งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

2 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  กำหนดเป้าหมาย และวางแผน (Site Definition and Planning)  วิเคราะห์ และจัดโครงสร้างข้อมูล (Analysis and Information Architecture)  ออกแบบเว็บเพจ และเตรียมข้อมูล (Page Design and Content Editing)  ลงมือสร้าง และทดสอบ (Construction and Testing)  เผยแพร่ และส่งเสริมให้เป็นที่รู้จัก (Publishing and Promotion)  ดูแล และพัฒนา (Maintenance and Innovation)

3 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  กำหนดวัตถุประสงค์ของเว็บไซต์  กำหนดกลุ่มผู้ชมเป้าหมาย  เตรียมแหล่งข้อมูล  เตรียมทักษะหรือบุคลากร  เตรียมทรัพยากรต่างๆ ที่จำเป็น

4 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  แผนผังโครงสร้างของเว็บไซต์ สารบัญ ลำดับการ นำเสนอ หรือผังงาน  ระบบนำทางหรือเนวิเกชั่น (Navigation)  องค์ประกอบที่จะนำมาใช้บนเว็บเพจ เช่น ภาพกราฟิก เสียง วิดีโอ เป็นต้น  ข้อกำหนดเกี่ยวกับลักษณะหน้าตาและรูปแบบของ เว็บเพจ  ข้อกำหนดของโปรแกรมภาษาสคริปต์หรือเว็บ แอพพลิเคชั่น และฐานข้อมูล

5 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  เป็นขั้นตอนของการออกแบบเค้าโครง หน้าตา และลักษณะทางด้านกราฟิกของหน้าเว็บเพจ  ผู้พัฒนาควรมีทักษะเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรม ทางด้านกราฟิก เช่น Adobe Photoshop หรือ Adobe Fireworks เป็นต้น  ผู้พัฒนาควรมีทักษะเพิ่มเติม สามารถใช้โปรแกรม ทางด้านแอนิเมชั่น คือ Adobe Flash CS3 หรือ Macromedia Flash 8 เป็นต้น  นอกจากกราฟิกและต้องคำนึงถึงสีสันและรูปแบบ ของส่วนประกอบต่างๆ ที่ไม่ใช่รูปภาพ เช่น ฟอนต์ ขนาด และสีข้อความ สีพื้นหลัง ลวดลายของเส้น กรอบ

6 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  เป็นขั้นตอนที่เว็บเพจจะถูกสร้างขึ้นมา โดยอาศัย เค้าโครงและองค์ประกอบกราฟิกตามที่ได้ ออกแบบไว้  นำเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ มาประกอบ  กำหนดส่วนเชื่อมโยงเอกสารต่างๆ หรือระบบนำ ทาง  เลือกใช้เครื่องมือสำหรับการพัฒนาเว็บไซต์ เช่น Adobe Dreamweaver, Macromedia Dreamweaver เป็นต้น

7 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  โดยทั่วไปการนำเว็บไซต์ขึ้นเผยแพร่บนระบบ อินเทอร์เน็ต จะทำด้วยการอัพโหลดไฟล์ทั้งหมด ขึ้นไปเก็บบนเว็บเซิร์ฟเวอร์  ใช้โปรแกรมสำหรับการอัพโหลด เช่น CuteFTP, SSH File Transfer เป็นต้น  หลังจากนำข้อมูลเผยแพร่แล้ว ควรมีการตรวจสอบ หรือทดสอบอีกครั้ง เพื่อตรวจหาปัญหาที่อาจ เกิดขึ้น เช่น ลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง สคริปต์ และ การติดต่อกับฐานข้อมูล  การโฆษณาเพื่อให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก เช่น การ แลกเปลี่ยนลิงค์ ประกาศบนเว็บบอร์ดสาธารณะ การส่งอีเมล์ สื่อสิ่งพิมพ์ต่างๆ หรือวิทยุ โทรทัศน์ เป็นต้น

8 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  เว็บไซต์ที่เผยแพร่แล้วไม่ควรทิ้งขว้าง ควรดูแล โดยตลอด  มีการปรับเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงหน้าเว็บ หรือ เนื้อหาต่างๆ ให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน  ตรวจสอบการทำงานของลิงค์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง  มีการสำรองฐานข้อมูลเป็นระยะ

9 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  Web Master คือ ผู้รับผิดชอบและดูแลเว็บไซต์ ในภาพรวมหรืออาจจะมีหน้าที่ออกแบบและพัฒนา เว็บไซต์ทั้งหมดก็ได้  Web Designer คือ ผู้ออกแบบลักษณะหน้าตา ความสวยงามของเว็บไซต์ทั้งหมด วางแผนโครง ร่างของหน้าเว็บเพจ การเลือกสี การออกแบบ กราฟิก  Web Programmer คือ นักเขียนโปรแกรมซึ่งมี ความสามารถในการใช้ภาษาสำหรับการพัฒนา เว็บไซต์ เช่น JavaScript, VBScript, ASP.NET และ PHP  Content Writer/Editor คือ นักเขียนและ บรรณาธิการที่ดูแลด้านเนื้อหาของเว็บไซต์ เป็น ผู้รับผิดชอบในการจัดเตรียมเนื้อหา ตรวจสอบ ความถูกต้อง และปรับปรุงเมื่อมีการเปลี่ยนแปลง

10 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัท องค์กร หรือผู้จัดทำ (About Us)  รายละเอียดของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Product/Service Information)  ข่าวสาร (News/Press Release)  คำถาม / คำตอบ (Frequently Asked Question)  ข้อมูลในการติดต่อ (Contact Information)

11 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th)  ส่วนหัว (Page Header) อยู่บนสุดของหน้า เป็น บริเวณที่สำคัญที่สุด เพราะผู้ใช้จะมองเห็นก่อน บริเวณอื่น ส่วนใหม่นิยมใช้วางโลโก้ หรือป้าย โฆษณา  ส่วนของเนื้อหา (Page Body) อยู่ตอนกลาง ของหน้า ใช้แสดงเนื้อหาของเว็บเพจ ประกอบไป ด้วย ข้อความ ภาพกราฟิก ตารางข้อมูล และอื่นๆ  ส่วนท้าย (Page Footer) อยู่ด้านล่างสุดของ หน้า ส่วนใหญ่นิยมใช้วางระบบนำทางแบบที่เป็น ลิงค์ข้อความง่ายๆ หรือ นิยมใช้บอกชื่อเจ้าของ ผู้พัฒนา ลิขสิทธิ์ ที่อยู่ของหน่วยงาน และอีเมล์ เป็นต้น  แถบข้าง (Side Bar) ในปัจจุบันนิยมออกแบบ ด้านข้างของเว็บเพจให้น่าสนใจ เพื่อใช้วางป้าย แบนเนอร์ หรือลิงค์แนะนำเกี่ยวกับบริการของ เว็บไซต์ เป็นต้น

12 WEB PROGRAMMING WEB PROGRAMMING:: Mr.Parinya Noidonphrai (www.freebsd.sru.ac.th) Q/A


ดาวน์โหลด ppt โดย อ. ปริญญา น้อยดอนไพร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google