งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสื่อสารกับการนิเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสื่อสารกับการนิเทศ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสื่อสารกับการนิเทศ
(Communication) กลุ่ม 1

2 สมาชิก นายจำปี โยธารินทร์ รหัส 5383210011
นายจำปี โยธารินทร์ รหัส นายอาทิตย์ ธำรงชัยชนะ รหัส นายพิทย์เศรษฐ์ ปั้นอยู่ รหัส นางภรภิพัด มูลไชย รหัส ผศ.จริยา ปันทวังกูร รหัส น.ส.ประภาสวัส พูลสวัสดิ์ รหัส นายเจตพงศ์ กิตติพร รหัส พระมหาณรงค์ พลญาโณ รหัส กลุ่ม 1 2/18

3 ความหมายของการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 สรุปได้ว่า การสื่อสารหมายถึง การที่บุคคลผ่ายหนึ่งซึ่งเราเรียกว่า ผู้ส่งสาร (Source) ทำการสื่อสาร (Message) ผ่านช่องทางการสื่อสาร (Channel) ไปยังบุคคลอีกฝ่ายหนึ่ง คือ ผู้รับสาร (Receiver) 3/18 6/23

4 ความสำคัญของการสื่อสาร
กลุ่ม 1 1. ความสำคัญต่อความเป็นสังคม 2. ความสำคัญต่อชีวิตประจำวัน 3. ความสำคัญต่ออุตสาหกรรมและธุรกิจ 4. ความสำคัญต่อการปกครอง 5. ความสำคัญต่อการเมืองระหว่างประเทศ 4/18

5 องค์ประกอบของการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 ภาษาพูด (วาจา) - คำพูด - เพลง คำกลอน ภาษาเขียน - จดหมาย - คำสั่ง ฯลฯ สัญลักษณ์ รูปภาพ สื่อต่างๆ - วิทยุ - โทรศัพท์ ผู้ส่งสาร สาร(ข้อมูล) ผู้รับสาร ข้อมูลย้อนกลับ

6 จุดมุ่งหมายของการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 โดยทั่วไปการสื่อสารมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้ ให้ข่าวสาร ให้ความรู้ ชักจูงใจ ให้ความบันเทิง 6/18

7 ภาษาที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 วัจนะภาษา (Verbal Communication) อวัจนะภาษา (Non-Verbal Communication) 7/18

8 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 1. อุปสรรคด้านกายภาพ (Physical Barriers) - อุปสรรคด้านกายภาพ ได้แก่ การแปลความหมายไม่ตรงกัน ไม่เข้าใจคำพูด ท่าทางภาษา สัญลักษณ์ที่ส่งออกไปเพื่อการส่งสาร - ความขัดข้องทางเทคนิคของการสื่อความหมาย เช่น ระยะทางที่ไกลเกินไป เครื่องใช้ต่างๆ ขัดข้อง 8/18

9 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 1. อุปสรรคด้านกายภาพ (Physical Barriers) - การประเมินแหล่งข่าวด้วยประสบการณ์ การรับรู้ และภูมิหลังของผู้รับสารที่แตกต่างกัน ทำให้เข้าใจเรื่องราวได้มากน้อยต่างกันไป - ข้อมูลขัดแย้งกันเอง เช่น พูดอย่าง แต่ทำอย่าง ทำให้ผู้รับสารงุนงงสงสัยหรือไม่เข้าใจ 9/18

10 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 1. อุปสรรคด้านกายภาพ (Physical Barriers) - การอุดตันของช่องทางการสื่อความหมาย เช่น งานโต๊ะหนึ่งไปยังอีกโต๊ะหนึ่งใช้เวลานานมาก ( Redtape หรือระบบมาตรยาธิปไตยที่เรียกว่า Bureaucracy ) 10/18

11 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 2. อุปสรรคด้านจิตวิทยา (Psychological Barriers) - คนมักจะฟังในสิ่งที่ตนคาดหวังจะได้ยิน - คนจะแตกต่างกันด้านความรู้ - การไม่เผยแพร่ในสิ่งที่ตนรู้ - อารมณ์จะเป็นตัวกำหนดปฏิกิริยาต่อข่าวสาร - อุปสรรคด้านตัวบุคคล เช่น ใจแคบ เชื่องช้าต่อเหตุการณ์ 11/18

12 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 - ความแตกต่างระหว่างสถานภาพการทำงาน เช่น ห้องทำงาน โต๊ะทำงาน - ความแตกต่างในภูมิหลัง วัฒนธรรม สภาพแวดล้อม - ลักษณะและขนาดขององค์การในหน่วยงานต่างๆ - ความเกรงกลัว ไม่กล้าปรึกษาหารือ เพราะเกรงจะ ถูกตำหนิเมื่อผู้บังคับบัญชาพบข้อบกพร่อง 2. อุปสรรคด้านจิตวิทยา (Psychological Barriers) 12/18

13 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 3. อุปสรรคด้านภาษา (Semantic Barriers) - ภาษาและถ้อยคำที่ใช้ไม่ชัดเจน - ความหมายของคำ ที่ผู้ฟังมีกำหนดไว้ในใจก่อนแล้ว - ผู้ส่งสารมักจะใช้ภาษาของตนเอง และมุ่งแต่ความคิดเห็นของตนเองเป็นใหญ่ โดยมิได้ใส่ใจต่อภาษาของผู้รับสาร และความสามารถในการรับข่าวสารของผู้รับสาร 13/18

14 อุปสรรคในการติดต่อสื่อสาร
กลุ่ม 1 3. อุปสรรคด้านภาษา (Semantic Barriers) - ภาษาเฉพาะหรือศัพท์เทคนิคต่างๆ นั้น อาจจะยากไปสำหรับผู้รับสาร เมื่อไม่เข้าใจแล้วไม่ยอมซักถาม ก็เกิดความเข้าใจผิดได้ - การใช้คำหลายคำหรือการพูดชี้แจงละเอียดมากเกินไป อาจจะทำให้ผู้รับสารเกิดความสับสน หรือเข้าใจผิดได้ ทางที่ดีควรอธิบายสั้นๆ กระชับ รัดกุมด้วยภาษาง่ายๆ 14/18

15 คุณสมบัติของผู้สื่อสารที่ดี
กลุ่ม 1 Communication skill Knowledge Attitude Social-Cultural 15/18

16 การสื่อสารสื่อความหมายกับ การนิเทศการสอน
กลุ่ม 1 Communication skill Common Meaning Human Skill 16/18

17 วิธีการตอบสนอง 5 ลักษณะ (Five Modes of Response)
กลุ่ม 1 Asking clarifying questions Paraphrasing Perception Checking Offering Information Active, Attentive Listening 17/18

18 References ปราชญา กล้าผจัญ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัย
กลุ่ม 1 ปราชญา กล้าผจัญ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์. มหาวิทยาลัย รามคำแหง. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, 2550. ภาวิดา ธาราศรีสุทธิ. EA 716 การจัดและการพัฒนาองค์การทาง การศึกษา. มหาวิทยาลัยรามคำแหง. กรุงเทพฯ : ข้าวฟ่าง, สุธีรา สุริยวงศ์. มนุษยสัมพันธ์สำหรับผู้บริหารการศึกษา. คณะศึกษาศาสตร์ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง. มิตรภาพ การพิมพ์และสติวดิโอจำกัด, มปป. สำเร็จ ยุรชัย. การบริหารและการนิเทศการศึกษาขั้นสูง. มหาวิทยาลัยภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ. มปป. 18/18


ดาวน์โหลด ppt การสื่อสารกับการนิเทศ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google