งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 2 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) การแจกแจงความถี่ เป็น การนำข้อมูลดิบที่รวบรวม ได้มาจัดระเบียบ โดยทั่วไป จะจัดระเบียบในรูปตาราง ซึ่งเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 2 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) การแจกแจงความถี่ เป็น การนำข้อมูลดิบที่รวบรวม ได้มาจัดระเบียบ โดยทั่วไป จะจัดระเบียบในรูปตาราง ซึ่งเรียกว่า."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 2 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) การแจกแจงความถี่ เป็น การนำข้อมูลดิบที่รวบรวม ได้มาจัดระเบียบ โดยทั่วไป จะจัดระเบียบในรูปตาราง ซึ่งเรียกว่า ตารางความถี่

2 เพศจำน วน ร้อย ละ ชาย หญิง รวม การแจกแจงความถี่ สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ ชาย หญิง ชาย ชาย หญิง หญิง ชาย หญิง หญิง ชาย ชาย ชาย หญิง หญิง หญิง ชาย ชาย หญิง หญิง ตารางความถี่ แบบทางเดียว

3 บริหาร นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บัญชี บริหาร นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหาร บัญชี นิเทศ ศาสตร์ บริหาร บริหาร บัญชี นิเทศศาสตร์ นิติศาสตร์ คณะจำนว น ร้อย ละ บริหาร บัญชี 320 นิเทศ ศาสตร์ นิติศาส ตร์ 320 รวม 15100

4 ตารางความถี่ แบบสองทาง ตารางความถี่ แบบหลายทาง ดูใน หนังสือหน้า 19

5 2.2 การแจกแจงความถี่สำหรับ ข้อมูลเชิงปริมาณ รายจ่ าย รอย ความถี่ ความถี่ ( จำนวน ) 80II2 100IIII4 120I1 150IIII4 200IIII5 300II2 การแจก แจง ความถี่ แบบไม่ จัด ข้อมูล เป็นกลุ่ม

6 การแจกแจงความถี่แบบจัด ข้อมูลเป็นกลุ่ม รายจ่ายความถี่

7 การแจกแจงความถี่สำหรับ ข้อมูลเชิงปริมาณ เมื่อข้อมูลเป็น จำนวนเต็ม การแจกแจงความถี่แบบ จัดข้อมูลเป็นกลุ่ม พิสัย = ค่าสูงสุด - ค่าต่ำสุด = = 200 ตย. 1

8 อันตรภาคชั้น = พิสัย / จำนวนชั้น ขีดจำกัด ชั้น รอย ความถี่ ความถี่ = 200/5 = จำนวนชั้น = 5 ชั้น IIII IIII II III IIII I IIII III I สร้างตารางชิดซ้าย เพื่อ ต่อเติมได้ทางขวา

9 ขีดจำกั ดชั้น ควา มถี่ ขีดจำกัด ชั้นที่ แท้จริง จุด กลาง ชั้น ความถี่สะสม แบบ น้อย กว่า แบบ มากก ว่า

10 ข้อสังเกต

11 ความถี่สัมพัทธ์ ของชั้นที่ i = ขีดจำกั ดชั้น ความ ถี่ ความ ถี่ สัมพั ทธ์ ร้อย ละ x 100 รวม ได้ 1 รวมได้ 100

12 การแจกแจงความถี่สำหรับ ข้อมูลเชิงปริมาณ การแจกแจงความถี่แบบจัด ข้อมูลเป็นกลุ่ม เมื่อข้อมูลเป็นทศนิยม 1 ตำแหน่ง พิสัย = = 1.8 จำนวนชั้น = 4 ชั้น ตย. 2

13 อันตรภาคชั้น = 1.8 / 4 = 0.45 ขีดจำกัด ชั้น รอย ความถี่ ความถี่ IIII III I I

14 ขีดจำกัด ชั้น ความถี่ขีดจำกัด ชั้นที่แท้จริง จุด กลาง ชั้น ข้อสังเกต

15 ข้อที่ควร ระวัง การหาอันตรภาคชั้นจาก อันตรภาค ชั้น = พิสัย / จำนวนชั้น ผลหารที่ได้ต้องปัดขึ้นเสมอและให้มี ลักษณะเหมือนข้อมูล เริ่มต้น ถ้าข้อมูลเป็นจำนวนเต็ม อันตรภาคชั้น = 45 / 9 = 5 6 อันตรภาคชั้น = 35 / 6 = อันตรภาคชั้น = 42 / 5 = 8.4 9

16 ถ้าข้อมูลเป็น ทศนิยม 1 ตำแหน่ง อันตรภาคชั้น = 16 / 4 = อันตรภาคชั้น = 25 / 6 = อันตรภาคชั้น = 31 / 5 = อันตรภาคชั้น = 2.7 / 3 =

17 โจท ย์ จากการรวบรวมข้อมูลอายุ นักท่องเที่ยว 30 คน ได้ ดังนี้ ก. จงสร้างตารางความถี่จำนวน 6 ชั้น พร้อมทั้งบอก ขีดจำกัด ชั้นที่แท้จริง จุดกลางชั้น และ ความถี่สะสม ข้อ 1

18 ค่าสูงสุด = 65 ค่า ต่ำสุด = 24 อันตรภาคชั้น = 41 / 6 = 6.83 พิสัย = 65 – 24 = 41 7

19 ขีดจำกั ดชั้น ขีดจำกั ดชั้นที่ แท้จริง จุด กลา งชั้น รอย ความ ถี่ ควา มถี่ ความถี่ สะสม แบ บ น้อ ย กว่า แบบ มาก กว่า IIII IIII II IIII I IIII II I1301 ตารางนี้ควรสร้าง 5 ชั้น เนื่องจากมีความถี่เป็น 0 อยู่ 1 ชั้น

20 ข. จงคำนวณความถี่ สัมพัทธ์และร้อยละ ขีดจำกั ดชั้น ควา มถี่ ความถี่ สัมพัทธ์ ร้อย ละ

21 ข้อ 2 จากการสำรวจการใช้เวลาใน การดูโทรทัศน์ของนักศึกษา 25 คน ข้อมูลมีหน่วยเป็น ชั่วโมง จงสร้างตารางความถี่ จำนวน 5 ชั้น พร้อมทั้งบอก ขีดจำกัดชั้นที่แท้จริง และจุด กลางชั้น

22 ค่าสูงสุด = 4.5 ค่าต่ำสุด = 1.0 พิสัย = 4.5 – 1.0 = 3.5 อันตรภาคชั้น = 3.5 / 5 =

23 ขีดจำกั ดชั้น ขีดจำกัด ชั้นที่ แท้จริง จุด กลาง ชั้น รอย ความ ถี่ ควา มถี่ IIII IIII III IIII I IIII I1

24 การแจกแจงความถี่สำหรับ ข้อมูลเชิงปริมาณที่นิยมอีก แบบคือแผนภาพลำต้นและใบ (Stem and Leaf Diagram) ดูหัวข้อ หน้า 29

25 ลำ ต้น ใบควา มถี่

26 ลำ ต้น ใบควา มถี่

27 ลำ ต้น ใบควา มถี่

28 ดูตัวอย่าง 2.5 หน้า

29 ข้อ 3 โจ ทย์ จงสร้างแผนภาพลำต้น และใบ จากข้อมูลในข้อ 2 ต่อไปนี้

30 ลำ ต้น ใบควา มถี่

31 ลำ ต้น ใบควา มถี่

32 กราฟแสดงการแจก แจงความถี่ • รูปฮิสโตแกรม • รูปหลายเหลี่ยมของ ความถี่ • รูปโค้งความถี่

33 จากตาราง ความถี่ ใน ตย. 1 ขีดจำกัด ชั้น ควา มถี่ ขีดจำกัด ชั้นที่ แท้จริง – – – – – 254.5

34 ขีดจำกัดที่ แท้จริง ควา มถี่

35 ดูรูปโค้งความถี่ อื่นๆหน้า 36


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 2 การแจกแจงความถี่ (Frequency Distributions) การแจกแจงความถี่ เป็น การนำข้อมูลดิบที่รวบรวม ได้มาจัดระเบียบ โดยทั่วไป จะจัดระเบียบในรูปตาราง ซึ่งเรียกว่า.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google