งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การบูรณาการในภารกิจ ชลประทาน : ระดับจังหวัด มนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ ก. พ. ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ( ปฏิบัติงานประจำ ) 30 กรกฎาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การบูรณาการในภารกิจ ชลประทาน : ระดับจังหวัด มนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ ก. พ. ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ( ปฏิบัติงานประจำ ) 30 กรกฎาคม 2546."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การบูรณาการในภารกิจ ชลประทาน : ระดับจังหวัด มนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ ก. พ. ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ( ปฏิบัติงานประจำ ) 30 กรกฎาคม 2546

2 การบริหารแบบบูรณาการ (Integrated Management) ความหมาย ความหมาย คือการบริหารที่ทุกส่วนขององค์การยึดแผน และเป้าหมายรวมขององค์การเป็นทิศทางใน การดำเนินงาน สู่ผลลัทธ์ (Outcome) และ ผลสัมฤทธิ์ (Result) คือการบริหารที่ทุกส่วนขององค์การยึดแผน และเป้าหมายรวมขององค์การเป็นทิศทางใน การดำเนินงาน สู่ผลลัทธ์ (Outcome) และ ผลสัมฤทธิ์ (Result) ลักษณะ ลักษณะ การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management) การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management) การบริหารเชิงราบ (Horizontal Management) การบริหารเชิงราบ (Horizontal Management) การบริหารเชิงการประสานงาน (Coordination- base Management) การบริหารเชิงการประสานงาน (Coordination- base Management)

3 ผลสัมฤทธิ์ – ผลผลิต – ผลลัพธ์ Result – Output - Outcome ผลสัมฤทธิ์ (RESULTS) ผลผลิต (OUTPUTS) ผลลัพธ์ (OUTCOMES) =+

4 วัตถุประสงค์ OBJECTIVES ปัจจัยนำเข้า INPUTS กิจกรรม PROCESSES ผลผลิต OUTPUTS ผลลัพธ์ OUTCOMES ผลสัมฤทธิ์ RESULTS ความประหยัด ความมีประสิทธิผล ความมีประสิทธิภาพ ก ร อ บ ค ว า ม คิ ด ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์

5 การบริหารแบบองค์รวม (Holistic Management) ชคป.

6 การบริหารแนวราบ (Horizental Management)

7 การบริหารเชิงการประสานงาน (Coordination-based Management) ชคป จังหวัด

8 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร แบบบรณาการ 1. ระบบสารสนเทศ (Information System) 1. ระบบสารสนเทศ (Information System) IMIS (Irrigation Management Information System)IMIS (Irrigation Management Information System) GDI (Government Data Infrastructure) GDI (Government Data Infrastructure) IDI (Irrigation Data Infrastructure) IDI (Irrigation Data Infrastructure) GDX (Government Data Exchange) GDX (Government Data Exchange) IGIS (Irrigation Geographic Information System)IGIS (Irrigation Geographic Information System) แผนที่ฐาน และ แผนที่เฉพาะ แผนที่ฐาน และ แผนที่เฉพาะ NSDI (National Spatial Data Infrastructure) NSDI (National Spatial Data Infrastructure) ISDI (Irrigation Spatial Data Infrastructure) ISDI (Irrigation Spatial Data Infrastructure) NSDX (National Spatial Data Exchange) NSDX (National Spatial Data Exchange) ความต่อเนื่องของข้อมูล ความต่อเนื่องของข้อมูล

9 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร แบบบรณาการ ( ต่อ ) 2. แผนปฏิบัติการ ชคป. (Business/ Operation Plan) 2. แผนปฏิบัติการ ชคป. (Business/ Operation Plan) แผนยุทธศาสตร์ ชป. (Strategic/ Corporate Plan) แผนยุทธศาสตร์ ชป. (Strategic/ Corporate Plan) แผนปฏิบัติการของ สชป. แผนปฏิบัติการของ สชป. แผนยุทธศาสตร์จังหวัด แผนยุทธศาสตร์จังหวัด มติที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ มติที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำ

10 เครื่องมือที่ใช้ในการบริหาร แบบบรณาการ ( ต่อ ) 3. แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 3. แผนฉุกเฉิน (Contingency Plan) 4. มาตรวัดความสำเร็จ (Scorecard) ของ แผนปฏิบัติการ 4. มาตรวัดความสำเร็จ (Scorecard) ของ แผนปฏิบัติการ 5. ระบบการเตือนภัย (Alert System) 5. ระบบการเตือนภัย (Alert System) 6. การติดตามประเมินผล 6. การติดตามประเมินผล P = PlanP = Plan D = DoD = Do C = CheckC = Check A = ActionA = Action

11 Performance Scorecard ตัวอย่าง กรมการขนส่งทางบก กระทรวง คมนาคม รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทางถนนลง... %...... ราย......... ราย เร่งรัดการจัดเก็บภาษีค้างชำระ ได้เพิ่มขึ้น... % จดทะเบียนรถยนต์ได้มากขึ้น.... %..... บาท..... ราย........ บาท......... ราย ลดค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานลง... % ระดับความพึงพอใจมากขึ้น... %..... บาท........ บาท ระยะเวลาการปฏิบัติงานลดลง 30-50% โดยเฉลี่ย กระบวนงาน 1 ( งานใบอนุญาต ขับรถยนต์ ) กระบวนงาน 2 ( งานจัด ทะเบียนรถยนต์ ) กระบวนงาน............. ชม...... วัน เป้าหมายการให้บริการ ประชาชน 25472546-2545 ลงชื่อ อธิบดีกรมการขนส่งทางบก วันที่.................... Baseline data More outputs Cost reduction Quality Speed Outcome

12 ผู้มีส่วนได้เสียในงานชลประทาน (Steakholders) กลุ่มลูกค้า (Customers) กลุ่มลูกค้า (Customers) เกษตรกร เกษตรกร กลุ่มผู้ใช้น้ำ กลุ่มผู้ใช้น้ำ อื่น ๆ อื่น ๆ กลุ่มพันธมิตร (Partnership) กลุ่มพันธมิตร (Partnership) ส่วนราชการต่างๆ ส่วนราชการต่างๆ คณะกรรมการลุ่มน้ำ คณะกรรมการลุ่มน้ำ กลุ่มเครือข่าย (Network) กลุ่มเครือข่าย (Network) หน่วยงานในสาย สชป. หน่วยงานในสาย สชป. อื่น ๆ อื่น ๆ

13 คุณสมบัติของผู้บริหารแบบบูรณาการ 9 ข้อ ยอดนักประสานงาน 10 ทิศ (Good Coordinator) ยอดนักประสานงาน 10 ทิศ (Good Coordinator) ภาวะผู้นำเชิงความร่วมมือ (Participatory Leadership) ภาวะผู้นำเชิงความร่วมมือ (Participatory Leadership) ทำงานเชิงรุก (Action not Reaction) ทำงานเชิงรุก (Action not Reaction) มีจิตวิญญาณเป็นผู้บริการ (Serviceable-minded) มีจิตวิญญาณเป็นผู้บริการ (Serviceable-minded) มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ มีความคิดเป็นวิทยาศาสตร์อย่างเป็นระบบ ยอมรับการมีส่วนร่วม ยอมรับการมีส่วนร่วม มีทัศนคติว่าสามารถทำได้ทุกอย่าง มีทัศนคติว่าสามารถทำได้ทุกอย่าง ความสามารถเชิงนวตกรรม ความสามารถเชิงนวตกรรม พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้ พรุ่งนี้ต้องดีกว่าวันนี้


ดาวน์โหลด ppt การบูรณาการในภารกิจ ชลประทาน : ระดับจังหวัด มนุชญ์ วัฒนโกเมร กรรมการ ก. พ. ร. ผู้ทรงคุณวุฒิ ( ปฏิบัติงานประจำ ) 30 กรกฎาคม 2546.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google