งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

รายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "รายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 รายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ พ. ต. อ. ฉัตรชัย ธรรมวิชัย พ. ต. อ. ฉัตรชัย ธรรมวิชัย ผกก. ๑ บก. รน. ผกก. ๑ บก. รน.

2 การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อม ทำ การประมาณราคาเพื่อจัดซื้ออะไหล่ซ่อม ทำ ๑. เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๖๓๗ ๑. เครื่องจักรใหญ่ซ้าย เรือ ๖๓๗ ๒. เครื่องปรับอุณหภูมิเรือลพบุรีราเมศวร์ ( ๑๘๐๓ ) ๒. เครื่องปรับอุณหภูมิเรือลพบุรีราเมศวร์ ( ๑๘๐๓ ) ๓. ปักเสาสำหรับโป๊ะท่าเทียบเรืองานอู่เรือ กก. ๑ บก. รน. ๓. ปักเสาสำหรับโป๊ะท่าเทียบเรืองานอู่เรือ กก. ๑ บก. รน. ๔. รายงานสภาพเรือตรวจการณ์ของกอง บังคับการตำรวจน้ำ ๔. รายงานสภาพเรือตรวจการณ์ของกอง บังคับการตำรวจน้ำ ๕. ตรวจสอบแพชูชีพ และอุปกรณ์ ช่วยชีวิตที่ติดตั้งประจำเรือตรวจการณ์ ๕. ตรวจสอบแพชูชีพ และอุปกรณ์ ช่วยชีวิตที่ติดตั้งประจำเรือตรวจการณ์ งาน วิศวกรรมตัว เรือ งาน วิศวกรรมตัว เรือ

3 รายงานสถานภาพเรือตรวจการณ์ของ บก. รน. รายละเอียดดังนี้ สังกัดเรือ ( ลำ ) ใช้ได้ ชำรุดรอซ่อมอยู่ระหว่างซ่อมใช้ราชการไม่ได้ ( รอจำหน่าย ) ( ลำ ) หมายเลข หมายเลข หมายเลข กลุ่มงานเรือตรวจการณ์ 110-180 ฟุต 64--2 1803,1101 -- กก.3 บก. รน. 31----2 พ.10, พ.44 กก.4 บก. รน. 32 31313131--1 530 530-- กก.5 บก. รน. 26233 910, รน.69, รน.66 ---- กก.6 บก. รน. 20191336---- กก.7 บก. รน. 1717------ กก.8 บก. รน. 12101 รน.27 --1813 กก.9 บก. รน. 12111 รน.74 ---- กก.10 บก. รน. 31196 426, พ.16, พ.25, พ.51, พ.30, พ.59 --6 พ.19, พ.20, พ.23, พ.24, พ.33, พ.35 กก.11 บก. รน. 3029--1419-- รวม189 164 12-4-9-

4 ได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำเรือ ส. รน. ต่าง ๆ โดยเป็นเรือตรวจการณ์ รวมทั้งสิ้น ๕ ลำ ดังนี้ ได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำเรือ ส. รน. ต่าง ๆ โดยเป็นเรือตรวจการณ์ รวมทั้งสิ้น ๕ ลำ ดังนี้ ๑. ส่งช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง กก. ๒ บก. รน. อ. เมือง ๑. ส่งช่างตรวจสอบระบบไฟฟ้าแสงสว่าง กก. ๒ บก. รน. อ. เมือง จ. สมุทรปราการ จ. สมุทรปราการ ๒. ส่งช่างตรวจสอบการชำรุดของรถเครน หมายเลขทะเบียนโล่ ๙๕๐๑๔ ที่ บก. รน. อ. เมือง จ. สมุทรปราการ ที่ บก. รน. อ. เมือง จ. สมุทรปราการ ๓. ส่งช่างตรวจสอบอะไหล่จาก คย. รน. เพื่อ ซ่อมเกียร์ เรือ ๖๓๗ ๔. ส่งช่างตรวจซ่อมเครื่องจักรใหญ่ขวา - ซ้าย เรือ ๓๒๗ งาน วิศวกรรมเครื่อง กล งาน วิศวกรรมเครื่อง กล

5 ได้ดำเนินการตรวจสอบและซ่อมทำเรือ ส. รน. ต่าง ๆ โดยเป็นเรือตรวจการณ์ รวมทั้งสิ้น ๕ ลำ ดังนี้ ๕. ส่งช่างตรวจซ่อมเครื่องจักรใหญ่ขวา เรือ ๓๒๕ ๖. ส่งช่างตรวจสอบเครื่องปรับอุณหภูมิ ( แอร์ ใหญ่ ) เรือศรีนครินทร์ ( ๑๘๐๔ ) ๗. ส่งช่างตรวจซ่อมเครื่องยนต์ ขวา - ซ้าย เรือ รน. ๓๓๒ งาน วิศวกรรมเครื่อง กล งาน วิศวกรรมเครื่อง กล

6 ภาพถ่ายการซ่อมทำเรือ รน. ๓๓๒

7 งานอู่เรือและ งานช่าง งานอู่เรือและ งานช่าง ๑. รายงาน - รายงานการบริจาคโลหิต ของ ตร. และลูกจ้างประจำ รน. - รายงานการบริจาคโลหิต ของ ตร. และลูกจ้างประจำ รน. - รายงานแนวทางการปฏิบัติในการ บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ไฟฟ้า - รายงานแนวทางการปฏิบัติในการ บันทึกข้อมูลการใช้พลังงาน ไฟฟ้า - รายงานการลาของข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ - รายงานการลาของข้าราชการตำรวจ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๕๔ - รายงานการปฏิบัตหน้าที่ราชการ และ การป้องกันปราบปรามอบายมุข - รายงานการปฏิบัตหน้าที่ราชการ และ การป้องกันปราบปรามอบายมุข ๒. ดำเนินการให้ช่างทำความสะอาดบริเวณ ที่ทำการงานอู่เรือ กก. ๑ บก. รน. ๓. เก็บขยะบริเวณหน้าท่าจอดเรือ

8 งานอู่เรือและ งานช่าง งานอู่เรือและ งานช่าง ๔. ส่งช่างตรวจสอบซ่อมทำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ บ้านพักแฟลตฝั่งบางปลากด ๔. ส่งช่างตรวจสอบซ่อมทำอุปกรณ์ต่างๆ ที่ บ้านพักแฟลตฝั่งบางปลากด ๕. ส่งช่างตรวจสอบออกรายการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ระบบน้ำประปา เพื่อนำมาทดแทน ของเก่าที่ชำรุดเสียหาย บริเวณด้านหลัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ บก. รน. ๕. ส่งช่างตรวจสอบออกรายการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ระบบน้ำประปา เพื่อนำมาทดแทน ของเก่าที่ชำรุดเสียหาย บริเวณด้านหลัง สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจน้ำ บก. รน. ๖. ส่งช่างตรวจสอบและจัดเก็บป้ายพระบรม สาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณ ประตูทาง เข้า - ออก บก. รน. ๖. ส่งช่างตรวจสอบและจัดเก็บป้ายพระบรม สาทิสลักษณ์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา บริเวณ ประตูทาง เข้า - ออก บก. รน.

9 งานอู่เรือและ งานช่าง งานอู่เรือและ งานช่าง ๗. ส่งช่างตรวจสอบการชำรุดเสียหาย ชั้น วางเครื่องมือผนังห้องสโตร์เก็บเครื่องมือ แผนกช่างกลท้ายเรือและผนังห้องซักผ้า เรือศรีนครินทร์ ( ๑๘๐๔ ) ชำรุด ๗. ส่งช่างตรวจสอบการชำรุดเสียหาย ชั้น วางเครื่องมือผนังห้องสโตร์เก็บเครื่องมือ แผนกช่างกลท้ายเรือและผนังห้องซักผ้า เรือศรีนครินทร์ ( ๑๘๐๔ ) ชำรุด ๘. งานช่าง - งานอู่เรือ ดำเนินการปรับปรุง ห้องทำการงานช่าง กก. ๑ บก. รน. ๘. งานช่าง - งานอู่เรือ ดำเนินการปรับปรุง ห้องทำการงานช่าง กก. ๑ บก. รน. ๙. ทำความสะอาด จัดเก็บ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน ๙. ทำความสะอาด จัดเก็บ เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือให้อยู่ในสภาพพร้อม ใช้งาน ๑๐. โยธางาน ๕ ส. ที่ทำการงานช่าง กก. ๑ บก. รน. ๑๐. โยธางาน ๕ ส. ที่ทำการงานช่าง กก. ๑ บก. รน.

10 จบการบรรยาย


ดาวน์โหลด ppt รายงานผลการ ปฏิบัติงาน รายงานผลการ ปฏิบัติงาน ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ ประจำเดือน สิงหาคม ๕๔ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ กองกำกับการ ๑ กองบังคับการตำรวจน้ำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google