งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒ (Groundwater Guardian)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒ (Groundwater Guardian)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒ (Groundwater Guardian)

2 โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ๒๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง ๒๓๓ หมู่ที่ ๑ ตำบลศรีเตี้ย อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐ จังหวัดลำพูน ๕๑๑๓๐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต ๒

3 1. นายสิทธิชัย อุประหนอง 2. นายณัฐพงษ์ นาครินทร์ 3. นางสาวจิราภรณ์ ชนัญชนะ 4. นางสาวพัชรินทร์ ไชยเชษฐ 5. นางสาววรรณิศา กาวรรณ โดยมีครูที่ปรึกษา คุณครูนงพงา เตจ๊ะแก้ว ทีมรัตนะรู้รักษ์ พิทักษ์น้ำบาดาล

4

5 แผนที่แหล่งน้ำบาดาลโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา

6 ผลการวิเคราะห์น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา รายการผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา pH6.8 Colour (Pt-Co unit)5 Turbidity (NTU)0.2 Carbonate (mg/l CO 3 2- ) 0.0 Bicarbonate (mg/l HCO 3 - ) 35 Totalhardness (mg/l as CaCO 3 ) 19.4 TDS (mg/l)242 Conductivity (  S/cm) 334

7 ผลการวิเคราะห์น้ำ บาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิท ยา ( ต่อ ) รายการผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา Na (mg/l) K (mg/l)2.505 Ca (mg/l)6.171 Mg (mg/l)0.974 Fe (mg/l)<0.005 Mn (mg/l)1.671 Pb (mg/l)<0.005 Cd (mg/l)<0.002 Zn(mg/l)<0.005

8 ผลการวิเคราะห์น้ำ บาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ( ต่อ ) รายการผลการวิเคราะห์น้ำโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิทยา Cu (mg/l)<0.005 Cl (mg/l)14 F (mg/l)0.2 SO 4 2- (mg/l)31.5 NO 3 1- (mg/l)<0.2 As(mg/l)<0.005 %% 0.6

9 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์น้ำ บาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากับ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค

10 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์ น้ำบาดาล โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยากับ มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งจาก โรงงานอุตสาหกรรม

11 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบ กับมาตรฐานน้ำทิ้งจากโรงงาน อุตสาหกรรม ที่รายการค่ามาตรฐานน้ำทิ้ง จากโรงงาน อุตสาหกรรม ผลการวิเคราะห์ น้ำของ โรงเรียนบ้าน โฮ่งรัตนวิท ยา ผลการ วิเคราะ ห์ 1.pH ได้ มาตรฐ าน 2.Colour ไม่ได้กำหนด 5 ได้ มาตรฐ าน 3.TDS ไม่เกิน 3,000 มก./ ล 242 ได้ มาตรฐ าน 4.Mn ไม่เกิน 5.0 มก./ ล ได้ มาตรฐ าน 5.Pb ไม่เกิน 0.2 มก./ ล < ได้ มาตรฐ าน 6.Cd ไม่เกิน 0.03 มก./ ล < ได้ มาตรฐ าน 7.Cu ไม่เกิน 2.0 มก./ ล < ได้ มาตรฐ าน 8.Cl ไม่เกิน 1.0 มก./ ล 14 ไม่ได้ มาตรฐ าน 9.F ไม่เกิน 5.0 มก./ ล 0.2 ได้ มาตรฐ าน 10.As ไม่เกิน 0.25 มก./ ล < ได้ มาตรฐ าน

12 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบกับ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค ที่รายการมาตรฐาน คุณภาพน้ำ บาดาล ที่ใช้บริโภค ผลการวิเคราะห์น้ำ ของโรงเรียนบ้าน โฮ่งรัตนวิทยา ผลการ วิเคราะห์ 1.pH ได้ มาตรฐาน 2.Colour 50 ปลาตินัมโค บอลด์ 5 ได้ มาตรฐาน 3.CaCO3 ไม่เกิน 200 มก./ ล 0.0 ได้ มาตรฐาน 4.Fe ไม่เกิน 0.5 มก./ ล < ได้ มาตรฐาน 5.Mn ไม่เกิน 0.3 มก./ ล ไม่ได้ มาตรฐาน 6.Pb ไม่เกิน 0.1 มก./ ล < ได้ มาตรฐาน 7.Cd ไม่เกิน 0.1 มก./ ล < ได้ มาตรฐาน 8.Zn ไม่เกิน 200 มก./ ล < ได้ มาตรฐาน 9.Cu ไม่เกิน 1.5 มก./ ล < ได้ มาตรฐาน

13 ตารางการวิเคราะห์น้ำเมื่อเทียบกับ มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้บริโภค ( ต่อ ) ที่รายการมาตรฐาน คุณภาพน้ำ บาดาล ที่ใช้บริโภค ผลการวิเคราะห์ น้ำของโรงเรียน บ้านโฮ่งรัตนวิท ยา ผลการ วิเคราะห์ 10.Cl ไม่เกิน 5.0 มก./ ล 14 ไม่ได้ มาตรฐาน 11.F ไม่เกิน 1.0 มก./ ล 0.2 ได้ มาตรฐาน 12.SO 4 2- ไม่เกิน 200 มก./ ล 31.5 ได้ มาตรฐาน 13.NO 3 1- ไม่เกิน 45 มก./ ล < 0.2 ได้ มาตรฐาน 14.As ไม่เกิน 0.05 มก./ ล < ได้ มาตรฐาน 15.NTU50 JTU0.2 ได้ มาตรฐาน

14 สรุปผลการวิเคราะห์น้ำ บาดาล จากข้อมูลการวิเคราะห์น้ำบาดาลของ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ใช้ บริโภคจำนวน 13 รายการ ไม่ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำที่ ใช้บริโภคจำนวน 2 รายการ จากข้อมูลการวิเคราะห์น้ำบาดาลของ โรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้ง จากโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 9 รายการ ไม่ผ่านการวิเคราะห์มาตรฐานคุณภาพน้ำ ทิ้งจากโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 รายการ

15 ขอขอบคุณ ครับ/ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt โครงการ ผู้พิทักษ์น้ำบาดาล รุ่นที่ ๒ (Groundwater Guardian)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google