งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย....นางมาลัย กุลฉิม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์เขต 1 มารู้จักคอมพิวเตอร์กัน เถอะ มารู้จักคอมพิวเตอร์ กันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย....นางมาลัย กุลฉิม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์เขต 1 มารู้จักคอมพิวเตอร์กัน เถอะ มารู้จักคอมพิวเตอร์ กันเถอะ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 โดย....นางมาลัย กุลฉิม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์เขต 1 มารู้จักคอมพิวเตอร์กัน เถอะ มารู้จักคอมพิวเตอร์ กันเถอะ

3 คอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์ที่มนุษย์ได้คิดประดิษฐ์ขึ้น เพื่อนำมาเสริมความสามารถของมนุษย์ในด้าน การับรู้ การจำ การ คำนวณ การเปรียบเทียบตัดสินใจการ แสดงออก  ดังนั้นคอมพิวเตอร์จึงมีโครงสร้างที่ประกอบด้วยส่วน ต่าง ๆ ให้สามารถทำงานเป็นระบบสนองความต้องการ ของมนุษย์

4 ซอฟแวร์ (Solfware) หมายถึง ชุดคำสั่งที่ถูก เขียนขึ้น เพื่อใช้ควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์ หรือ ที่เรียกว่า “ โปรแกรม ” นั่นเอง คอมพิวเตอร์ แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ฮาร์ดแวร์ (Hardware) หมายถึง ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ที่สามารถ มองเห็น และจับต้องได้ เช่น เคส จอภาพ เม้าส์ คีย์บอร์ด ฯลฯ

5 อุปกรณ์และส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์ แบ่งตามหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit) เป็นส่วนที่ทำหน้าที่ รับข้อมูลและคำสั่งจากผู้ใช้ผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล ประเภทต่างๆ เช่น คีย์บอร์ด (keyboard) และเมาส์ (mouse) เป็นต้น 2. หน่วยประมวลผล (Central Processing Unit) ได้แก่ ซีพียู ซึ่งทำหน้าที่คำนวณและประมวลผลข้อมูล ที่ได้รับมาจากหน่วยรับข้อมูล ซึ่งเปรียบเสมือน สมอง ของคนเรา 3. หน่วยแสดงผล (Output Unit) เป็นส่วนที่แสดง หรือส่งข้อมูล ที่ได้จากการประมวลผล ออกมาใน รูปแบบต่างๆ เช่น ภาพ -- ผ่านทางจอภาพ เสียง -- ผ่านทางลำโพง เป็นต้น

6 Software ที่ใช้กันอยู่ทั่วไป แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ โปรแกรมระบบปฏิบัติการ ที่ใช้กันอย่าง แพร่หลาย คือ ระบบปฏิบัติการ Windows ของ บริษัทไมโครซอฟท์ โปรแกรมใช้งานต่างๆ เช่น ไมโครซอฟออฟ ฟิซ ( ไมโครซอฟท์เวิร์ด, เอ็กเซลล์, พาวเวอร์พอยน์ เป็นต้น ) เพ้นท์ วินแอมป์ เป็นต้น

7 Hardware CPU Memory [ RAM ] Floppy disk CD-ROM Monitor Mouse Main board Hard disk Display card Sound card Case Keyboard

8 Main board 1. Main board >> เมนบอร์ด เมนบอร์ด >> เป็นศูนย์รวมอุปกรณ์ทุกชิ้นเข้า มาทำงานร่วมกัน

9 CPU 2. CPU >> หน่วยประมวลผลกลาง หน่วยประมวลผลกลาง >> มีหน้าที่ประมวลผล ต่างๆ ของข้อมูล

10 Memory [ RAM ] 3. Memory [ RAM ] >> หน่วยความจำสำรอง หน่วยความจำสำรอง >> ยิ่งมีจำนวนขนาด Ram มากความเร็วเครื่องยิ่งสูงขึ้น

11 Display card 4. Display card >> การ์ดจอ การ์ดจอ >> เป็นตัวแปลงสัญญาณ digital ให้เป็น สัญญาณภาพ

12 Sound card 5. Sound card >> การ์ด เสียง การ์ดเสียง >> เป็นตัวแปลงสัญญาณ digital ให้เป็นสัญญาณเสียง

13 Modem 6. Modem >> โมเด็ม หรือ Fax / Modem โมเด็ม >> เป็นอุปกรณ์ที่เป็นตัวกลางใน การสื่อสารข้อมูล ข่าวสาร ระหว่างเครื่องของ เราเข้าสู่อินเตอร์เน็ต ทางสายโทรศัพท์ ผ่านผู้ ให้บริการอินเตอร์เน็ต

14 Hard disk 7. Hard disk >> ฮาร์ดดิสก์ ฮาร์ดดิสก์ >> หน่วยเก็บข้อมูลที่สำคัญของ เครื่องคอมพิวเตอร์

15 CD-ROM 8. CD-ROM >> ซีดีรอม ซีดีรอม >> เป็นตัวอ่านแผ่น Laser Disk ต่างๆ ทั้ง CD-R, CD-RW

16 Floppy disk 9. Floppy disk >> ฟล๊อปปี้ดิสก์ ฟล๊อปปี้ดิสก์ >> เป็นตัวอ่านข้อมูลจากแผ่น นิยมใช้ 1.44 MB 3.5 Inch

17 Case 10. Case >> เคส เคส >> มีลักษณะเป็นตู้ใส่อุปกรณ์ต่างๆ เมื่อซื้อ มักจะมี power supply มาด้วย ( power supply-- ทำหน้าที่ แปลงแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง เพื่อจ่ายให้กับอุปกรณ์ต่างๆ )

18 Keyboard 11. Keyboard >> คีย์บอร์ด คีย์บอร์ด >> มีลักษณะเป็นแป้นพิมพ์ มีหน้าที่ คล้ายกับเครื่องพิมพ์ดีด

19 Mouse 12. Mouse >> เมาส์ เมาส์ >> มีหน้าที่สำหรับชี้ตำแหน่งบนหน้าจอผ่าน ตัวชี้เมาส์ (pointer)

20 Monitor 13. Monitor >> จอภาพ จอภาพ >> เป็นส่วนแสดงผลการทำงานต่างๆ ของ คอมพิวเตอร์นั่นเอง

21 Speaker 14. Speaker >> ลำโพง ลำโพง >> เป็นส่วนแสดงผลการทำงานออกมาใน รูปแบบของเสียง

22 Microphone 14. Microphone >> ไมโครโฟน ลำโพง >> เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลเสียงเข้าสู่ คอมพิวเตอร์

23 Flash Drive/ Handy Drive 14. Flash Drive / Handy Drive / USB Drive / Memory Stick Thumb Drive Flash Drive >> เป็นอุปกรณ์เก็บข้อมูลขนาดเล็ก ซึ่งใน ปัจจุบันมีหลายความจุให้เลือกใช้ตั้งแต่ 128 MB - 2 GB รับข้อมูลเสียงเข้าสู่คอมพิวเตอร์

24 Scanner 15. Scanner >> เครื่อง สแกน เครื่องสแกน >> เป็นอุปกรณ์รับข้อมูลโดยแปลงภาพ เป็นสัญญาณดิจิตอล

25 Printer 16. Printer >> เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ >> เป็นอุปกรณ์แสดงผลในรูปของ สิ่งพิมพ์

26 UPS 17. UPS >> เครื่องสำรอง ไฟฟ้า เครื่องสำรองไฟฟ้า >> เป็นอุปกรณ์สำรองไฟฟ้าใน กรณีที่ไฟฟ้าดับ

27 บรรณานุก รม สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี. หนังสือเรียนวิชาคอมพิวเตอร์ ช 0249 เทคโนโลยีสารสนเทศและ คอมพิวเตอร์ สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน เล่ม 11 ร. ต. อ. ไพบูลย์ เปียศิริ. 2544. เจาะลึก คอมพิวเตอร์ II. หจก. ไทยเจริญการพิมพ์. กรุงเทพฯ.

28 โดย... นางมาลัย กุลฉิม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครู คศ. 2

29


ดาวน์โหลด ppt โดย....นางมาลัย กุลฉิม โรงเรียนวัดบ้านมะเกลือ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา นครสวรรค์เขต 1 มารู้จักคอมพิวเตอร์กัน เถอะ มารู้จักคอมพิวเตอร์ กันเถอะ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google