งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานคลัง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบจากการปรับอัตราค่าบริการสาธารณสุขกรมบัญชีกลาง (วันที่ 1 ธันวาคม 2549)
ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานคลัง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 งบประมาณค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
2545 2546 2547 2548 2549 ผู้ป่วยนอก 9,509.22 11,350.49 13,905.27 16,942.75 21,896.66 อัตราเพิ่ม (%) 19.36 22.51 21.84 29.24 ผู้ป่วยใน 10,967.10 11,335.40 12,137.84 12,437.28 15,108.93 3.36 7.08 2.47 21.48 รวม 20,476.32 22,685.89 26,043.11 29,380.03 37,005.59 10.79 14.80 12.81 25.95 ล้านบาท

3 งบประมาณค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง
ล้านบาท

4 สวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
ผู้มีสิทธิ: ข้าราชการ ครอบครัว ข้าราชการบำนาญ 6.1 ล้านคน งบประมาณค่ารักษาพยาบาล ปี 2549: 37,000 ล้านบาท เฉลี่ย 6,065 บาทต่อคน สำนักงบประมาณ ตั้งงบค่ารักษาพยาบาล ปี 2550: 30,000 ล้านบาท รายจ่ายจริง ไตรมาสแรก ปี 2550: 15,000 ล้านบาท

5 สวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลาง
การควบคุมค่าใช้จ่าย แนวทางการควบคุมค่าใช้จ่าย Demand เปิดลงทะเบียนการเบิกจ่ายตรง สำหรับผู้มีสิทธิ ลดสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล - รายการอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ (ว. 77) - จำกัดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล - บัญชียาแห่งชาติ มีส่วนร่วมจ่าย (ส่วนเกินสิทธิ) Supply ราคากลาง ค่าบริการการรักษาพยาบาล เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายในระบบ Fee for service เป็น DRG

6 1. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย
อัตราค่าบริการสวัสดิการข้าราชการ 1 ธค หมวดที่ 3 ค่ายา และสารอาหารทางเส้นเลือด ค่ายาที่เบิกได้ 1. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการที่ผอ.สถานพยาบาลแต่งตั้ง เป็นผู้วินิจฉัย และออกหนังสือรับรองให้ ตามประกาศ กค /ว66 30สค และ กค0526.5/ว65 ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ ยาที่มีการขึ้นทะเบียนกับอย. เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย การใช้ยา ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่อย.กำหนด ที่มา: พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์ ‘การเบิกจ่ายยาสวัสดิการข้าราชการ’

7 การพัฒนาระบบตรวจสอบ การใช้ยา
1 กย Prior authorization ยาราคาสูง ในกลุ่มประชากรน้อย มีข้อมูลด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ และอ้างอิงกับต่างประเทศได้ ตรวจพบมีการใช้ที่ไม่ตรงตามข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ มีความหลากหลายในวิธีการรักษาในแพทย์แต่ละสาขาวิชา (เฉพาะทาง) 1 ธค ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ เรื่อง การเบิกค่ายา การจัดทำรายการยาที่จะให้เบิก เพื่อปรับให้เข้าสู่การใช้ยาในบัญชียาแห่งชาติ 2550 การตรวจสอบการใช้ยา (ทั้งยาในบัญชียาหลัก และนอกบัญชียาหลัก) ที่มีมูลค่าการใช้สูง ตามลำดับ ที่มา: พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์ ‘การเบิกจ่ายยาสวัสดิการข้าราชการ’

8 ข้อดี รพ.มีการปรับปรุงระบบการทำงาน
การปรับปรุงรายการกิจกรรมต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนหลายหน่วยงาน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ระเบียบต่างๆ ใหม่ ทำให้เห็นความสำคัญของ Utilization Management

9 ปัญหาและข้อขัดข้อง ระยะเวลาตั้งแต่ประกาศให้ทราบจนถึงใช้จริงสั้นเกินไป
การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบ - รหัส จำนวน 61 รายการ - รหัส จำนวน 30 รายการ - รหัส จำนวน 10 รายการ - รหัส จำนวน 150 รายการ การประชาสัมพันธ์การลงรหัสโรค : Webboard ?

10 ปัญหาและข้อขัดข้อง การให้รพ. ลงรหัสกรมบัญชีกลางในหลักฐานการรับเงิน
รพ.ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมการมาก่อน ต้องลงทุนปรับระบบคอมพิวเตอร์ รหัสกิจกรรมยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ลงไม่ครบ บางแห่งไม่ยอมจ่ายรหัสที่ลงท้ายด้วย 999 ควรเลื่อนการบังคับใช้ไปก่อนจนกว่าจะพร้อม

11 ปัญหาและข้อขัดข้อง การสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การเพิ่มการตรวจและวินิจฉัยใหม่ๆ ในอนาคต การตัดสินใจว่าการตรวจชนิดใดหรือข้อบ่งชี้ใดจะเบิกได้ หรือเบิกไม่ได้

12 จำนวนและสัดส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน สิทธิกรมบัญชีกลาง

13 หมวดที่ 1 ค่าห้อง ค่าอาหาร
รายการ หน่วย กบก ศิริราชเดิม ศิริราชปัจจุบัน เตียงสามัญ วัน 300 200 ห้องพิเศษ 600 400-4,500 เตียงสังเกตอาการ/ Ambulatory, one day treatment (รวมค่าการพยาบาล) ครั้ง/วัน 100 ICU ห้องโรคติดเชื้อ ห้องแยกสำหรับภูมิคุ้มกันต่ำ ห้องคลอดสามัญ ห้องคลอดพิเศษ 1,000

14 หมวดที่ 1 ค่าห้อง ค่าอาหาร
รายการ เดิม (ก่อน 1ธค.49) ปัจจุบัน (หลัง 1 ธค.49) ราคาเตียงสามัญ (บาท) 200 300 จำนวนผู้ป่วยในกบก.เตียงสามัญ ปี2549 (admission) 6,741 เปรียบเทียบรายได้จากเตียงสามัญ (บาท) 1,348,200 2,022,300 รายได้จากเตียงสามัญเพิ่มขึ้น (บาท) 674,100 หมายเหตุ: จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ปี 2549 เป็น 37,680 admissions

15 ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท)
หมวดที่ 3-5 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่ายากลับบ้าน และค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท) ราคาที่ให้เบิก 0.01 – 0.20 0.50 0.21 – 0.50 1.00 0.50 – 1 1.50 1.01 – 10 % ของส่วนที่เกิน 1 บาท 10.01 – 100 % ของส่วนที่เกิน 10 บาท – 1,000 % ของส่วนที่เกิน 100 บาท เกิน 1,000 1, % ของส่วนที่เกิน 1,000 บาท ราคาขายต่ำกว่า 10 บาท ควรปัดให้เป็นเท่าของ 0.25 บาท ราคาขายสูงกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท ควรปัดให้เป็นเท่าของ 0.50 บาท ราคาขายสูงกว่า 100 บาท ควรปัดเศษให้เป็นบาท โดย น้อยกว่า 0.50 บาทปัดลง ขึ้นไปปัดขึ้น

16 รายละเอียดมูลค่ายา ก่อนและหลังปรับราคายา
หมวดที่ 3-5 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่ายากลับบ้าน และค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หน่วย:ล้านบาท/ปี รายละเอียดมูลค่ายา ก่อนและหลังปรับราคายา มูลค่าทุน มูลค่าขาย กำไร ก่อนปรับราคายา 2,751 3,770 1,019 หลังปรับราคายา 3,729 978 หลัง (โดย 59 รายการคิดราคาขายตามอัตรากรมบัญชีกลางจากราคาทุนเฉลี่ย ) 3,680 929

17 หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ปรับอัตราของโรงพยาบาลศิริราชทั้งหมดตามอัตราที่กรมบัญชีกลางกำหนด รายการนอกเหนือจากประกาศกรมบัญชีกลางให้ใช้ราคาของโรงพยาบาลศิริราช ปี 2548 ยกเว้น 7.7 ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ให้ส่วนลดเฉพาะสิทธิกรมบัญชีกลางที่มีการลงทะเบียนเบิกจ่ายตรง คิดในอัตราเดียวกับกรมบัญชีกลาง นอกจากนั้น สิทธิอื่นๆ ใช้อัตราของโรงพยาบาลศิริราช ปี 2548

18 หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา
หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา รายการ เดิม (ก่อน 1ธค.49) ปัจจุบัน (หลัง 1 ธค.49) เปรียบเทียบรายได้จาก Lab (บาท/ปี) 242,216,111 244,032,860 รายได้จาก Lab เพิ่มขึ้น (บาท/ปี) 1,816,749

19 สำหรับหมวดที่ 8, 9, 10 และ 11 ยังไม่สามารถสรุปผลกระทบได้
สำหรับหมวดที่ 8, 9, 10 และ 11 ยังไม่สามารถสรุปผลกระทบได้

20 จำนวนและค่าเฉลี่ยต่อรายสำหรับ รายได้ของผู้ป่วยในสิทธิกรมบัญชีกลาง
หน่วย:บาท รายการ รายได้จากผู้ป่วยในสิทธิกรมบัญชีกลาง ส่วนเกินสิทธิ เบิกจากกบก. รวม จำนวน เฉลี่ย เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2549 140,585,215 8,786.03 1,063,800,260 66,483.36 1,204,385,475 75,269.39 12.9% 87.1% 100.0% เดือนธันวาคม 2549 14,151,081 9,001.96 95,344,092 60,651.46 109,495,173 69,653.42 11.7% 88.3% เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2549 Admission จำนวน 16,001 ราย เดือนธันวาคม 2549 Admission จำนวน 1,572 ราย

21 ประมาณการรายได้จากสิทธิ์กบก.
หน่วย:บาท จำนวน Admission ต่อปี รายได้จาก ผู้ป่วยใน ต่อราย รายได้จากสิทธิ์ กบก. ต่อปี ก่อน 17,456 75,269 1,313,875,064 หลัง 69,653 1,215,844,771 หมายเหตุ: เป็นการคำนวณจากรายได้ในปี 2549 ก่อน - คิดรายได้จากอัตราเดิม ก่อน 1 ธค. 2549 หลัง - คิดรายได้จากอัตราใหม่ หลัง1 ธค. 2549

22 จำนวนและค่าเฉลี่ยต่อรายสำหรับรายได้ ผู้ป่วยนอกสิทธิกรมบัญชีกลาง
รายได้จากผู้ป่วยนอกสิทธิกรมบัญชีกลาง ส่วนเกินสิทธิ เบิกจากกบก. ส่วนลดยกเว้น รวม จำนวน เฉลี่ย ธันวาคม 2549 5,505,207 251 94,549,219 4,316 486,347 22.2 100,540,773 4,589 เดือนธันวาคม 2549 Visit จำนวน 21,906 ราย ผู้ป่วยที่สมัครโครงการเบิกจ่ายตรง จำนวนทั้งสิ้น 42,271 ราย

23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานคลัง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google