งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร เหตุผลวิบัติ ( fallacies ) นักตรรกวิทยาได้ให้ความหมาย ของเหตุผลวิบัติไว้ว่า หมายถึง “ ความผิดพลาดใน การใช้เหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร เหตุผลวิบัติ ( fallacies ) นักตรรกวิทยาได้ให้ความหมาย ของเหตุผลวิบัติไว้ว่า หมายถึง “ ความผิดพลาดใน การใช้เหตุผล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร เหตุผลวิบัติ ( fallacies ) นักตรรกวิทยาได้ให้ความหมาย ของเหตุผลวิบัติไว้ว่า หมายถึง “ ความผิดพลาดใน การใช้เหตุผล (Reasoning) หรือ ในการอ้างเหตุผล (Argument) ” หรือ หมายถึง “ ลักษณะของการอ้างเหตุผลที่ ไม่ถูกต้อง ”

2 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร การอ้างอำนาจ (Appeal to Force) เป็นการอ้างเหตุผลที่ไม่ถูกต้อง อันเนื่องมาจากผู้อ้างใช้วิธีข่มขู่ทั้ง ทางร่างกายหรือจิตใจเป็นสาเหตุ ให้ผู้อ่านหรือผู้ฟังเกิดความกลัวจน ต้องยอมรับบทสรุป ข่ม ขู่ ผู้อ้าง ผู้อ่าน / ผู้ฟัง บทสรุป

3 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร การอ้างความสงสาร (Appeal to Pity) คือลักษณะการอ้างเหตุผลที่ผู้อ้าง ขอความเมตตาสงสารจากผู้อ่านหรือ ผู้ฟัง เพื่อให้ยอมรับในบทสรุปแทนที่จะ ยกข้ออ้างที่มีเนื้อหาถูกต้องและ เพียงพอ ขอความเมตตา สงสาร ผู้อ้าง บทสรุป ผู้อ่าน / ผู้ฟัง

4 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร การอ้างแบบย้อนบุคคล (Argument Against the Person) คือ ลักษณะ การอ้างเหตุผลที่บกพร่องที่ เกิดขึ้นจากผู้อ้าง 2 คน คนหนึ่งอ้างเหตุผล แต่อีกคนหนึ่งแสดงปฏิกิริยาโต้ตอบ โดยไม่ เกี่ยวกับการอ้างเหตุผล แต่มุ่งไปที่ตัวบุคคล ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับความประพฤติหรือคำพูด ของคนๆ นั้น ผู้อ้างที่ 1 การอ้างเหตุผล ผู้อ้างที่ 2 เสน อ ปฏิเ สธ โจ มตี

5 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร การอ้างบุคคล (Appeal to Authority) เป็นเหตุผลวิบัติที่เกิดขึ้นเมื่อมีการ นำเอาพยานหลักฐาน ได้แก่ บุคคลหรือ เอกสารที่ไม่เกี่ยวข้องหรือไม่เหมาะสม กับประเด็นที่กล่าวถึง มาใช้เป็นข้ออ้าง หรือหลักฐานเพื่อให้เกิดการยอมรับใน สิ่งที่ผู้อ้างต้องการ อ้า ง ผู้อ้าง บทสรุป บุคคลที่ไม่ เหมาะสม

6 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร การอ้างความไม่รู้ (Appeal to Ignorance) เหตุผลวิบัติลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อ ข้ออ้างของการอ้างเหตุผลไม่สามารถ บอกได้อย่างแน่ชัดเกี่ยวกับสิ่งนั้น แต่ บทสรุปกลับสรุปอย่างแน่ชัดต่อสิ่งนั้น ส่วนใหญ่จะอ้างถึงสิ่งที่ไม่สามารถพิสูจน์ ได้ ข้ออ้าง = ไม่มีอะไรรู้อย่างแน่นอน เกี่ยวกับ X บทสรุ ป รู้เกี่ยวกับ X =

7 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร การรีบสรุป (Hasty Generalization) เหตุผลวิบัติลักษณะเกิดขึ้นเมื่อ ข้ออ้างนั้นไม่เป็นตัวแทนสมาชิกที่ เพียงพอสรุปได้ เนื่องจากข้ออ้างมี ปริมาณน้อยเกินไปหรือไม่เพียง พอที่จะนำไปสู่การยอมรับบทสรุปได้ ข้ออ้าง ( กรณีเฉพาะต่างๆ ที่ ไม่ใช่เป็นตัวแทน ) บทสรุป ( กรณี ทั่วไป ) ลง ความเห็ น

8 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร การอ้างสาเหตุผิด (False Cause) เหตุผลวิบัติลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อ ข้ออ้างอาศัยความสัมพันธ์เชิงสาเหตุ ของเหตุการณ์เพื่อนำไปสู่บทสรุป แต่ปรากฏว่าข้ออ้างไม่ใช่สาเหตุที่ แท้จริงที่จะนำไปสู่บทสรุปได้ ข้ออ้าง = สงสัยว่าจะเป็น สาเหตุ บทสรุ ป = ไม่ได้เป็น สาเหตุที่ แท้จริง

9 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร หลงประเด็น (Miss the Point) เหตุผลวิบัติลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อ บทสรุป ของการอ้างเหตุผลไม่มี ความสัมพันธ์กับข้ออ้าง กล่าวคือ ข้ออ้างที่ปรากฎนำไปสู่ข้อสรุป เฉพาะเรื่องหนึ่งแต่เวลาสรุปกลับไป สรุปอีกเรื่องหนึ่ง ข้ออ้าง = นำมาซึ่ง บทสรุป A บทสรุ ป = สรุป B

10 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร ข้ออ้างเลือก (False Dichotomy) เหตุผลวิบัติลักษณะนี้เกิดขึ้นเมื่อผู้ อ้างพยายามหลอกผู้อ่านหรือผู้ฟังให้ เลือกในข้ออ้างที่กำหนดไว้ แล้วสรุป โดยความจำเป็นตามที่ผู้อ้างต้องการ ความบกพร่องในการอ้างเหตุผลนี้อยู่ที่ ผู้อ้างพยายามจะลวงให้คิดว่าข้ออ้างไม่ มีทางเลือกอื่นให้พิจารณาอีกแล้ว เช่ น “ คุณจะซื้อเสื้อกันหนาวตัว ใหม่ให้ฉัน หรือ ค ุณจะให้ฉันตายเมื่อ หน้าหนาวมาถึง ”

11 E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร สรุป เพื่อไม่ให้เกิดกรณี เหตุผลวิบัติ เราควร พิจารณาในสิ่งต่อไปนี้ 1. พยานหลักฐาน หรือเหตุผล เพียงพอหรือไม่ 2. พยานหลักฐานสัมพันธ์กับข้อสรุป หรือไม่ 3. การอ้างเหตุผลนั้นใช้ภาษา ชัดเจนหรือไม่ 4. ผู้อ้างใช้ความลำเอียง อารมณ์ หรือเลี่ยงประเด็น หรือไม่


ดาวน์โหลด ppt E - L e a r n i n g เหตุผล วิบัติ ประทีป มากมิตร เหตุผลวิบัติ ( fallacies ) นักตรรกวิทยาได้ให้ความหมาย ของเหตุผลวิบัติไว้ว่า หมายถึง “ ความผิดพลาดใน การใช้เหตุผล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google