งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การอบรมเทคนิคการวางแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การอบรมเทคนิคการวางแผน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การอบรมเทคนิคการวางแผน
School Mapping กฤษณา สว่างแสง สนผ. สพฐ.

2 ธรรมาภิบาล ของข้าราชการไทย

3 ธรรมาภิบาล แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคม ของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสงบสุข ธรรมาภิบาลของข้าราชการไทย

4 ธรรมาภิบาล หลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความ คุ้มค่า หลักความ โปร่งใส
รับผิดชอบ หลักการ มีส่วนร่วม ธรรมาภิบาลของข้าราชการไทย

5 กระบวนการเปลี่ยนแปลง
การละลายพฤติกรรม Unfreezing การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม Changing การทำให้พฤติกรรมใหม่คงอยู่ Refreezing การสร้างความเข้มแข็งในองค์การ

6 โครงสร้าง งาน องค์การ เทคโนโลยี บุคลากร การสร้างความเข้มแข็งในองค์การ

7 การเปลี่ยนแปลง ในองค์การ
โครงสร้าง ปรับปรุง โครงสร้าง โครงสร้าง การเปลี่ยนแปลง ในองค์การ การสร้างความเข้มแข็งในองค์การ

8 งาน บริหาร โครงการ งาน ทีมงาน การสร้างความเข้มแข็งในองค์การ

9 บุคลากร บุคลากร สมรรถนะ Competency คนกับการเปลี่ยนแปลง บุคลิกภาพ
Change Adopter Type บุคลิกภาพ Personality Type การสร้างความเข้มแข็งในองค์การ

10 เทคโนโลยี เทคโนโลยี สนับสนุนการสื่อสาร ปรับปรุง ICT E-mail
การจัดการความรู้ KM การสร้างความเข้มแข็งในองค์การ

11 Achievement Motivation
สมรรถนะบุคลากร มุ่งผลสัมฤทธิ์ Achievement Motivation การบริการที่ดี Service Mind จริยธรรม Integrity ข้าราชการ ยุคใหม่ สั่งสม ความเชี่ยวชาญ Expertise ร่วมแรงร่วมใจ Teamwork การสร้างความเข้มแข็งในองค์การ

12 KM ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Tacit Knowledge Socialization
Externalization ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Tacit Knowledge ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge Internalization Combination ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge SECI Model

13 ไปรษณีย์ไทย สพท. การสร้างความเข้มแข็งในองค์การ

14 การนับอายุเด็ก นับตามวันเข้าเรียน วันที่เด็กเกิดถึงวันที่ ๑๖ พ.ค. ของ
ก่อนประถมศึกษา นับตามวันเข้าเรียน วันที่เด็กเกิดถึงวันที่ ๑๖ พ.ค. ของ ปีการศึกษาที่จะเข้าเรียนให้ได้ ๔ ปี อ่อนที่สุด เกิด ๑๕ ม.ค. ๔๗ นับอายุเด็กเข้าเรียน

15 การนับอายุเด็ก ประถมศึกษา นับตามปีปฏิทิน
กฎกระทรวง พ.ศ. ๒๕๔๕ “การนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบ เจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้า ปีที่เจ็ดในปีนั้น” นับอายุเด็กเข้าเรียน

16 การนับอายุเด็ก ประถมศึกษา นับตามปีปฏิทิน
ปีที่เด็กเกิดถึงปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน ปีเข้าเรียน ๒๕๕๑-๗ ปี = ปีเกิด ๒๕๔๔ เกิด ๑ ม.ค. ถึง ๓๑ ธ.ค. ๒๕๔๔ แก่ที่สุด เกิด ๑ ม.ค. ๔๔ อายุ ๗ ปี ๔ เดือน ๑๖ วัน อ่อนที่สุด เกิด ๓๑ ธ.ค. ๔๔ อายุ ๖ ปี ๔ เดือน ๑๖ วัน นับอายุเด็กเข้าเรียน


ดาวน์โหลด ppt การอบรมเทคนิคการวางแผน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google