งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

84 พรรษา มหาราช. กลอนวันพ่อ ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน ไทยทุกคน เคารพพ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "84 พรรษา มหาราช. กลอนวันพ่อ ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน ไทยทุกคน เคารพพ่อ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 84 พรรษา มหาราช

2

3 กลอนวันพ่อ ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน ไทยทุกคน เคารพพ่อ ผู้การุณย์ ขอเนื้อบุญ จงบันดาล ผสานใจ ทั่วแผ่นดิน ถิ่นแคว้น แดนเหนือใต้ ทรงห่วงใย เสริมสร้าง ทางสดใส ให้รักษ์น้ำ รักษ์ดิน สินทรัพย์ไทย ขาดสิ่งใด ก็ไร้ค่า พาเศร้าตรม เมื่อดินดำ น้ำชุ่ม ภาคภูมิจิต สร้างชีวิต เสริมชีวา พาสุขสม สุขภาพดี ถ้วนหน้า ธันวาคม ท่านดั่งพรหม ผดุงไทย เกรียงไกรเอย

4 ประวัติความเป็นมา วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มีขึ้นครั้งแรก เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้ อาสาสมัครและช่วยการศึกษาเป็นผู้ริเริ่ม หลักการและเหตุผลที่มี การจัดตั้งวันพ่อ เนื่องจากพ่อ เป็นบุคคลผู้มีพระคุณและมีบทบาท สำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพเทิดทูน และตอบ แทนพระคุณด้วยความกตัญญู และสังคมควรที่จะยกย่อง ให้เกียรติรำลึกถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี ซึ่ง เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาเป็น " วันพ่อแห่งชาติ " ด้วยพระมหา กรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวที่ทรงมีต่อพสกนิกร ชาวไทยอย่างนานัปการ อีกทั้งยังทรงเป็นพระราชบิดาของพระราช โอรสและ พระราชธิดาที่ทรงรักใคร่ห่วงใย ตั้งแต่พระเยาว์จนถึง ปัจจุบัน และพระเจ้าหลานเธอทุก ๆ พระองค์ต่างซาบซึ้ง ในพระ มหากรุณาธิคุณอย่างมิรู้ลืม พระองค์ทรงเป็น " พ่อ " ตัวอย่างของปวง ชนชาวไทยที่เปี่ยมล้นด้วยพระ เมตตากรุณา ทรงห่วงใยอย่างหาที่ เปรียบมิได้ ประวัติความเป็นมา

5 วันพ่อแห่งชาติ ได้จัดให้มี ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 5 ธันวาคม พ. ศ. 2523 โดยคุณหญิงเนื้อ ทิพย์ เสมรสุต นายกสมาคมผู้ อาสาสมัครและช่วยการศึกษา เป็นผู้ริเริ่มหลักการและเหตุผล ในการจัดตั้งวันพ่อแห่งชาติ พ่อเป็นผู้มีพระคุณที่มีบทบาท สำคัญต่อครอบครัวและสังคม สมควรที่ผู้เป็นลูกจะเคารพ เทิดทูนตอบแทนพระคุณด้วย ความกตัญญู และสมควรที่ สังคมจะยกย่องให้เกียรติรำลึก ถึงผู้เป็นพ่อ จึงถือเอาวันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปีซึ่งเป็นวัน เฉลิมพระชนมพรรษาเป็น “ วัน พ่อแห่งชาติ ” ด้วยพระมหา กรุณาธิคุณ ของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย อย่างนานัปการ ทรงเป็นพระ ราชบิดาของพระราชโอรสและ พระราชธิดา ทรงรักใคร่และให้ ดอกพุทธรักษาเป็นสัญลักษณ์ วันพ่อแห่งชาติครอบครัวกตัญญู วันพ่อแห่งชาติ

6 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเข้าพระราชหฤทัยในความ เป็นไปของเมืองไทยและคน ไทยอย่างลึกซึ้งและกว้างไกล ได้ทรงวางรากฐานในการ พัฒนาชนบท และช่วยเหลือ ประชาชนให้สามารถพึ่งตนเอง ได้มีความ " พออยู่พอกิน " และ มีความอิสระที่จะอยู่ได้โดยไม่ ต้องติดยึดอยู่กับเทคโนโลยี และความเปลี่ยนแปลงของ กระแสโลกาภิวัฒน์ ทรง วิเคราะห์ว่าหากประชาชน พึ่งตนเองได้แล้วก็จะมีส่วน ช่วยเหลือเสริมสร้าง ประเทศชาติโดยส่วนรวมได้ใน ที่สุด พระราชดำรัสที่สะท้อนถึง พระวิสัยทัศน์ในการสร้างความ เข้มแข็งในตนเองของ ประชาชนและสามารถทำมาหา กินให้พออยู่พอกินได้ ดังนี้ พระบาทสมเด็จ


ดาวน์โหลด ppt 84 พรรษา มหาราช. กลอนวันพ่อ ลูกขอกราบ แทบเท้า เอามงคล ลูกทุกคน รักพ่อ ขอแทนคุณ งานพ่อหนัก ลูกประจักษ์ ในดวงจิต ขออุทิศ กายใจ สนับสนุน ไทยทุกคน เคารพพ่อ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google