งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Appendix: Review of Fundamental Concepts of Algebra.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Appendix: Review of Fundamental Concepts of Algebra."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Appendix: Review of Fundamental Concepts of Algebra

2 A.1 Real Numbers and Their Properties

3 Rational Numbers A rational number is a real number that can be written as a ratio of two integers. A rational number written in decimal form is terminating or repeating.

4 Examples of Rational Numbers
16 1/2 3.56 -8 1.3333… - 3/4

5 Irrational Numbers An irrational number is a number that cannot be written as a ratio of two integers. Irrational numbers written as decimals are non-terminating and non-repeating.

6 Examples of Irrational Numbers
Square roots of non-perfect “squares” Pi 17

7 Real number line

8 Ordering Real Numbers

9 Interval

10 Interval

11 Absolute Value and Distance

12 Algebraic Expressions

13 Basic Rules of algebra a • 1 = 1 a (x2 + 3) • 1 = 1 (x2 + 3)
Algebra Properties Let a, b, and c be real numbers, variables, or algebraic expressions. Basic Rules of algebra a •  1  = 1 a (x2 + 3) •  1  = 1 (x2 + 3) a •  1  = 1 a (x2 + 3) •  1  = 1 (x2 + 3)

14 เป็นเซตของจำนวนจริง กำหนดให้
เมื่อ ให้ จงแสดงว่าทุกจำนวนจริงใดๆ ภายใต้การดำเนินการ สอดคล้องตามสมบัติต่อไปนี้ สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม สมบัติการมีเอกลักษณ์ สมบัติการมีอินเวอร์ส

15 เป็นเซตของจำนวนจริง กำหนดให้
เมื่อ ให้ ทุกจำนวนจริงใดๆ ภายใต้การดำเนินการ สอดคล้องตามสมบัติต่อไปนี้หรือไม่ สมบัติการสลับที่ สมบัติการเปลี่ยนกลุ่ม สมบัติการมีเอกลักษณ์ สมบัติการมีอินเวอร์ส


ดาวน์โหลด ppt Appendix: Review of Fundamental Concepts of Algebra.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google