งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

LOGO การสื่อสารกับการ นิเทศ (Communication) กลุ่ม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "LOGO การสื่อสารกับการ นิเทศ (Communication) กลุ่ม 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 LOGO การสื่อสารกับการ นิเทศ (Communication) กลุ่ม 1

2 LOGO YOUR SITE HERE 1. นายจำปี โยธารินทร์ รหัส 5383210011 2. นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รหัส 5383210004 3. นายพิทย์เศรษฐ์ ปั้นอยู่ รหัส 5383210036 4. นางภรภิพัด มูลไชย รหัส 5383210024 5. ผศ. จริยา ปันทวังกูร รหัส 5383210027 6. น. ส. ประภาสวัส พูลสวัสดิ์ รหัส 5283210047 7. นายเจตพงศ์ กิตติพร รหัส 5383210020 8. พระมหาณรงค์ พลญาโณ รหัส 5383210029  สมาชิก กลุ่ม 1 2/18

3 LOGO YOUR SITE HERE สรุปได้ว่า สรุปได้ว่า การสื่อสารหมายถึง การที่ บุคคลผ่ายหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ทำการ สื่อสาร (Message) ผ่าน ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ไปยังบุคคลอีก ฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้รับสาร (Receiver) การสื่อสารหมายถึง การที่ บุคคลผ่ายหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ทำการ สื่อสาร (Message) ผ่าน ช่องทางการสื่อสาร (Channel) ไปยังบุคคลอีก ฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้รับสาร (Receiver)  ความหมายของการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 6/23 3/18

4 LOGO YOUR SITE HERE 1. ความสำคัญต่อความเป็นสังคม 2. ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 3. ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 4. ความสำคัญต่อการปกครอง ความสำคัญของ การสื่อสาร 5. ความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ กลุ่ม 1 4/18

5 LOGO YOUR SITE HERE องค์ประกอบของการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 ผู้ส่ง สาร สาร ( ข้ อมูล ) ภาษาพูด ( วาจา ) - คำพูด - เพลง คำกลอน ภาษาเขียน - จดหมาย - คำสั่ง ฯลฯ สัญลักษณ์ รูปภาพ สื่อต่างๆ - วิทยุ - โทรศัพท์ ฯลฯ ผู้รับ สาร ข้อมูล ย้อนกลับ สื่อ

6 LOGO YOUR SITE HERE โดยทั่วไปการสื่อสารมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ จุดมุ่งหมายของการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 6/18 1. ให้ข่าวสาร 2. ให้ความรู้ 3. ชักจูงใจ 4. ให้ความบันเทิง

7 LOGO YOUR SITE HERE ภาษาที่ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร 1. วัจนะภาษา (Verbal Communication) 2. อวัจนะภาษา (Non-Verbal Communication) กลุ่ม 1 7/18

8 LOGO YOUR SITE HERE อุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 1. อุปสรรคด้านกายภาพ (Physical Barriers) - อุปสรรคด้านกายภาพ ได้แก่ การแปลความหมายไม่ตรงกัน ไม่ เข้าใจคำพูด ท่าทางภาษา สัญลักษณ์ที่ส่งออกไปเพื่อการส่ง สาร - อุปสรรคด้านกายภาพ ได้แก่ การแปลความหมายไม่ตรงกัน ไม่ เข้าใจคำพูด ท่าทางภาษา สัญลักษณ์ที่ส่งออกไปเพื่อการส่ง สาร - ความขัดข้องทางเทคนิคของ การสื่อความหมาย เช่น ระยะทางที่ ไกลเกินไป เครื่องใช้ต่างๆ ขัดข้อง - ความขัดข้องทางเทคนิคของ การสื่อความหมาย เช่น ระยะทางที่ ไกลเกินไป เครื่องใช้ต่างๆ ขัดข้อง 8/18

9 LOGO YOUR SITE HERE อุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 1. อุปสรรคด้านกายภาพ (Physical Barriers) - การประเมินแหล่งข่าวด้วย ประสบการณ์ การรับรู้ และภูมิหลัง ของผู้รับสารที่แตกต่างกัน ทำให้ เข้าใจเรื่องราวได้มากน้อยต่างกัน ไป - การประเมินแหล่งข่าวด้วย ประสบการณ์ การรับรู้ และภูมิหลัง ของผู้รับสารที่แตกต่างกัน ทำให้ เข้าใจเรื่องราวได้มากน้อยต่างกัน ไป - ข้อมูลขัดแย้งกันเอง เช่น พูด อย่าง แต่ทำอย่าง ทำให้ผู้รับสาร งุนงงสงสัยหรือไม่เข้าใจ - ข้อมูลขัดแย้งกันเอง เช่น พูด อย่าง แต่ทำอย่าง ทำให้ผู้รับสาร งุนงงสงสัยหรือไม่เข้าใจ 9/18

10 LOGO YOUR SITE HERE อุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 1. อุปสรรคด้านกายภาพ (Physical Barriers) - การอุดตันของช่องทางการสื่อ ความหมาย เช่น งานโต๊ะหนึ่งไปยัง อีกโต๊ะหนึ่งใช้เวลานานมาก ( Redtape หรือระบบมาตรยาธิป ไตยที่เรียกว่า Bureaucracy ) - การอุดตันของช่องทางการสื่อ ความหมาย เช่น งานโต๊ะหนึ่งไปยัง อีกโต๊ะหนึ่งใช้เวลานานมาก ( Redtape หรือระบบมาตรยาธิป ไตยที่เรียกว่า Bureaucracy ) 10/18

11 LOGO YOUR SITE HERE อุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 2. อุปสรรคด้านจิตวิทยา (Psychological Barriers) - คนมักจะฟังในสิ่งที่ตนคาดหวัง จะได้ยิน - คนมักจะฟังในสิ่งที่ตนคาดหวัง จะได้ยิน - คนจะแตกต่างกันด้านความรู้ - คนจะแตกต่างกันด้านความรู้ - การไม่เผยแพร่ในสิ่งที่ตนรู้ - การไม่เผยแพร่ในสิ่งที่ตนรู้ - อารมณ์จะเป็นตัวกำหนด ปฏิกิริยาต่อข่าวสาร - อารมณ์จะเป็นตัวกำหนด ปฏิกิริยาต่อข่าวสาร - อุปสรรคด้านตัวบุคคล เช่น ใจ แคบ เชื่องช้าต่อเหตุการณ์ - อุปสรรคด้านตัวบุคคล เช่น ใจ แคบ เชื่องช้าต่อเหตุการณ์ 11/18

12 LOGO YOUR SITE HERE อุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 2. อุปสรรคด้านจิตวิทยา (Psychological Barriers) - ความแตกต่างระหว่าง สถานภาพการทำงาน เช่น ห้อง ทำงาน โต๊ะทำงาน - ความแตกต่างระหว่าง สถานภาพการทำงาน เช่น ห้อง ทำงาน โต๊ะทำงาน - ความแตกต่างในภูมิหลัง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม - ความแตกต่างในภูมิหลัง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม - ลักษณะและขนาดขององค์การ ในหน่วยงานต่างๆ - ลักษณะและขนาดขององค์การ ในหน่วยงานต่างๆ - ความเกรงกลัว ไม่กล้า ปรึกษาหารือ เพราะเกรงจะ - ความเกรงกลัว ไม่กล้า ปรึกษาหารือ เพราะเกรงจะ ถูกตำหนิเมื่อผู้บังคับบัญชาพบ ข้อบกพร่อง 12/18

13 LOGO YOUR SITE HERE อุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 3. อุปสรรคด้านภาษา (Semantic Barriers) - ภาษาและถ้อยคำที่ใช้ไม่ชัดเจน - ภาษาและถ้อยคำที่ใช้ไม่ชัดเจน - ความหมายของคำ ที่ผู้ฟังมี กำหนดไว้ในใจก่อนแล้ว - ความหมายของคำ ที่ผู้ฟังมี กำหนดไว้ในใจก่อนแล้ว - ผู้ส่งสารมักจะใช้ภาษาของ ตนเอง และมุ่งแต่ความคิดเห็นของ ตนเองเป็นใหญ่ โดยมิได้ใส่ใจต่อ ภาษาของผู้รับสาร และ ความสามารถในการรับข่าวสารของ ผู้รับสาร - ผู้ส่งสารมักจะใช้ภาษาของ ตนเอง และมุ่งแต่ความคิดเห็นของ ตนเองเป็นใหญ่ โดยมิได้ใส่ใจต่อ ภาษาของผู้รับสาร และ ความสามารถในการรับข่าวสารของ ผู้รับสาร 13/18

14 LOGO YOUR SITE HERE อุปสรรคในการ ติดต่อสื่อสาร กลุ่ม 1 3. อุปสรรคด้านภาษา (Semantic Barriers) - ภาษาเฉพาะหรือศัพท์เทคนิค ต่างๆ นั้น อาจจะยากไปสำหรับผู้รับ สาร เมื่อไม่เข้าใจแล้วไม่ยอม ซักถาม ก็เกิดความเข้าใจผิดได้ - ภาษาเฉพาะหรือศัพท์เทคนิค ต่างๆ นั้น อาจจะยากไปสำหรับผู้รับ สาร เมื่อไม่เข้าใจแล้วไม่ยอม ซักถาม ก็เกิดความเข้าใจผิดได้ - การใช้คำหลายคำหรือการพูด ชี้แจงละเอียดมากเกินไป อาจจะทำ ให้ผู้รับสารเกิดความสับสน หรือ เข้าใจผิดได้ ทางที่ดีควรอธิบายสั้นๆ กระชับ รัดกุมด้วยภาษาง่ายๆ - การใช้คำหลายคำหรือการพูด ชี้แจงละเอียดมากเกินไป อาจจะทำ ให้ผู้รับสารเกิดความสับสน หรือ เข้าใจผิดได้ ทางที่ดีควรอธิบายสั้นๆ กระชับ รัดกุมด้วยภาษาง่ายๆ 14/18

15 LOGO YOUR SITE HERE คุณสมบัติของผู้ สื่อสารที่ดี  Communication skill  Knowledge  Attitude  Social-Cultural กลุ่ม 1 15/18

16 LOGO YOUR SITE HERE การสื่อสารสื่อความหมายกับ การนิเทศการสอน  Communication skill  Common Meaning  Human Skill กลุ่ม 1 16/18

17 LOGO YOUR SITE HERE วิธีการตอบสนอง 5 ลักษณะ (Five Modes of Response)  Asking clarifying questions  Paraphrasing  Perception Checking  Offering Information  Active, Attentive Listening กลุ่ม 1 17/18

18 LOGO YOUR SITE HERE References ปราชญา กล้าผจัญ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัย ปราชญา กล้าผจัญ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัย รามคำแหง. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2550. รามคำแหง. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2550. ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. EA 716 การจัดและการพัฒนา องค์การทาง ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. EA 716 การจัดและการพัฒนา องค์การทาง การศึกษา. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ : การศึกษา. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2547. สุธีรา สุริยวงศ์. มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร การศึกษา. ข้าวฟ่าง, 2547. สุธีรา สุริยวงศ์. มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหาร การศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัย รามคำแหง. มิตรภาพ คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัย รามคำแหง. มิตรภาพ การพิมพ์และสติวดิโอจำกัด, มปป. การพิมพ์และสติวดิโอจำกัด, มปป. สำเร็จ ยุรชัย. การบริหารและการนิเทศการศึกษา ขั้นสูง. มหาวิทยาลัยภาค สำเร็จ ยุรชัย. การบริหารและการนิเทศการศึกษา ขั้นสูง. มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. มปป. ตะวันออกเฉียงเหนือ. มปป. กลุ่ม 1 18/18


ดาวน์โหลด ppt LOGO การสื่อสารกับการ นิเทศ (Communication) กลุ่ม 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google