งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Authentication & Authorization Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Authentication & Authorization Service"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Authentication & Authorization Service
(AAS)

2 AAS Electronic Financial Service (EFS)
E-SWAP BAHTNET BC PFT DMS Electronic Financial Service (EFS) Authentication & Authorization Service (AAS)

3 Authentication & Authorization Service
AAS Authentication & Authorization Service Authentication : การยืนยันตัวบุคคลด้วยใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) บทบาท 1. Certifier : มีหน้าที่รับรอง Officer/ใช้งานระบบตามสิทธิ 2. Officer : มีหน้าที่ใช้งานระบบตามสิทธิ Authorization : การจัดการสิทธิการใช้งาน ผู้จัดการสิทธิ : มีหน้าที่กำหนดสิทธิการใช้งาน

4 AAS Certifier เท่านั้น ที่สามารถเป็นผู้จัดการสิทธิ
ผู้จัดการสิทธิไม่สามารถจัดการสิทธิให้ ตนเอง Officer ที่ตนเป็นผู้รับรองได้ 1 สถาบันฯ จะต้องมี Certifier อย่างน้อย 2 ท่าน

5 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

6 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

7 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (MD)
ธปท. สถาบันการเงิน นำส่งระเบียบ EFS ศึกษาระเบียบ EFS ธปท. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (MD) ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแสดงความตกลง EFS หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้ง Certifier Certifier/BOT Web Station ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง Certifier ธปท. ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง Certifier ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้ง Certifier ธปท./EFS Admin Certifier/BOT Web Station ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติิิใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท์แจ้งผล ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

8 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

9 Officer/BOT Web Station Officer/BOT Web Station
ขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ พิมพ์หนังสือแต่งตั้ง Officer ธปท. Certifier ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้ง Officer ธปท./EFS Admin Officer/BOT Web Station ตรวจสอบใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ อนุมัติิิใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์/ โทรศัพท์แจ้งผล ติดตั้งใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์

10 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

11 ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (MD)
ธปท. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพัน (MD) ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนาม แต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ Certifier/BOT Web Station ขอเป็นผู้จัดการสิทฺธิระบบ พิมพ์หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ธปท. ผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ตรวจสอบลายมือชื่อ ลงลายมือชื่อใน หนังสือแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ ธปท./EFS Admin ตรวจสอบการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ อนุมัติิิการแต่งตั้งผู้จัดการสิทธิ/ โทรศัพท์แจ้งผล

12 AAS ขั้นตอนการใช้งาน AAS เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer
การขอใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์ (Certificate) เพื่อเป็น Certifier เพื่อเป็น Officer การขอเป็นผู้จัดการสิทธิ การจัดการสิทธิ

13 ผู้จัดการสิทธิ/BOT Web Station
ธปท. สถาบันการเงิน ผู้จัดการสิทธิ/BOT Web Station จัดการสิทธิการใช้บริการ

14 หนังสือแสดงความตกลงใช้บริการด้านการเงินด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์
ทำที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2545 ข้าพเจ้า ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bank, Co. Ltd.) ไดอานระเบียบ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการเงิน ดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ ลงวันที่ 3 กันยายน 2544 แลว เขาใจเนื้อความโดยตลอดแลว มีความประสงคจะขอรับประโยชนและ ผูกพันตนจากระเบียบดังกลาว ซึ่งเปนระเบียบกลาง และยอมเขาผูกพันตนตามระเบียบเฉพาะเรื่อง สําหรับการใชบริการเฉพาะดานหรือประเภทที่มีอยูแลวหรือจะมีตอไป จึงตกลงผูกพันตน และยินยอมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาวขางตนและที่จะแกไขเพิ่มเติมภายหนาทุกประการ ขาพเจาขอใหคํามั่นสัญญาตอธนาคารแหงประเทศไทยวาจะไมเพิกถอนความตกลง ตามหนังสือนี้ เวนแตกรณีจะเปนไปตามระเบียบหรือไดรับความเห็นชอบจากธนาคารแหงประเทศไทย เปนหนังสือ ลงลายมือชื่อ……………………………… ( ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ) ผูใชบริการ เพื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ ใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูลงนาม ทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมแนบหนังสือจดทะเบียนกระทรวงพาณิชยมาดวย (เพื่อใช้ ตรวจสอบลายมือชื่อ) EFS01

15 หนังสือแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามแต่งตั้ง Certifer
ทำที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2545 ตามหนังสือแสดงความตกลงขอใชบริการ ดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสของขาพเจา ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 5 กันยายน 2544 ซึ่งไดตกลงผูกพันตนกับยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ นั้น ตามขอ 23 ของระเบียบขางตน ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้ เปน “ผูมีอํานาจลงนาม” แตงตั้งและเพิกถอนผูรับรอง (Certifier) ซึ่งจะทําหนาที่แตงตั้งและเพิกถอน ผูปฏิบัติงาน (Officer) แทนขาพเจาได การใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปใหมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ และขาพเจาจะไม่ เพิกถอนการมอบอํานาจตามหนังสือนี้ เวนแตมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผูรับมอบอํานาจ ขาพเจาจะแจงให ธปท. ทราบลวงหนาเปนหนังสือ ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2545 เปนตนไป โดยใหทดแทน หนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม ที่ไดเคยลงนามกอนหนานี้ ลงลายมือชื่อ ……………………………. ( ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ) ผูใชบริการ หมายเหตุ ใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พรอมติดอากรแสตมป EFS02 ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ตัวอย่างลายมือชื่อ 1 ตัวอย่างลายมือชื่อ 2 โทรศัพท์ เพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้อำนวยการ

16 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ Reference# 3100202355687  ขอใบรับรองใหม
 ขอใบรับรองใหม ตออายุใบรับรอง หนังสือแตงตั้ง Certifier วันที่ 5 กันยายน 2545 ตามที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส นั้น ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services) พ.ศ 2544 ขอ 23 (2) ขาพเจาขอรับรองวาบุคคลตามรายละเอียด ขอมูลตอไปนี้เปน Certifier ของบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ขอความที่เกิดจากการใชบริการที่ลงนามดวย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ บุคคลนี้มีผลผูกพันเชนเดียวกันกับการลงนามดวยลายมือชื่อของบุคคลนี้ ทั้งนี้การรับรองนี้มีผลตั้งแตวันที่ 5 กันยายน 2545 เปนตนไป ลงลายมือชื่อ……………………………… (เพิ่มสุข สุทธินุ่น) ผูใชบริการ เพื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตองมาดวย EFS03 ชื่อภาษาอังกฤษ Pati Vesakhavahrinth ชื่อภาษาไทย ปติ เวศาขวรินธ เลขที่บัตรประจำตัว Address Hashed Value B98B EEF1BAA5BD7C646C2 ตัวอย่างลายมือชื่อ

17 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ Reference# 123456789012  ขอใบรับรองใหม
 ขอใบรับรองใหม ตออายุใบรับรอง หนังสือแตงตั้ง Officer วันที่ 10 กันยายน 2545 ตามที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแสดงความตกลงใชบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส นั้น ตามระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยการใหบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส (Electronic Financial Services) พ.ศ 2544 ขอ 23 (3) ขาพเจาขอรับรองวาบุคคลตามรายละเอียด ขอมูลตอไปนี้เปน Officer ของบริการดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ขอความที่เกิดจากการใชบริการที่ลงนามดวย ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส (Digital Signature) ของ บุคคลนี้มีผลผูกพันเชนเดียวกันกับการลงนามดวยลายมือชื่อของบุคคลนี้ ทั้งนี้การรับรองนี้มีผลตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2545 เปนตนไป ลงลายมือชื่อ……………………………… (ปติ เวศาขวรินธ์) เพื่อ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ หมายเหตุ โปรดแนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนและลงนามรับรองสําเนาถูกตองมาดวย EFS04 ชื่อภาษาอังกฤษ Narin Preechar ชื่อภาษาไทย นรินทร ปรีชา เลขที่บัตรประจำตัว Address Hashed Value B98B EEF1BAA5BD78TTR63 ตัวอย่างลายมือชื่อ

18 หนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนามแตงตั้งผูจัดการสิทธิการใช้บริการ
ทําที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์ วันที่ 5 กันยายน 2545 ตามหนังสือแสดงความตกลงใชบริการ ดานการเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส ของขาพเจา ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ลงวันที่ 5 กันยายน 2545 ซึ่งไดตกลงผูกพันตนกับยินยอมปฏิบัติตามระเบียบ ธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานเงินดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ และผูกพันตาม ระเบียบธนาคารแหงประเทศไทยวาดวยบริการดานตลาดการเงินเกี่ยวกับการทําธุรกรรมสวอปดวยวิธี อิเล็กทรอนิกส พ.ศ ซึ่งเปนระเบียบเฉพาะเรื่องนี้ ตามขอ 4 ของระเบียบบริการดานตลาดการเงินเกี่ยวกับการทําธุรกรรมสวอปดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส พ.ศ ขาพเจาขอมอบอํานาจใหบุคคลตามรายชื่อในหนังสือนี้เปนผูมีอํานาจลงนามสามารถทําหนาที่ แตงตั้งผูจัดการสิทธิการใชบริการ eSwap การใดๆ ที่ผูรับมอบอํานาจไดกระทําไปใหมีผลผูกพันขาพเจาทุกประการ และขาพเจาจะไมเพิกถอน การมอบอํานาจตามหนังสือนี้ เวนแตมีการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงบุคคลผูรับมอบอํานาจขาพเจาจะแจง ให้ธปท.ทราบลวงหนาเปนหนังสือ ทั้งนี้ การมอบอํานาจดังกลาวใหมีผลตั้งแตวันที่…5 กันยายน 2544….เปนตนไป โดยใหทดแทน หนังสือแตงตั้งผูมีอํานาจลงนาม ที่ไดเคยลงนามกอนหนานี้ ลงลายมือชื่อ……………………………… ( ฉิม ตันติยาสวัสดิกุล ) ผูใชบริการ หมายเหตุ ใชกระดาษหัวธนาคาร ประทับตราธนาคาร แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรับมอบอํานาจ ทุกคนและลงนามรับรองสําเนาถูกตอง พร้อมติดอากรแสตมป์ EFS05 ชื่อ-นามสกุล ตำแหน่ง ตัวอย่างลายมือชื่อที่ 1 ตัวอย่างลายมือชื่อที่ 2 โทรศัพท์ เพิ่มสุข สุทธินุ่น ผู้อำนวยการ

19 ธนาคารอิเล็กทรอนิกส์
หนังสือแตงตั้งผู้จัดการสิทธิการใช้บริการ วันที่ 10 กันยายน 2545 ตามที่ ธนาคารอิเล็กทรอนิกส ไดแสดงความตกลงใชบริการ Swap Bidding System แลวนั้น ขาพเจาขอแตงตั้งให Certifier ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูจัดการสิทธิการใชบริการดังกลาว ทั้งนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ 10 กันยายน 2544 เปนตนไป โดยใหทดแทนหนังสือแตงตั้งผูจัดการสิทธิ การใชบริการ Swap Bidding System ที่ไดเคยลงนามกอนหนานี้ ลงลายมือชื่อ……………………………… (เพิ่มสุข สุทธินุ่น) EFS06 ชื่อ-สกุล ภาษาอังกฤษ ชื่อ-สกุล ภาษาไทย เลขที่บัตรประจำตัว Pati Vesakhavahrinth ปติ เวศาขวรินธ

20 สรุป AAS ช่วง IWT เตรียมข้อมูล XML data set
Check ความพร้อมของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 21-25 ก.ค. ติดตั้ง 28-31 ก.ค. ขอใบรับรอง ขอเป็นผู้จัดการสิทธิ และจัดการสิทธิ (เอกสาร hard copy ไม่ต้องทำ ทีมงานจะ approve ให้ เป็นระยะ ๆ ถ้าเกิน 3 ชั่วโมงให้โทรติดต่อที่ ) เริ่มทดสอบประมาณต้นเดือน ส.ค. ตามที่เคยแจ้งแผนไว้ (นิธิดาว )


ดาวน์โหลด ppt Authentication & Authorization Service

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google