งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Appendix: Review of Fundamental Concepts of Algebra.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Appendix: Review of Fundamental Concepts of Algebra."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Appendix: Review of Fundamental Concepts of Algebra

2 A.1 Real Numbers and Their Properties

3 Rational Numbers  A rational number is a real number that can be written as a ratio of two integers.  A rational number written in decimal form is terminating or repeating.

4 Examples of Rational Numbers  16  1/2  3.56  -8  1.3333…  - 3/4

5 Irrational Numbers  An irrational number is a number that cannot be written as a ratio of two integers.  Irrational numbers written as decimals are non-terminating and non-repeating.

6 Examples of Irrational Numbers  Square roots of non- perfect “squares”  Pi 17

7 Real number line

8 Ordering Real Numbers

9 Interval

10

11 Absolute Value and Distance

12 Algebraic Expressions

13 Basic Rules of algebra Algebra Properties Let a, b, and c be real numbers, variables, or algebraic expressions. a • 1 =1 =1 a (x 2 + 3) • 1 =1 =1 (x 2 + 3) a • 1 = 1 a (x 2 + 3) • 1 = 1 (x 2 + 3)

14 เป็นเซตของจำนวน จริง กำหนดให้ เมื่ อ ใ ห้ จงแสดงว่าทุกจำนวนจริงใดๆ ภายใต้ การดำเนินการ สอดคล้องตามสมบัติ ต่อไปนี้ • สมบัติการสลับที่ • สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม • สมบัติการมีเอกลักษณ์ • สมบัติการมีอินเวอร์ส

15 เป็นเซตของจำนวน จริง กำหนดให้ เมื่ อ ใ ห้ ทุกจำนวนจริงใดๆ ภายใต้การ ดำเนินการ สอดคล้องตามสมบัติ ต่อไปนี้หรือไม่ • สมบัติการสลับที่ • สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม • สมบัติการมีเอกลักษณ์ • สมบัติการมีอินเวอร์ส


ดาวน์โหลด ppt Appendix: Review of Fundamental Concepts of Algebra.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google