งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ผลกระทบจากการปรับอัตรา ค่าบริการสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง (วันที่ 1 ธันวาคม 2549) ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานคลังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ผลกระทบจากการปรับอัตรา ค่าบริการสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง (วันที่ 1 ธันวาคม 2549) ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานคลังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ผลกระทบจากการปรับอัตรา ค่าบริการสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง (วันที่ 1 ธันวาคม 2549) ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานคลังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

2 ค่ารักษาพยาบาล ผู้ป่วยนอก 9, , , , , อัตราเพิ่ม (%) ผู้ป่วยใน 10, , , , , อัตราเพิ่ม (%) รวม 20, , , , , อัตราเพิ่ม (%) ล้านบาท งบประมาณค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง

3 ล้านบาท งบประมาณค่ารักษาพยาบาล กรมบัญชีกลาง

4 สวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลาง ผู้มีสิทธิ: ข้าราชการ ครอบครัว ข้าราชการบำนาญ 6.1 ล้านคน งบประมาณค่ารักษาพยาบาล ปี 2549: 37,000 ล้านบาท เฉลี่ย 6,065 บาทต่อคน สำนักงบประมาณ ตั้งงบค่ารักษาพยาบาล ปี 2550: 30,000 ล้านบาท รายจ่ายจริง ไตรมาสแรก ปี 2550: 15,000 ล้านบาท

5 สวัสดิการข้าราชการ กรมบัญชีกลาง แนวทางการควบคุมค่าใช้จ่าย Supply ราคากลาง ค่าบริการการรักษาพยาบาล เปลี่ยนระบบการเบิกจ่ายในระบบ Fee for service เป็น DRG Demand เปิดลงทะเบียนการเบิกจ่ายตรง สำหรับผู้มีสิทธิ ลดสิทธิประโยชน์ การรักษาพยาบาล - รายการอวัยวะเทียม และอุปกรณ์ (ว. 77) - จำกัดจำนวนวันนอนโรงพยาบาล - บัญชียาแห่งชาติ มีส่วนร่วมจ่าย (ส่วนเกินสิทธิ) การควบคุมค่าใช้จ่าย

6 อัตราค่าบริการสวัสดิการข้าราชการ 1 ธค หมวดที่ 3 ค่ายา และสารอาหารทางเส้นเลือด ค่ายาที่เบิกได้ 1. ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ 2. ยานอกบัญชียาหลักแห่งชาติ ซึ่งประกอบด้วย คณะกรรมการที่ผอ.สถานพยาบาลแต่งตั้ง เป็นผู้วินิจฉัย และ ออกหนังสือรับรองให้ ตามประกาศ กค /ว66 30สค และ กค0526.5/ว65 ทั้งนี้ ให้ระบุเหตุผลที่ไม่สามารถใช้ ยาในบัญชียาหลักแห่งชาติได้ ยาที่มีการขึ้นทะเบียนกับอย. เพื่อจำหน่ายในประเทศไทย การใช้ยา ต้องเป็นไปตามข้อบ่งชี้ที่อย.กำหนด ที่มา: พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์ ‘การเบิกจ่ายยาสวัสดิการข้าราชการ’

7 การพัฒนาระบบตรวจสอบ การใช้ยา 1 กย Prior authorization –ยาราคาสูง ในกลุ่มประชากรน้อย –มีข้อมูลด้านเภสัชเศรษฐศาสตร์ และอ้างอิงกับต่างประเทศได้ –ตรวจพบมีการใช้ที่ไม่ตรงตามข้อมูลเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ –มีความหลากหลายในวิธีการรักษาในแพทย์แต่ละสาขาวิชา (เฉพาะ ทาง) 1 ธค ประกาศอัตราค่าบริการทางการแพทย์ เรื่อง การเบิกค่ายา การจัดทำรายการยาที่จะให้เบิก เพื่อปรับให้เข้าสู่การใช้ยาในบัญชียา แห่งชาติ 2550 –การตรวจสอบการใช้ยา (ทั้งยาในบัญชียาหลัก และนอกบัญชียา หลัก) ที่มีมูลค่าการใช้สูง ตามลำดับ ที่มา: พญ.สาวิตรี เมาฬีกุลไพโรจน์ ‘การเบิกจ่ายยาสวัสดิการข้าราชการ’

8 ข้อดี รพ.มีการปรับปรุงระบบการทำงาน การปรับปรุงรายการกิจกรรมต่างๆ ที่ซ้ำซ้อนหลายหน่วยงาน ปรับปรุงระบบฐานข้อมูล ระเบียบต่างๆ ใหม่ ทำให้เห็นความสำคัญของ Utilization Management

9 ปัญหาและข้อขัดข้อง ระยะเวลาตั้งแต่ประกาศให้ทราบจนถึงใช้จริงสั้นเกินไป การลงทะเบียนกิจกรรมต่างๆ ตามระเบียบ - รหัส จำนวน 61 รายการ - รหัส จำนวน 30 รายการ - รหัส จำนวน 10 รายการ - รหัส จำนวน 150 รายการ การประชาสัมพันธ์การลงรหัสโรค : Webboard ?

10 ปัญหาและข้อขัดข้อง การให้รพ. ลงรหัสกรมบัญชีกลางในหลักฐานการรับเงิน รพ.ส่วนใหญ่ไม่ได้เตรียมการมาก่อน ต้องลงทุนปรับระบบคอมพิวเตอร์ รหัสกิจกรรมยังไม่สมบูรณ์ ทำให้ลงไม่ครบ บางแห่งไม่ยอมจ่ายรหัสที่ลงท้ายด้วย 999 ควรเลื่อนการบังคับใช้ไปก่อนจนกว่าจะพร้อม

11 ปัญหาและข้อขัดข้อง การสื่อสารทำความเข้าใจทั้งกับผู้ให้บริการและผู้รับบริการ การเพิ่มการตรวจและวินิจฉัยใหม่ๆ ในอนาคต การตัดสินใจว่าการตรวจชนิดใดหรือข้อบ่งชี้ใดจะเบิกได้ หรือเบิกไม่ได้

12 จำนวนและสัดส่วนค่าใช้จ่ายของผู้ป่วยใน สิทธิกรมบัญชีกลาง

13 รายการหน่วยกบก ศิริราช เดิม ศิริราช ปัจจุบัน เตียงสามัญวัน ห้องพิเศษวัน ,500 เตียงสังเกตอาการ/ Ambulatory, one day treatment (รวมค่าการพยาบาล) ครั้ง/วัน1000 ICUวัน600 ห้องโรคติดเชื้อวัน 600 ห้องแยกสำหรับภูมิคุ้มกันต่ำวัน 600 ห้องคลอดสามัญวัน600 ห้องคลอดพิเศษวัน1,000 หมวดที่ 1 ค่าห้อง ค่าอาหาร

14 รายการเดิม (ก่อน 1ธค.49) ปัจจุบัน (หลัง 1 ธค.49) ราคาเตียงสามัญ (บาท) จำนวนผู้ป่วยในกบก.เตียงสามัญ ปี2549 (admission) 6,741 เปรียบเทียบรายได้จากเตียงสามัญ (บาท) 1,348,2002,022,300 รายได้จากเตียงสามัญเพิ่มขึ้น (บาท) 674,100 หมวดที่ 1 ค่าห้อง ค่าอาหาร หมายเหตุ : จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด ปี 2549 เป็น 37,680 admissions

15 หมวดที่ 3-5 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่ายากลับบ้าน และค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา - ราคาขายต่ำกว่า 10 บาท ควรปัดให้เป็นเท่าของ 0.25 บาท - ราคาขายสูงกว่า 10 บาท แต่ไม่เกิน 100 บาท ควรปัดให้เป็นเท่าของ 0.50 บาท - ราคาขายสูงกว่า 100 บาท ควรปัดเศษให้เป็นบาท โดย น้อยกว่า 0.50 บาทปัดลง 0.50 ขึ้นไปปัดขึ้น ราคาต้นทุนต่อหน่วย (บาท)ราคาที่ให้เบิก 0.01 – – – – % ของส่วนที่เกิน 1 บาท – % ของส่วนที่เกิน 10 บาท – 1, % ของส่วนที่เกิน 100 บาท เกิน 1,0001, % ของส่วนที่เกิน 1,000 บาท

16 หมวดที่ 3-5 ค่ายาและสารอาหารทางเส้นเลือด, ค่ายากลับบ้าน และค่าเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา รายละเอียดมูลค่ายา ก่อนและหลังปรับราคายา มูลค่าทุนมูลค่าขายกำไร ก่อนปรับราคายา 2,7513,7701,019 หลังปรับราคายา 2,7513, หลัง (โดย 59 รายการคิดราคา ขายตามอัตรากรมบัญชีกลาง จากราคาทุนเฉลี่ย ) 2,7513, หน่วย : ล้าน บาท / ปี

17 หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา ปรับอัตราของโรงพยาบาลศิริราชทั้งหมดตามอัตราที่ กรมบัญชีกลางกำหนด รายการนอกเหนือจากประกาศกรมบัญชีกลางให้ใช้ราคาของ โรงพยาบาลศิริราช ปี 2548 ยกเว้น 7.7 ค่าตรวจทางพยาธิวิทยา ให้ส่วนลดเฉพาะสิทธิกรมบัญชีกลางที่มีการลงทะเบียนเบิกจ่าย ตรง คิดในอัตราเดียวกับกรมบัญชีกลาง นอกจากนั้น สิทธิอื่นๆ ใช้อัตราของโรงพยาบาลศิริราช ปี 2548

18 หมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา รายการเดิม (ก่อน 1 ธค.49) ปัจจุบัน (หลัง 1 ธค.49) เปรียบเทียบรายได้จาก Lab (บาท/ปี) 242,216,111244,032,860 รายได้จาก Lab เพิ่มขึ้น (บาท/ปี) 1,816,749

19 สำหรับหมวดที่ 8, 9, 10 และ 11 ยังไม่สามารถสรุปผลกระทบได้

20 รายการ รายได้จากผู้ป่วยในสิทธิกรมบัญชีกลาง ส่วนเกินสิทธิเบิกจากกบก.รวม จำนวนเฉลี่ยจำนวนเฉลี่ยจำนวนเฉลี่ย เดือนมกราคม- พฤศจิกายน ,585,2158, ,063,800,26066, ,204,385,47575, %87.1%100.0% เดือนธันวาคม ,151,0819, ,344,09260, ,495,17369, %88.3%100.0% เดือนมกราคม-พฤศจิกายน 2549 Admission จำนวน 16,001 ราย เดือนธันวาคม 2549 Admission จำนวน 1,572 ราย หน่วย : บาท จำนวนและค่าเฉลี่ยต่อรายสำหรับ รายได้ของผู้ป่วยในสิทธิกรมบัญชีกลาง

21 ประมาณการรายได้จากสิทธิ์กบก. จำนวน Admission ต่อปี รายได้จาก ผู้ป่วยใน ต่อราย รายได้จากสิทธิ์ กบก. ต่อปี ก่อน17,45675,2691,313,875,064 หลัง17,45669,6531,215,844,771 หมายเหตุ: เป็นการคำนวณจากรายได้ในปี 2549 ก่อน - คิดรายได้จากอัตราเดิม ก่อน 1 ธค หลัง - คิดรายได้จากอัตราใหม่ หลัง1 ธค หน่วย : บาท

22 รายได้จากผู้ป่วยนอกสิทธิกรมบัญชีกลาง ส่วนเกินสิทธิเบิกจากกบก.ส่วนลดยกเว้นรวม จำนวนเฉลี่ยจำนวนเฉลี่ยจำนวนเฉลี่ยจำนวนเฉลี่ย ธันวาคม 25495,505, ,549,2194,316486, ,540,7734,589 เดือนธันวาคม 2549 Visit จำนวน 21,906 ราย ผู้ป่วยที่สมัครโครงการเบิกจ่ายตรง จำนวนทั้งสิ้น 42,271 ราย จำนวนและค่าเฉลี่ยต่อรายสำหรับรายได้ ผู้ป่วยนอกสิทธิกรมบัญชีกลาง

23 ขอบคุณครับ


ดาวน์โหลด ppt ผลกระทบจากการปรับอัตรา ค่าบริการสาธารณสุข กรมบัญชีกลาง (วันที่ 1 ธันวาคม 2549) ผศ.นพ.สรวุฒิ ชูอ่องสกุล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายงานคลังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google