งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ตัวอย่าง ครุภัณฑ์การศึกษา 1. เครื่องพิมพ์ดีด 2. จักรธรรมดา ชนิดมี มอเตอร์ 3. ครุภัณฑ์วิชางาน เกษตร 4. หุ่นจำลองแสดง อวัยวะมนุษย์ 5. เครื่องอัดลายหนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ตัวอย่าง ครุภัณฑ์การศึกษา 1. เครื่องพิมพ์ดีด 2. จักรธรรมดา ชนิดมี มอเตอร์ 3. ครุภัณฑ์วิชางาน เกษตร 4. หุ่นจำลองแสดง อวัยวะมนุษย์ 5. เครื่องอัดลายหนัง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ตัวอย่าง ครุภัณฑ์การศึกษา 1. เครื่องพิมพ์ดีด 2. จักรธรรมดา ชนิดมี มอเตอร์ 3. ครุภัณฑ์วิชางาน เกษตร 4. หุ่นจำลองแสดง อวัยวะมนุษย์ 5. เครื่องอัดลายหนัง 6. เครื่องผลิตบล็อกปู ถนน 7. ครุภัณฑ์ดนตรี ฯลฯ

3 1. แต่งตั้งคณะกรรมการ อย่างน้อย 3 คน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มี ความรู้ ในครุภัณฑ์ที่กำหนด ร่วมเป็นกรรมการ ด้วย ขั้นตอนการดำเนินการกำหนด สเปค

4 2. คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องดำเนินการดังนี้ (1) จัดทำตารางเปรียบเทียบสเปค ของผู้ขาย กับที่ คณะกรรมการกำหนด โดยสเปค ที่กำหนดต้องมี รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญที่บ่ง บอกภาพรวม ของครุภัณฑ์ และต้องตรงตาม ความต้องการของ ผู้ใช้ ไม่สนับสนุนหรือใกล้เคียง ยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเฉพาะ และไม่กีดกัน สินค้าไทยเข้าเสนอ ราคา

5 (2) กรณีครุภัณฑ์ที่กำหนดมี ผู้ผลิตได้รับ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ( มอก.) ตั้งแต่ 3 รายขึ้น ไป ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณ ลักษณะเฉพาะ

6 (3) นำสเปคที่กำหนดไปสืบ ราคาให้ได้มากยี่ห้อ เพื่อนำราคามากำหนด เป็นราคาต่อหน่วย ซึ่ง อาจจะเป็นราคาต่ำสุดที่สืบ ราคาได้ หรือราคา ถัวเฉลี่ย หรือราคาตาม ความเหมาะสมกับ คุณภาพ และภายใน วงเงินที่ได้รับจัดสรร

7 (4) คณะกรรมการที่ได้รับ การแต่งตั้งทุกคน ต้องลงนามรับรองสเปค ที่กำหนดขึ้น ทุกหน้า ( มุมล่างขวา )

8 (5) จัดทำรายงานการ ประชุมพิจารณาสเปค และต้องระบุด้วยว่า ครุภัณฑ์นั้น มียี่ห้อใด สามารถเข้าเสนอราคา ได้ พร้อมกับ คณะกรรมการทุกคนลง นามทุกหน้า ( มุมล่างขวา ) (6) นำเสนอ ผอ. เขต พื้นที่การศึกษา หรือ ผอ. โรงเรียน แล้วแต่กรณี

9 (7) กรณีโรงเรียน ให้จัดทำ รายละเอียดส่งเขตพื้นที่ การศึกษา ดังต่อไปนี้ ☻ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ☻ รายละเอียดสเปคพร้อม ราคาต่อหน่วย ☻ แบบรูปรายการ ครุภัณฑ์ ( ถ้ามี ) ☻ ตารางเปรียบเทียบสเปค ☻ ตารางกำหนดราคา ☻ รายงานการประชุม

10 Web Site ของสำนักการคลังและ สินทรัพย์ http://www.financial.obec.go.th

11


ดาวน์โหลด ppt ตัวอย่าง ครุภัณฑ์การศึกษา 1. เครื่องพิมพ์ดีด 2. จักรธรรมดา ชนิดมี มอเตอร์ 3. ครุภัณฑ์วิชางาน เกษตร 4. หุ่นจำลองแสดง อวัยวะมนุษย์ 5. เครื่องอัดลายหนัง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google