งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทิศทางการ ดำเนินงาน โดย : นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ ส. ป. ก. ปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทิศทางการ ดำเนินงาน โดย : นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ ส. ป. ก. ปีงบประมาณ 2554."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทิศทางการ ดำเนินงาน โดย : นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ ส. ป. ก. ปีงบประมาณ 2554

2 การกำหนดทิศทางและ ขั้นตอนเพื่อให้งานสำเร็จ แผน หัวใจของ ความสำเร็ จ ที่มาของแผน  กฎหมา ย  นโยบาย  ความ ต้องการ ผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง แผนที่ดี แนวคิด  งาน  งบประมา ณ  บุคลากร  ระยะเวลา  แผนต้อง มาจาก ทุกส่วน  นำมา บูรณาการ ร่วมกัน มีความสัมพันธ์กัน

3 การดำเนินงานของ ส. ป. ก. พ. ศ. 2518 - 2532 ผลการจัดที่ดินรัฐ 1.8 ล้าน ไร่ 0.95 ล้าน ราย บุคลาการ ข้าราชการ - ลูกจ้าง งบประมาณ กิจกรรม การบริหารราชการ ที่ดิน เอกชน จัดที่ดิน รัฐ พัฒนา โครงสร้าง พื้นฐาน ส่วนกล าง ส่วนภูมิภาค 3,000 อัตรา ( ปี 2532) 498.04 ล้าน บาท พ. ศ. 2533 - 2553 ผลการจัดที่ดินรัฐ 31.5 ล้าน ไร่ 1.97 ล้าน ราย บุคลาการ ข้าราชการ - ลูกจ้าง งบประมาณกิจกรรมการบริหารราชการ จัดที่ดินรัฐ ( กรณี ภูเก็ต ) พัฒนาเกษตรกร ส่วนท้องถิ่น 2,776 อัตรา ( ปี 2552)  การถ่าย โอน  อบต.  การส่วน ร่วม ส่วนกลาง 2533-2545 2546-2553 2,047.9 5 ล้าน บาท พ. ศ. 2554 บุคลาการงบประมาณกิจกรรมการบริหารราชการ ที่ดิน เอกชน พัฒนา สิทธิ บูรณาการ ธรรมาภิบาล สิทธิของชุมชนตาม รัฐธรรมนูญ ปี 50 ลด ลง เท่า เดิม ที่ดิน พระราชทาน

4 ปัจจุบัน อนาคต วิสัยทัศน์ พันธกิจ “ จัดที่ดิน สร้างมูลค่าที่ทำกิน พัฒนาคุณภาพชีวิต เกษตรกร คุ้มครองที่ดินเพื่อ เกษตรกรรม ”  จัดที่ดินและที่อยู่อาศัยให้ เกษตรกร  ฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และการ ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรในเขตปฏิรูปที่ดิน  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และ ส่งเสริมการเรียนรู้  สนับสนุนเงินทุนเพื่อพัฒนา อาชีพเกษตรกร วัตถุประสงค์  พัฒนาสิทธิเป็นกรรมสิทธิ์ ในที่ดิน  จัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือผู้มีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ  บูรณาการเพื่อพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ ของเกษตรกรให้ดีขึ้น มีแผนเป็นตัวกำหนด เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนั้น : นักวางแผนต้องมี คุณสมบัติ  รู้ ลึก ข้อมูล  มี วิสัยทัศน์  มี คุณธรรม

5 ปีงบประมาณ 2553 ไม่แตกต่างจาก ปีงบประมาณ 2552 ปีงบประมาณ 2554 ปรับเปลี่ยน ภารกิจ กรรมสิทธิ์ในที่ดิน โฉนด ส. ป. ก. จัดที่ดินให้ผู้ไร้ที่ดินทำกิน หรือ ผู้มีที่ดินเล็กน้อย ไม่เพียงพอต่อการครองชีพ บุคลากร  ปรับปรุงกฎหมายและ ระเบียบ  งานด้านวิชาการ  โครงการนำร่อง  จัดซื้อที่ดิน เช่น จังหวัดอ่างทอง จังหวัดสิงห์บุรี  โครงการแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินให้แก่เกษตรกร สภาประชาชน 4 ภาค  พัฒนาบุคลากรโดย การจัดอบรม งบประมาณ  หางบประมาณเอง  พัฒนาเกษตรกรให้มี ส่วนร่วม แผนงาน จัดที่ดิน  พื้นที่คงเหลือ  แปลงใหญ่  ผู้ไม่ยอมเข้ากระบวนการปฏิรูปที่ดิน บริหารจัดการโดยระบบสารสนเทศเป็นหลัก  หลัก กระจายอำนาจ  เน้นงานจัดซื้อที่ดินมากว่า การให้กู้ยืม  เน้นงบดำเนินงาน บริหารจัดการโดยระบบสารสนเทศเป็นหลัก  ที่ดินเอกชน  ที่ดินพระราชทาน  หลักคุณธรรม / ในการ โยกย้าย แต่งตั้ง


ดาวน์โหลด ppt ทิศทางการ ดำเนินงาน โดย : นายสถิตย์พงษ์ สุดชูเกียรติ รองเลขาธิการ ส. ป. ก. ปีงบประมาณ 2554.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google