งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Authentication & Authorization Service (AAS). มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS E-SWAPBAHTNET BCPFT DMS Electronic Financial Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Authentication & Authorization Service (AAS). มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS E-SWAPBAHTNET BCPFT DMS Electronic Financial Service."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Authentication & Authorization Service (AAS)

2 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS E-SWAPBAHTNET BCPFT DMS Electronic Financial Service (EFS) Authentication & Authorization Service (AAS)

3 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS Authentication & Authorization Service  Authentication : การยืนยันตัว บุคคลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) บทบาท 1. Certifier : มีหน้าที่รับรอง Officer/ ใช้ งานระบบตามสิทธิ 2. Officer : มีหน้าที่ใช้งานระบบตามสิทธิ  Authorization : การจัดการสิทธิ การใช้งาน บทบาท  ผู้จัดการสิทธิ : มีหน้าที่กำหนดสิทธิการ ใช้งาน

4 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS  Certifier เท่านั้น ที่สามารถเป็น ผู้จัดการสิทธิ  ผู้จัดการสิทธิไม่สามารถจัดการ สิทธิให้  ตนเอง  Officer ที่ตนเป็นผู้รับรองได้  1 สถาบันฯ จะต้องมี Certifier อย่างน้อย 2 ท่าน

5 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

6 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

7 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 ธปท.สถาบันการเงิน นำส่งระเบียบ EFSศึกษาระเบียบ EFS ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (MD) 1.ลงลายมือชื่อใน หนังสือแสดงความตกลง EFS 2.ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้ง Certifier ธปท. ตรวจสอบลายมือชื่อ Certifier/BOT Web Station 1.ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2.พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง Certifier ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง Certifier ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้ง Certifier ธปท. ตรวจสอบลายมือชื่อ 1.ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2.อนุมัติิิใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท์แจ้งผล ธปท./EFS Admin Certifier/BOT Web Station ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

8 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

9 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 Officer/BOT Web Station 1.ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2.พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง Officer Certifier ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้ง Officer 1.ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ 2.อนุมัติิิใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท์แจ้งผล ธปท./EFS AdminOfficer/BOT Web Station ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ ธปท. ตรวจสอบลายมือชื่อ

10 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

11 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (MD) ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ Certifier/BOT Web Station 1.ขอเป็นผู้จัดการสิทฺธิระบบ 2.พิมพ์หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ 1.ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ 2.อนุมัติิิการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ/ โทรศัพท์แจ้งผล ธปท. ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ตรวจสอบลายมือชื่อ ธปท./EFS Admin ธปท. ตรวจสอบลายมือชื่อ

12 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS  การขอใบรับรอง อิเล็กทรอนิกส์ (Certificate)  เพื่อเป็น Certifier  เพื่อเป็น Officer  การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ  การจัดการสิทธิ

13 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 ผู้จัดการสิทธิ/BOT Web Station จัดการสิทธิการใช้บริการ สถาบันการเงินธปท.

14 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ทำที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2545 ข้าพเจ้า ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bank, Co. Ltd.) ไดอานระเบียบ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการเงิน ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ลงวันที่ 3 กันยายน 2544 แลว เขาใจเนื้อความโดยตลอดแลว มีความประสงคจะขอรับประโยชนและ ผูกพันตนจากระเบียบดังกลาว ซึ่งเปนระเบียบกลาง และยอมเขาผูกพันตนตามระเบียบเฉพาะเรื่อง สําหรับการใชบริการเฉพาะดานหรือประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมีตอไป จึงตกลงผูกพันตน และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวขางตนและที่จะแกไขเพิ่มเติมภายหนาทุกประการ ขาพเจาขอใหคํามั่นสัญญาตอธนาคารแหงประเทศไทยวาจะไมเพิกถอนความตกลง ตามหนังสือนี้ เวนแตกรณีจะเปนไปตามระเบียบหรือไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย เปนหนังสือ ลงลายมือชื่อ……………………………… ( ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ) ผูใชบริการ เพื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ ใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงนาม ทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมแนบหนังสือจดทะเบียนกระทรวงพาณิชยมาดวย (เพื่อใช้ ตรวจสอบลายมือชื่อ) EFS01

15 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง Certifer ทำที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2545 ตามหนังสือแสดงความตกลงขอใชบริการ ดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสของขาพเจา ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ซึ่งไดตกลงผูกพันตนกับยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 นั้น ตามขอ 23 ของระเบียบขางตน ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้ เปน “ผูมีอํานาจลงนาม” แตงตั้งและเพิกถอนผูรับรอง (Certifier) ซึ่งจะทําหนาที่แตงตั้งและเพิกถอน ผูปฏิบัติงาน (Officer) แทนขาพเจาได การใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปใหมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ และขาพเจาจะไม่ เพิกถอนการมอบอํานาจตามหนังสือนี้ เวนแตมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาจะแจงให ธปท. ทราบลวงหนาเปนหนังสือ ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2545 เปนตนไป โดยใหทดแทน หนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม ที่ไดเคยลงนามกอนหนานี้ ลงลายมือชื่อ ……………………………. ( ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ) ผูใชบริการ หมายเหตุ ใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมติดอากรแสตมป ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งตัวอย่างลายมือชื่อ 1ตัวอย่างลายมือชื่อ 2โทรศัพท์ เพิ่มสุข สุทธินุ่นผู้อำนวยการ02-280-4590 EFS02

16 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์Reference# 3100202355687  ขอใบรับรองใหม ตออายุใบรับรอง หนังสือแตงตั้ง Certifier วันที่ 5 กันยายน 2545 ตามที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส นั้น ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services) พ.ศ 2544 ขอ 23 (2) ขาพเจาขอรับรองวาบุคคลตามรายละเอียด ขอมูลตอไปนี้เปน Certifier ของบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ขอความที่เกิดจากการใชบริการที่ลงนามดวย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ บุคคลนี้มีผลผูกพันเชนเดียวกันกับการลงนามดวยลายมือชื่อของบุคคลนี้ ทั้งนี้การรับรองนี้มีผลตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2545 เปนตนไป ลงลายมือชื่อ……………………………… (เพิ่มสุข สุทธินุ่น) ผูใชบริการ เพื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตองมาดวย ชื่อภาษาอังกฤษPati Vesakhavahrinth ชื่อภาษาไทยปติ เวศาขวรินธ เลขที่บัตรประจำตัว3100202355687 E-mail Addresspati@bot.or.th Hashed ValueB98B59850303297EEF1BAA5BD7C646C2 ตัวอย่างลายมือชื่อ EFS03

17 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์Reference# 123456789012  ขอใบรับรองใหม ตออายุใบรับรอง หนังสือแตงตั้ง Officer วันที่ 10 กันยายน 2545 ตามที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส นั้น ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services) พ.ศ 2544 ขอ 23 (3) ขาพเจาขอรับรองวาบุคคลตามรายละเอียด ขอมูลตอไปนี้เปน Officer ของบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ขอความที่เกิดจากการใชบริการที่ลงนามดวย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ บุคคลนี้มีผลผูกพันเชนเดียวกันกับการลงนามดวยลายมือชื่อของบุคคลนี้ ทั้งนี้การรับรองนี้มีผลตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2545 เปนตนไป ลงลายมือชื่อ……………………………… (ปติ เวศาขวรินธ์) เพื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตองมาดวย ชื่อภาษาอังกฤษNarin Preechar ชื่อภาษาไทยนรินทร ปรีชา เลขที่บัตรประจำตัว123456789012 E-mail Addressnarin@bot.or.th Hashed ValueB98B59850303297EEF1BAA5BD78TTR63 ตัวอย่างลายมือชื่อ EFS04

18 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 หนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามแตงตั้งผูจัดการสิทธิการใช้บริการ ทําที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2545 ตามหนังสือแสดงความตกลงใชบริการ ดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ของขาพเจา ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 5 กันยายน 2545 ซึ่งไดตกลงผูกพันตนกับยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 และผูกพันตาม ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานตลาดการเงินเกี่ยวกับการทําธุรกรรมสวอปดวยวิธี อิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ซึ่งเปนระเบียบเฉพาะเรื่องนี้ ตามขอ 4 ของระเบียบบริการดานตลาดการเงินเกี่ยวกับการทําธุรกรรมสวอปดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2544 ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เปนผูมีอํานาจลงนามสามารถทําหนาที่ แตงตั้งผูจัดการสิทธิการใชบริการ eSwap การใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปใหมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ และขาพเจาจะไมเพิกถอน การมอบอํานาจตามหนังสือนี้ เวนแตมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผูรับมอบอํานาจขาพเจาจะแจง ให้ธปท.ทราบลวงหนาเปนหนังสือ ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่…5 กันยายน 2544….เปนตนไป โดยใหทดแทน หนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม ที่ไดเคยลงนามกอนหนานี้ ลงลายมือชื่อ……………………………… ( ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ) ผูใชบริการ หมายเหตุ ใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พร้อมติดอากรแสตมป์ ชื่อ-นามสกุลตำแหน่งตัวอย่างลายมือชื่อที่ 1ตัวอย่างลายมือชื่อที่ 2โทรศัพท์ เพิ่มสุข สุทธินุ่นผู้อำนวยการ0-2280-4590 EFS05

19 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หนังสือแตงตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ วันที่ 10 กันยายน 2545 ตามที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแสดงความตกลงใชบริการ Swap Bidding System แลวนั้น ขาพเจาขอแตงตั้งให Certifier ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูจัดการสิทธิการใชบริการดังกลาว ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2544 เปนตนไป โดยใหทดแทนหนังสือแตงตั้งผูจัดการสิทธิ การใชบริการ Swap Bidding System ที่ไดเคยลงนามกอนหนานี้ ลงลายมือชื่อ……………………………… (เพิ่มสุข สุทธินุ่น) ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษชื่อ-สกุล ภาษาไทยเลขที่บัตรประจำตัว Pati Vesakhavahrinthปติ เวศาขวรินธ3100202355687 EFS06

20 มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 สรุป AAS ช่วง IWT  เตรียมข้อมูล XML data set  Check ความพร้อมของอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์  21-25 ก. ค. ติดตั้ง  28-31 ก. ค. ขอใบรับรอง ขอเป็น ผู้จัดการสิทธิ และจัดการสิทธิ ( เอกสาร hard copy ไม่ต้องทำ ทีมงานจะ approve ให้ เป็นระยะ ๆ ถ้า เกิน 3 ชั่วโมงให้โทรติดต่อที่ 0-2283- 6257)  เริ่มทดสอบประมาณต้นเดือน ส. ค. ตามที่เคยแจ้งแผนไว้ ( นิธิดาว 0- 2283-5125)


ดาวน์โหลด ppt Authentication & Authorization Service (AAS). มุ่งมั่นพัฒนา สร้างคุณค่าเพื่อไทย 11,15-18 ก.ค.46 AAS E-SWAPBAHTNET BCPFT DMS Electronic Financial Service.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google