งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

2 แผนผังการบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

3 หัวหน้ากลุ่ม ฯ หัวหน้ากลุ่ม ฯ นายสุขใจ จรัส ไกรสร ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 1. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ 2. นางภัท ราดา ยมนาค 3. น. ส. สมภาพ คมสัน 4.. ม. ร. ว. ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ อาจารย์พิเศษ อาจารย์พิเศษ นางปรีณัน จิตร กุล อาจารย์ชาวต่างประเทศ อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1. Miss Amy5. Mr.Caleb 2. Miss Jillian6. Miss Stephanie 3. Mr.Jaron7. Miss Rori 4. Mr.Steven หัวหน้าการสอน ป.1 หัวหน้าการสอน ป.1 นางสุติมา ผ่อง พันธุ์งาม หัวหน้าการสอน ป.2 หัวหน้าการสอน ป.2 น. ส. คุณีนันท์ แสงฉาย ( ส่วนสื่อและ วัสดุ ) หัวหน้าการสอน ป.3 หัวหน้าการสอน ป.3 นางสุติมา ผ่อง พันธุ์งาม ( ส่วนพัฒนา วิชาการ ) หัวหน้าการ สอน ป.4 หัวหน้าการ สอน ป.4 นายสุขใจ จรัส ไกรสร ( ส่วนพัฒนา วิชาการ ) หัวหน้าการสอน ป.5 หัวหน้าการสอน ป.5 นางณัฐฐา เจริญธ นากิต ( ส่วนสื่อและวัสดุ ) หัวหน้าการสอน ป.6 หัวหน้าการสอน ป.6 นางนิติยา ปัญญาเส วนมิตร ( ส่วนแผนงานและ นโยบาย ) น. ส. กนิษฐา พรรณ เชษฐ์ ( เลขานุการและ โสตทัศนูปกรณ์ )

4 รายชื่อ อาจารย์ กลุ่มสาระการ เรียนรู้ ภาษาต่างป ระเทศ ปีการศึกษา 2548

5 ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา 1. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ 2. นางสาวสมภาพ คมสัน 3. นางภัทราดา ยมนาค 4. ม. ร. ว. ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์

6 อาจารย์ ประจำ อาจารย์ ประจำ 1. นางสุติมา ผ่องพันธุ์ งามสอนชั้น ป.1 2. นางสาวคุณีนันท์ แสงฉาย สอนชั้น ป.2 3. นางสุติมา ผ่องพันธุ์ งามสอนชั้น ป.3 4. นายสุขใจ จรัสไกรสร สอนชั้น ป.4 5. นางณัฐฐา เจริญธนา กิตสอนชั้น ป.5 6. นางนิติยา ปัญญาเสวน มิตรสอนชั้น ป.6

7 1. นางปรีณันจิตรกุล สอน Reading ชั้น ป.4 และเด็กใน โครงการ สศน. 2. ม. ร. ว. ประกายฉัตรสุขสวัสดิ์สอน Reading ชั้น ป.5 3. นางภัทราดายมนาค สอน Reading ชั้น ป.6 อาจารย์ พิเศษ

8 1. Miss Amy สอนชั้น ป.1 2. Miss Jillian สอนชั้น ป.1, ป.6 3. Mr.Jaron สอนชั้น ป.2, ป.4 4. Mr.Steven สอนชั้น ป.3, ป.5 5. Mr.Caleb สอนชั้น ป.4, ป.2 6. Miss Stephanie สอน ชั้น ป.5, ป.3 7. Miss Rori สอนชั้น ป.6 อาจารย์ชาว ต่างประเทศ


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google