งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒
(Groundwater Guardian)

2 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
๒๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๒

3 ทีมรัตนะรู้รักษ์ พิทักษ์น้ำบาดาล
ทีมรัตนะรู้รักษ์ พิทักษ์น้ำบาดาล 1.นายสิทธิชัย อุประหนอง 2.นายณัฐพงษ์ นาครินทร์ 3.นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะ 4.นางสาวพัชรินทร์ ไชยเชษฐ 5.นางสาววรรณิศา กาวรรณ โดยมีครูที่ปรึกษา คุณครูนงพงา เตจ๊ะแก้ว

4

5 แผนที่แหล่งน้ำบาดาลโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา

6 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา
รายการ ผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา pH 6.8 Colour (Pt-Co unit) 5 Turbidity (NTU) 0.2 Carbonate (mg/l CO32-) 0.0 Bicarbonate (mg/l HCO3-) 35 Totalhardness (mg/l as CaCO3) 19.4 TDS (mg/l) 242 Conductivity (S/cm) 334

7 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ( ต่อ )
รายการ ผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา Na (mg/l) 25.335 K (mg/l) 2.505 Ca (mg/l) 6.171 Mg (mg/l) 0.974 Fe (mg/l) <0.005 Mn (mg/l) 1.671 Pb (mg/l) Cd (mg/l) <0.002 Zn(mg/l)

8 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ( ต่อ )
รายการ ผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา Cu (mg/l) <0.005 Cl (mg/l) 14 F (mg/l) 0.2 SO42-(mg/l) 31.5 NO31-(mg/l) <0.2 As(mg/l) % 0.6

9 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากับมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค

10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากับมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม

11 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม
ที่ รายการ ค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์น้ำของ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผลการวิเคราะห์ 1. pH 6.8 ได้มาตรฐาน 2. Colour ไม่ได้กำหนด 5 3. TDS ไม่เกิน 3,000 มก./ล 242 4. Mn ไม่เกิน 5.0 มก./ล 1.671 5. Pb ไม่เกิน 0.2 มก./ล < 0.005 6. Cd ไม่เกิน 0.03 มก./ล < 0.002 7. Cu ไม่เกิน 2.0 มก./ล 8. Cl ไม่เกิน 1.0 มก./ล 14 ไม่ได้มาตรฐาน 9. F ไม่เกิน 5.0 มก./ล 0.2 10. As ไม่เกิน 0.25 มก./ล

12 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค
รายการ มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล ที่ใช้บริโภค ผลการวิเคราะห์น้ำของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผลการวิเคราะห์ 1. pH 6.8 ได้มาตรฐาน 2. Colour 50 ปลาตินัมโคบอลด์ 5 3. CaCO3 ไม่เกิน 200 มก./ล 0.0 4. Fe ไม่เกิน 0.5 มก./ล < 0.005 5. Mn ไม่เกิน 0.3 มก./ล 1.671 ไม่ได้มาตรฐาน 6. Pb ไม่เกิน 0.1 มก./ล 7. Cd < 0.002 8. Zn 9. Cu ไม่เกิน 1.5 มก./ล

13 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบกับมาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค(ต่อ)
รายการ มาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล ที่ใช้บริโภค ผลการวิเคราะห์น้ำของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผลการวิเคราะห์ 10. Cl ไม่เกิน 5.0 มก./ล 14 ไม่ได้มาตรฐาน 11. F ไม่เกิน 1.0 มก./ล 0.2 ได้มาตรฐาน 12. SO42- ไม่เกิน 200 มก./ล 31.5 13. NO31- ไม่เกิน 45 มก./ล < 0.2 14. As ไม่เกิน 0.05 มก./ล < 0.005 15. NTU 50 JTU

14 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล
จากข้อมูลการวิเคราะห์น้ำบาดาลของโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภคจำนวน 13 รายการ ไม่ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภคจำนวน 2 รายการ ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 9 รายการ ไม่ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ

15 ขอขอบคุณครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google