งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นางสาวจิตรเลขา ทับสุริ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นางสาวจิตรเลขา ทับสุริ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 จัดทำโดย นางสาวจิตรเลขา ทับสุริ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน

3 Subset - เซตย่อย Rational number - จำนวนตรรก ยะ Irrational number- จำนวนอตรรก ยะ Integer – จำนวนเต็ม

4 Whole number - เลขจำนวนเต็ม Natural number - จำนวนเต็มบวก Inequality - ความไม่เท่ากัน Endpoint – ปลายทาง, จุดปลาย

5 intervals - ช่วงห่าง Law of Trichotomy - กฎไตรวิภาค Variable - ตัวแปร Algebraic expressions นิพจน์ พีชคณิต, การเขียนทางพีชคณิต Constants - ค่าคงที่

6 Terms - พจน์ Coefficient - ค่าสัมประสิทธิ์ Evaluate – หาค่า, วัดผล Substitution Principle - หลักการแทน ค่า Additive inverse – อินเวอร์สการบวก จำนวนที่บวกกับจำนวนจริงใดๆ แล้วได้ ผลลัพธ์ของการบวกเป็น 0

7 Multiplicative inverse - ตัวผกผัน การคูณ Numerator - จำนวนที่เป็นเศษใน เลขเศษส่วน Denominator - จำนวนที่เป็นส่วน ในเลขเศษส่วน

8 Prime number - จำนวนเฉพาะ Composite - ตัวประกอบ Fundamental Theorem of Arithmetic - ทฤษฎีบทมูลฐานของ เลขคณิต

9 Fundamental Theorem of Arithmetic Fundamental Theorem of Arithmetic ทฤษฎีบทมูลฐานของเลขคณิต ทุกจำนวนเต็มซึ่งมากกว่า 1 สามารถเขียนในรูปผลคูณของจำนวนเฉพาะ ที่เป็นบวกได้แบบเดียวเท่านั้น เช่น 6936 = 2 3 x 3 x 17 2 หรือ 1200 = 2 4 x 3 x 5 2 คิดโดย คาร์ล ฟรีดริค เกาส์ (Carl Friedrich Gauss)

10 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%8A %E0%B8%84%E0%B8%93%E0%B8%B4%E0%B8%95 http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%8D %E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B9%8C%E0%B8%A7% E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E 0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C แหล่งอ้างอิง

11


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นางสาวจิตรเลขา ทับสุริ ชั้น ม.4/1 เลขที่ 8 เสนอ อาจารย์ชัยสิทธิ์ พงษ์พัฒน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google