งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

องค์กรต่างประเทศที่มี บทบาทในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "องค์กรต่างประเทศที่มี บทบาทในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 องค์กรต่างประเทศที่มี บทบาทในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ

2 7. องค์กรต่างประเทศที่มี บทบาทในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย องค์กรเอกชนอิสระ (NGO : Non Government Organization) จากต่างประเทศที่ เข้ามามีบทบาทในการจัดการด้าน ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย ที่รู้จัก กันดีมี 2 องค์กร คือ 7.1 องค์กรเอกชนอิสระกรีนพีช (Green Peace) 7.2 องค์กรกองทุนสัตว์ป่าโลก (World Wild Fund for Nature : WWF)

3 8. องค์กรเอกชนอิสระกรีน พืช (Green Peace) 8.1 ความเป็นมา เป็นองค์กร เอกชนอิสระจัดตั้งขึ้นในปี 2514 8.2 วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟู สิ่งมีชีวิตในโลกให้มีความเข้มแข็ง 8.3 ที่ตั้งสำนักงานใหญ่ ตั้งอยู่ ที่กรุงอัมสเตอร์ดัม ประเทศ เนเธอร์แลนด์ 8.4 ทุนการดำเนินงาน รับความ ช่วยเหลือจากกลุ่มเอกชนและดอก ผลจากกองทุนเท่านั้น

4 8. องค์กรเอกชนอิสระกรีน พืช (Green Peace) 8.5 บทบาทของกลุ่มกรีนพีชใน ประเทศไทย (1) ยับยั้งการเคลื่อนย้ายกาก สารพิษกากกัมมันตภาพรังสีข้าม พรมแดน (2) ต่อต้านการจัดสร้างเตาเผาขยะ ที่ไม่ได้มาตรฐาน (3) ลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจาก ถ่านหิน (4) ต่อต้านการใช้พันธุ์พืชที่ผ่าน กระบวนการตัดแต่งทางพันธุกรรม มาปลูกในพื้นที่ประเทศไทย

5 9. องค์การกองทุนสัตว์ป่า โลก (world wide fund for nature : WWF) 9.1 ความเป็นมา “ กองทุนสัตว์ โลก ” เป็นองค์กรเอกชนอิสระ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี 2504 ในประเทศ สวิตเซอร์แลนด์ 9.2 บทบาทและการ ดำเนินงาน ได้ดำเนินงานใน โครงการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมมากกว่า 12,000 โครงการใน 153 ประเทศทั่วโลก

6 9. องค์การกองทุนสัตว์ป่า โลก (world wide fund for nature : WWF) 9.3 โครงการเร่งด่วนสำคัญที่ ได้รณรงค์พร้อมกันทั่วโลก เช่น  โครงการป่าเพื่อชีวิต  โครงการคืนชีวิตให้แหล่งน้ำ  โครงการอนุรักษ์ทะเลและ มหาสมุทร  โครงการอนุรักษ์พืชและสัตว์น้ำที่ ใกล้สูญพันธุ์

7 9. องค์การกองทุนสัตว์ป่า โลก (world wide fund for nature : WWF) 9.4 บทบาทของกองทุนสัตว์ ป่าโลกในประเทศไทย เช่น  โครงการอนุรักษ์แม่น้ำโขง  โครงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำและ ชายฝั่งทะเล  โครงการรณรงค์เพื่อการไม่ค้าสัตว์ ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมาย


ดาวน์โหลด ppt องค์กรต่างประเทศที่มี บทบาทในการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมใน ประเทศไทย โชคชัย บุตรครุธ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google