งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบริหารความ ขัดแย้ง. ความขัดแย้ง (conflict) คือ สภาพของความไม่ราบรื่นที่ เกิดขึ้น ภายในตัวบุคคล ระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม เนื่องจากมีความต้องการหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบริหารความ ขัดแย้ง. ความขัดแย้ง (conflict) คือ สภาพของความไม่ราบรื่นที่ เกิดขึ้น ภายในตัวบุคคล ระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม เนื่องจากมีความต้องการหรือ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบริหารความ ขัดแย้ง

2 ความขัดแย้ง (conflict) คือ สภาพของความไม่ราบรื่นที่ เกิดขึ้น ภายในตัวบุคคล ระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม เนื่องจากมีความต้องการหรือ ผลประโยชน์ขัดแย้งกัน และไม่สามารถตัดสินใจหรือหา ข้อตกลงร่วมกันได้

3 ชนิดของความขัดแย้ง

4 1. ความขัดแย้งภายใน ตัวเอง (Self Conflict)

5 1.1 ความขัดแย้งแบบดึงดูด – ดึงดูด (Approach – Approach Conflict) “ รักพี่เสียดายน้อง ”

6 1.2 ความขัดแย้งแบบหลีกเลี่ยง – หลีกเลี่ยง (Avoidance – Avoidance Conflict) “ หนีเสือปะจรเข้ ”

7 1.3 ความขัดแย้งแบบดึงดูด – หลีกเลี่ยง (Approach – Avoidance Conflict) “ อยากจะลงไปเด็ดบัว แต่ก็กลัว เปียกน้ำ ”

8 2. ความขัดแย้งภายในกลุ่ม (Intragroup Conflict)

9 3. ความขัดแย้งระหว่างกลุ่ม (Intergroup Conflict)

10 ลักษณะและพฤติกรรม ที่เกิดความขัดแย้ง

11 1. สมาชิกขาดความร่วมมือและ ประสานงานกัน 2. สมาชิกคำนึงถึงเป้าหมายส่วนตน มากกว่าเป้าหมายร่วมของกลุ่ม 3. มีการเกี่ยงงอนหรือแก่งแย้งหน้าที่ และความรับผิดชอบ กันอยู่เสมอ 4. สมาชิกไม่กลัวเกรงกฎ ระเบียบ และบรรทัดฐานของกลุ่ม 5. สมาชิกย่อท้อ ไม่ทุ่มเท กำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาและเวลา เพื่อกลุ่มอย่างเต็มที่ 6. มีการชิงดีชิงเด่นกันอยู่เป็นประจำ

12 7. บรรยากาศในการทำงานเต็มไป ด้วยความอิจฉาริษยา เงียบเหงา วังเวง ขาดการ ติดต่อสื่อสาร 8. ขาดความมั่นคงในงาน สมาชิก เบื่อหน่ายการทำงาน 9. สมาชิกต่างเสนอวิธีการ หลากหลายเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และต่างก็ยืนยันว่าวิธีการของตน ดีกว่า โดยไม่ยอมลดราวาศอก 10. เรื่องความขัดแย้งกระทบกระทั่ง กันเล็กน้อยของสมาชิกมักจะบาน ปลายเป็นทำนอง “ น้ำผึ้งหยด เดียว ”

13 สาเหตุแห่งความ ขัดแย้ง

14 1. ความขัดแย้งทางด้านบุคลิกภาพ ค่านิยม ความคิด และประสบการณ์ 2. ความแตกต่างทางด้านความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ 3. ความเข้าใจในเรื่องข้อมูลและ ข้อเท็จจริงไม่ตรงกัน 4. การกำหนดหน้าที่ในงานไม่ ชัดเจน 5. การแข่งขันเพื่อแย่งชิง ทรัพยากรและผลประโยชน์

15 6. ความขัดแย้งในเรื่อง วัตถุประสงค์ของหน่วยงาน 7. ความขัดแย้งเกี่ยวกับวิธี ปฎิบัติ 8. ผลประโยชน์ขัดกัน 9. โครงสร้างขององค์กรไม่ ชัดเจน 10. ขาดการสื่อสารที่ดี


ดาวน์โหลด ppt การบริหารความ ขัดแย้ง. ความขัดแย้ง (conflict) คือ สภาพของความไม่ราบรื่นที่ เกิดขึ้น ภายในตัวบุคคล ระหว่างบุคคล หรือระหว่างกลุ่ม เนื่องจากมีความต้องการหรือ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google