งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

A1A1 Real Numbers ( จำนวนจริง ). Real number are used in everyday life to describe quantities such as ago, miles per gallon, and population. Describe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "A1A1 Real Numbers ( จำนวนจริง ). Real number are used in everyday life to describe quantities such as ago, miles per gallon, and population. Describe."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 A1A1 Real Numbers ( จำนวนจริง )

2 Real number are used in everyday life to describe quantities such as ago, miles per gallon, and population. Describe = บอก, อธิบาย Quantities = ปริมาณ

3 Rational = ตรรกยะ Ratio = อัตราส่วน Integers = จำนวนเต็ม A real number is rational if it can be written as the as the ratio p/q of two integers, where q = 0. /

4 ตรรกยะ (Rational) ตรรกยะ คือ อัตราส่วนของจำนวนเต็ม สองจำนวน มักเขียนอยู่ในรูป p/q เมื่อ p และ q เป็นจำนวนเต็ม และ q = 0 /

5 A real number that cannot be written as the ratio of two integers is called irrational. irrational = อตรรกยะ

6 Real numbers are represented graphically by a real number line. Represented = แสดง graphically = กราฟ

7 The point 0 on the real number line is the origin. Origin = จุดเริ่มต้น

8 The law of Trichotomy states that for any two real numbers a and b, precisely one of three relationships is possible: a=b, a b. The Law of Trichotomy = กฎไตรวิภาค Precisely = อย่าง แม่นยำ Relationship = ความสัมพันธ์

9 กฎไตรวิภาค (The Law of Trichotomy) กฎไตรวิภาค คือ ถ้า a ∈ R และ b ∈ R แล้ว a = b หรือ a b อย่างใดอย่างหนึ่งและเพียงอย่างเดียว

10 The letters are variables, and combinations of letters and numbers are algebraic expressions. Variables = ตัวแปร Combinations = รวม Algebraic expressions = การเขียน ทางพีชคณิต

11


ดาวน์โหลด ppt A1A1 Real Numbers ( จำนวนจริง ). Real number are used in everyday life to describe quantities such as ago, miles per gallon, and population. Describe.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google