งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ครูเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ. เกิด ๑๔ เมษายน ๒๕๐๐ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มือถือ ๐๘๑ - ๕๔๐๙๕๐๘ ail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ครูเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ. เกิด ๑๔ เมษายน ๒๕๐๐ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มือถือ ๐๘๑ - ๕๔๐๙๕๐๘ ail.com."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ครูเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ

2 เกิด ๑๔ เมษายน ๒๕๐๐ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มือถือ ๐๘๑ - ๕๔๐๙๕๐๘ E-mail Pen_penna@hotm ail.com

3 ๑. ปรัชญาการ ทำงาน “ จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เพื่อตอบ แทนบุญคุณแผ่นดิน ” คาถาการเป็นครู ที่จำเขามา “ ครูดีกับผม ผมดีกับครู ครู รักผม ผมรักครู ”

4 ๒. วิสัยทัศ น์ “ ความเจริญงอก งามขององค์กร คือความเจริญของ บุคลากร ”

5 ๓. ความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติ ราชการตำแหน่งครู “ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรัก ศรัทธาในอาชีพครู และ นักเรียน คือ เจ้านายที่แท้จริงของอาชีพครู ” “ ความดีไม่มีขาย อยากได้ ต้องทำเอง ”

6 ๔. ประวัติการรับ ราชการ เริ่มรับราชการ ๒๑ ก. ค. ๒๕๒๓ ตำแหน่ง อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ รร. ราษีไศล อ. ราษีไศล จ. ศรีสะ เกษ ๖ มี. ค. ๒๕๒๔ รร. ปากพูน อ. เมือง จ. นครศรีธรรมราช ๑ พ. ย. ๒๕๒๕ รร. ธรรมโฆสิต อ. นาหม่อม จ. สงขลา

7 ๑๙ พ. ค. ๒๕๔๑ ร. ร. หาดใหญ่พิทยาคม อ. หาดใหญ่ จ. สงขลา ๑๙ เม. ย. ๒๕๔๖ อ. ๓ ระดับ ๘ ร. ร. หาดใหญ่พิทยาคม ปัจจุบัน อายุราชการ ๒๗ ปี ๑๐ มี. ค. ๒๕๔๙ รับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้น สูงสุด ร. จ. พ.

8 ๕. ประวัติการศึกษา ๒๕๓๙ ปริญญาโท เอกภาษาไทย มหาวิทยาลัย ทักษิณ ๒๕๒๒ ปริญญาตรี เอกภาษาไทย วิทยาลัยครู สงขลา ๒๕๒๐ อนุปริญญา เอกประวัติศาสตร์ วิทยาลัย ครูสงขลา ๒๕๑๘ ป. กศ. ต้น วิทยาลัยครูสงขลา ๒๕๑๖ มัธยมศึกษา ร. ร. หาดใหญ่วิทยาลัย ๒๕๑๒ ประถมศึกษา ร. ร. วัดหงษ์ประดิษฐา ราม พนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

9 ๖. ประวัติการ ทำงาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย หัวหน้างานจริยธรรม หัวหน้างานผู้บำเพ็ญ ประโยชน์ หัวหน้าเวรประจำวัน พฤหัส

10 ได้รับมอบหมายให้ ปฏิบัติการสอนวิชา ๑. ภาษาไทย ๑ ท ๔๑๑๐๑ ม. ๔ ๒. ภาษาไทย ๒ ท ๔๑๑๐๒ ม. ๔ ๓. การเขียน ๑ ท ๔๑๒๐๑ ม. ๔ ๔. การเขียน ๒ ท ๔๑๒๐๒ ม. ๔ ๕. การเขียนเรื่องสั้น ท ๔๓๒๐๒ ม. ๖

11 เป็นครูที่ปรึกษา ม. ๔ / ๓ เยี่ยมบ้านนักเรียน ๑๐๐ % ตั้งแต่ ปี พ. ศ. ๒๕๔๗ - ๒๕๕๐

12 ๗. ความสามารถ พิเศษ ๗. ๑ มีความสามารถพิเศษเขียน ในเชิงสร้างสรรค์ ๗. ๒ ความสามารถในการ ฝึกซ้อมทักษะพูด ทักษะ เขียน เพื่อพัฒนาคุณภาพ ผู้เรียน ๗. ๓ ความสามารถในการเป็น วิทยากร

13 ๘. ผลงานที่ ภาคภูมิใจ ๑. รวมเรื่องสั้น เรื่อง บาปบริสุทธิ์ ๒. รวมเรื่องสั้น เรื่องนาย ๓. รวมเรื่องสั้นเรื่อง พ่อ... ผู้ชายในหัวใจของฉัน ๔. รวมเรื่องสั้น เลี้ยวซ้าย หัวใจสลาย ๕. บทความ โลกการอ่านได้ อะไรมากกว่าที่คิด

14 ๖. จดหมายถึงศรีบูรพา ๗. กว่าจะถึงวันนี้

15 ๙. ผลงานนักเรียนที่ ภาคภูมิใจ ๑. ชนะเลิศโต้วาทีระดับจังหวัด ๒๕๔๖ ๒. รางวัลชมเชยระดับประเทศ แข่งขันทอล์กโชว์ ประกอบการ แสดงพื้นบ้าน ๒๕๔๙ ๓. รองชนะเลิศ นิทานพื้นบ้าน ภาคใต้ งานวิชาการ มอ. ๒๕๔๙

16 ๔. ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนการ เขียนเรื่องสั้น สพท. สงขลา เขต ๒ ไป เป็นตัวแทนเยาวชนไปแข่งขัน จ. นครศรีธรรมราช ๕. ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการกล้า วรรณกรรม รุ่น ๒ ปี ๒๕๔๘ อ. ไทร โยค จ. กาญจนบุรี ๖. ชนะเลิศการแข่งขันร้อยกรองชิง โล่เกียรติยศ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ช่วงชั้นที่ ๓ ปี ๒๕๔๙

17 ๗. สื่อ Power Point ของนักเรียน

18 ๑๐. รางวัล เกียรติยศ ๑. “ ครูรักการอ่าน ” รางวัลดีเด่น ระดับ สพท. สงขลา เขต ๒ ๒๕๔๙ ๒. รับรางวัลสุภา ฯ เทวกุล การ ประกวดจดหมายถึงศรีบูรพา ปี ๒๕๔๘

19 ๓. ได้รับคัดเลือกผลงานร่วม โครงการ เขียนความดีที่หัวใจตาม รอยเบื้องยุคคลบาท น้อมเกล้าถวาย ในหลวง ของสมาคมนักเขียน และ สสส. ๒๕๔๙ ๔. ได้รับคัดเลือกเป็นคณะทำงาน ของสมาคมผู้บำเพ็ญประโยชน์ “ ๕๐ ปี บ. พ. ไทยเทิดไท้องค์ราชันย์ ” ๒๕๔๙


ดาวน์โหลด ppt ครูเพ็ญณภัทร ธรรมโชติ. เกิด ๑๔ เมษายน ๒๕๐๐ ณ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มือถือ ๐๘๑ - ๕๔๐๙๕๐๘ ail.com.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google