งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Allergenicity จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน สำนักงานวิจัย รพ รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Allergenicity จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน สำนักงานวิจัย รพ รามาธิบดี"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Allergenicity จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน สำนักงานวิจัย รพ รามาธิบดี

2 ความเป็นไปได้ในการเป็นสารก่อ ภูมิแพ้ สารโปรตีนทีเกิดใหม่อาจก่อให้เกิด ปฏิกิริยาภูมิแพ้ การประเมินจะเริ่มจาก แยกโปรตีน หรือ สังเคราะห์แต่ พิสูจน์ได้ว่าเหมือนกัน ในกรณีนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึง เจ้าบ้านที่นำมา สังเคราะห์ด้วย ประเมินข้อมูลตามขั้นตอน

3 การประเมินความเป็นไปได้ แหล่งที่มาของโปรตีนใหม่ มาจาก สิ่งมีชีวิต / อาหาร ที่ ก่อให้เกิดภูมิแพ้หรือไม่ ถ้าใช่ ให้ถือว่าโปรตีนนั้นก่อให้เกิด ภูมิแพ้ ในกรณีที่มีแหล่งที่มาที่ทราบว่าก่อ ภูมิแพ้ สมควรหลีกเลี่ยง ยกเว้นแต่ว่า จะสามารถพิสูจน์ได้อย่างชัดเจนทาง วิทยาศาสตร์ว่าไม่มีการนำส่วนที่อาจ ทำให้เกิดภูมิแพ้มาด้วย

4 Specific serum screening ถ้าโปรตีนมีแหล่งที่มาจากต้อตอที่อาจเกิด ภูมิแพ้ได้ ควรทำการศึกษาเพื่อตรวจหา antibody ชนิด IgE ต่อโปรตีนดังกล่าว ในเลือดของผู้ที่แพ้โปรตีนนั้น ควรใช้เลือดจากผู้ป่วย อย่างน้อย 8 คน พิสูจน์ ว่าไม่เป็น major allergen ใช้เลือด อย่างน้อย 24 คน พิสูจน์ว่าไม่ เป็น minor allergen แม้จะได้ผลลบก็ควรทดสอบทางผิวหนัง หรือ ทกสอบแบบ ex vivo อื่นๆ

5 ถ้าได้โปรตีนจากแหล่งที่ไม่ก่อภูมิแพ้ และ ไม่พบว่ากรดอะมิโน คล้ายสารก่อ ภูมิแพ้ ก็ควรทำการทดสอบ targeted serum screening หาแอนติบอดี้ ชนิด IgE ต่อโปรตีน Specific serum screening

6 ความคล้ายคลึงของกรดอะมิโน ความคล้ายคลึง ระหว่าง กรดอะมิโน ของโปรตีนใหม่ และ สารที่ก่อภูมิแพ้ (FASTA, BLASTP) กรดอะมิโนที่อาจเป็น epitopes

7 การตรวจสอบ ถ้าลำดับกรดอะมิโน จำนวน ๘๐ ตัวขึ้นไป มีความคล้ายสารก่อภูมิแพ้มากกว่าร้อยละ ๓๕ (FAO/WHO 2001) ให้ถือว่ามีโอกาสเกิด ภูมิแพ้ ต้องมีการปรับปรุงตามฐานข้อมูลที่ทันสมัย ที่สุด ไม่รวมการตรวจ epitope ที่ไม่มีลำดับกรดอะ มิโนต่อเนื่อง แต่จับ IgE antibody ได้ ถ้าไม่พบความคล้ายคลึง ให้ทำการศึกษา ขั้นอื่นๆต่อไป ถ้าพบว่ามีความคล้ายคลึง จะต้องมีการ ทดสอบโดยใช้เลือดจากผู้ที่ทราบว่าแพ้ต่อ สารนั้นๆ หากจะมีการพัฒนาต่อไป

8 ความเสถียรต่อเปปซิน ถ้าพบว่าโปรตีนมีความเสถียรต่อเป ปซิน แสดงว่าโปรตีนมีโอกาสเป็นสาร ที่ก่อภูมิแพ้ได้ ต้องทำการทดสอบให้ ชัดเจนว่า โปรตีนนั้นไม่ก่อให้เกิด ภูมิแพ้ตามขั้นตอน ในกรณีที่ไม่มีความเสถียรต่อ เปปซิน ก็ยังคงต้องทำการวิเคราะห์ ในขั้นตอน อื่นๆ ต่อไป จนกว่าจะพิสูจน์แน่ชัดว่า ไม่ใช่

9 ข้อพิจารณาอื่นๆ ความเป็นไปได้ในการเป็นสารก่อ ภูมิแพ้ของโปรตีนยังขึ้นกับการได้รับ โปรตีนในอาหาร และผลจากการแปร รูบอาหารด้วย การประเมินควรมีการพัฒนาวิธีการ และ ข้อมูลให้เหมาะสมตลอดเวลา รวมถึงการเก็บรวบรวมเลือดของผู้ที่มี อาการแพ้เพื่อไว้ในการทดสอบด้วย


ดาวน์โหลด ppt Allergenicity จิตติวัฒน์ สุประสงค์สิน สำนักงานวิจัย รพ รามาธิบดี

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google