งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 สำนักคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน เสรี ชิโนดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 สำนักคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน เสรี ชิโนดม"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 สำนักคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน เสรี ชิโนดม seree@buu.ac.th

2 2 ปณิธาน  สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็น ศูนย์กลางที่เน้นการบริการวิชาการ สร้างสรรและ พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับ แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและประเทศ

3 3 วิสัยทัศน์  เป็นศูนย์กลางและผู้นำในการให้การบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้ มาตรฐานในภาคตะวันออก

4 4 พันธกิจ  ให้การบริการ สนับสนุน ถ่ายทอด และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยให้มีมี ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

5 5 ภารกิจหลัก  พัฒนาและจัดระบบการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย  มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย  มุ่งให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารแก่สังคม  ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ ข้อมูล และการวิจัยเชิงบริการ

6 6 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 1. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการ ให้การบริการด้านการเรียนการสอน และ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์แก่นิสิต และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย 2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการให้บริการ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร การจัดการศึกษา และการประมวลข้อมูลด้านระบบคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงาน คณะ/สำนัก ในมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายนอก ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

7 7 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง 3. ทำหน้าที่ให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ สนับสนุนงานวิจัย แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิตคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ อย่างยิ่งนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 4. ทำหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้าน คอมพิวเตอร์ เพื่อสนองความต้องการของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

8 8 การดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์แบ่งการดำเนินงานออก เป็น ดังนี้ 1. สำนักงานเลขานุการ 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

9 9 วันและเวลาให้บริการ  ภาคต้น/ภาคปลาย  จันทร์-อาทิตย์ เวลา 8.00 - 24.00 น.  ภาคฤดูร้อน  จันทร์-อังคาร เวลา 8.00 - 20.30 น.  พุธ-อาทิตย์ เวลา 8.00 - 24.00 น.  ปิดภาคการศึกษา  จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00 - 16.30 น.  เสาร์-อาทิตย์ หยุดบริการ  วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดบริการ

10 10 การให้บริการ  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน  บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย  บริการ Remote Access  บริการเครือข่ายไร้สาย  จัดการและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ มหาวิทยาลัย  พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาศูนย์ จัดเก็บและบริการข้อมูล(Data Center) เพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย  บริการการสอนทางไกลด้วยระบบ Video Conference System แบบสองทาง  จัดโครงการประชุม/ สัมมนาทางวิชาการและจัดแสดง นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 11 การบริการเครือข่าย  ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีการเชื่อมโยง เครือข่ายไปยังภายนอก 2 เส้นทาง  เชื่อมไปยังเครือข่าย UniNet 155 Mbps (ใช้ร่วมกัน)  เชื่อมไปยัง บริษัท CS-Loginfo 25 Mbps และ เชื่อมโยงออกต่างประเทศ 3 Mbps  วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีใช้เครือข่าย UniNet ของ ทบวงมหาวิทยาลัยด้วยความเร็ว 2 MB  วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว ความเร็ว 2 MB  ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับมหาวิทยาลัย

12 12  ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา (BUUNet)

13 13

14 14 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย

15 15 เครื่องให้บริการ(Servers)

16 16 โหนดเครือข่ายUNINET  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2 MB  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก (บางพระ 1 MB)  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี 1 MB  มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 512 Kbps  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จันทบุรี 2 MB  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 34 MB  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา 2 MB  วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วและตราด แห่งละ 10 MB

17 17 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์  การให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการใช้อินเทอร์เน็ต  สำหรับนิสิตสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จากส่วนกลางได้ที่  สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 เครื่อง  อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 จำนวน 80 เครื่อง  หอพักนิสิต จำนวน 17 หอ ๆ ละ 4 เครื่อง รวม 68 เครื่อง  สำนักหอสมุด ชั้น 6 จำนวน 79 เครื่อง

18 18  ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นช่วงๆละ 3 ชั่วโมง  สามารถจองเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ของสำนัก คอมพิวเตอร์ วันละ 2 ช่วงเวลาๆละ 3ชั่วโมง  จองเครื่องใดต้องใช้เครื่องนั้น การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์

19 19 ห้องปฏิบัติการที่ สำนักคอมพิวเตอร์

20 20 มุมอินเทอร์เน็ต

21 21 ห้อง Lab ที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต

22 22 การบริการขอรหัสบัญชีผู้ใช้ ให้บริการกำหนด account ให้แก่ นิสิต / อาจารย์ / ข้าราชการ เพื่อมี สิทธิในการใช้ งานอินเทอร์เน็ต หลักฐานที่ใช้ – บัตรนิสิต

23 23 การบริการเว็บเมลล์ บริการเว็บเมลล์ (iPlanet Mail) นิสิต มีเนื้อที่สำหรับ จัดทำ Home page คนละ 10 MB เนื้อที่สำหรับเก็บ ไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์ คนละ 10 MB

24 24 การบริการ Remote Access  ให้บริการ Remote Access จากภายนอกเพื่อ เข้าใช้งานเครือข่าย BUUNet  ปัจจุบันมี 60 เลขหมาย ให้บริการ ครั้งละ 3 ชั่วโมง  หมายเลขอัตโนมัติ 038-380000  ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดชั่วโมงใช้

25 25 การบริการเครือข่ายไร้สาย  ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งเครือข่าย ไร้สาย สำหรับให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 256 จุด  หอพัก  หอประชุมธำรงบัวศรี  อาคารเรียนทุกคณะ  สำนักคอมพิวเตอร์

26 26 การบริการเครือข่ายไร้สาย

27 27 การสอนทางไกล มีการเรียนการสอนทางไกล แบบสองทางไปที่วิทยาเขต สารสนเทศ จันทบุรีและวิทยา เขตสารสนเทศ สระแก้ว – Video Conference System (VCS) – ห้องสอนทางไกล 1 ชั้น 5 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ – ห้องสอนทางไกล 2 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

28 28 ห้องปฏิบัติการงานวิจัย ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์สำหรับ งานวิจัย ชั้น 1 สำนัก คอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง – ซอฟต์แวร์สำหรับวิจัย ทางสถิติ (SPSS) – เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ

29 29 ห้องปฏิบัติการลีนุกซ์ ห้องปฏิบัติการลีนุกซ์ ชั้น 1 สำนัก คอมพิวเตอร์ – เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง – ซอฟต์แวร์งานสำนักงาน ( ออฟิสทะเล ) และอื่นๆ – เครื่องพิมพ์เลเซอร์ – เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ – ฟรี ทุกอย่าง

30 30 ระบบสารสนเทศ  ระบบทะเบียนนิสิต  ระบบการเจ้าหน้าที่  ระบบงบประมาณ  ระบบงานอาคารและสถานที่  ระบบบัญชี  ระบบจัดซื้อจัดจ้าง  ระบบพัสดุและครุภัณฑ์  ระบบสารบรรณ  ระบบเงินเดือน  ระบบงานวิจัย  ระบบกองกิจการนิสิต  ระบบหอพัก โครงการกิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ ทุนกู้ยืม ระบบสวัสดิการ ทุน กู้ยืม  พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ- พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

31 31 บริการฝึกอบรม  อบรมการใช้อินเทอร์เน็ต (ฟรี)  เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนิสิต  จัดศูนย์สอบเทียบความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต

32 32 บริการพิมพ์ผล  บริการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ฟรี แต่ต้องจัดหากระดาษมาเอง  บริการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์เลเซอร์  แผ่นละ 1.00 บาท  กระดาษฟรี  บริการพิมพ์ผลที่เป็นสี  ข้อความ เสียค่าใช้จ่าย  รูปภาพ เสียค่าใช้จ่าย  บริการพิมพ์ภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ พร้อมฉาบ มัน ราคาต้นทุน

33 33 ศูนย์เทคโนโลยีสื่อผสม

34 34 ศูนย์เทคโนโลยีสื่อผสม  Multimedia Server  ถ่ายทอดสด  Courseware  Video On Demand  บริการอุปกรณ์สื่อผสมสำหรับนิสิต  เครื่องสแกนเนอร์  เครื่องบันทึกเสียง  ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสื่อผสม  บริการเขียน CD  เสียค่าบริการ

35 35 ระบบคอมพิวเตอร์ Cluster  Grid Computing  Grid Data  Access Grid

36 36 ที่ปรึกษาระบบงาน  พัฒนาระบบงาน สนับสนุนการบริหารงานของผู้ว่า CEO  จังหวัดชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี,แม่ฮ่องสอน  ที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานให้กับหน่วยงานต่างๆ  วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร ชลบุรี, วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี,เทศบาลเมืองสระแก้ว ฯ  กระทรวง ICT และ สกอ  แรงงานจังหวัดชลบุรี

37 37 เว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ http://ict.buu.ac.th บริการต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์ดูได้จาก

38 38 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.buu.ac.th

39 39 ระบบ e-Learning http://course.buu.ac.th

40 40 โครงการที่กำลังดำเนินการ  e-Reseach  e-Teacher  e-Person  e-Service  Web portal ของมหาวิทยาลัยบูรพา  e-edutainment  BUU HouseCall บริการกำจัดไวรัส

41 41 Web Portal  Web mail  profile  Advisee  e-Publication  Web board

42 42 E-edutainment Web site ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การ สื่อสารการศึกษาและบันเทิง ประกอบด้วย – Radio – Chat – Conference – TV – Movie – Music – BUUlive

43 43 บริการคือหน้าที่ของเรา ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt 1 สำนักคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน เสรี ชิโนดม

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google