งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แนวทางการกำหนด สเปค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แนวทางการกำหนด สเปค."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แนวทางการกำหนด สเปค

2 ตัวอย่าง ครุภัณฑ์การศึกษา
1. เครื่องพิมพ์ดีด 2. จักรธรรมดา ชนิดมีมอเตอร์ 3. ครุภัณฑ์วิชางานเกษตร 4. หุ่นจำลองแสดงอวัยวะมนุษย์ 5. เครื่องอัดลายหนัง 6. เครื่องผลิตบล็อกปูถนน 7. ครุภัณฑ์ดนตรี ฯลฯ

3 ขั้นตอนการดำเนินการกำหนดสเปค
แต่งตั้งคณะกรรมการอย่างน้อย 3 คน โดยมี ผู้เชี่ยวชาญ หรือ ผู้มีความรู้ ในครุภัณฑ์ที่กำหนด ร่วมเป็นกรรมการ ด้วย

4 2. คณะกรรมการ ที่ได้รับการแต่งตั้ง จะต้องดำเนินการดังนี้
(1) จัดทำตารางเปรียบเทียบสเปคของผู้ขาย กับที่ คณะกรรมการกำหนด โดยสเปคที่กำหนดต้องมี รายละเอียดที่เป็นสาระสำคัญที่บ่งบอกภาพรวม ของครุภัณฑ์ และต้องตรงตามความต้องการของ ผู้ใช้ ไม่สนับสนุนหรือใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง เป็นการเฉพาะ และไม่กีดกันสินค้าไทยเข้าเสนอ ราคา

5 กรณีครุภัณฑ์ที่กำหนดมีผู้ผลิตได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก
กรณีครุภัณฑ์ที่กำหนดมีผู้ผลิตได้รับ มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มอก.) ตั้งแต่ 3 รายขึ้นไป ให้ระบุหมายเลข มอก. เป็นรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

6 นำสเปคที่กำหนดไปสืบราคาให้ได้มากยี่ห้อ
เพื่อนำราคามากำหนดเป็นราคาต่อหน่วย ซึ่งอาจจะเป็นราคาต่ำสุดที่สืบราคาได้ หรือราคา ถัวเฉลี่ย หรือราคาตามความเหมาะสมกับ คุณภาพ และภายในวงเงินที่ได้รับจัดสรร

7 (4) คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งทุกคน
ต้องลงนามรับรองสเปคที่กำหนดขึ้น ทุกหน้า (มุมล่างขวา)

8 และต้องระบุด้วยว่าครุภัณฑ์นั้น มียี่ห้อใด
(5) จัดทำรายงานการประชุมพิจารณาสเปค และต้องระบุด้วยว่าครุภัณฑ์นั้น มียี่ห้อใด สามารถเข้าเสนอราคาได้ พร้อมกับ คณะกรรมการทุกคนลงนามทุกหน้า (มุมล่างขวา) (6) นำเสนอ ผอ. เขตพื้นที่การศึกษา หรือ ผอ. โรงเรียน แล้วแต่กรณี

9 (7) กรณีโรงเรียน ให้จัดทำรายละเอียดส่งเขตพื้นที่ การศึกษา ดังต่อไปนี้
(7) กรณีโรงเรียน ให้จัดทำรายละเอียดส่งเขตพื้นที่ การศึกษา ดังต่อไปนี้ ☻ คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ ☻ รายละเอียดสเปคพร้อมราคาต่อหน่วย ☻ แบบรูปรายการครุภัณฑ์ (ถ้ามี) ☻ ตารางเปรียบเทียบสเปค ☻ ตารางกำหนดราคา ☻ รายงานการประชุม

10 Web Site ของสำนักการคลังและสินทรัพย์

11 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt แนวทางการกำหนด สเปค.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google