance) ทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน สังคมและ ประเทศชาติ 3.2 ความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ความก้าวหน้าในแง่ความเข้าใจ การคิดค้น ประดิษฐ์และการ ประยุกต์ใช้ 3. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาสูงสุด

28 สังคมวิทยาการพัฒนา 28 3.3 การใช้ทรัพยากร : ทุกประเภททั้งในแง่ทุนและอื่นๆ ทางกายภาพ ชีวภาพและมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.4. การกระจายอำนาจ : การบริหาร การพัฒนาใน การกระจายอำนาจอาจจะเกิดทั้ง - แง่+ ระดมความคิดและร่วมมือระดับล่าง - แง่- อาจล่าช้าเพราะผ่านขั้นตอน 3. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาสูงสุด

29 สังคมวิทยาการพัฒนา 29 1. ขอบเขตและการตัดสินใจ1. ขอบเขตและการตัดสินใจ 2. การกำหนดนโยบายต่างๆ2. การกำหนดนโยบายต่างๆ 3. การใช้จ่ายและการควบคุมการคลัง3. การใช้จ่ายและการควบคุมการคลัง 4. การบังคับบัญชาบุคลากร4. การบังคับบัญชาบุคลากร 5. การจัดการและรูปแบบการบริหาร5. การจัดการและรูปแบบการบริหาร การพิจารณาการกระจายอำนาจ การพิจารณาการกระจายอำนาจ เท่าเทียม/ทัดเทียม/ทั่วถึง/เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 3.5 การกระจายผลประโยชน์ : ทุกในแง่ประโยชน์จาก บริการสาธารณะ (Public Interest)


ดาวน์โหลด ppt สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 3 : 4 ธ.ค. 54.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google