งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

2 แผนผังการบริหารงาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ

3 หัวหน้ากลุ่ม ฯ นายสุขใจ จรัสไกรสร
หัวหน้ากลุ่ม ฯ นายสุขใจ จรัสไกรสร ที่ปรึกษา 1. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ นางภัทราดา ยมนาค 3. น.ส.สมภาพ คมสัน ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ อาจารย์พิเศษ นางปรีณัน จิตรกุล อาจารย์ชาวต่างประเทศ 1. Miss Amy 5. Mr.Caleb 2. Miss Jillian 6. Miss Stephanie 3. Mr.Jaron Miss Rori 4. Mr.Steven หัวหน้าการสอน ป.1 นางสุติมา ผ่องพันธุ์งาม หัวหน้าการสอน ป.2 น.ส.คุณีนันท์ แสงฉาย (ส่วนสื่อและวัสดุ) หัวหน้าการสอน ป.3 นางสุติมา ผ่องพันธุ์งาม (ส่วนพัฒนาวิชาการ) หัวหน้าการสอน ป.4 นายสุขใจ จรัสไกรสร (ส่วนพัฒนาวิชาการ) หัวหน้าการสอน ป.5 นางณัฐฐา เจริญธนากิต (ส่วนสื่อและวัสดุ) หัวหน้าการสอน ป.6 นางนิติยา ปัญญาเสวนมิตร (ส่วนแผนงานและนโยบาย) น.ส.กนิษฐา พรรณเชษฐ์ (เลขานุการและ โสตทัศนูปกรณ์)

4 กลุ่มสาระการเรียนรู้
รายชื่ออาจารย์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ปีการศึกษา 2548

5 ที่ปรึกษา 1. ท่านผู้หญิงทัศนีย์. บุณยคุปต์ 2. นางสาวสมภาพ. คมสัน 3
ที่ปรึกษา 1. ท่านผู้หญิงทัศนีย์ บุณยคุปต์ 2. นางสาวสมภาพ คมสัน 3. นางภัทราดา ยมนาค 4. ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์

6 อาจารย์ประจำ 1. นางสุติมา. ผ่องพันธุ์งาม. สอนชั้น ป. 1 2
อาจารย์ประจำ 1. นางสุติมา ผ่องพันธุ์งาม สอนชั้น ป นางสาวคุณีนันท์ แสงฉาย สอนชั้น ป.2 3. นางสุติมา ผ่องพันธุ์งาม สอนชั้น ป.3 4. นายสุขใจ จรัสไกรสร สอนชั้น ป.4 5. นางณัฐฐา เจริญธนากิต สอนชั้น ป.5 6. นางนิติยา ปัญญาเสวนมิตร สอนชั้น ป.6

7 อาจารย์พิเศษ 1. นางปรีณัน จิตรกุล สอน Reading ชั้น ป และเด็กในโครงการ สศน. 2. ม.ร.ว.ประกายฉัตร สุขสวัสดิ์ สอน Reading ชั้น ป นางภัทราดา ยมนาค สอน Reading ชั้น ป.6

8 อาจารย์ชาวต่างประเทศ
1. Miss Amy สอนชั้น ป Miss Jillian สอนชั้น ป.1 , ป Mr.Jaron สอนชั้น ป.2 , ป Mr.Steven สอนชั้น ป.3 , ป Mr.Caleb สอนชั้น ป.4 , ป Miss Stephanie สอนชั้น ป.5 , ป Miss Rori สอนชั้น ป.6


ดาวน์โหลด ppt กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ระดับประถมศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google