งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 ภวัต เรืองยิ่ง แผนก ฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส แก้ไขครั้งล่าสุด 11 May 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 ภวัต เรืองยิ่ง แผนก ฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส แก้ไขครั้งล่าสุด 11 May 2009."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 ภวัต เรืองยิ่ง pootorn@book.co.th แผนก ฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส แก้ไขครั้งล่าสุด 11 May 2009

2 2 Introduction เป็นฐานข้อมูลที่รวบรวมข้อมูลทางการแพทย์สาขาต่าง ๆ เช่น กายวิภาคศาสตร์ สรีรศาสตร์ สูติศาสตร์ อายุรเวท ศาสตร์ เภสัชศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ ป้องกัน การประเมิน วินิจฉัย อาการของโรค การรักษา การ บริหารจัดการเกี่ยวกับโรคและความผิดปกติ และข้อมูลของ ยารักษาโรคมากกว่า 51,000 รายการ รวมทั้งมีแบบทดสอบ เพื่อการประเมินความรู้โดยตนเอง ซึ่งให้รายละเอียดเนื้อหา เป็นเอกสารฉบับเต็มพร้อมทั้งภาพประกอบ www.accessmedicine.com

3 3 Search Method Browse Basic Search Advanced Search

4 4 Home Page

5 5 Browse : TextBooks 1. คลิกที่ Textbooks 2. เลือกหนังสือเล่มที่ต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าสารบัญ 1. คลิกที่ Textbooks 2. เลือกหนังสือเล่มที่ต้องการเพื่อเข้าสู่หน้าสารบัญ 1 2

6 6 Browse : TextBooks คลิกเพื่อดูบทความที่สนใจ

7 7 Browse : Updates 1. เลือกหนังสือเล่มที่ต้องการดูข้อมูลที่มีการปรับปรุงล่าสุด 2. ระบุระยะเวลาที่ต้องการ 1. เลือกหนังสือเล่มที่ต้องการดูข้อมูลที่มีการปรับปรุงล่าสุด 2. ระบุระยะเวลาที่ต้องการ 1 2

8 8 Browse : Drugs 1. ยาทั้งหมด 4. ประเภทของยา 2. ชื่อยาโดยทั่วไป 5. คู่มือสำหรับผู้ป่วย 3. ชื่อยาทางการค้า 1. ยาทั้งหมด 4. ประเภทของยา 2. ชื่อยาโดยทั่วไป 5. คู่มือสำหรับผู้ป่วย 3. ชื่อยาทางการค้า 54321 เลือกชื่อยาที่สนใจเลือกชื่อยาที่สนใจ

9 9 Drugs : Result 2 1 1. คลิกเพื่อดูภาพขยาย 2. คลิกเพื่อดูสูตรยาทั้งหมด 1. คลิกเพื่อดูภาพขยาย 2. คลิกเพื่อดูสูตรยาทั้งหมด

10 10 Browse : Images 1. คลิกอักษรเริ่มต้นภาพที่ต้องการสืบค้น 2. คลิกชื่อภาพที่สนใจ 1. คลิกอักษรเริ่มต้นภาพที่ต้องการสืบค้น 2. คลิกชื่อภาพที่สนใจ 2 1 10

11 11 Images : Result 1. คลิกคำอธิบายภาพเพื่อดูภาพขนาดขยาย 2. คลิกเพื่อดูเนื้อหาและภาพประกอบ 1. คลิกคำอธิบายภาพเพื่อดูภาพขนาดขยาย 2. คลิกเพื่อดูเนื้อหาและภาพประกอบ 2 1 11

12 12 Images : Result Figure Context

13 13 Images : Context 6 54321 1. ดูข้อมูลอ้างอิง 4. ส่ง Email Link 2. สั่งพิมพ์เฉพาะส่วน 5. คั่นหน้าบทความนี้ 3. สั่งพิมพ์ทั้งบท 6. Download บทความไปยัง PDA phone 1. ดูข้อมูลอ้างอิง 4. ส่ง Email Link 2. สั่งพิมพ์เฉพาะส่วน 5. คั่นหน้าบทความนี้ 3. สั่งพิมพ์ทั้งบท 6. Download บทความไปยัง PDA phone 13

14 14 Images : Context

15 15 Browse : Video&Audio 1. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 2. คลิก play video เพื่อดูวีดิโอ 3. คลิก view in context เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม 1. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 2. คลิก play video เพื่อดูวีดิโอ 3. คลิก view in context เพื่อดูเนื้อหาเพิ่มเติม 32 1

16 16 Browse : Diagnostic Tests

17 17 Browse : DDx 4 3 2 1 1.Browse by Symptom : ไล่เรียงตามอาการ 2.Browse by Disease : ไล่เรียงตามโรคต่าง ๆ 3.Browse by Organ System : ไล่เรียงตามระบบอวัยวะ 4.View All : ไล่เรียงทั้งหมด 1.Browse by Symptom : ไล่เรียงตามอาการ 2.Browse by Disease : ไล่เรียงตามโรคต่าง ๆ 3.Browse by Organ System : ไล่เรียงตามระบบอวัยวะ 4.View All : ไล่เรียงทั้งหมด

18 18 Browse : Guidelines 1. สืบค้นตามการคัดกรองโรค 2. สืบค้นตามการป้องกันโรค 3. สืบค้นตามการบริหารจัดการโรค 4. ภาคผนวก 1. สืบค้นตามการคัดกรองโรค 2. สืบค้นตามการป้องกันโรค 3. สืบค้นตามการบริหารจัดการโรค 4. ภาคผนวก 1234

19 19 Quick Answers 1. คลิกอักษรเริ่มต้นของโรคเพื่อสืบค้นโรคที่ต้องการ 2. คลิกเลือกโรคที่สนใจ 1. คลิกอักษรเริ่มต้นของโรคเพื่อสืบค้นโรคที่ต้องการ 2. คลิกเลือกโรคที่สนใจ 1 2

20 20 Quick Answers : Result เลือก Print, Email, Save Bookmark, Download for PDA

21 21 Browse : Case files Case files เป็นการสืบค้นจากกรณีตัวอย่างของโรคต่างๆ

22 22 Free Access to USMLEasy.com

23 23 Free Access to USMLEasy.com สามารถทำแบบทดสอบและประเมินโดยตนเอง

24 24 Browse : Patient Education คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจเพื่ออ่านข้อมูล 24

25 25 Patient Education : Result สามารถสั่งพิมพ์ผลลัพธ์ 25

26 26 Basic Search 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกข้อมูลที่ต้องการ 3. คลิก Search 321 26

27 27 Advanced Search 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 3. เลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการ 4. คลิก Search 1. พิมพ์คำค้น 2. เลือกข้อมูลที่ต้องการสืบค้น 3. เลือกรายชื่อหนังสือที่ต้องการ 4. คลิก Search 3 2 4 1 27

28 28 Search results 1. จำนวนผลลัพธ์ทั้งหมด 2. คลิกเลือกเรื่องที่สนใจ 2 1

29 29 result เลือก Print, Email, Save Bookmark, Download for PDA

30 30 Result : Print Section


ดาวน์โหลด ppt 1 ภวัต เรืองยิ่ง แผนก ฝึกอบรมฐานข้อมูล บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส แก้ไขครั้งล่าสุด 11 May 2009.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google