งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 4."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 4

2 แผนยุทธศาสตร์ของสำนักชลประทานที่ 4 พ.ศ. 2548-2551 วิสัยทัศน์ วิสัยทัศน์ องค์กรหลักจัดการน้ำ เทคโนโลยีล้ำสมัย ให้คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรมีความมั่นคง ให้คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรมีความมั่นคง

3 พันธกิจ เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำให้ทั่วถึง อย่างยั่งยืนในเขตสำนักชลประทานที่ 4 เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาแหล่งน้ำให้ทั่วถึง อย่างยั่งยืนในเขตสำนักชลประทานที่ 4 บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเกษตรกรมีส่วนร่วม บริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเน้นเกษตรกรมีส่วนร่วม ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ ส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำกับองค์กรส่วน ท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำ ส่งเสริมให้ความรู้การบริหารจัดการน้ำกับองค์กรส่วน ท้องถิ่นและกลุ่มผู้ใช้น้ำ เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตสำนักชลประทานที่ 4 เพิ่มพื้นที่ชลประทานในเขตสำนักชลประทานที่ 4 ร่วมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา จังหวัดอย่างบูรณาการ ร่วมดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์และการพัฒนา จังหวัดอย่างบูรณาการ

4 เป้าประสงค์ แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น แหล่งน้ำเพิ่มขึ้นและพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการน้ำ และบำรุงรักษาเพื่อกำหนดผลผลิต ได้ เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหาร จัดการน้ำ และบำรุงรักษาเพื่อกำหนดผลผลิต ได้

5 ประเด็นยุทธศาสตร์ การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค- บริโภค และอุตสาหกรรม การจัดหาน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค- บริโภค และอุตสาหกรรม พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ พัฒนาและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการ ปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มี ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วมที่มี ประสิทธิภาพ

6 กลยุทธ์ การเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยมีแผนงาน ชัดเจน ปรับปรุงระบบชลประเดิมให้ดีขึ้น การเพิ่มพื้นที่ชลประทานโดยมีแผนงาน ชัดเจน ปรับปรุงระบบชลประเดิมให้ดีขึ้น บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ได้แก่น้ำเพื่อ การเกษตร คุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค และ อุตสาหกรรม บริหารจัดการน้ำแบบบูรณาการ ได้แก่น้ำเพื่อ การเกษตร คุณภาพน้ำอุปโภค-บริโภค และ อุตสาหกรรม พัฒนาปรับปรุงการเก็บกักและระบายน้ำ เพื่อ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ พัฒนาปรับปรุงการเก็บกักและระบายน้ำ เพื่อ การป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ จัดตั้ง/ฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้ำ ครอบคลุมพื้นที่ ชลประทาน และเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่ม จัดตั้ง/ฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้ำ ครอบคลุมพื้นที่ ชลประทาน และเสริมความเข้มแข็งให้กลุ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระบวนการ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารกระบวนการ

7

8 Strategy Map ของสำนักชลประทานที่ 4 องค์กรหลักจัดการน้ำ เทคโนโลยีล้ำสมัย ให้คุณภาพชีวิตที่ดี เกษตรกรมีความมั่นคง แหล่งน้ำเพิ่มขึ้น และพื้นที่ชลประทานเพิ่มขึ้น กลุ่มผู้ใช้น้ำมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษาคลอง พร้อมอาคารชลประทานเพื่อกำหนดผลผลิตได้ การจัดการน้ำเพื่อการเกษตร การอุปโภค - บริโภคและอุตสาหกรรม พัฒนาและนำเทคโนโลยี มาใช้ในการปฏิบัติงาน ป้องกันและบรรเทาภัยจากน้ำ การบริหารจัดการและการมีส่วนร่วม ที่มีประสิทธิภาพ เพิ่มพื้นที่ ชลประทานโดย มีแผนงานชัดเจน ปรับปรุงระบบฯ เดิมให้ดีขึ้น บริหารจัดการน้ำ แบบบูรณาการ พัฒนาปรับปรุงการ เก็บกักและระบายน้ำ เพื่อการป้องกันและ บรรเทาภัยจากน้ำ จัดตั้ง / ฟื้นฟูกลุ่มผู้ใช้น้ำ ครอบคลุมพื้นที่ชลประทานและ เสริมความเข้มแข็งให้กลุ่ม การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารกระบวนการ 1. จำนวนที่เพิ่มขึ้น ของพื้นที่ชลประทาน 2. จำนวนที่เพิ่มขึ้น ของแหล่งน้ำเพื่อ ชุมชน หรือชนบท 1. จำนวนพื้นที่บริหาร จัดการน้ำในเขตชล - ประทาน (Cropping Intencity) 2. ระดับความสำเร็จ ของการปรับปรุงการ บริหารจัดการเพื่อ สนับสนุนการดำเนิน งานของจังหวัดและ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1. ร้อยละของมูลค่า ความเสียหายของ พืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทานจาก อุทกภัยและภัยแล้ง มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ Results 1. ความพึงพอใจของ ผู้รับบริการ 2. การมีส่วนร่วมของ ประชาชน 3. การป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ 1. อัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่าย ลงทุน 2. การประหยัด งบประมาณ 3. การประหยัด พลังงาน 1. การจัดการความรู้ 2. การจัดการ สารสนเทศ มิติด้านคุณภาพ การให้บริการ Customer มิติด้านปรับปรุง ประสิทธิภาพ Customer มิติด้านการพัฒนา องค์กร Intangible assets วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ เป้าประสงค์

9 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล : ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล : ผลสำเร็จตามแผนปฏิบัติราชการ ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ชื่อตัวชี้วัดที่ 1 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มภารกิจ ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.1 : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทานใหม่ ชื่อตัวชี้วัดที่ 1.1 : จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทานใหม่ หน่วยวัด : ล้านไร่ หน่วยวัด : ล้านไร่ น้ำหนัก : ร้อยละ 15.00 น้ำหนัก : ร้อยละ 15.00 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ชื่อ นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ตำแหน่ง ชคป.กำแพงเพชร ผู้จัดเก็บข้อมูล : ชื่อ นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ตำแหน่ง ชคป.กำแพงเพชร

10 ตัวชี้วัดที่ 1.1 คำอธิบาย คำอธิบาย จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน หมายถึง พื้นที่ทำ การเกษตรที่ทำการก่อสร้างคลองส่งน้ำ และอาคารบังคับน้ำต่างๆ เช่น ฝาย ประตูระบายน้ำ เป็นต้น ทำให้สามารถส่งน้ำจากคลอง ชลประทานได้ถึงแปลงเพาะ ปลูกของเกษตรกร จากเดิมที่ต้อง อาศัยจากน้ำฝนในการเพาะปลูกพืช การก่อสร้างแต่ละโครงการใช้ ระยะเวลา 2-5 ปี จึงมิใช่ผลงานที่ทำการก่อสร้างเสร็จปีต่อปี ดังนั้น จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทาน จึงหมายถึงงานที่ สร้างเสร็จในปี พ.ศ. 2549 และ ณ สิ้นปีงบประมาณ 2548 สำนัก ชลประทานที่ 4 มีพื้นที่ชลประทานที่สร้างเสร็จ รวมทั้งสิ้น 1.24 ล้านไร่ โดยกำหนดเป้าหมายก่อสร้างเสร็จเพิ่มขึ้นในปี 2549 จำนวน 0.00132 ล้านไร่

11 ตัวชี้วัดที่ 1.1 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล 1. โครงการก่อสร้าง ที่กำหนดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2549 โดยให้โครงการชลประทานกำแพงเพชร รวบรวมส่งให้ส่วน จัดสรรน้ำและบำรุงรักษา เป็นรายไตรมาส 2. ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา จัดทำรายงานผลการ ดำเนินงานโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จ และจำนวนพื้นที่ ชลประทานเพิ่มขึ้นเป็นรายไตรมาส และสรุปผลสิ้นปีงบประมาณ 3. การก่อสร้างเสร็จตั้งแต่ 80% ขึ้นไปถือว่าเสร็จ และ เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์พื้นที่ชลประทานที่เพิ่มขึ้นใหม่ได้ ทั้งนี้ 20% ที่เหลือเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ การทำถนน และ เก็บงานอื่น ๆ

12 ตัวชี้วัดที่ 1.1 เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 0.00115 ล้านไร่ 0.00120 ล้านไร่ 0.00125 ล้านไร่ 0.00130 ล้านไร่ 0.00135 ล้านไร่ รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน ข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัดหน่วยวัดผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 254625472548 จำนวนที่เพิ่มขึ้นของพื้นที่ชลประทานใหม่ล้านไร่0.0240.0345n/a

13 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับสำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับสำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.1 : จำนวนที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.1 : จำนวนที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน หน่วยวัด : ล้านไร่ หน่วยวัด : ล้านไร่ น้ำหนัก : ร้อยละ 10.00 น้ำหนัก : ร้อยละ 10.00 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ชื่อ นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ตำแหน่ง ฝจน.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ชื่อ นายบุญธรรม ปานเปี่ยมโภช ตำแหน่ง ฝจน.ชป.4

14 ตัวชี้วัดที่ 2.1 คำอธิบาย คำอธิบาย จำนวนพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทาน หมายถึง จำนวนพื้นที่เพาะปลูก ได้แก่ นาข้าว พืชผัก พืชไร่ ผลไม้ ไม้ ยืนต้น รวมทั้งพื้นที่บ่อปลา บ่อกุ้ง ที่ทำการผลิตสินค้า การเกษตร ในเขตบริการน้ำจากคลองชลประทานของสำนัก ชลประทานที่ 4 จำนวน 1.24 ล้านไร่ จากพื้นที่ทำการ เกษตรกรรมทั้งหมดของจังหวัดกำแพงเพชร ตาก สุโขทัย และ แพร่ ในแต่ละปี จำนวนประมาณ 6.85 ล้านไร่ โดยพื้นที่นอก เขตคลองชลประทานจะอาศัยน้ำฝนทำการเกษตรเป็นหลัก

15 ตัวชี้วัดที่ 2.1 สูตรการคำนวณ สูตรการคำนวณ พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดูแล้ง รวมกับ พื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตรในเขตชลประทานช่วงฤดู ฝน แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. โครงการชลประทานจังหวัด 4 จังหวัด ที่มีพื้นที่บริหารจัดการน้ำในเขต ชลประทานในแต่ละจังหวัด รวบรวมจำนวนพื้นที่ที่ทำการผลิตสินค้าเกษตร รายงานส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา 2. ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา รวบรวมข้อมูลทั้ง 4 จังหวัด รายงาน ผู้บริหารสำนักและเผยแพร่ลง Website ของสำนัก 3. การรายงานข้อมูลตัวเลขพื้นที่จะต่อเนื่องทุกสัปดาห์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากแต่ละพื้นที่เริ่มทำการเพาะปลูกไม่พร้อมกัน บางพื้นที่เพาะปลูกปีละ หลายครั้ง แต่การจัดเก็บข้อมูลจะตัดยอดปีละ 2 ครั้ง ครั้งแรกฤดูแล้งตั้งแต่

16 ตัวชี้วัดที่ 2.1 เดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 โดยงวดสุดท้ายจะสิ้นสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2549 เป็นตัวเลขพื้นที่รวมที่ทำการผลิตสินค้า การเกษตรในเขตชลประทานในฤดูแล้ง และเผยแพร่ลง Website ของสำนักฯ เดือนพฤศจิกายน 2548 ถึงเดือนพฤษภาคม 2549 โดยงวดสุดท้ายจะสิ้นสุด ณ สิ้นเดือนพฤษภาคม 2549 เป็นตัวเลขพื้นที่รวมที่ทำการผลิตสินค้า การเกษตรในเขตชลประทานในฤดูแล้ง และเผยแพร่ลง Website ของสำนักฯ 4. รายงานข้อมูลตัวเลขพื้นที่ฤดูฝน เริ่มจากเดือนมิถุนายน 2549 และ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ โดยงวดสุดท้ายของฤดูฝน ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2549 เป็นตัวเลข พื้นที่รวมที่ทำการผลิตสินค้าการเกษตรในเขตชลประทานในฤดูฝน และ เผยแพร่ลง Website ของสำนักฯ 5. นำตัวเลขข้อ 3 มารวมกับ ข้อ 4

17 ตัวชี้วัดที่ 2.1 เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน พื้นที่บริหารจัดการน้ำเป้าหมายในฤดูแล้ง = 40% ของพื้นที่ชลประทาน และพื้นที่เป้าหมายในฤดูฝน = 80% ของพื้นที่ชลประทาน รวม 2 ฤดู = 120% ของพื้นที่ชลประทานทั้งหมด = (120/100)x1.24 ล้านไร่ = 1.488 ล้านไร่ = (120/100)x1.24 ล้านไร่ = 1.488 ล้านไร่ เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 12345 0.8931.0421.1901.3391.488 หน่วยวัด ( ล้านไร่ ) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ผลการดำเนินงานตาม (4) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ผลการดำเนินงานตาม (4)(1)ปีการเพาะปลูก(2)ฤดูแล้ง(พ.ย.-พ.ค.)ไร่(3)ฤดูฝน(มิ.ย.-ต.ค.)ไร่(4) รวมทั้งสิ้น ไร่ = (2) + (3) (5) พื้นที่ ชลประทาน ย้อนหลัง 1 ปี (6) = (4)/(5) % cropping intencity2546447,397894,3081,341,7051,204,050108.20 2547496,474902,4501,398,9241,204,050112.81. 2548569,854950,7341,520,5881,241,670122.46

18 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ชื่อตัวชี้วัดที่ 2 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักในการบรรลุเป้าหมาย ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับสำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า ตามแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับสำนัก/กอง หรือ เทียบเท่า ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.3 : ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทาน ชื่อตัวชี้วัดที่ 2.3 : ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทาน หน่วยวัด : ร้อยละ หน่วยวัด : ร้อยละ น้ำหนัก : ร้อยละ 5 น้ำหนัก : ร้อยละ 5 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ชื่อ น.ส.ลักษณา วิทยากรณ์ ตำแหน่ง ฝชน.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : ชื่อ น.ส.ลักษณา วิทยากรณ์ ตำแหน่ง ฝชน.ชป.4

19 ตัวชี้วัดที่ 2.3 คำอธิบาย คำอธิบาย ร้อยละของมูลค่าความเสียหายของพืชเศรษฐกิจในเขต ชลประทานจากอุทกภัยและภัยแล้ง หมายถึงข้าวนาปรังและข้าว นาปีที่เพาะปลูกในเขตบริการคลองส่งน้ำชลประทานที่ได้รับการ ป้องกันด้วยระบบคลองระบายน้ำ ประตูระบายน้ำ คันกั้นน้ำ และ เครื่องสูบน้ำ ในยามน้ำหลากมากกว่าปกติในฤดูฝนและในฤดูแล้ง ที่ฝนตกน้อย มิให้เกิดความเสียหายต่อพืชผลทางการเกษตรที่ เกษตรกรทำการเพาะปลูกในเขตชลประทาน โดยนาข้าวเสียหาย จะหมายถึงไม่มีข้าวให้เก็บเกี่ยวหลังจากที่ได้ทำการเพาะปลูกไป แล้ว

20 ตัวชี้วัดที่ 2.3 แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล แหล่งข้อมูล/วิธีการจัดเก็บข้อมูล 1. รายงานผลรายสัปดาห์มาพร้อมกับตัวชี้วัดที่ 2.1 2. ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา รวบรวมตัวเลข รายงานผู้บริหารสำนัก และเผยแพร่บน Web Site ของสำนัก สูตรการคำนวณ สูตรการคำนวณ 1. ตัวตั้ง { พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังที่เสียหาย คูณ ด้วย ผลผลิตข้าวนาปรัง ต่อไร่ (ตัน) คูณ ด้วยราคาขายข้าวนาปรังต่อเกวียน (บาท)} บวก ด้วย { พื้นที่ เพาะปลูกข้าวนาปีที่เสียหาย คูณ ด้วย ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่ (ตัน) คูณ ด้วยราคา ขายข้าวนาปีต่อเกวียน (บาท)} 2. ตัวหาร { พื้นที่เพาะปลูกข้าวนาปรังทั้งหมด คูณ ด้วย ผลผลิตข้าวนาปรัง ต่อไร่ (ตัน) คูณ ด้วยราคาขายข้าวนาปรังต่อเกวียน (บาท)} บวก ด้วย { พื้นที่ เพาะปลูกข้าวนาปีทั้งหมด คูณ ด้วย ผลผลิตข้าวนาปีต่อไร่ (ตัน) คูณ ด้วยราคา ขายข้าวนาปีต่อเกวียน (บาท)} 3. คูณ ด้วย 100

21 ตัวชี้วัดที่ 2.3 เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 12345 4.193.192.191.190.19 หน่วยวัด ( ร้อยละ ) รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน : ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ 254625472548 0.040.520.15

22 มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลตามแผนปฏิบัติราชการ ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชื่อตัวชี้วัดที่ 3 : ระดับความสำเร็จของการปรับปรุงการบริหารจัดการเพื่อสนับสนุน การดำเนินงานของจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยวัด : ระดับ หน่วยวัด : ระดับ น้ำหนัก : ร้อยละ 5 น้ำหนัก : ร้อยละ 5 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดตำแหน่ง ชคป. ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้าโครงการชลประทานจังหวัดตำแหน่ง ชคป.

23 ตัวชี้วัดที่ 3 คำอธิบาย คำอธิบาย 1. พิจารณาจากผลความสำเร็จของการดำเนินการปรับปรุงการบริหาร จัดการเพื่อสนับสนุนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ให้ สามารถดำเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ที่สำคัญของรัฐบาล งาน บริการของส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึงการสนับสนุนการพัฒนาระบบ ฐานข้อมูลของจังหวัด (POC) 2. ประเด็นการปรับปรุงบริหารจัดการ ได้แก่ - การแก้ไข หรือยกเลิกกฎระเบียบ/กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ บริหารจัดการของจังหวัด - การแก้ไข หรือยกเลิกกฎระเบียบ/กฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการ บริหารจัดการของจังหวัด - การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - การถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น - การกำหนดมาตรฐาน/คำนิยาม/วิธีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนให้จังหวัดดำเนินการ - การกำหนดมาตรฐาน/คำนิยาม/วิธีการจัดเก็บข้อมูลเป็นแนวปฏิบัติที่ ชัดเจนให้จังหวัดดำเนินการ

24 ตัวชี้วัดที่ 3 คำอธิบาย (ต่อ) คำอธิบาย (ต่อ) - การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของพื้นที่ - การกำหนดแนวทางปฏิบัติงานที่มีความชัดเจนให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ของพื้นที่ - การให้องค์ความรู้ที่ใช้บริหารจัดการ - การให้องค์ความรู้ที่ใช้บริหารจัดการ - การสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณที่เพียงพอ อุปกรณ์ที่ จำเป็น เป็นต้น - การสนับสนุนทรัพยากร เช่น บุคลากร งบประมาณที่เพียงพอ อุปกรณ์ที่ จำเป็น เป็นต้น เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน ระดับคะแนน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ขั้นตอนที่ 1 ขั้นตอนที่ 2 ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนที่ 4 ขั้นตอนที่ 5 1 2 3 4 5

25 ขั้นตอนที่ 1 : ส่วนราชการวิเคราะห์หรือทบทวนความต้องการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ในเรื่องที่จังหวัดต้องการได้ รับการสนับสนุนด้านยุทธศาสตร์และ/หรืองานบริการของกลุ่มจังหวัด/จังหวัด ตามแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี ขั้นตอนที่ 2 : จากขั้นตอนที่ 1 ส่วนราชการจัดลำดับหรือทบทวนลำดับความสำคัญของเรื่องที่กลุ่มจังหวัด/จังหวัด ต้องการได้รับการสนับสนุน และเลือกเรื่องที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551 โดยรวมถึงเรื่องที่เป็น นโยบายสำคัญที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งระบุประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการดำเนินการแต่ละเรื่อง ขั้นตอนที่ 3 : ส่วนราชการจัดทำแผนสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัด 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2551) และแผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2549 รวมทั้งแผนการถ่ายโอนภารกิจของ ส่วนราชการ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ถ้ามี) เสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาและได้รับความเห็นชอบภายใน วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2549 ขั้นตอนที่ 4: ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดปีงบประมาณ พ.ศ.2549 พร้อมทั้ง ติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินการระหว่างปีงบประมาณ และจัดทำรายงานหรือเอกสารสรุปความก้าวหน้าในการ ดำเนินการเสนอผู้บังคับบัญชารับทราบ ขั้นตอนที่ 5 : ประเมินผลการดำเนินการ ตามแผนปฏิบัติการปีงบประมาณ พ.ศ.2549 และจัดทำรายงาน ประเมินผลความสำเร็จ ณ สิ้นปีงบประมาณ โดยระบุปัจจัยสนับสนุน ปัญหา อุปสรรค ประโยชน์ที่ได้รับหรือ ผลกระทบจากการดำเนินงาน และแนวทางในการปรับปรุงการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2550 เสนอ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาและได้รับความเห็นชอบ หมายเหตุ : หากความสำคัญและประโยชน์ของเรื่องที่เลือกมาดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2549 ไม่เหมาะสม จะพิจารณาปรับลดคะแนน เหตุผล : เพื่อให้การบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ มีการทำงานบูรณาการระหว่างส่วนราชการ ส่วนกลางและ ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค รวมถึงสนับสนุนการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมที่อยู่ในความรับผิดชอบได้ เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐานคุณภาพชีวิตการจัดระเบียบชุมชน สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม เป็นต้น

26 มิติที่ 2 มิติด้านคุณภาพการให้บริการ ประเด็นการประเมินผล :คุณภาพการให้บริการ ประเด็นการประเมินผล :คุณภาพการให้บริการ ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ ชื่อตัวชี้วัดที่ 4 : ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ หน่วยวัด : ร้อยละ หน่วยวัด : ร้อยละ น้ำหนัก : ร้อยละ 3 น้ำหนัก : ร้อยละ 3 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้าโครงการชลประทานตำแหน่ง ชคบ., ชคป. ผู้จัดเก็บข้อมูล : หัวหน้าโครงการชลประทานตำแหน่ง ชคบ., ชคป.

27 ตัวชี้วัดที่ 4 คำอธิบาย การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ เสนอประเด็น คำถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครอบคลุมประเด็น ต่างๆ ดังนี้ คำอธิบาย การสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ เป็นการ สำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการจากโครงการชลประทาน โดยสำนักชลประทานที่ 4 เป็นผู้ดำเนินการสำรวจ เสนอประเด็น คำถามสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ครอบคลุมประเด็น ต่างๆ ดังนี้ 1. ความพึงพอใจที่เจ้าหน้าที่ชลประทานมาส่งเสริมการใช้น้ำ และการจัดตั้งกลุ่มผู้ใช้น้ำ 2. ความพึงพอใจในการวางแผนการส่งน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่ ชลประทาน 3. ความพึงพอใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่ชลประทาน เกี่ยวกับการจัดสรรน้ำอย่างเป็นธรรม 4. ความพึงพอใจต่อคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาการ ขัดแย้งเรื่องน้ำของเจ้าหน้าที่ชลประทาน 5. ความพึงพอใจในการประชาสัมพันธ์ของเจ้าหน้าที่ ชลประทาน

28 ตัวชี้วัดที่ 4 งานบริการที่เสนอให้สำรวจเป็นภารกิจหลัก จำนวน 1 งาน บริการ คือ งานบริหารจัดการน้ำชลประทาน ทั้งนี้ กลุ่ม ผู้รับบริการที่จะตอบแบบสำรวจเป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน (น้ำหนัก 95%) และผู้ใช้น้ำชลประทานอื่นๆ (น้ำหนัก 5%) โดยใช้แบบสำรวจเดิมที่ได้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และสถานที่ที่จะให้สำรวจจำนวน 6 แห่งๆ ละ 100 ตัวอย่างคือ งานบริการที่เสนอให้สำรวจเป็นภารกิจหลัก จำนวน 1 งาน บริการ คือ งานบริหารจัดการน้ำชลประทาน ทั้งนี้ กลุ่ม ผู้รับบริการที่จะตอบแบบสำรวจเป็นเกษตรกรผู้ใช้น้ำ ชลประทาน (น้ำหนัก 95%) และผู้ใช้น้ำชลประทานอื่นๆ (น้ำหนัก 5%) โดยใช้แบบสำรวจเดิมที่ได้ใช้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2548 และสถานที่ที่จะให้สำรวจจำนวน 6 แห่งๆ ละ 100 ตัวอย่างคือ 1. โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1. โครงการชลประทานกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 2. โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก 2. โครงการชลประทานตาก จังหวัดตาก 3. โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 3. โครงการชลประทานสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 4. โครงการชลประทานแพร่ จังหวัดแพร่ 4. โครงการชลประทานแพร่ จังหวัดแพร่ 5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 5. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่ยม จังหวัดแพร่ 6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 6. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

29 ตัวชี้วัดที่ 4 แบบสำรวจความพึงพอใจ (KPI 3.2) สำรวจจำนวน 6 แห่ง แห่งละ 100 ตัวอย่าง เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนน12345 ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 ร้อยละ 80 ร้อยละ 85

30 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ ประเด็นการประเมินผล : การบริหารงบประมาณ ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน ชื่อตัวชี้วัดที่ 7 : ระดับความสำเร็จของร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักของอัตราการ เบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน หน่วยวัด : ร้อยละ น้ำหนัก : ร้อยละ 5 แบ่งเป็น น้ำหนัก : ร้อยละ 5 แบ่งเป็น รายการค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 0.50 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 4.50 รายการค่าครุภัณฑ์ ร้อยละ 0.50 รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ร้อยละ 4.50 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภูวดล คำพุฒตำแหน่ง ฝงจ.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภูวดล คำพุฒตำแหน่ง ฝงจ.ชป.4

31 ตัวชี้วัดที่ 7 คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายลงทุนของ ส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก จ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการ เปลี่ยนแปลง โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) คำอธิบาย : การพิจารณาผลสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณ จะใช้อัตราการเบิกจ่ายลงทุนของ ส่วนราชการทั้งที่เบิกจ่ายในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค เป็นตัวชี้วัดความสามารถในการเบิก จ่ายเงินของส่วนราชการ ทั้งนี้ ไม่รวมงบกลาง รายการค่าใช้จ่ายเพื่อปรับกลยุทธ์และรองรับการ เปลี่ยนแปลง โดยใช้ข้อมูลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณจากโครงการเปลี่ยนระบบการบริหาร การเงินการคลังภาครัฐสู่ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) สูตรการคำนวณ : สูตรการคำนวณ : ผลการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุน x 100 วงเงินงบประมาณรายจ่ายลงทุนที่ได้รับ แหล่งข้อมูลอ้างอิง : แหล่งข้อมูลอ้างอิง :ใช้ข้อมูลในการติดตามประเมินผลจากกองแผนงาน ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย =

32 ตัวชี้วัดที่ 7 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วย วัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 254625472548 ร้อยละของอัตราการเบิกจ่าย งบประมาณรายจ่ายลงทุน ร้อยละn/a74.2987.66 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูลพื้นฐานร้อยละของความสำเร็จของการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายลงทุน

33 มิติที่ 3 มิติด้านประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดงบประมาณ ประเด็นการประเมินผล : การประหยัดงบประมาณ ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ ชื่อตัวชี้วัดที่ 9 : ร้อยละของงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ หน่วยวัด : ร้อยละ หน่วยวัด : ร้อยละ น้ำหนัก : ร้อยละ 2 น้ำหนัก : ร้อยละ 2 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้กำกับดูแลตัวชี้วัด : ชื่อ นายทวี สว่างศรี ตำแหน่ง ผบร.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภูวดล คำพุฒตำแหน่ง ฝงจ.ชป.4 ผู้จัดเก็บข้อมูล : นายภูวดล คำพุฒตำแหน่ง ฝงจ.ชป.4

34 ตัวชี้วัดที่ 9 คำอธิบาย : ส่วนราชการที่สามารถใช้งบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และยังได้ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 คำอธิบาย : ส่วนราชการที่สามารถใช้งบประมาณต่ำกว่างบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และยังได้ผลการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนด แสดงถึงการมีประสิทธิภาพในการ ใช้จ่ายงบประมาณ โดยพิจารณาจากค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เปรียบเทียบกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 สูตรการคำนวณ : สูตรการคำนวณ : ( งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 – ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงในปีงบประมาณ พ. ศ. 2549)x 100 ( งบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ. ศ. 2549 แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล : แหล่งข้อมูล/วิธีการเก็บข้อมูล : 1. ทุกโครงการ รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณที่สามารถประหยัดได้ตามแบบฟอร์ม เป็นรายไตรมาสให้สำนักชลประทาน รวบรวมส่งให้กองแผนงาน 2. สำนักชลประทานที่ 4 จัดทำรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายไตรมาส และ สรุปผลสิ้นปีงบประมาณ

35 ตัวชี้วัดที่ 9 ระดับ 1 ระดับ 2 ระดับ 3 ระดับ 4 ระดับ 5 ร้อยละ 1 ร้อยละ 2 ร้อยละ 3 ร้อยละ 4 ร้อยละ 5 เกณฑ์การให้คะแนน เกณฑ์การให้คะแนนข้อมูลพื้นฐานประกอบตัวชี้วัด หน่วย วัด ผลการดำเนินงานในอดีต ปีงบประมาณ พ.ศ. 254625472548 ร้อยละของงบประมาณที่สามารถ ประหยัดได้ ร้อยละn/a5.813.18 รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน รายละเอียดข้อมูลพื้นฐาน


ดาวน์โหลด ppt คำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2549 ส่วนจัดสรรน้ำและบำรุงรักษา สำนักชลประทานที่ 4.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google