งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Course Outline Advanced Operating System Akkarat Boonyapalanant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Course Outline Advanced Operating System Akkarat Boonyapalanant."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Course Outline Advanced Operating System Akkarat Boonyapalanant

2 Advanced Operating System 701816,741816 Advanced Operating System T ime : Tuesday –13.00-16.00 –18.00-21.00 Room –4A04

3 Advanced Operating System คำอธิบายรายวิชา (Course Description) ศึกษาค้นคว้าในหัวข้อที่เกี่ยวกับ โครงสร้างของระบบคอมพิวเตอร์ และระบบปฏิบัติการ การจัดการ กระบวนการให้สอดคล้องและ สื่อสารกันได้ การจัดการหน่วยความจำ ระบบแฟ้มข้อมูล ระบบข้อมูลเข้าและออก การจัดการ สื่อสารและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบความปลอดภัยและการป้องกันการ ประมวลผลผลแบบกระจาย

4 Advanced Operating System Contents –Computer System Overview –Operating System Overview –Process and Thread –Memory Management –CPU Scheduling –I/O Management and Disk Scheduling –Security and Protection –Distributed System –Windows

5 Advanced Operating System Books –Operating Systems, Internals and Design Principles: William Stallings, Pearson Prentice Hall –Operating System A Systematic View (Sixth Edition): Davis and Rajkumar, Addison Wesley – ระบบปฏิบัติการ (Operating System)

6 Advanced Operating System Assessment –Midterm40% –Final40% –2 Assignments20% Satisfied (S)=> 60% Unsatisfied (U) < 60%

7 Advanced Operating System Date –10 November 2009 –17 November 2009 –24 November 2009 –1 December 2009 –8 December 2009 –15 December 2009 –5 January 2010 –12 January 2010 –19 January 2010 –2 Febuary 2010 –9 Febuary 2010 Important Date - Midterm Examination: 15 December 2009 - Assignment 1 Submission: 15 December 2009 - Final Examination: 9 Febuary 2010 - Assignment 2 Submission: 9 Febuary 2010

8 Time

9

10 Advanced Operating System How to contact ? –E-Mail: akkaratb@kmutnb.ac.th –Web page: http://it.kmutnb.ac.th/akkarat –Mobile Phone: 08-1565-2751


ดาวน์โหลด ppt Course Outline Advanced Operating System Akkarat Boonyapalanant.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google