งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เพิ่มโอกาสเด็กตกหล่นและสร้าง ความเสมอภาคการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เพิ่มโอกาสเด็กตกหล่นและสร้าง ความเสมอภาคการศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เพิ่มโอกาสเด็กตกหล่นและสร้าง ความเสมอภาคการศึกษา

2 การขยายโอกาสทางการศึกษา 1. อัตราการเข้าเรียน ป.1 (ร้อยละ102.38) สังกัด ร้อยละ รัฐบาลเอกชนท้องถิ่น 79.04 20.46 02.88

3 2. จำนวนเด็กนอกสัญชาติ (75 คน) ชาติ คน กัมพูชาพม่าอื่นๆ 32 23 16 จีน 4

4 3. อัตราการออกกลางคันนักเรียนภาคบังคับ (จำนวน 314 คน คิดเป็นร้อยละ 0.49) สาเหตุ คน ยากจน สมรส การ ปรับตัว 58 26 12 ปัญหา ครอบครัว ประกอบ อาชีพ 12 16 ฯลฯ

5 อัตราการออกกลางคัน ปีการศึกษา 2549 มีนักเรียนระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 63,669 คน ออก กลางคันทุกสาเหตุ 314 คนคิดเป็นร้อยละ 0.49 นักเรียนที่ออกกลางคันมากที่สุด คือนักเรียนชั้น ม. 1 คิดเป็นร้อยละ 46.64 (นักเรียนที่เข้าเรียนชัน ม.1 จำนวน 79 คน และนักเรียนที่เรียนจบชั้น ป.6 ไม่เรียนต่อ ชั้น ม.1 จำนวน 66 คน) รองลงมาคือนักเรียน ม.2 ออกกลางคัน ร้อยละ 27.07 ในภาพรวมสาเหตุที่นักเรียนออกมาที่สุด คือ กรณี อื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 50.64 รองลงมาคือฐานะยากจน คิดเป็นร้อยละ 18.47

6 พื้นที่อัตราการออกกลางคันสูงสุด 3 อันดับ 1. ตำบลคลองพน อำเภอคลองท่อม 57 คน คิดเป็นร้อยละ 18.15 2. ตำบลปลายพระยา อำเภอปลายพระยา 21 คน คิดเป็นร้อยละ 06.69 3. ตำบลคลองยาง อำเภอเกาะลันตา 16 คน คิดเป็นร้อยละ 05.10

7 4. อัตราการเรียนต่อ ม.ปลาย (ปีกศ. 2548) รายการ ร้อยละ ศึกษาต่อไม่ศึกษาต่อ 4,463 คน คิดเป็นร้อยละ 91.94 391 คน คิดเป็นร้อยละ 08.06

8 5. แผนการดำเนินการแก้ปัญหาประชากรวัยเรียน เข้าเรียนภาคบังคับและส่งเสริมการเรียนต่อ ขับเคลื่อนรณรงค์การศึกษาต่อ 1.ในรูปของคณะกรรมการ ประกอบด้วย - คณะกรรมการเขตพื้นที่การศึกษา - คณะกรรมการรับนักเรียนจังหวัด - คณะกรรมการรับนักเรียนของสถานศึกษา -พนักงานเจ้าหน้าที่ตาม พ.ร.บ. ภาคบังคับ 2.กิจกรรม -สร้างความเข้มแข็งของระบบดูแลนักเรียน -ส่งเสริม/สนับสนุนทุนการศึกษา -สร้างเครือข่ายการเข้าเรียนต่อในช่วงชั้นที่ 3

9 การพัฒนาคุณภาพ และมาตรฐานการศึกษา

10 พัฒนารูปแบบและวิธีการคิดวิเคราะห์ โรงเรียนที่พัฒนารูปแบบการจัดการเรียน การสอนเชิงคิดวิเคราะห์จำนวน 52 โรงเรียน ดำเนินการได้ในระดับดีมาก จำนวน 49 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.23

11 การพัฒนารูปแบบและวิธีการคิดวิเคราะห์ ระดับเขตพื้นที่การศึกษา * พัฒนาวิทยากรแกนนำ * พัฒนาหลักสูตร * จัดทำแผนการเรียนรู้ * ขยายผลทุกโรงเรียน * จัดทำคู่มือฝึกอบรมปฏิบัติการ * ทดลองใช้ 7 โรงเรียน * จัดทำคู่มือครู แนวการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

12 ระดับสถานศึกษา * นำแผนการเรียนรู้สู่ห้องเรียน * สอดแทรกกระบวนการคิดทุกสาระ การเรียนรู้ การพัฒนารูปแบบและวิธีการคิดวิเคราะห์

13 ปรับปรุงกระบวนการอ่าน เขียนและคิดคำนวณ การอ่าน เขียน ผลการทดสอบ โดยใช้แบบทดสอบของ สพท.กระบี่ ที่มีระดับความ ยากง่ายเท่ากับหนังสือแบบเรียนประจำชั้นที่สอนไปแล้ว ชั้นดีปานกลางปรับปรุงรวม คน% % % % ป.1328760.14129323.6687616.035466100 ป.2436581.275189.644889.095371100 ป.3413981.1772712.8777313.685650100

14 การคิดคำนวณ ผลการทดสอบความสามารถการคิดคำนวณของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 น.ร. เข้า สอบ (คน) ดีมากดีปานกลางปรับปรุง คน% % % % 5751201034.95159927.80124421.6389815.61

15 นักเรียนช่วงชั้นที่ 1 ร้อยละ 100 สามารถอ่าน เขียนและคิดคำนวณได้ระดับปานกลางขึ้นไป เป้าหมาย ปี 2550 กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน -ตรวจสอบสภาพการอ่าน เขียนของ น.ร.ช่วง ชั้นที่ 1 ทุกคน -จัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริม/ปรับปรุง กระบวนการอ่านและเขียนตามความสามารถ ของ น.ร.

16 -จัดทำเครื่องมือและชุดฝึกให้ ร.ร.ยืมใช้ และส่งเสริมให้ ร.ร./เครือข่ายจัดทำใช้เอง -ร.ร.ตรวจสอบสภาพการอ่าน การเขียนเป็นระยะ บันทึกผลการตรวจสอบ -นิเทศ และตรวจสอบสภาพการอ่าน การเขียนด้วย เครื่องมือของ สพท. ภาคเรียนละ 1 ครั้ง -ส่งเสริมให้ ร.ร.นำมาตรการส่งเสริมนิสัยการอ่าน ของ สพท.ไปใช้อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น ให้นักเรียนสรุปบันทึกการอ่านประจำเดือน กิจกรรมด้านการอ่าน การเขียน

17 กิจกรรมด้านการคิดคำนวณ -ร.ร.จัดทำแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมและพัฒนา การคิดคำนวณ -จัดทำคู่มือครู แนวทางการจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาการคิดคำนวณในช่วงชั้นที่ 1 -จัดค่ายกิจกรรมส่งเสริม/พัฒนา -กำหนดให้ทุกห้องเรียนฝึกการคิดคำนวณวันละ 10 นาที -สงเสริม เร่งรัดให้ ร.ร.จัดกิจกรรมอย่างจริงจัง และต่อเนื่อง

18 การปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน ในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน

19 NT ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2548 ภาษาไทย 47.84 คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ สังคม เฉลี่ย 42.04 40.41 33.91 29.74 41.65 38.08 45.31 41.98 42.24 37.60 - ป.6 ม.3

20 สาระวิชา อังกฤษ 257 187 279 1744 จำนวน น.ร.ผลสัมฤทธิ์ต่ำ กว่าเกณฑ์ลดลง 70% คน) 75.00 76.00 75.00 74.00 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย ที่คาดหวัง วิทย์ฯ คณิตฯ ไทย ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย %น.ร.ผลสัมฤทธิ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ 69.26 14.07 2.26 71.78 72.12 1.51 70.332.07 ช่วงชั้นที่ 1

21 สาระวิชา อังกฤษ 141 72 172 2167 จำนวน น.ร.ผลสัมฤทธิ์ต่ำ กว่าเกณฑ์ลดลง 70% คน) 70.00 73.00 75.00 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย ที่คาดหวัง วิทย์ฯ คณิตฯ ไทย ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย %น.ร.ผลสัมฤทธิ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ 69.57 16.41 1.30 67.82 68.70 0.55 66.611.08 ช่วงชั้นที่ 2

22 สาระวิชา อังกฤษ 1203 862 959 2333 จำนวน น.ร.ผลสัมฤทธิ์ต่ำ กว่าเกณฑ์ลดลง 70% คน) 68.00 60.00 70.00 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย ที่คาดหวัง วิทย์ฯ คณิตฯ ไทย ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย %น.ร.ผลสัมฤทธิ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ 65.39 21.21 8.76 53.73 63.81 7.87 63.1311.18 ช่วงชั้นที่ 3

23 สาระวิชา อังกฤษ 289 196 347 572 จำนวน น.ร.ผลสัมฤทธิ์ต่ำ กว่าเกณฑ์ลดลง 70% คน) 70.00 73.00 ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย ที่คาดหวัง วิทย์ฯ คณิตฯ ไทย ผลสัมฤทธิ์เฉลี่ย %น.ร.ผลสัมฤทธิ์ ต่ำกว่าเกณฑ์ 68.47 14.39 8.75 64.15 66.92 5.63 64.567.25 ช่วงชั้นที่ 4

24 แนวทางการปรับการเรียนเปลี่ยนการสอน 1.กำหนดให้ครูจัดทำแผนจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้อง กับหลักสูตรและตอบสนองความแตกต่างระหว่าง บุคคล 2.การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ กำหนดให้ผู้เรียน มีส่วนร่วม ในกระบวนการจัดการเรียนรู้ (เลือกเรียนตามความถนัด ความสนใจ ร่วมกัน กำหนดเป้าหมาย วางแผนการเรียน ค้นหา ความรู้ แสวงหาทางเลือกใหม่)

25 3. มียุทธศาสตร์การจัดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ -วางแผนจัดการเรียนเรียนรู้ -กำหนดรูปแบบ/วิธีการเรียนรู้ -วิธีการประเมินที่เหมาะสม -ใช้สื่อเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม -จัดทำแนวบันทึกผลสัมฤทธิ์เป็นรายบุคคล -จัดทำวิจัยเพื่อพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

26 4.มีการสอนซ่อมเสริม -วิเคราะห์ผลการเรียน -ศึกษาแนวทาง เทคนิคพัฒนา -จัดกลุ่มผู้เรียนตามความถนัด -เลือกใช้การจัดการเรียนรู้ที่เหมาะสม -มีหลักฐานและผลการซ่อมเสริม

27 5. กำหนดให้ผู้เรียน ผู้สอน ผู้ปกครองมีส่วนร่วมใน กระบวนการประเมิน (ร่วมกำหนดเป้าหมายการเรียนรู้) 6. เน้นให้มีการประเมินผลตามสภาพจริง 7. นำผลการประเมินมาปรับปรุงและพัฒนา การจัดการเรียนรู้ 8. รายงานผลให้ทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ปกครองทราบ อย่างต่อเนื่อง และใช้ข้อมูลการประเมินเป็นตัวกระตุ้น ให้ผู้เรียนพัฒนาตนเองเต็มศักยภาพ 9.จัดทำกรณีศึกษากลุ่มที่มีผลการเรียนต่ำอย่างต่อเนื่อง แต่ละกลุ่มสาระ

28 ผลการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สถานศึกษา ได้มาตรฐาน สมศ. ไม่ได้มาตรฐาน สมศ. ขนาดเล็ก (78 โรง) 17 โรง(ร้อยละ21.29) 61 โรง(ร้อยละ78.21) ขนาดกลาง (115โรง)41 โรง (ร้อยละ35.65)74 โรง(ร้อยละ64.35) ขนาดใหญ่ (16โรง) ขนาดใหญ่พิเศษ (4โรง) 12 โรง (ร้อยละ75.00) 4 โรง (ร้อยละ100) ร.ร.ในฝัน (8โรง) 6 โรง (ร้อยละ75.00) 4 โรง(ร้อยละ 25.00) - 2 โรง(ร้อยละ25.00)

29 ผลการประเมินจำแนกรายมาตรฐาน มฐ.ผู้เรียน (ปฐมวัย) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดี พอใช้ ปรับปรุง ดีพอใช้ปรับปรุง มฐ.160.3839.620 มฐ441.5156.601.89 มฐ.526.4266.049.43 มฐ.635.8562.261.89 มฐ.958.4941.510 มฐ.1083.0216.980 มฐ.1273.5826.420

30 ผลการประเมินจำแนกรายมาตรฐาน มฐ.ผู้เรียน (กศ.พฐ.) ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดี พอใช้ ปรับปรุง ดีพอใช้ปรับปรุง มฐ.184.5814.950.47 มฐ411.2178.0410.75 มฐ.54.6766.3628.97 มฐ.629.9164.026.07 มฐ.968.2229.442.34 มฐ.1097.202.800 มฐ.1273.8325.700.47

31 ผลการประเมินจำแนกรายมาตรฐาน มฐ. ครู ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดี / พอใช้ / ปรับปรุง ดีพอใช้ปรับปรุง มฐ.22 44.3952.343.27 มฐ.24 63.0832.244.67

32 ผลการประเมินจำแนกรายมาตรฐาน มฐ.ผู้บริหาร ร้อยละของสถานศึกษาที่มีระดับคุณภาพดี พอใช้ ปรับปรุง ดีพอใช้ปรับปรุง มฐ.1357.0139.253.27 มฐ.1463.5534.112.34 มฐ.1943.9354.671.47 มฐ.2076.6422.900.47 มฐ.2534.1156.079.81

33 การนำเศรษฐกิจพอเพียง สู่สถานศึกษา

34 1. พัฒนาหลักสูตร -บูรณาการกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ 2. จัดกิจกรรมปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม -โรงเรียนวิถีพุทธ -ยุวทูตความดี -การพัฒนาจิตพิสัย 3. กิจกรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย -เกษตรทฤษฎีใหม่ -การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

35 การพัฒนาหลักสูตร ขั้นตอนกิจกรรม -รับนโยบาย -วิเคราะห์หลักสูตร -จัดทำหน่วยการเรียนรู้บูรณาการกับ กลุ่มสาระ -ดำเนินการในโรงเรียนต้นแบบ -ติดตามประเมินผล

36 การพัฒนาหลักสูตร เศรษฐกิจพอเพียง ศิลปะ -ทัศนศิลป์ -ดนตรีไทย คณิตศาสตร์ -บัญชีรายรับรายจ่าย -วิเคราะห์บัญชีฯ -บันทึกรายรับรายจ่าย -กระบวนการทางคณิตฯ ภาษาต่างประเทศ -ภาษาเพื่อการสื่อสาร วิทยาศาสตร์ -สิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ระบบนิเวศน์ ศิลปะ -ทัศนศิลป์ -ดนตรีไทย สุขศึกษาและพลศึกษา -อาหารประจำถิ่น -ความปลอดภัยในชีวิต สังคม ศาสนาและวัฒนธรรม - การบริโภค / การผลิต ศาสนา การจัดการทรัพยากร และการบริโภค - วัฒนธรรม ภูมิศาสตร์ หน้าที่พลเมือง - เศรษฐศาสตร์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาไทย -การ อนุรักษ์ การใช้ ภาษาถิ่น

37 การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม 1.โรงเรียนวิถีพุทธ -ประชาสัมพันธ์ -ปฐมนิเทศโรงเรียน -คัดเลือกโรงเรียนต้นแบบ โรงเรียนแกนนำ 2.การพัฒนาจิตพิสัย -พัฒนาชุดฝึก -ทำความเข้าใจกับผู้บริหารโรงเรียน -พัฒนาครู -แลกเปลี่ยนเรียนรู้

38 ยุวทูตความดี -คัดเลือกโรงเรียนแกนนำ -ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจ -ประชุมสัมมนา -สรุป/รายงาน ผล -นักเรียนมีจิตสำนึกที่ดี -ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ

39 กิจกรรมเสริมสร้างลักษณะนิสัย เกษตรทฤษฎีใหม่ตามแนวพระราชดำริ -สร้างความเข้าใจ หลักการ แนวคิด ทฤษฎี -จัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการ ปฏิบัติจริง -แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผล -โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการได้ ดีเป็นแบบอย่างได้

40 พัฒนาครูสู่การประยุกต์ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงควบคู่กับการ สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม

41 การจัดกลุ่มความพร้อมของสถานศึกษา สถานศึกษาที่พร้อมสู่ SBM. ค่าเฉลี่ย O-NET เฉลี่ย 200 คะแนน ( มัธยม ) จำนวน 1 โรงเรียน โรงเรียนอำมาตย์พานิชนุกูล

42 สถานศึกษาที่พร้อมสู่ SBM. นักเรียนตั้งแต่ 700 คน ขึ้นไป ( มัธยม ) 500 คน ขึ้นไป ( ประถม ) มัธยม 11 โรงเรียนประถม 14 โรงเรียน 1.สินปุนคุณวิชญ์ 2.ราชประชานุเคราะห์ 37 3.คลองพนสฤษดิ์พิทยา 4.ปลายพระยาวิทยาคม 5.กาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ 6.พนมเบญจา 7.เหนือคลองประชาบำรุง 1.บ้านคลองแห้ง 2.อนุบาลกระบี่ 3.อุตรกิจ 4.อนุบาลคลองท่อม 5.คลองพน 6.บ้านคลองไคร 7.บ้านพรุดินนา

43 สถานศึกษาที่พร้อมสู่ SBM. มัธยม 11 โรงเรียนประถม 17 โรงเรียน 8.คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ 9.เมืองกระบี่ 10.อ่าวลึกประชาสรรค์ 11.อำมาตย์พานิชนุกูล 8.อ่าวลึก 9.ชุมชนอ่าวลึกเหนือ 10.บ้านบางเจริญ 11.บ้านกลางมิตรภาพที่ 44 12.บ้านห้วยเสียด 13.บ้านถ้ำโกบ 14.บ้านบางเหียน 15.บ้านลำทับ 16.ราชประชานุเคราะห์ 1 17.ราชประชานุเคราะห์ 2

44 สถานศึกษาที่พร้อมสู่ SBM. มัธยม 11 โรงเรียนประถม 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 64.71 ของ โรงเรียนมัธยมศึกษา (สามัญเดิม) ทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 7.48 ของ โรงเรียนประถมศึกษา (สปช.เดิม) ทั้งหมด

45 การประยุกต์ใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงมาบริหาร จัดการศึกษา ในรูปแบบการบริหารจัดการ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

46 -ภูมิประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติ (ดิน น้ำ ป่าไม้) และทรัพยากรการท่องเที่ยว มีความสมบูรณ์ สวยงาม -เป็นแหล่งอาหารสำคัญของฝั่งอันดามัน -เป็นแหล่งเกษตรอุตสาหกรรม (ปาล์มน้ำมัน ยางพารา) -ไม่มีปัญหาความขัดแย้งทางสังคม สภาพแวดล้อม

47 -ประชากรส่วนใหญ่มีค่านิยมที่เอื้อต่อการ ส่งเสริมความเป็นอยู่แบบพอเพียง (รักสงบเยือกเย็น ทันสมัย มีอัธยาศัย ผูกมิตรไมตรี) -โครงสร้างของสังคมไม่ซับซ้อน -มีแหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่หลากหลาย สภาพแวดล้อม

48 -ผู้บริหาร ครู ต้องมีความรู้ ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง และตระหนักถึงความสำคัญ และปฏิบัติตนตาม แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง -นักเรียนมีค่านิยมที่เอื้อต่อการใช้ปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง -การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ (หลักธรรมมาภิบาล) -มีงบประมาณเพียงพอเหมาะสมกับภารกิจ -ทิศทางนโยบายการพัฒนาที่ชัดเจน มั่นคง เน้นการพัฒนาแบบยั่งยืน ปัจจัยนำเข้า

49 เป้าหมาย -ผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ในเขตพื้นที่การศึกษากระบี่ มีความรู้ ความเข้าใจปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง อย่างชัดเจน -สพท. สถานศึกษาใช้ระบบธรรมาภิบาล ในการบริหารจัดการอย่างได้ผล -มีนวัตกรรม แหล่งเรียนรู้ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง ที่มีคุณภาพ

50 -สถานศึกษาขั้นพื้นฐานบูรณาการปรัชญา เศรษฐกิจแบบพอเพียงไว้ในหลักสูตร ทุกกลุ่มสาระวิชา ทุกช่วงชั้น -ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง และ นักเรียนตระหนักในความสำคัญและปฏิบัติ ตนตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง เป้าหมาย

51 -ผลการประเมินภายนอกรอบสองตามมาตรฐาน การศึกษาด้านผู้บริหารอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 -ผลการประเมินภายนอกรอบสองตามมาตรฐาน การศึกษาด้านครูอยู่ในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 90 -ผลการประเมินภายนอกรอบสองตามมาตรฐาน การศึกษาด้านผู้เรียนในระดับดีขึ้นไป ร้อยละ 95 เป้าหมาย

52 -พัฒนาผู้บริหาร ครู เป็นมืออาชีพ -ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับท้องถิ่น -สอดแทรกคุณธรรมนำความรู้ตามแนวปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงในกิจกรรมการเรียนรู้ ทุกกลุ่มสาระ -ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ให้เกิด ประโยชน์สูงสุด กิจกรรม 1-3 ปี

53 -เพิ่มสมรรถนะของคณะกรรมการสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน -แสวงหาความร่วมมือจากชุมชนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา อย่างจริงจัง -ลดความสูญเปล่าทางการศึกษา กิจกรรม 1-3 ปี

54 ผลลัพธ์ -สถานศึกษาสามารถบูรณาการปรัชญาเศรษฐกิจ แบบพอเพียงมาใช้ การจัดการเรียนรู้โดย กระบวนการบริหารแบบใช้โรงเรียนเป็นฐาน อย่างได้ผล -ผู้บริหาร ครู นักเรียน เป็นบุคคลที่มีคุณภาพ มีคุณลักษณะตามปรัชญาเศรษฐกิจแบบพอเพียง สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข


ดาวน์โหลด ppt เพิ่มโอกาสเด็กตกหล่นและสร้าง ความเสมอภาคการศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google