งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

3.3.2 การวิเคราะห์ การเรียกใช้ข้อมูล และการทำรายงานจากฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "3.3.2 การวิเคราะห์ การเรียกใช้ข้อมูล และการทำรายงานจากฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 3.3.2 การวิเคราะห์ การเรียกใช้ข้อมูล และการทำรายงานจากฐานข้อมูล
3.3.1 การเก็บข้อมูลเข้า ฐานข้อมูลการบริหาร จัดการเป็นระบบลุ่มน้ำ 3.3.2 การวิเคราะห์ การเรียกใช้ข้อมูล และการทำรายงานจากฐานข้อมูล

2 3.3.1 การเก็บข้อมูลเข้าฐานข้อมูลการบริหารจัดการเป็นระบบลุ่มน้ำ

3 25 ลุ่มน้ำหลัก 254 ลุ่มน้ำย่อย

4 ไฟล์ EXCEL ตำบล 1 ไฟล์ EXCEL ตำบล 2 ไฟล์ EXCEL ตำบล 3 ไฟล์ EXCEL
ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ลุ่มน้ำสาขา ACCESS ไฟล์ EXCEL ตำบล 1 ไฟล์ EXCEL ตำบล 2 ไฟล์ EXCEL ตำบล 3 ไฟล์ EXCEL ตำบล 4 ไฟล์ EXCEL ตำบล 5 แบบฟอร์ม หมู่บ้าน แบบฟอร์ม หมู่บ้าน แบบฟอร์ม หมู่บ้าน แบบฟอร์ม หมู่บ้าน แบบฟอร์ม หมู่บ้าน

5 มิติขอบเขต มิติขอบเขต การปกครอง ลุ่มน้ำ ฐานข้อมูลประเทศ ทน.
ฐานข้อมูลภาค ฐาน ข้อมูล จังหวัด ฐาน ข้อมูล จังหวัด ฐาน ข้อมูล จังหวัด ฐาน ข้อมูล จังหวัด ฐาน ข้อมูล จังหวัด ฐาน ข้อมูล จังหวัด ฐานข้อมูลภาค ฐานข้อมูลภาค ฐานข้อมูลภาค ฐานข้อมูลภาค ฐานข้อมูลภาค ฐานข้อมูลภาค ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ฐาน ข้อมูล อำเภอ ฐาน ข้อมูล อำเภอ ฐาน ข้อมูล อำเภอ ฐาน ข้อมูล อำเภอ ฐาน ข้อมูล อำเภอ ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ฐาน ข้อมูล อำเภอ ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ฐานข้อมูลลุ่มน้ำ ฐาน ข้อมูล ตำบล ฐาน ข้อมูล ตำบล ฐาน ข้อมูล ตำบล ฐาน ข้อมูล ตำบล ฐาน ข้อมูล ตำบล ฐาน ข้อมูล ตำบล ฐาน ข้อมูล ตำบล ฐาน ข้อมูล ตำบล ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำ สาขา ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำ สาขา ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำสาขา ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำ สาขา ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำสาขา ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำ สาขา ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำสาขา ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำ สาขา ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำสาขา ฐานข้อมูล หมู่บ้าน ฐานข้อมูล หมู่บ้าน ฐานข้อมูล หมู่บ้าน ฐานข้อมูล ลุ่มน้ำสาขา ฐานข้อมูล หมู่บ้าน ฐานข้อมูล หมู่บ้าน ฐานข้อมูล หมู่บ้าน

6

7

8

9 รายการ แบบฟอร์ม 1. ข้อมูลทั่วไป แบบฟอร์ม 1 ทั่วไป 2. ข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ 2.1 แม่น้ำ ห้วย คลอง 2.2 หนอง กุด บึง 2.3 พื้นที่ชุ่มน้ำ แบบฟอร์ม 2.1 แม่น้ำ ห้วย คลอง แบบฟอร์ม 2.2 หนอง กุด บึง แบบฟอร์ม 2.3 พื้นที่ชุ่มน้ำ 3. ข้อมูลแหล่งน้ำที่พัฒนา 3.1 อ่างเก็บน้ำ 3.2 ฝาย 3.3 ระบบส่งน้ำ สูบน้ำ 3.4 สระเก็บน้ำ 3.5 บ่อบาดาล 3.6 บ่อน้ำตื้น 3.7 ประปาชนบท แบบฟอร์ม 3.1 อ่างเก็บน้ำ แบบฟอร์ม 3.2 ฝาย แบบฟอร์ม 3.3 ระบบส่งน้ำ สูบ แบบฟอร์ม 3.4 สระเก็บน้ำ แบบฟอร์ม 3.5 บ่อบาดาล แบบฟอร์ม 3.6 บ่อน้ำตื้น 4. ข้อมูลสภาวะการใช้น้ำ แบบฟอร์ม 4. สภาวะการใช้น้ำ 5. ข้อมูลปัญหาน้ำท่วม แบบฟอร์ม 5. ปัญหาน้ำท่วม 6. ข้อมูลความต้องการน้ำ แบบฟอร์ม 6. ความต้องการน้ำ 7. ข้อมูลแผนที่หมู่บ้าน แบบฟอร์ม 7. แผนที่หมู่บ้าน

10 รายละเอียดแบบฟอร์ม 13.1 questionair.ppt 23.2 questionair.ppt ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มสามารถ Download ได้จาก website ของ กรมทรัพยากรน้ำ

11 บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้นในแผ่นงาน 3.4.1,3.5.1,3.6.1 ตามลำดับ
กรณี หมู่บ้านที่มีสระเก็บน้ำ บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้น มากเกินกำลัง ที่จะเก็บข้อมูลในปัจจุบัน          1 ให้เก็บรายละเอียดเฉพาะแหล่งน้ำสาธารณะ หรือที่มีขนาดใหญ่ หรือที่มีความสำคัญต่อหมู่บ้าน ใส่ในแผ่นงาน 3.4,3.5,3.6 ตามลำดับ           2 สำหรับแหล่งน้ำขนาดเล็ก แหล่งน้ำส่วนตัว ให้ใส่ข้อมูลจำนวนรวม สระเก็บน้ำ บ่อบาดาล บ่อน้ำตื้นในแผ่นงาน 3.4.1,3.5.1,3.6.1 ตามลำดับ

12 กรณี ไม่มีพิกัดความต้องการโครงการ
         ใช้พิกัดหมู่บ้านแทนไปก่อน          

13 การจัดการข้อมูลในแฟ้มเอ็กเซ็ล
                    การจัดการข้อมูลในแฟ้มเอ็กเซ็ล

14          วัตถุที่เราสนใจจะเก็บและวิเคราะห์ข้อมูล
 หมู่บ้าน  แหล่งน้ำ แต่ละแถวในแบบฟอร์มสามารถอธิบายสิ่งที่เรากำลังสนใจ เช่นหมู่บ้านหนึ่งหมู่บ้าน,แหล่งน้ำหนึ่งแหล่ง

15 ข้อมูลในแต่ละช่องในแถวเดียวกันก็คือรายละเอียด ลักษณะต่างๆของหมู่บ้านนั้น
ชื่อหมู่บ้าน ที่ตั้งหมู่บ้าน อยู่ที่ตำบล อำเภอ จังหวัดใด และละเอียดลงไปถึงพิกัดที่ตั้งในระบบแผนที่ พื้นที่หมู่บ้าน จำนวนครัวเรือน ฯลฯ

16 ลักษณะต่างๆที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วของแต่ละหมู่บ้านก็ยังอาจจะเหมือนกันได้เช่น ชื่อของหมู่บ้าน อาจจะซ้ำกันได้ หมู่บ้านในขอบเขตประเทศไทยซึ่งมีประมาณ หกหมื่นกว่าหมู่บ้านก็จะมีรหัส 8 หลักซึ่งกรมการปกครองตั้งให้แก่หมู่บ้านแต่ละหมู่บ้านซึ่งจะไม่ซ้ำกันเลย เช่นเดียวกันกับเลขประจำตัวประชาชน

17 ตัวอย่าง หมู่บ้านที่มีแหล่งน้ำชนิดเดียวกันหลายแหล่งเช่นมีคลองหลายคลองใหลผ่าน ในแผ่นงาน 2-1แม่น้ำห้วยคลอง จะต้องให้ลำดับคลองเหล่านี้โดยอาศัยตัวเลขในช่อง inorder เพื่อบอกให้รู้ว่าคลองทั้งสองนี้ใหลผ่านหมู่บ้านเดียวกันโดยที่ แถวแรกของหมู่บ้านนี้ช่อง inorder จะมีค่าเป็น 1 แถวที่สองของหมู่บ้านเดียวกันช่องinorderจะมีค่าเป็น2 หมู่บ้านใดมีห้วยเพียงห้วยเดียวก็จะให้ลำดับลำห้วยนั้นเป็นลำดับที่ 1

18 การวิเคราะห์ 1 ข้อมูลในแต่ละช่องในแถวเดียวกันก็คือรายละเอียด ลักษณะต่างๆของหมู่บ้านนั้น สามารถใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา หรือความต้องการใช้ทรัพยากรของหมู่บ้านนั้น เช่น แผ่นงานที่ 1ข้อมูลทั่วไป ช่อง B คือชื่อหมู่บ้าน (vilname) ช่อง M คือจำนวนครัวเรือน(house) และช่องN คือจำนวนประชากร(pop)

19 การวิเคราะห์ 2 การเปรียบเทียบกันหรือวิเคราะห์พร้อมๆกันระหว่าง หมู่บ้านในขอบเขตการปกครองเดียวกัน แต่ละช่องที่อยู่ที่ตำแหน่งเดียวกันของแต่ละแถวจึงจำเป็นต้องมีชื่อเหมือนกัน ซึ่งชื่อเหล่านี้เป็นที่ตกลงกันว่าจะใช้แถวแรกของแต่ละแผ่นงานเป็นที่บ่งบอก ในที่นี้แผ่นงานที่หนึ่งก็คือข้อมูลทั่วไปของหมู่บ้าน

20  การวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกันระหว่างวัตถุโดย พิจารณา ความสัมพันธ์ ระหว่างวัตถุที่เราสนใจ
แหล่งน้ำ4 แหล่งน้ำ1 แหล่งน้ำ5 แหล่งน้ำ99 แหล่งน้ำ2 หมู่บ้าน 2 หมู่บ้าน 1 แหล่งน้ำ6 แหล่งน้ำ7 แหล่งน้ำ2 แหล่งน้ำ3

21 การวิเคราะห์ข้อมูล excel 1

22 การวิเคราะห์ข้อมูล excel 2

23 การวิเคราะห์ข้อมูล excel 3

24 การนิยามข้อมูลในแฟ้มเอ็กเซ็ล 1

25 ต้องจัดทำนิยามข้อมูลทุกแบบฟอร์มให้ อปท. เพื่อ อปท
    ต้องจัดทำนิยามข้อมูลทุกแบบฟอร์มให้ อปท. เพื่อ อปท. สามารถกรอกข้อมูลได้ถูกต้อง  ?              

26       จบเนื้อหาในส่วนของ อปท.     

27 3.3.2 การวิเคราะห์ การเรียกใช้ข้อมูล
และการทำรายงานจากฐานข้อมูล

28 ตัวอย่างเครื่องมือที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
1 ตารางคำนวณ เช่น EXCEL 2 ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ เช่น ACCESS ,SQL 3 ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ( ระบบข้อมูลเชิงพื้นที่ และ ฐานข้อมูลเชิงสัมพันธ์ ) เช่น ARCVIEW

29 ฐานข้อมูล ACCESS ลุ่มน้ำสาขา.mdb

30 วัตถุใน ฐานข้อมูล ACCESS
ลุ่มน้ำสาขา.mdb

31 การนำข้อมูลจากแฟ้มEXCELเข้าฐานข้อมูล ACCESS 1

32 การนำข้อมูลจากแฟ้มEXCELเข้าฐานข้อมูล ACCESS 2

33 การนำข้อมูลจากแฟ้มEXCELเข้าฐานข้อมูล ACCESS 3

34 การส่งข้อมูลจากฐานข้อมูล ACCESS

35 การวิเคราะห์ข้อมูลใน access 1

36 การวิเคราะห์ข้อมูลใน access 2

37 การวิเคราะห์ข้อมูลใน access 3

38 การวิเคราะห์ข้อมูลใน access 4 ขาดน้ำ

39 การวิเคราะห์ข้อมูลในaccess5จำนวนหมู่บ้าน

40 การวิเคราะห์ข้อมูลใน access 6 น้ำท่วม

41 GARBAGE IN GARBAGE OUT ฐานข้อมูล หรือ ถังขยะ

42 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt 3.3.2 การวิเคราะห์ การเรียกใช้ข้อมูล และการทำรายงานจากฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google