งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53

2 สังคมวิทยาการพัฒนา 2 Quality of Life : Wealth = Rich พิจารณา : เชิงคุณภาพ = เชิงประมาณ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

3 สังคมวิทยาการพัฒนา 3 “การสร้างสรรค์ประเทศให้มีความเจริญ” ทำให้ประเทศ : “การสร้างสรรค์ประเทศให้มีความเจริญ” ทำให้ประเทศ : จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 1. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาทั่วไป - เสถียรภาพ - ความมั่นคง - ประชาชนมีความเป็นอยู่/คุณภาพชีวิตที่ดีตาม มาตรฐานที่เหมาะสมกับสังคมนั้น

4 สังคมวิทยาการพัฒนา 4 Dudley Seers : “The Meaning of Development” เสนอ จุดมุ่งหมายของการพัฒนา 2. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาเบื้องต้น 2.1. ขจัดความไม่รู้ : ภาวะขาดการศึกษา ความไม่รู้ ความโง่ของประชาชนเป็นอุปสรรคการพัฒนาประเทศ ความรู้/ความฉลาดจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Basic Structure/Pattern) ความรู้/ความฉลาดจะเป็นโครงสร้างพื้นฐาน (Basic Structure/Pattern)

5 สังคมวิทยาการพัฒนา 5 2. 2 ขจัดความยากจน : ประชาชนในประเทศต้องมี งานรายได้เพื่อประทังชีพ งานเป็นศักดิ์ศรี (Dignity) ของทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย งานเป็นศักดิ์ศรี (Dignity) ของทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อยหัวหน้าครอบครัวต้องมีงาน การขจัดความยากจนเป็นการสร้างศักยภาพของมนุษย์ การขจัดความยากจนเป็นการสร้างศักยภาพของมนุษย์ (Human Potential) ความยากจนประชาชนเป็น 25% ทำให้เกิดปัญหาการ พัฒนา ความยากจนประชาชนเป็น 25% ทำให้เกิดปัญหาการ พัฒนา จุดมุ่งหมายของการพัฒนา

6 สังคมวิทยาการพัฒนา 6 2.3. ขจัดเจ็บป่วย : ประชาชนสุขภาพไม่ดีย่อมเอื้อต่อกัน/ เกี่ยวกับปัญหาอื่นๆ จึงต้องเสริมสร้างความสมบูรณ์และเข้มแข็งทั้ง ร่างกาย & จิตใจ 2.4. ขจัดอยุติธรรม : แก้ไขการเอารัดเอาเปรียบคุณธรรม & จริยธรรมเป็นพื้นฐานสังคมมนุษย์ ความไม่ยุติธรรมก่อให้เกิดความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบ ความไม่ยุติธรรมก่อให้เกิดความขัดแย้งเอารัดเอาเปรียบ แก่งแย่งและความแตกต่างการใช้ความรุนแรง แก่งแย่งและความแตกต่างการใช้ความรุนแรง จุดมุ่งหมายของการพัฒนา ความขัดแย้ง การใช้ความรุนแรง ปฏิวัติ การเปลี่ยนแปลง

7 สังคมวิทยาการพัฒนา 7 3.1 การพึ่งตนเอง : มุ่งต้องการให้พึ่งตนเอง (Self- reliance) ทั้งระดับบุคคล ครัวเรือน ชุมชน สังคมและ ประเทศชาติ 3.2 ความสามารถในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี : ความก้าวหน้าในแง่ความเข้าใจ การคิดค้น ประดิษฐ์และการ ประยุกต์ใช้ 3. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาสูงสุด

8 สังคมวิทยาการพัฒนา 8 3.3 การใช้ทรัพยากร : ทุกประเภททั้งในแง่ทุนและอื่นๆ ทางกายภาพ ชีวภาพและมนุษย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด 3.4. การกระจายอำนาจ : การบริหาร การพัฒนาใน การกระจายอำนาจอาจจะเกิดทั้ง - แง่+ ระดมความคิดและร่วมมือระดับล่าง - แง่- อาจล่าช้าเพราะผ่านขั้นตอน 3. จุดมุ่งหมายของการพัฒนาสูงสุด

9 สังคมวิทยาการพัฒนา 9 1. ขอบเขตและการตัดสินใจ1. ขอบเขตและการตัดสินใจ 2. การกำหนดนโยบายต่างๆ2. การกำหนดนโยบายต่างๆ 3. การใช้จ่ายและการควบคุมการคลัง3. การใช้จ่ายและการควบคุมการคลัง 4. การบังคับบัญชาบุคลากร4. การบังคับบัญชาบุคลากร 5. การจัดการและรูปแบบการบริหาร5. การจัดการและรูปแบบการบริหาร การพิจารณาการกระจายอำนาจ การพิจารณาการกระจายอำนาจ เท่าเทียม/ทัดเทียม/ทั่วถึง/เป็นธรรมกับทุกฝ่าย 3.5 การกระจายผลประโยชน์ : ทุกในแง่ประโยชน์จาก บริการสาธารณะ (Public Interest)

10 สังคมวิทยาการพัฒนา 10 1. การเสริมสร้างความมีเหตุผล : การพยายามให้ผู้อื่นเกิดความรู้อย่างมีเหตุผล : การใช้ปัญญาให้ เกิดการพัฒนา การพัฒนาโดยใช้ภูมิปัญญา 2. การวางแผนอย่างมีเป้าหมาย : การมองการณ์ไกล : การยอมรับความก้าวหน้าและนวัตกรรม 3. ทัศนคติที่ดี “ชีวิต” และ “งาน” : การที่มีทัศนคติที่ดี สร้างสิ่งที่ดี หรือมองผู้อื่นด้วยดี : พิจารณา คุณค่าและให้คุณค่าที่ดีต่องาน ชีวิต และผู้อื่น กลไกการบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา

11 สังคมวิทยาการพัฒนา 11 4. การสร้างสถาบันที่มีความชำนาญ : การพัฒนาสถาบัน/องค์กรที่มีความชำนาญ : สร้างงาน ให้งานกับ ผู้ที่มีความสามารถ และสร้างสถาบัน/องค์กรที่ดีตามความชำนาญ 5. ประสิทธิภาพการผลิต/ดำเนิงาน : การประกอบกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ : สร้างประสิทธิภาพการ ผลิต/ทำงานจะมีผลต่อการใช้ทรัพยากรและการพัฒนา กลไกการบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา Input Process/System Output Input = Output Input > Output Input < Output สมดุล ด้อยพัฒนา พัฒนา

12 สังคมวิทยาการพัฒนา 12 6. การเพิ่มผลผลิต/ผลงาน การยกระดับด้วยการเพิ่มผลผลิต/ผลงาน : เพิ่มประสิทธิภาพ ในผลงานที่รับผิดชอบให้ดีขึ้น 7. โอกาสการได้รับบริการสาธารณะ ความเสมอภาคในโอกาสการได้รับบริการสาธารณะ : พิจารณาโอกาส เงื่อนไข และการยกเว้น 8. 8. ประชาธิปไตยระดับ “รากหญ้า” วิถีทางประชาธิปไตยในการอยู่ร่วมกันในสังคมประชาธิปไตย : สามารถยอมรับความแตกต่างและการมีเหตุผล กลไกการบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา

13 สังคมวิทยาการพัฒนา 13 9. การสร้างความเข้มแข็งของชาติ ผลประโยชน์ของสังคม/ประเทศเป็นหลัก : การให้ความ สำคัญต่อผลประโยชน์โดยรวมของทุกคนในสังคมและประเทศ 10. 10. ความมีวินัยของสังคม สร้างเสริมวินัยบุคคลในประเทศ : วินัยการดำรงชีวิต/ประกอบ อาชีพ (จริยธรรม/จรรยาบรรณ) กลไกการบรรลุจุดมุ่งหมายของการพัฒนา

14 สังคมวิทยาการพัฒนา 14 ปรัชญาพื้นฐานการพัฒนา บุคคลมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ บุคคลมีความแตกต่างและมีเอกลักษณ์ บุคคลมีสิทธิและกำหนดวิถีชีวิตตนเอง บุคคลมีสิทธิและกำหนดวิถีชีวิตตนเอง บุคคลสามารถเรียนรู้ บุคคลสามารถเรียนรู้ บุคคลมีความคิดริเริ่ม บุคคลมีความคิดริเริ่ม บุคคลความสามารถพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน บุคคลความสามารถพัฒนาขีดความสามารถของชุมชน

15 สังคมวิทยาการพัฒนา 15 มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เพราะมีความสามารถและพลัง มนุษย์เป็นทรัพยากรที่มีค่ามากที่สุด เพราะมีความสามารถและพลังซ่อนเร้น ศรัทธาในความยุติธรรมของสังคม เพื่อขจัดความขัดแย้งและความ ศรัทธาในความยุติธรรมของสังคม เพื่อขจัดความขัดแย้งและความเหลื่อมล้ำในสังคม ความไม่รู้ ความดื้อรั้นและการใช้กำลังเป็นอุปสรรคสำคัญในการ ความไม่รู้ ความดื้อรั้นและการใช้กำลังเป็นอุปสรรคสำคัญในการพัฒนา ปรัชญาแห่งการพัฒนา

16 สังคมวิทยาการพัฒนา วิกฤตการแห่งการพัฒนา หลังสงครามโลก II 1945 การตั้งองค์การสหประชาชาติ 1943 หน้าที่ประเทศพัฒนาแล้วต้อง ช่วยเหลือประเทศด้อยพัฒนา ประเทศทุกประเทศทั่วโลกมีความ เท่าเทียมกัน คำประกาศประธานาธิบดี สหรัฐอเมริกา Truman ทบทวนความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ประเทศที่ร่ำรวย/พัฒนาแล้วช่วยเหลือ ประเทศยากจน/ด้อยพัฒนา ประเทศสหรัฐอเมริกามีบทบาทมาก

17 สังคมวิทยาการพัฒนา วิกฤตการแห่งการพัฒนา การแบ่งกลุ่มประเทศ เชิงการเมือง แนวทางเสรีนิยมประชาธิปไตย แนวทางความช่วยเหลือ ประเทศโลกที่ 1 = ประเทศเสรีนิยม อุตสาหกรรม ประเทศโลกที่ 2 = ประเทศสังคม นิยม ประเทศโลกที่ 3 = ประเทศ ด้อย การพัฒนา องค์กรระดับโลกทำหน้าที่ - ธนาคารโลก - องค์การสหประชาชาติ - กองทุนการเงินระหว่างประเทศ เศรษฐกิจและการเงิน เทคนิคและเชี่ยวชาญ ทหารและการเมือง

18 สังคมวิทยาการพัฒนา ธนาคารโลก เงินทุนสำรองระหว่างประเทศ สำคัญ กองทุนการเงินระหว่าง ประเทศ ความช่วยเหลือปรับปรุง โครงสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต สกุลดอลลาร์สหรัฐฯ คำขอความช่วยเหลือ ประเทศโลกที่ 3 ความช่วยเหลือทางเทคนิค ด้านผู้เชี่ยวชาญ ความช่วยเหลือให้แก่ประเทศ ทั่วไป : ขัดข้องเงินทุนสำรอง วิกฤตการแห่งการพัฒนา

19 สังคมวิทยาการพัฒนา การสร้างความเจริญทาง เศรษฐกิจ Modernization Theory ปัญหาสะสมและรุนแรงระดับการพัฒนา เร่งรัดอุตสาหกรรมเป็นแกนนำ สร้างความเป็นเมือง ปรับระบบการบริหาร เศรษฐกิจขยายตัว เมืองเติบโตรวดเร็ว การบริการเพิ่มขึ้น - ความเหลื่อมล้ำและแตกต่าง - ความถดถอยของประเทศ - การพึ่งพาต่างประเทศ

20 สังคมวิทยาการพัฒนา วิกฤตการแห่งการพัฒนา ภาวะการพึ่งพา Economic) ทางเศรษฐกิจ(Economic) - การแทรกแซง - การดำเนินนโยบาย ) ทางการเมือง (Political) - การผูกขาดทางการตลาด - ผู้ประกอบการในประเทศ เติบโตค่อนข้างช้า เติบโตค่อนข้างช้า

21 สังคมวิทยาการพัฒนา ปฏิรูประบบโครงสร้าง ทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคม - ความเป็นมาและพัฒนาการสังคม Concrete Situations - ลักษณะเฉพาะทาง ความสัมพันธ์ทางการเมือง ความสัมพันธ์ทางการเมือง - คุณลักษณะทางวัฒนธรรม และจริยธรรมของประเทศ และจริยธรรมของประเทศ - พื้นฐานระบบการผลิตและความชำนาญ - ระบบสังคม วัฒนธรรมและการเมือง วิกฤตการแห่งการพัฒนา

22 สังคมวิทยาการพัฒนา ความมุ่งหมายประเทศ กำลังพัฒนา ภาวะพึ่งพากันปราศจากการ - ภาวะพึ่งพากันปราศจากการ ครอบงำและขูดรีด ครอบงำและขูดรีด (Interdependence) (Interdependence) - ศักยภาพการพึ่งตนเอง (Self-reliance) (Self-reliance) - ขีดความสามารถทาง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี - เพิ่มอำนาจการเจรจาต่อรอง บรรษัทข้ามชาติ/ทุนนิยม บรรษัทข้ามชาติ/ทุนนิยม ความสัมพันธ์ระหว่าง : - ระบบเศรษฐกิจ - ระบบสังคม - ระบบการเมือง - ระบบวัฒนธรรม - ระบบทรัพยากร

23 สังคมวิทยาการพัฒนา การเปลี่ยนแปลงความคิด - รายได้ไม่ใช่สิ่งสำคัญต่อ การพัฒนา การพัฒนา - อุตสาหกรรมไม่ได้เป็นแนวทาง การพัฒนา การพัฒนา ความหมายการพัฒนาที่แท้จริง การพัฒนาเมือง = การพัฒนาชนบท - กลไกการตลาดไม่ใช่นำไปสู่ การพัฒนาที่ดีเสมอ การพัฒนาที่ดีเสมอ การพัฒนาอุตสาหกรรม = การพัฒนาเกษตรกรรม เทคโนโลยีชั้นสูง = เทคโนโลยีพื้นฐาน ความสมดุล = ความแตกต่าง วิกฤตการแห่งการพัฒนา

24 สังคมวิทยาการพัฒนา บริบทพื้นฐานแนวคิด การพัฒนาที่ยั่งยืน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" ดุลยภาพทางสิ่งแวดล้อม ดุลยภาพทางเศรษฐกิจ ดุลยภาพทางสังคม ความสำคัญกับการพัฒนา= ดุลยภาพ ดุลยภาพที่เกื้อกูลและ ไม่เกิดความขัดแย้ง กันและกัน


ดาวน์โหลด ppt สังคมวิทยาการพัฒนา 01460441 สังคมวิทยาการพัฒนา Sociology of Development 4 : 27 พ.ย. 53.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google