งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM day) สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี 11 มิถุนายน 2556 สมเกียรติ อภิพัฒน วิศว์ วชิร สามวัง สำนักวิจัยและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM day) สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี 11 มิถุนายน 2556 สมเกียรติ อภิพัฒน วิศว์ วชิร สามวัง สำนักวิจัยและพัฒนา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM day) สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี 11 มิถุนายน 2556 สมเกียรติ อภิพัฒน วิศว์ วชิร สามวัง สำนักวิจัยและพัฒนา กรม ชลประทาน

2 มหาอุทกภัย ปี 2554 ใช้เครื่องผลักดันน้ำ - เร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่น้ำ ท่วมขัง - บางแห่งใช้ได้ผลดี แต่ บาง แห่งได้ผลไม่ดี - สาเหตุ น่ามาจาก ตำแหน่ง ติดตั้ง เครื่องผลักดันน้ำ - สำนักวิจัยและพัฒนา ได้รับ มอบหมายให้พิจารณาตำแหน่ง ติดตั้งที่เหมาะสม 2

3 นำเสนอตำแหน่ง ติดตั้งเครื่องผลักดัน น้ำที่เหมาะสม - เมื่อผลักดันน้ำแล้ว เพิ่มปริมาณน้ำในลำ น้ำได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 3 หมายเหตุ เครื่องผลักดี ไม่ได้ เร่งน้ำได้ดี

4 Doppler Effect - พื้นที่น้ำท่วม ที่ไม่มีอาคารบังคับน้ำ เช่น ประตู ระบายน้ำ หรือ คันกั้นน้ำ - หากใช้เครื่องสูบน้ำออกจากพื้นที่ น้ำก็จะไหล กลับมาท่วมที่เดิม ( ที่ลุ่มต่ำ ) - เครื่องผลักดันน้ำ จะดันน้ำให้ไหลไปตามทางน้ำ เปิด เร่งระบายน้ำได้ - ใช้ครั้งแรก เพื่อผลักดันน้ำในสวนองุ่น คลองจินดา อ. สามพราน จ. นครปฐม 4

5 1. บริเวณใต้ผิวน้ำ บริเวณใต้ผิวน้ำ จะช่วยเพิ่ม ปริมาณการไหลได้ มากกว่า การผลักดันที่ผิวน้ำ หากผลักดันในตำแหน่งที่ลึก มาก จะได้รับอิทธิพลจากก้น ท้องน้ำ ส่งผลให้ปริมาณการ ไหลของน้ำเพิ่มขึ้นไม่มากนัก ที่มา : สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ และคณะ 2556 5

6 2. บริเวณคอคอดลำน้ำ บริเวณคอคอดลำน้ำ เป็น บริเวณที่มีการสูญเสียพลังงาน มาก เนื่องจากการบีบอัดหน้า ตัดการไหล การผลักดันในบริเวณนี้ เป็น การเพิ่มพลังงานเข้าไป ชดเชย พลังงานที่สูญเสียทำให้น้ำไหล ผ่านได้สะดวกขึ้น ที่มา : สมเกียรติ อภิพัฒนวิศว์ และคณะ 2556 6

7 3. บริเวณปากคลองระบายน้ำ ระดับน้ำในแม่น้ำ สูง กว่า ระดับน้ำในคลอง เครื่องผลักดันน้ำยันไม่ให้น้ำแม่น้ำไหล เข้าคลอง ระดับน้ำในแม่น้ำ ต่ำ กว่า ระดับน้ำในคลอง เครื่องผลักดันน้ำเร่งระบายน้ำออกแม่น้ำ ได้เป็นอย่างดี 7

8 4. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำต่อเนื่องเป็นระยะ ไปตามลำน้ำ น้ำไหลผ่านคลองได้ดีอย่างต่อเนื่องนั้น ควรติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำในคลองเป็นระยะๆ ในตำแหน่งที่เหมาะสม เพื่อผลักดันน้ำต่อเป็นทอดๆ ไปเพื่อให้น้ำ ไหลได้สะดวก รวดเร็ว และ ต่อเนื่องไปตลอด ลำน้ำ ในกรณีที่มีเครื่องผลักดันน้ำจำนวนมากพอ อาจติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเสริมในบริเวณกลาง ช่วงคลองระหว่างคอคอดลำน้ำ 2 แห่งได้ 8

9 5. ติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำสนับสนุนเครื่องสูบน้ำ ในกรณีที่มีการติดตั้งเครื่องสูบน้ำในคลอง แต่น้ำในคลองมีปริมาณการไหลน้อย ปริมาณน้ำ ไปป้อนเครื่องสูบน้ำไม่ทัน ทำให้สูบน้ำได้ไม่เต็ม ศักยภาพ ควรติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำด้านเหนือเครื่องสูบ น้ำเพื่อผลักดันน้ำในคลองให้น้ำไหลเข้าเครื่องสูบ น้ำได้มากขึ้น ซึ่งช่วยให้เครื่องสูบน้ำทำงานได้ อย่างมีประสิทธิภาพ 9

10 ตำแหน่งติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำที่เหมาะสม 1. บริเวณใต้ผิวน้ำ 2. บริเวณคอคอด 3. บริเวณปากคลองระบาย 4. ติดตั้งต่อเนื่องเป็นระยะ 5. ติดตั้งสนับสนุนเครื่องสูบ น้ำ 1010

11 ตำแหน่งติดตั้งที่เสนอนี้ คำนึง ด้านวิศวกรรมชลศาสตร์ เป็นหลัก ควรพิจารณาเพิ่มเติม เงื่อนไข / ข้อจำกัด ในสนามต่อไป เช่น แหล่งพลังงาน ( เครื่องฯใช้ ไฟฟ้า แต่ไม่มีไฟฟ้า ) การเข้าถึงพื้นที่ ( ไม่มีอาคารให้ ยึดโยง ) การออกแบบเครื่องฯ ให้ สอดคล้องกับตำแหน่ง 1

12 1212


ดาวน์โหลด ppt กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM day) สำนักวิจัยและพัฒนา กรมชลประทาน ปากเกร็ด นนทบุรี 11 มิถุนายน 2556 สมเกียรติ อภิพัฒน วิศว์ วชิร สามวัง สำนักวิจัยและพัฒนา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google