งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
โชคชัย บุตรครุธ

2 7. องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
องค์กรเอกชนอิสระ (NGO : Non Government Organization) จากต่างประเทศที่เข้ามามีบทบาทในการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ที่รู้จักกันดีมี 2 องค์กร คือ 7.1  องค์กรเอกชนอิสระกรีนพีช (Green Peace) 7.2  องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wild Fund for Nature : WWF)

3 8. องค์กรเอกชนอิสระกรีนพืช (Green Peace)
8.1 ความเป็นมา เป็นองค์กรเอกชนอิสระจัดตั้งขึ้นในปี 2514 8.2 วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสิ่งมีชีวิตในโลกให้มีความเข้มแข็ง 8.3 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ 8.4 ทุนการดำเนินงาน รับความช่วยเหลือจากกลุ่มเอกชนและดอกผลจากกองทุนเท่านั้น

4 8. องค์กรเอกชนอิสระกรีนพืช (Green Peace)
8.5 บทบาทของกลุ่มกรีนพีชในประเทศไทย (1) ยับยั้งการเคลื่อนย้ายกากสารพิษกากกัมมันตภาพรังสีข้ามพรมแดน (2) ต่อต้านการจัดสร้างเตาเผาขยะที่ไม่ได้มาตรฐาน (3) ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากถ่านหิน (4) ต่อต้านการใช้พันธุ์พืชที่ผ่านกระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรมมาปลูกในพื้นที่ประเทศไทย

5 9. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (world wide fund for nature : WWF)
9.1 ความเป็นมา “กองทุนสัตว์โลก” เป็นองค์กรเอกชนอิสระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 9.2 บทบาทและการดำเนินงาน ได้ดำเนินงานในโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมากกว่า 12,000 โครงการใน 153 ประเทศทั่วโลก

6 9. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (world wide fund for nature : WWF)
9.3 โครงการเร่งด่วนสำคัญที่ได้รณรงค์พร้อมกันทั่วโลก เช่น โครงการป่าเพื่อชีวิต โครงการคืนชีวิตให้แหล่งน้ำ โครงการอนุรักษ์ทะเลและมหาสมุทร โครงการอนุรักษ์พืชและสัตว์น้ำที่ใกล้สูญพันธุ์

7 9. องค์การกองทุนสัตว์ป่าโลก (world wide fund for nature : WWF)
9.4 บทบาทของกองทุนสัตว์ป่าโลกในประเทศไทย เช่น โครงการอนุรักษ์แม่น้ำโขง โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและชายฝั่งทะเล โครงการรณรงค์เพื่อการไม่ค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt องค์กรต่างประเทศที่มีบทบาทในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google