งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒ (Groundwater Guardian)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒ (Groundwater Guardian)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒ (Groundwater Guardian)

2 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ๒๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง ๒๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐ จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๒

3 1. นายสิทธิชัย อุประหนอง 2. นายณัฐพงษ์ นาครินทร์ 3. นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะ 4. นางสาวพัชรินทร์ ไชยเชษฐ 5. นางสาววรรณิศา กาวรรณ โดยมีครูที่ปรึกษา คุณครูนงพงา เตจ๊ะแก้ว ทีมรัตนะรู้รักษ์ พิทักษ์น้ำบาดาล

4

5 แผนที่แหล่งน้ำบาดาลโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

6 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา รายการผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา pH6.8 Colour (Pt-Co unit)5 Turbidity (NTU)0.2 Carbonate (mg/l CO 3 2- ) 0.0 Bicarbonate (mg/l HCO 3 - ) 35 Totalhardness (mg/l as CaCO 3 ) 19.4 TDS (mg/l)242 Conductivity (  S/cm) 334

7 ผลการวิเคราะห์น้ำ บาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิท ยา ( ต่อ ) รายการผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา Na (mg/l)25.335 K (mg/l)2.505 Ca (mg/l)6.171 Mg (mg/l)0.974 Fe (mg/l)<0.005 Mn (mg/l)1.671 Pb (mg/l)<0.005 Cd (mg/l)<0.002 Zn(mg/l)<0.005

8 ผลการวิเคราะห์น้ำ บาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ( ต่อ ) รายการผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา Cu (mg/l)<0.005 Cl (mg/l)14 F (mg/l)0.2 SO 4 2- (mg/l)31.5 NO 3 1- (mg/l)<0.2 As(mg/l)<0.005 %% 0.6

9 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์น้ำ บาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากับ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค

10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากับ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก โรงงานอุตสาหกรรม

11 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบ กับมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรม ที่รายการค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง จากโรงงาน อุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์ น้ำของ โรงเรียนบ้าน โฮ่งรัตนวิท ยา ผลการ วิเคราะ ห์ 1.pH5.5-9.06.8 ได้ มาตรฐ าน 2.Colour ไม่ได้กำหนด 5 ได้ มาตรฐ าน 3.TDS ไม่เกิน 3,000 มก./ ล 242 ได้ มาตรฐ าน 4.Mn ไม่เกิน 5.0 มก./ ล 1.671 ได้ มาตรฐ าน 5.Pb ไม่เกิน 0.2 มก./ ล < 0.005 ได้ มาตรฐ าน 6.Cd ไม่เกิน 0.03 มก./ ล < 0.002 ได้ มาตรฐ าน 7.Cu ไม่เกิน 2.0 มก./ ล < 0.005 ได้ มาตรฐ าน 8.Cl ไม่เกิน 1.0 มก./ ล 14 ไม่ได้ มาตรฐ าน 9.F ไม่เกิน 5.0 มก./ ล 0.2 ได้ มาตรฐ าน 10.As ไม่เกิน 0.25 มก./ ล < 0.005 ได้ มาตรฐ าน

12 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบกับ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค ที่รายการมาตรฐาน คุณภาพน้ำ บาดาล ที่ใช้บริโภค ผลการวิเคราะห์น้ำ ของโรงเรียนบ้าน โฮ่งรัตนวิทยา ผลการ วิเคราะห์ 1.pH5.0-9.26.8 ได้ มาตรฐาน 2.Colour 50 ปลาตินัมโค บอลด์ 5 ได้ มาตรฐาน 3.CaCO3 ไม่เกิน 200 มก./ ล 0.0 ได้ มาตรฐาน 4.Fe ไม่เกิน 0.5 มก./ ล < 0.005 ได้ มาตรฐาน 5.Mn ไม่เกิน 0.3 มก./ ล 1.671 ไม่ได้ มาตรฐาน 6.Pb ไม่เกิน 0.1 มก./ ล < 0.005 ได้ มาตรฐาน 7.Cd ไม่เกิน 0.1 มก./ ล < 0.002 ได้ มาตรฐาน 8.Zn ไม่เกิน 200 มก./ ล < 0.005 ได้ มาตรฐาน 9.Cu ไม่เกิน 1.5 มก./ ล < 0.005 ได้ มาตรฐาน

13 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบกับ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค ( ต่อ ) ที่รายการมาตรฐาน คุณภาพน้ำ บาดาล ที่ใช้บริโภค ผลการวิเคราะห์ น้ำของโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิท ยา ผลการ วิเคราะห์ 10.Cl ไม่เกิน 5.0 มก./ ล 14 ไม่ได้ มาตรฐาน 11.F ไม่เกิน 1.0 มก./ ล 0.2 ได้ มาตรฐาน 12.SO 4 2- ไม่เกิน 200 มก./ ล 31.5 ได้ มาตรฐาน 13.NO 3 1- ไม่เกิน 45 มก./ ล < 0.2 ได้ มาตรฐาน 14.As ไม่เกิน 0.05 มก./ ล < 0.005 ได้ มาตรฐาน 15.NTU50 JTU0.2 ได้ มาตรฐาน

14 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำ บาดาล จากข้อมูลการวิเคราะห์น้ำบาดาลของ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้ บริโภคจำนวน 13 รายการ ไม่ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ ใช้บริโภคจำนวน 2 รายการ จากข้อมูลการวิเคราะห์น้ำบาดาลของ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 9 รายการ ไม่ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ

15 ขอขอบคุณ ครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒ (Groundwater Guardian)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google