งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 School Mapping School Mapping การอบรมเทคนิคการวางแผนการอบรมเทคนิคการวางแผน กฤษณา สว่าง แสง สนผ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 School Mapping School Mapping การอบรมเทคนิคการวางแผนการอบรมเทคนิคการวางแผน กฤษณา สว่าง แสง สนผ. สพฐ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 School Mapping School Mapping การอบรมเทคนิคการวางแผนการอบรมเทคนิคการวางแผน กฤษณา สว่าง แสง สนผ. สพฐ.

2 2 ของข้าราชการไทย ของข้าราชการไทย ธรรมาภิบาลธรรมาภิบาล

3 3 แนวทางในการจัดระเบียบเพื่อให้สังคม ของประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และภาคประชาชน สามารถอยู่ร่วมกัน ได้อย่างสงบสุข ธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาลของ ข้าราชการไทย

4 4 ธรรมาภิบาล หลักความ รับผิดชอบ หลักความ รับผิดชอบ หลักความ คุ้มค่า หลักความ คุ้มค่า หลักคุณธรรม หลักนิติ ธรรม หลัก ความ โปร่งใ ส หลัก ความ โปร่งใ ส หลักการ มีส่วน ร่วม ธรรมาภิบาลของ ข้าราชการไทย

5 5 กระบวนการเปลี่ยนแปลง การสร้างความ เข้มแข็งในองค์การ การ ละลาย พฤติก รรม Unfreezing การ เปลี่ยนแ ปลง พฤติกรร ม Changing การทำ ให้ พฤติก รรม ใหม่คง อยู่ Refreezing

6 6 องค์การ เทคโนโลยี งาน โครงสร้าง บุคล ากร การสร้างความ เข้มแข็งในองค์การ

7 7 โครงสร้าง การสร้างความ เข้มแข็งในองค์การ โครงสร้าง ปรับปรุง โครงสร้าง ปรับปรุง โครงสร้าง การ เปลี่ยนแป ลง ใน องค์การ

8 8 งาน การสร้างความ เข้มแข็งในองค์การ งาน บริหาร โครงการ บริหาร โครงการ ทีมงาน

9 9 บุคลากร การสร้างความ เข้มแข็งในองค์การ บุคลากร สมรรถนะ Competen cy สมรรถนะ Competen cy คนกับการ เปลี่ยนแปลง Change Adopter Type คนกับการ เปลี่ยนแปลง Change Adopter Type บุคลิกภาพ Personality Type บุคลิกภาพ Personality Type

10 10 เทคโนโลยี การสร้างความ เข้มแข็งในองค์การ เทคโนโลยี การจัดการ ความรู้ KM การจัดการ ความรู้ KM สนับสนุน การสื่อสาร E-mail สนับสนุน การสื่อสาร E-mail ปรับปรุง ICT ปรับปรุง ICT

11 11 สมรรถนะบุคลากร การสร้างความ เข้มแข็งในองค์การ ข้าราชการ ยุคใหม่ ข้าราชการ ยุคใหม่ ร่วมแรง ร่วมใจ Teamw ork ร่วมแรง ร่วมใจ Teamw ork จริยธรรม Integrity จริยธรรม Integrity การบริการที่ดี Service Mind การบริการที่ดี Service Mind มุ่ง ผลสัมฤท ธิ์ Achieve ment Motivatio n มุ่ง ผลสัมฤท ธิ์ Achieve ment Motivatio n สั่งสม ความเชี่ยวชาญ Expertise สั่งสม ความเชี่ยวชาญ Expertise

12 12 Socialization Externalization Internalization Combination ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน Tacit Knowledge ความรู้ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge SECI Model KM

13 13 ไปรษณีย์ไทย การสร้างความ เข้มแข็งในองค์การ สพท.

14 14 นับตามวันเข้าเรียน วันที่เด็กเกิดถึงวันที่ ๑๖ พ. ค. ของ ปีการศึกษาที่จะเข้าเรียนให้ได้ ๔ ปี อ่อนที่สุด เกิด ๑๕ ม. ค. ๔๗ นับตามวันเข้าเรียน วันที่เด็กเกิดถึงวันที่ ๑๖ พ. ค. ของ ปีการศึกษาที่จะเข้าเรียนให้ได้ ๔ ปี อ่อนที่สุด เกิด ๑๕ ม. ค. ๔๗ การนับอายุเด็ก ก่อนประถมศึกษา นับอายุเด็กเข้าเรียน

15 15 นับตามปีปฏิทิน กฎกระทรวง พ. ศ. ๒๕๔๕ “ การนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบ เจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้า ปีที่เจ็ดในปีนั้น ” นับตามปีปฏิทิน กฎกระทรวง พ. ศ. ๒๕๔๕ “ การนับอายุเด็ก เพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐานให้นับตามปีปฏิทิน หากเด็กอายุครบ เจ็ดปีบริบูรณ์ในปีใด ให้นับว่าเด็กมีอายุย่างเข้า ปีที่เจ็ดในปีนั้น ” การนับอายุเด็ก นับอายุเด็กเข้าเรียน ประถมศึกษา

16 16 นับตามปีปฏิทิน ปีที่เด็กเกิดถึงปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน ปีเข้าเรียน ๒๕๕๑ - ๗ ปี = ปีเกิด ๒๕๔๔ เกิด ๑ ม. ค. ถึง ๓๑ ธ. ค. ๒๕๔๔ แก่ที่สุด เกิด ๑ ม. ค. ๔๔ อายุ ๗ ปี ๔ เดือน ๑๖ วัน อ่อนที่สุด เกิด ๓๑ ธ. ค. ๔๔ อายุ ๖ ปี ๔ เดือน ๑๖ วัน นับตามปีปฏิทิน ปีที่เด็กเกิดถึงปีการศึกษาที่จะเข้าเรียน ปีเข้าเรียน ๒๕๕๑ - ๗ ปี = ปีเกิด ๒๕๔๔ เกิด ๑ ม. ค. ถึง ๓๑ ธ. ค. ๒๕๔๔ แก่ที่สุด เกิด ๑ ม. ค. ๔๔ อายุ ๗ ปี ๔ เดือน ๑๖ วัน อ่อนที่สุด เกิด ๓๑ ธ. ค. ๔๔ อายุ ๖ ปี ๔ เดือน ๑๖ วัน การนับอายุเด็ก นับอายุเด็กเข้าเรียน ประถมศึกษา


ดาวน์โหลด ppt 1 School Mapping School Mapping การอบรมเทคนิคการวางแผนการอบรมเทคนิคการวางแผน กฤษณา สว่าง แสง สนผ. สพฐ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google