งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการเฉลิม พระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธ. ค. ๕๓ – ๕ ธ. ค. ๕๔ แหล่ง เรียนรู้ การ เรียนรู้ใน / นอก ห้องเรียน สพท. King Mobile พฤติกรร มแสดง ออกเป็น วิถีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการเฉลิม พระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธ. ค. ๕๓ – ๕ ธ. ค. ๕๔ แหล่ง เรียนรู้ การ เรียนรู้ใน / นอก ห้องเรียน สพท. King Mobile พฤติกรร มแสดง ออกเป็น วิถีชีวิต."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการเฉลิม พระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธ. ค. ๕๓ – ๕ ธ. ค. ๕๔ แหล่ง เรียนรู้ การ เรียนรู้ใน / นอก ห้องเรียน สพท. King Mobile พฤติกรร มแสดง ออกเป็น วิถีชีวิต กายภาพ โรงเรียน

2 แหล่ง เรียนรู้ สถา นที่ บุคค ล Web เอกส าร

3 กายภาพโรงเรียน ซุ้มถวายพระพรบริเวณ ใกล้ประตู ร. ร. ( เดินผ่าน แล้วทำความเคารพ ) ทุกห้องเรียนมีพระบรม ฉายาลักษณ์ ปลูกหญ้าแฝกคลุมดิน พระราชดำรัสติดตาม ต้นไม้ทั่วโรงเรียน

4 พฤติกรรมแสดงออกเป็น วิถีชีวิต กิจกรรมทุกวันสำคัญ ที่เลือก เลือกวันสำคัญ ๑.วันพระ ๒.วันพระของ ร. ร. ๓.วันจันทร์ ๑.เช้า - หลังร้องเพลงชาติ สวดมนต์ กล่าวอาเศียร วาทสดุดี ถวายพานพุ่ม ร้องเพลง สรรเสริญพระบารมี ( ไม่ ใช้เครื่องเสียง ) ๒.กลางวัน - ลดการ เบียดเบียนสัตว์ ( รับประทานอาหาร มังสวิรัติ ) ๓.ก่อนกลับบ้าน - สงบนิ่ง แผ่เมตตา ถวายเป็นพระ ราชกุศล

5 สพท. King Mobile พี่สอนน้อง เลือก ร. ร. มัธยมไป เยี่ยมและ เล่าเรื่อง King ให้น้องฟัง ตอบคำถาม King ชิงรางวัล ประกวดร้องเพลงพระราช นิพนธ์

6 การเรียนรู้ใน / นอก ห้องเรียน พระจริยวัตร ( เน้น กตัญญู ประหยัด เสียสละ ) พระราชดำรัส สมุด “ ๘๔ ล้านความดี ” ๑.ทุกคนใน สพฐ. ๒.ครู นร. ผอ. ฯลฯ ๓.บันทึก เน้น ๓ เรื่อง ตลอดปี ๔.ถวายรวมกัน ๕ ธ. ค. ๕๔ โครงงานคุณธรรม ๑.ทุกห้องเรียน ๒.ทุกระดับ ๓.ครู นร. ทุกคน


ดาวน์โหลด ppt โครงการเฉลิม พระเกียรติ ๘๔ พรรษา ๕ ธ. ค. ๕๓ – ๕ ธ. ค. ๕๔ แหล่ง เรียนรู้ การ เรียนรู้ใน / นอก ห้องเรียน สพท. King Mobile พฤติกรร มแสดง ออกเป็น วิถีชีวิต.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google