งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ธรรมนูญชีวิตที่ดีงาม ธรรมนูญชีวิตที่ดีงาม พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ธรรมนูญชีวิตที่ดีงาม ธรรมนูญชีวิตที่ดีงาม พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ธรรมนูญชีวิตที่ดีงาม ธรรมนูญชีวิตที่ดีงาม พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม

3 คนสมบูรณ์แบบ ( สมาชิกแบบอย่างของ มนุษยชาติ ) คนสมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์ โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่า เป็นสมาชิก คนสมบูรณ์แบบ หรือมนุษย์ โดยสมบูรณ์ ซึ่งถือได้ว่า เป็นสมาชิก ที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริง ของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกได้ ว่าเป็นคนเต็มคน ที่ดีมีคุณค่าอย่างแท้จริง ของมนุษยชาติ ซึ่งเรียกได้ ว่าเป็นคนเต็มคน ผู้สามารถนำหมู่ชนและ สังคมไปสู่สันติสุขและความ สวัสดี มีธรรม ผู้สามารถนำหมู่ชนและ สังคมไปสู่สันติสุขและความ สวัสดี มีธรรม หรือคุณสมบัติ ๗ ประการ ดังต่อไปนี้ หรือคุณสมบัติ ๗ ประการ ดังต่อไปนี้

4 ๑. ธัมมัญญุตา รู้หลักและรู้จักเหตุ คือรู้หลักการและ กฎเกณฑ์ของสิ่ง ทั้งหลาย ที่ตนเข้าไป เกี่ยวข้อง คือรู้หลักการและ กฎเกณฑ์ของสิ่ง ทั้งหลาย ที่ตนเข้าไป เกี่ยวข้อง ในการดำเนินชีวิต ใน การปฏิบัติ ในการดำเนินชีวิต ใน การปฏิบัติ กิจหน้าที่ และดำเนิน กิจการต่าง ๆ กิจหน้าที่ และดำเนิน กิจการต่าง ๆ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้อง ปฏิบัติตามเหตุผลเช่น รู้ว่า ตำแหน่ง ฐานะ รู้เข้าใจสิ่งที่ตนจะต้อง ปฏิบัติตามเหตุผลเช่น รู้ว่า ตำแหน่ง ฐานะ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่ อาชีพ การงานของตน มีหน้าที่ และความรับผิดชอบ อย่างไรจะต้อง และความรับผิดชอบ อย่างไรจะต้อง ทำอย่างไร จึงจะเป็น เหตุให้บรรลุถึง ผลสำเร็จ ทำอย่างไร จึงจะเป็น เหตุให้บรรลุถึง ผลสำเร็จ

5 ๒. อัตถัญญุตา รู้ความมุ่งหมายและรู้จักผล คือรู้ความหมาย และ ความมุ่งหมายของ หลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ คือรู้ความหมาย และ ความมุ่งหมายของ หลักการที่ตนปฏิบัติ เข้าใจ วัตถุประสงค์ของ กิจการที่ตนกระทำ รู้ ว่าที่ตนทำอยู่อย่างนั้น ๆ วัตถุประสงค์ของ กิจการที่ตนกระทำ รู้ ว่าที่ตนทำอยู่อย่างนั้น ๆ ดำเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์ประโยชน์ อะไร หรือควรจะได้ ดำเนินชีวิตอย่างนั้น เพื่อประสงค์ประโยชน์ อะไร หรือควรจะได้ บรรลุถึงผลอะไร บรรลุถึงผลอะไร

6 ๓. อัตตัญญุตา รู้ตน รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรา นั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลังความรู้ รู้ตามเป็นจริงว่า ตัวเรา นั้น ว่าโดยฐานะ ภาวะ เพศ กำลังความรู้ ความถนัด ความสามารถ และ คุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร ความถนัด ความสามารถ และ คุณธรรม เป็นต้น บัดนี้ เท่าไร อย่างไร แล้วประพฤติ ปฏิบัติให้เหมาะสม และทำการต่าง ๆ อย่างไร แล้วประพฤติ ปฏิบัติให้เหมาะสม และทำการต่าง ๆ ให้สอดคล้องถูกจุด ที่ จะสัมฤทธิ์ผล ให้สอดคล้องถูกจุด ที่ จะสัมฤทธิ์ผล

7 ๔. มัตตัญญุตา รู้ประมาณ คือรู้จักพอดี เช่นรู้จัก ประมาณ คือรู้จักพอดี เช่นรู้จัก ประมาณ ในการบริโภค ในการ ใช้จ่ายทรัพย์ ในการบริโภค ในการ ใช้จ่ายทรัพย์ รู้จักความพอเหมาะ พอดี ในการพูด การ ปฏิบัติกิจ และทำการ ต่าง ๆ รู้จักความพอเหมาะ พอดี ในการพูด การ ปฏิบัติกิจ และทำการ ต่าง ๆ ตลอดจนการพักผ่อน นอนหลับและการ สนุกสนานรื่นเริง ทั้งหลาย ตลอดจนการพักผ่อน นอนหลับและการ สนุกสนานรื่นเริง ทั้งหลาย ทำการทุกอย่างด้วย ความเข้าใจ วัตถุประสงค์เพื่อผลดี แท้จริง ทำการทุกอย่างด้วย ความเข้าใจ วัตถุประสงค์เพื่อผลดี แท้จริง ที่พึงต้องการ ที่พึงต้องการ

8 ๕. กาลัญญุตา รู้กาล คือ รู้กาลเวลาอัน เหมาะสม และ ระยะเวลาที่พึงใช้ใน การประกอบกิจ คือ รู้กาลเวลาอัน เหมาะสม และ ระยะเวลาที่พึงใช้ใน การประกอบกิจ ทำหน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ และ เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่า ทำหน้าที่การงาน ปฏิบัติการต่าง ๆ และ เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น รู้ว่า เวลาไหน ควรทำอะไร อย่างไร เวลาไหน ควรทำอะไร อย่างไร และทำให้ตรงเวลา ให้ เป็นเวลา และทำให้ตรงเวลา ให้ เป็นเวลา ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูก เวลา ตลอดจนรู้จัก ให้ทันเวลา ให้พอเวลา ให้เหมาะเวลา ให้ถูก เวลา ตลอดจนรู้จัก กะเวลาและวาง แผนการใช้เวลา กะเวลาและวาง แผนการใช้เวลา อย่างได้ผล อย่างได้ผล

9 ๖. ปริสัญญุตา รู้ชุมชน คือ รู้จักถิ่น รู้จักที่ ชุมนุม และชุมชน รู้ การอันควรประพฤติ ปฏิบัติ คือ รู้จักถิ่น รู้จักที่ ชุมนุม และชุมชน รู้ การอันควรประพฤติ ปฏิบัติ ในถิ่นชุมนุม และต่อ ชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้ เมื่อเข้าไปหาควรทำ กิริยา ในถิ่นชุมนุม และต่อ ชุมชนนั้นว่า ชุมชนนี้ เมื่อเข้าไปหาควรทำ กิริยา อย่างนี้ ควรพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ อย่างนี้ ควรพูดอย่างนี้ ชุมชนนี้ มีระเบียบอย่างนี้ มี วัฒนธรรมประเพณี อย่างนี้ มีความ ต้องการอย่างนี้ควร เกี่ยวข้อง ควรต้อง สงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบำเพ็ญประโยชน์ ให้อย่างนี้ ๆ เป็นต้น มีระเบียบอย่างนี้ มี วัฒนธรรมประเพณี อย่างนี้ มีความ ต้องการอย่างนี้ควร เกี่ยวข้อง ควรต้อง สงเคราะห์ ควรรับใช้ ควรบำเพ็ญประโยชน์ ให้อย่างนี้ ๆ เป็นต้น

10 ๗. ปุคคลัญญุตา รู้บุคคล คือ รู้จักและเข้าใจความ แตกต่าง แห่งบุคคลว่า โดย อัธยาศัยความสามารถ และคุณธรรม เป็นต้น ใคร ๆ ยิ่งหรือ หย่อนอย่างไร และรู้จักที่ จะปฏิบัติ ต่อบุคคลอื่น ๆ ด้วยดี ควรจะคบหรือไม่ ได้คติอะไร จะสัมพันธ์ เกี่ยวข้อง จะใช้ จะยกย่อง จะ ตำหนิ หรือจะแนะนำสั่งสอน อย่างไร จึงจะได้ผลดีดังนี้ เป็นต้น


ดาวน์โหลด ppt ธรรมนูญชีวิตที่ดีงาม ธรรมนูญชีวิตที่ดีงาม พุทธจริยธรรมเพื่อชีวิตที่ดีงาม.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google