งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสำรวจร่องน้ำคลองบางนรา จ. นราธิวาส. ๑. วันที่สำรวจ ๓๐๑๔๐๐ พ. ค. ๕๔ สำรวจโดยเรือ ต. ๑๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสำรวจร่องน้ำคลองบางนรา จ. นราธิวาส. ๑. วันที่สำรวจ ๓๐๑๔๐๐ พ. ค. ๕๔ สำรวจโดยเรือ ต. ๑๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสำรวจร่องน้ำคลองบางนรา จ. นราธิวาส

2 ๑. วันที่สำรวจ ๓๐๑๔๐๐ พ. ค. ๕๔ สำรวจโดยเรือ ต. ๑๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว ความสูงน้ำ ๔. ๒ เมตร ระดับน้ำลงต่ำสุดตรงกับ วันแรม๘ ค่ำ เดือน ๙ ทะเล เรียบ ลมสงบ ๓. ข้อมูลการนำเรือที่เกี่ยวข้อง แผนที่ที่เกี่ยวข้อง แผนที่เดินเรือไทย หมายเลข ๒๐๖ ( อศ.) ตำบลที่ ร่องน้ำบางนรา จ. นราธิวาส ทุ่นไฟปากร่อง แลต๐๖ องศา ๒๗. ๙ ลิปดา น. ลอง ๑๐๑ องศา ๔๙. ลิปดา อ.

3 รูปที่ ๑ ภาพถ่ายทางอากาศบริเวณ ร่องน้ำคลองบางนรา

4 ลักษณะร่องน้ำ ร่องน้ำบริเวณปากแม่น้ำคลองบางนราร่องน้ำมี ลักษณะเป็นเขื่อนกันคลื่นมีความกว้างประมาณ ๓๐๐ หลา มีมีความลึกโดยเฉลี่ย ๙ - ๑๐ เมตร ตามรูปที่ ๒ ที่ระดับน้ำขึ้นสูงสุด ( ๑. ๐ เมตร ) บริเวณปากร่องน้ำ จนถึงบริเวณท่าเรือโกแดง มีความลึกเฉลี่ย ๖ - ๗ เมตร ตามรูปที่ ๓ บริเวณท่าเรือ มีความลึกเฉลี่ย ๒ – ๒. ๕ เมตร บริเวณท่าเรือมีความยาวประมาณ ๑๐๐ เมตรมี ทุ่นแดงเขียวสลับกันกำกับตลอดร่องน้ำ และเข็มหลัก ในการนำเรือเข้าร่องน้ำ เข็มประมาณ ๑๗๐ ตามรูปที่ ๔

5 ที่หมายเวลากลางคืน มี ทุ่นไฟปากร่อง ๑ ทุ่น มีไฟกำกับร่องน้ำที่เขื่อน กันคลื่นทางซ้ายและขวาข้างละ ๑ ทุ่น ตามรูปที่ ๒

6 รูปที่ ๒ ภาพถ่ายปากร่องน้ำ คลองบางนรา

7 รูปที่ ๓ ภาพถ่ายในร่องน้ำคลอง บางนรา

8 รูปที่ ๔ ภาพถ่าย ทุ่นแดง ทุ่น เขียว

9 ลักษณะท่าเรือ ท่าเทียบเรือโกแดง คลองบางนรา จ. นราธิวาส มีความลึก ประมาณ ๒ - ๓ เมตร ท่าเรือ เป็นไม้ติดกับตึกอาคารห้องพักที่จอดรถของอาคาร รูปตัว I ขนาดโดยความประมาณ ยาว ๑๐๐ เมตร แสดงใน รูปที่ ๕ และ ๖

10 รูปที่ ๕ ภาพถ่ายบริเวณท่าเทียบ เรือโกแดง

11 รูปที่ ๖ ภาพร่างบริเวณท่าเทียบ เรือโกแดง จ. นราธิวาส

12 พื้นท้องทะเลโคลนปนเลน การนำเรือเข้าเทียบ / ออกจากเทียบการนำเรือ เข้าร่องน้ำนราธิวาสจะมีทุ่นไฟปากร่องและทุ่นไฟ ปลายเขื่อนกันคลื่น เมื่อถึงบริเวณทุ่นไฟปากร่อง เข็มหลักในการนำเรือเข้าร่องน้ำ คือ เข็ม ๑๗๐ ระยะทางประมาณ ๑๐๐๐หลาจะผ่านทุ่นไฟสีแดง ทางกราบซ้ายระยะประมาณ ๑๐๐๐ หลา จะผ่าน ทุ่นไฟสีเขียว ทางกราบขวา ระยะทางประมาณ ๓๐๐๐ หลา ก็จะถึงท่าเรือโกแดงความกว้างร่อง น้ำประมาณ ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร ข้อควรระมัดระวังบริเวณที่จอดเรือพื้นที่จะ แคบจะมีเรือประมงขนาดเล็ก ( ทางขวา ) และโรง จอดเรือขนาดเล็ก ( ทางซ้าย ) ตามรูปที่ ๗ การ เทียบจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังในการเทียบ

13 รูปที่ ๗ ภาพบริเวณท่า เทียบเรือ และข้อ ระมัดระวัง

14 รูปที่ ๘ ภาพบริเวณท่า เทียบเรือ และข้อ ระมัดระวัง

15 ๔. การติดต่อ วิทยุไม่มี โทรศัพท์๐๘๑ - ๘๙๘๔๖๘๒ รายชื่อ คุณ โกแดง เบอร์ติดต่อสำคัญในพื้นที่ ๐๘๑ - ๘๙๘๔๖๘๒

16 ๕. สิ่งอำนวยความสะดวก ท่อน้ำมี ไฟฟ้ามี (220 v) โทรศัพท์ไม่มี


ดาวน์โหลด ppt การสำรวจร่องน้ำคลองบางนรา จ. นราธิวาส. ๑. วันที่สำรวจ ๓๐๑๔๐๐ พ. ค. ๕๔ สำรวจโดยเรือ ต. ๑๖ ๒. ลักษณะน้ำ / ลม / มาตราน้ำ / ข้างขึ้น - แรม น้ำขึ้นสูงสุดและทรงตัว.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google