งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สำนักคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สำนักคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สำนักคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน
เสรี ชิโนดม

2 ปณิธาน สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา จะเป็น ศูนย์กลางที่เน้นการบริการวิชาการ สร้างสรรและ พัฒนาความเป็นเลิศทางด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารให้สอดคล้องกับ แผนการพัฒนาของมหาวิทยาลัยและประเทศ

3 วิสัยทัศน์ เป็นศูนย์กลางและผู้นำในการให้การบริการ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ได้ มาตรฐานในภาคตะวันออก

4 พันธกิจ ให้การบริการ สนับสนุน ถ่ายทอด และ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสาร เพื่อสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยให้มีมี ความเป็นเลิศทางวิชาการอย่างยั่งยืน

5 ภารกิจหลัก พัฒนาและจัดระบบการบริการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของ มหาวิทยาลัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการเรียนการสอน การวิจัย และการบริหารงานของมหาวิทยาลัย มุ่งพัฒนาเพื่อเป็นศูนย์กลางการพัฒนาเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย มุ่งให้บริการวิชาการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารแก่สังคม ส่งเสริมการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการวิเคราะห์ ข้อมูล และการวิจัยเชิงบริการ

6 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
1. เป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ในการ ให้การบริการด้านการเรียนการสอน และ ส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านเทคโนโลยีทาง คอมพิวเตอร์แก่นิสิต และบุคลากรของ มหาวิทยาลัย 2. ทำหน้าที่ในการดำเนินการให้บริการ คอมพิวเตอร์เพื่อการบริหาร การจัดการศึกษา และการประมวลข้อมูลด้านระบบคอมพิวเตอร์ แก่หน่วยงาน คณะ/สำนัก ในมหาวิทยาลัยและ หน่วยงานภายนอก ทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน

7 วัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง
3. ทำหน้าที่ให้บริการการใช้คอมพิวเตอร์เพื่อ สนับสนุนงานวิจัย แก่คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และ นิสิตคณะต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะ อย่างยิ่งนิสิตในระดับบัณฑิตศึกษา 4. ทำหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทางด้าน คอมพิวเตอร์ เพื่อสนองความต้องการของ หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอก มหาวิทยาลัย

8 การดำเนินงาน สำนักคอมพิวเตอร์แบ่งการดำเนินงานออก เป็น ดังนี้
1. สำนักงานเลขานุการ 2. ฝ่ายปฏิบัติการ 3. ฝ่ายวิเคราะห์ระบบและพัฒนาโปรแกรม

9 วันและเวลาให้บริการ ภาคต้น/ภาคปลาย ภาคฤดูร้อน ปิดภาคการศึกษา
จันทร์-อาทิตย์ เวลา น. ภาคฤดูร้อน จันทร์-อังคาร เวลา น. พุธ-อาทิตย์ เวลา น. ปิดภาคการศึกษา จันทร์-ศุกร์ เวลา น. เสาร์-อาทิตย์ หยุดบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หยุดบริการ

10 การให้บริการ บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสนับสนุนการเรียนการสอน
บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ต บริการเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย บริการ Remote Access บริการเครือข่ายไร้สาย จัดการและดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลักของ มหาวิทยาลัย พัฒนาและดูแลระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาศูนย์ จัดเก็บและบริการข้อมูล(Data Center) เพื่อการบริหาร มหาวิทยาลัย บริการการสอนทางไกลด้วยระบบ Video Conference System แบบสองทาง จัดโครงการประชุม/ สัมมนาทางวิชาการและจัดแสดง นิทรรศการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

11 การบริการเครือข่าย ดำเนินการให้บริการอินเทอร์เน็ต โดยมีการเชื่อมโยง เครือข่ายไปยังภายนอก 2 เส้นทาง เชื่อมไปยังเครือข่าย UniNet 155 Mbps (ใช้ร่วมกัน) เชื่อมไปยัง บริษัท CS-Loginfo 25 Mbps และ เชื่อมโยงออกต่างประเทศ 3 Mbps วิทยาเขตสารสนเทศจันทบุรีใช้เครือข่าย UniNet ของ ทบวงมหาวิทยาลัยด้วยความเร็ว 2 MB วิทยาเขตสารสนเทศสระแก้ว ความเร็ว 2 MB ระบบเครือข่ายอินทราเน็ตสำหรับมหาวิทยาลัย

12 ระบบเครือข่ายมหาวิทยาลัยบูรพา (BUUNet)

13

14 อุปกรณ์ระบบเครือข่าย

15 เครื่องให้บริการ(Servers)

16 โหนดเครือข่ายUNINET มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2 MB
มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งเอเชีย 512 Kbps มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จันทบุรี 2 MB มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา 34 MB มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พัทยา 2 MB วิทยาลัยชุมชนจังหวัดสระแก้วและตราด แห่งละ 10 MB

17 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
การให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อสนับสนุน การเรียนการสอนและการใช้อินเทอร์เน็ต สำหรับนิสิตสามารถใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ จากส่วนกลางได้ที่ สำนักคอมพิวเตอร์ จำนวน 184 เครื่อง อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ชั้น 2 จำนวน 80 เครื่อง หอพักนิสิต จำนวน 17 หอ ๆ ละ 4 เครื่อง รวม 68 เครื่อง สำนักหอสมุด ชั้น 6 จำนวน 79 เครื่อง

18 การบริการเครื่องคอมพิวเตอร์
ให้บริการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เป็นช่วงๆละ 3 ชั่วโมง สามารถจองเครื่องคอมพิวเตอร์ผ่านเว็บไซต์ของสำนัก คอมพิวเตอร์ วันละ 2 ช่วงเวลาๆละ 3ชั่วโมง จองเครื่องใดต้องใช้เครื่องนั้น

19 ห้องปฏิบัติการที่ สำนักคอมพิวเตอร์

20 มุมอินเทอร์เน็ต

21 ห้อง Lab ที่ศูนย์กิจกรรมนิสิต

22 การบริการขอรหัสบัญชีผู้ใช้
ให้บริการกำหนด account ให้แก่นิสิต / อาจารย์ / ข้าราชการ เพื่อมีสิทธิในการใช้งานอินเทอร์เน็ต หลักฐานที่ใช้ บัตรนิสิต

23 การบริการเว็บเมลล์ บริการเว็บเมลล์ (iPlanet Mail)
นิสิต มีเนื้อที่สำหรับจัดทำ Home page คนละ 10 MB เนื้อที่สำหรับเก็บ ไปรษณีย์เล็กทรอนิกส์

24 การบริการ Remote Access
ให้บริการ Remote Access จากภายนอกเพื่อ เข้าใช้งานเครือข่าย BUUNet ปัจจุบันมี 60 เลขหมาย ให้บริการ ครั้งละ 3 ชั่วโมง หมายเลขอัตโนมัติ ไม่เสียค่าใช้จ่าย ไม่จำกัดชั่วโมงใช้

25 การบริการเครือข่ายไร้สาย
ปัจจุบันสำนักคอมพิวเตอร์ได้ติดตั้งเครือข่าย ไร้สาย สำหรับให้บริการภายในมหาวิทยาลัย 256 จุด หอพัก หอประชุมธำรงบัวศรี อาคารเรียนทุกคณะ สำนักคอมพิวเตอร์

26 การบริการเครือข่ายไร้สาย

27 การสอนทางไกล มีการเรียนการสอนทางไกลแบบสองทางไปที่วิทยาเขตสารสนเทศ จันทบุรีและวิทยาเขตสารสนเทศ สระแก้ว Video Conference System (VCS) ห้องสอนทางไกล 1 ชั้น 5 อาคารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ห้องสอนทางไกล 2 ชั้น 1 อาคารสำนักคอมพิวเตอร์

28 ห้องปฏิบัติการงานวิจัย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์สำหรับงานวิจัย ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 เครื่อง ซอฟต์แวร์สำหรับวิจัยทางสถิติ(SPSS) เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ

29 ห้องปฏิบัติการลีนุกซ์
ห้องปฏิบัติการลีนุกซ์ ชั้น 1 สำนักคอมพิวเตอร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 14 เครื่อง ซอฟต์แวร์งานสำนักงาน(ออฟิสทะเล)และอื่นๆ เครื่องพิมพ์เลเซอร์ เครื่องสแกนเนอร์ ฯลฯ ฟรี ทุกอย่าง

30 ระบบสารสนเทศ ระบบทะเบียนนิสิต ระบบการเจ้าหน้าที่ ระบบงบประมาณ
ระบบงานอาคารและสถานที่ ระบบบัญชี ระบบจัดซื้อจัดจ้าง ระบบพัสดุและครุภัณฑ์ ระบบสารบรรณ ระบบเงินเดือน ระบบงานวิจัย ระบบกองกิจการนิสิต ระบบหอพัก โครงการกิจกรรม ประกันอุบัติเหตุ ทุนกู้ยืม ระบบสวัสดิการ ทุน กู้ยืม พัฒนาระบบงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ- พึงจ่าย ลักษณะ 3 มิติ

31 บริการฝึกอบรม อบรมการใช้อินเทอร์เน็ต (ฟรี)
เปิดอบรมหลักสูตรระยะสั้นสำหรับนิสิต จัดศูนย์สอบเทียบความรู้ด้านเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารสำหรับนิสิต

32 บริการพิมพ์ผล บริการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์ Dot Matrix ฟรี แต่ต้องจัดหากระดาษมาเอง บริการพิมพ์ผลผ่านเครื่องพิมพ์เลเซอร์ แผ่นละ 1.00 บาท กระดาษฟรี บริการพิมพ์ผลที่เป็นสี ข้อความ เสียค่าใช้จ่าย รูปภาพ เสียค่าใช้จ่าย บริการพิมพ์ภาพโปสเตอร์ขนาดใหญ่ พร้อมฉาบ มัน ราคาต้นทุน

33 ศูนย์เทคโนโลยีสื่อผสม

34 ศูนย์เทคโนโลยีสื่อผสม
Multimedia Server ถ่ายทอดสด Courseware Video On Demand บริการอุปกรณ์สื่อผสมสำหรับนิสิต เครื่องสแกนเนอร์ เครื่องบันทึกเสียง ซอฟต์แวร์สำหรับสร้างสื่อผสม บริการเขียน CD เสียค่าบริการ

35 ระบบคอมพิวเตอร์ Cluster
Grid Computing Grid Data Access Grid

36 ที่ปรึกษาระบบงาน ที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานให้กับหน่วยงานต่างๆ
พัฒนาระบบงาน สนับสนุนการบริหารงานของผู้ว่า CEO จังหวัดชลบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี,แม่ฮ่องสอน ที่ปรึกษาพัฒนาระบบงานให้กับหน่วยงานต่างๆ วิทยาลัยการสาธารสุขสิรินธร ชลบุรี, วิทยาลัย พยาบาลบรมราชชนนี ชลบุรี,เทศบาลเมืองสระแก้ว ฯ กระทรวง ICT และ สกอ แรงงานจังหวัดชลบุรี

37 เว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ http://ict.buu.ac.th
เว็บไซต์ของสำนักคอมพิวเตอร์ บริการต่างๆของสำนักคอมพิวเตอร์ดูได้จาก

38 เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย http://www.buu.ac.th
เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

39 ระบบ e-Learning http://course.buu.ac.th

40 โครงการที่กำลังดำเนินการ
e-Reseach e-Teacher e-Person e-Service Web portal ของมหาวิทยาลัยบูรพา e-edutainment BUU HouseCall บริการกำจัดไวรัส

41 Web Portal Web mail profile Advisee e-Publication Web board

42 E-edutainment Web site ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การสื่อสารการศึกษาและบันเทิง ประกอบด้วย Radio Chat Conference TV Movie Music BUUlive

43 บริการคือหน้าที่ของเรา ขอขอบคุณ
บริการคือหน้าที่ของเรา ขอขอบคุณ


ดาวน์โหลด ppt สำนักคอมพิวเตอร์ ยินดีต้อนรับนิสิตใหม่ทุกท่าน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google