งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

1 การ ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการ ทดสอบระบบ (User Acceptance Test) โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับ ตราสารหนี้ภาครัฐ 12 ตุลาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "1 การ ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการ ทดสอบระบบ (User Acceptance Test) โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับ ตราสารหนี้ภาครัฐ 12 ตุลาคม 2548."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 1 การ ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการ ทดสอบระบบ (User Acceptance Test) โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับ ตราสารหนี้ภาครัฐ 12 ตุลาคม 2548

2 2 หัวข้อการชี้แจง  ข้อมูล และฟังก์ชั่นที่ใช้ในการทดสอบ  ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ  สรุปผลการทดสอบ  การเตรียมการด้านอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ สำหรับการทดสอบ

3 3 ข้อมูลที่ใช้ในการทดสอบ  Government Bond ประมาณ 400 ISINs  ยอด Outstanding ของตราสารหนี้ ณ วันที่ 30/9/2548  บัญชีและ User ที่กำหนดให้สมาชิก แต่ละราย - 1 Depository Account (Port) - 1 Admin User

4 4 ฟังก์ชั่นที่ใช้ในการ ทดสอบ  Access Control  Account Management  Scope of Transactions

5 5 Access Control  TSD กำหนดผู้ใช้ระดับ Admin User ให้แก่สมาชิก  Admin User มีหน้าที่ในการสร้าง, แก้ไข, ยกเลิกรหัสผู้ใช้งานให้แก่ผู้ใช้งานของ สถาบันตนเอง  ประเภทของผู้ใช้งานระบบ - Administrator - Entry Level User - Authorize Level User - Read Only User

6 6 Account Management  TSD เปิดบัญชี Depository Account (Port) ให้สมาชิก  สมาชิกเปิดบัญชี Depository Account (Client) - ระบุ Primary Flag, Credit Flag - Holding Type

7 7 Scope of Transactions 1. สมาชิกฝากตราสารหนี้ Scrip ที่ TSD 2. การถอนตราสารหนี้จากบัญชีสมาชิกที่ TSD เพื่อเป็น Scrip 3. การโอนตราสารหนี้จากบัญชีสมาชิกเพื่อฝากเข้า บัญชี BOT-RP/BOT-ILF, การโอนตราสารหนี้ ระหว่างสมาชิก 4. การโอนตราสารหนี้จากบัญชี BOT- RP/ BOT- ILF/ BOT- BE เพื่อเข้าบัญชีสมาชิกที่ TSD 5. การส่งรายชื่อผู้ถือพันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและไถ่ ถอน

8 8 ระยะเวลาทดสอบ UAT ทดสอบการเชื่อมต่อระบบ 20 – 21 ตุลาคม 2548 ทดสอบ ครั้งที่ 1 25 – 31 ตุลาคม 2548 ปรับปรุงแก้ไขระบบ 1 – 4 พฤศจิกายน 2548 ทดสอบ ครั้งที่ 2 7 – 14 พฤศจิกายน 2548

9 9 ช่วงเวลาที่ใช้ในการ ทดสอบ รายกา รวันที่เวลา  ฝาก  ถอน 25 – 28 ต. ค. 2548 และ 7 – 10 พ. ย. 2548 9.00 – 10.00 10.00 – 15.00 15.00 – 16.30 Confirm ในวันที่ ฝาก / ถอน Confirm ในวัน ถัดไป แต่ เป็น รายการ ของวันที่ ทำ รายการ เป็น รายการ ของวัน ถัดไป  โอน 9.00 – 16.30 น.

10 10 ช่วงเวลาที่ใช้ในการทดสอบ - การส่งรายชื่อผู้ถือ พันธบัตรเพื่อรับดอกเบี้ยและไถ่ถอน รายการ วันที่ เวลา ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2  ประกาศ ข่าว  ใช้ยอด  ส่งข้อมูล รายชื่อ  วันกำหนด สิทธิ อ. 25 ต. ค. 48 ศ. 28 ต. ค. 48 ส. 29 ต. ค. 48 จ. 31 ต. ค. 48 จ. 7 พ. ย. 48 ศ. 11 พ. ย. 48 ส. 12 พ. ย. 48 จ. 14 พ. ย. 48 - 16.30 น. 10.00- 10.30 น. -

11 11 สรุปผลการ ทดสอบ  สมาชิกโปรดส่งแบบรายงานผลการทดสอบที่ ได้ดำเนินการทุกวัน ไปยังโทรสารหมายเลข 0-2359-1258  ผู้ประสานงานการทดสอบ คุณลาวัลย์ ศักดิ์สกุลทอง โทรศัพท์ 0 - 2229 2941 คุณอรุณี มั่นเหมือนป้อม โทรศัพท์ 0 - 2229 2944

12 12

13 13 อุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์ 1.Workstation - PTI Web Client Hardware: Pentium III, memory 128 MB Monitor 15“, Resolution 1024 x 768 pixels Software: Win2k / WinXP, Internet Explorer 5.5 or later 2. Workstation – SDC Terminal สมาชิกเดิม : ใช้จอ SDC ปัจจุบัน สมาชิกใหม่ : ส่งข้อมูลให้ TSD ทำรายการ Upload แทนสมาชิก 3. Laser Printer 4. Asynchronous Modem (Optional)

14 14 การเชื่อมต่อระบบเครือข่าย วิธีที่ 1 : ผ่าน Modem เบอร์โทร 02-654-5665 หรือ 0-2654-5444 วิธีที่ 2 : ผ่าน setnetII LeaseLine, RAS setnetII และ SETNET2.5 ทั้งนี้ ผู้ใช้งานสามารถเข้าระบบ PTI โดยระบุ www.ThaiCSD.set ( IP=10.1.50.71) ผู้ประสานงานการเชื่อมต่อระบบ 1. สกุลทิพย์ กีรติพันธวงศ์ sakulthip@set.or.th0-2229-2247 sakulthip@set.or.th 2. วชิรจิต บุญเจริญ wachirajit@set.or.th wachirajit@set.or.th 3. สุดารัตน์ สถาปนาชัย sudaratsa@set.or.th sudaratsa@set.or.th


ดาวน์โหลด ppt 1 การ ชี้แจงขั้นตอนและรายละเอียดในการ ทดสอบระบบ (User Acceptance Test) โครงการรวมศูนย์รับฝากสำหรับ ตราสารหนี้ภาครัฐ 12 ตุลาคม 2548.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google