งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การ จัดการน้ำ WATER MANAGEMENT. คุณสมบัติของน้ำ WATER CHARACTERISTIC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การ จัดการน้ำ WATER MANAGEMENT. คุณสมบัติของน้ำ WATER CHARACTERISTIC."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การ จัดการน้ำ WATER MANAGEMENT

2 คุณสมบัติของน้ำ WATER CHARACTERISTIC

3 น้ำบริสุทธิ์ 2H 2 + O 2 2H 2 O

4 สิ่งเจือปนในน้ำ ขของแข็ง ขของเหลว กก๊าซ

5  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ สารหรือตะกอน แขวนลอย สาหร่าย จุลินทรีย์

6  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ แร่ธาตุละลายใน น้ำ เกลือ สารประกอบต่าง ๆ น้ำมัน สิ่งเจือปนในน้ำ

7  ของแข็ง  ของเหลว  ก๊าซ ออกซิเจน (O 2 ) คาร์บอนไดออกไ ซด์ (CO 2 ) สิ่งเจือปนในน้ำ

8 ค่าคุณสมบัติต่าง ๆ ของน้ำ (Parameter)  น้ำใช้ ( น้ำดี )  น้ำทิ้ง ( น้ำ เสีย )

9 น้ำใช้ ( น้ำดี )  ปริมาณ จำนวน ( ลิตร ลูกบาศก์เมตร มิลลิลิตร ) อัตราการไหล ( ลบ. ม / วัน ลบ. ม / ชม ลิตร / นาที ) ความเร็ว ( เมตร / ชั่วโมง เมตร / นาที )

10  อุณหภูมิ ( o C)  pH  Alkalinity (mg/l as CaCO 3 : ppm as CaCO 3 ) M-Alkalinity (Total Alkalinity): pH 4.5 กับเมทิ ลออเรนจ์ P-Alkalinity: pH 8.3 กับฟีนอลทาลีน 0 14 กรดแก่ กรดอ่อน กลาง ด่างอ่อน ด่างแก่

11  Total Hardness (mg/l as CaCO 3 ) Ca-Hardness Mg-Hardness Carbonate Hardness ( น้ำกระด้างชั่วคราว ) Non-carbonate Hardness ( น้ำกระด้างถาวร )

12  ความขุ่น (Turbidity) NTU: Nephelometric Turbidity Unit สารหรือตะกอนแขวนลอย (Suspended Solid )  ของแข็งละลายน้ำ ทั้งหมด (Total Dissolved Solid: TDS) mg/l  ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC)  s/cm

13  ปริมาณคลอไรด์ (Chloride) mg/l  คลอรีนอิสระ (Free Chlorine) mg/l  เหล็ก (Iron) mg/l Fe2+ ละลายน้ำได้ดี Fe3+ ละลายน้ำได้ไม่ดี  ซิลิกา (Silica) mg/l

14  น้ำมัน (oil and Grease) mg/l Free oil: เม็ดน้ำมันที่มีขนาดใหญ่ กว่า 150 ไมครอน Dispersed oil: เม็ดน้ำมันที่อยู่ กระจายในน้ำ มีขนาด 50 -150 ไมครอน Emulsion: น้ำมันผสมกับน้ำไม่ แยกเป็นชั้น แต่ไม่ได้ผสมเป็นเนื้อ เดียวกัน มีขนาดเล็กว่า 50 ไมครอน Soluble oil: น้ำมันมีขนาดเล็ก มากจนวัดไม่ได้ เสมือนว่าละลายอยู่ ในน้ำเป็นเนื้อเดียวกัน

15  ก๊าซออกซิเจน (Oxygen: O 2 ) mg/l  ก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ (Carbon dioxide: CO 2 ) mg/l  ก๊าซ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ (Hydrogen sulfide: H 2 S) mg/l

16 น้ำทิ้ง ( น้ำ เสีย )  ปริมาณ จำนวน ( ลิตร ลูกบาศก์เมตร มิลลิลิตร ) อัตราการไหล ( ลบ. ม / วัน ลบ. ม / ชม ลิตร / นาที ) Loading ( กิโลกรัม / วัน )

17  ความเป็นกรดด่าง (pH) 5.5 – 9.0  ของแข็งละลายน้ำ ทั้งหมด (Total Dissolved Solid: TDS) มาตรฐาน น้อยกว่า 3,000 mg/l  ค่าความนำไฟฟ้า (Electrical Conductivity: EC)  s/cm TDS = k * EC

18  สารแขวนลอย (Suspended Solid) มาตรฐาน น้อยกว่า 50 mg/l  น้ำมันและไขมัน (Oil and Grease) มาตรฐาน น้อยกว่า 5 mg/l  ค่าบีโอดี (Biochemical Oxygen Demand) ที่อุณหภูมิ 20 o C เวลา 5 วัน มาตรฐาน น้อยกว่า 20 mg/l

19  ค่าซีโอดี (Chemical Oxygen Demand) มาตรฐาน น้อยกว่า 120 mg/l  ค่าทีเคเอ็น (Total Kjeldahl Nitrogen: TKN) มาตรฐาน น้อยกว่า 100 mg/l  โลหะหนัก

20 แหล่งน้ำ น้ำผิวดิน - น้ำฝน - น้ำแม่น้ำ น้ำ คลอง - น้ำประปา - น้ำบ่อ  น น้ำบาดาล ลึก มากกว่า 30 เมตร

21 บ่อพัก น้ำ ปลอก นอก ชั้นน้ำ บาดาล ท่อน้ำ ระดับ น้ำ Drawn down level ท่อ กรอง

22 น้ำประปา ข้อดี สะอาด SS TDS(EC) ต่ำ ค่าคลอไรด์ต่ำ pH เหมาะสม ข้อเสีย ราคาแพง บางช่วง อัตราการไหลต่ำ ค่าความ กระด้าง 100 – 200 mg/l as CaCO 3 มีคลอรีนอิสระ

23 น้ำบาดาล ข้อดี ราคาถูกกว่า ผลิต ( สูบ ) เองไม่ขาดตอน SS ต่ำ ข้อเสีย ค่าความกระด้างสูง ~300 mg/l as CaCO 3 TDS(EC) สูง มีเหล็กปน ค่าคลอ ไรด์สูง รัฐบาลไม่ส่งเสริม เนื่องจากแผ่นดินทรุด และเมื่อขุด ลึกอุณหภูมิมีสูง


ดาวน์โหลด ppt การ จัดการน้ำ WATER MANAGEMENT. คุณสมบัติของน้ำ WATER CHARACTERISTIC.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google