งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สภาพบรรยากาศควบคุม (Controlled Atmosphere, CA) และ สภาพบรรยากาศดัดแปลง (Modified Atmosphere, MA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สภาพบรรยากาศควบคุม (Controlled Atmosphere, CA) และ สภาพบรรยากาศดัดแปลง (Modified Atmosphere, MA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สภาพบรรยากาศควบคุม (Controlled Atmosphere, CA) และ สภาพบรรยากาศดัดแปลง (Modified Atmosphere, MA)

2 เป็น supplement technology ในระหว่าง การขนส่ง การเก็บรักษาระยะสั้น (short- term storage) หรือการเก็บรักษาระยะยาว (long-term storage) ในผักและผลไม้บาง ชนิด Both CA/MA เป็นสภาพบรรยากาศรอบ ๆ ตัวผลิตผลที่ผิดปกติไปจากสภาพ บรรยากาศปกติ ซึ่งมี 78.09% N, 20.95% O 2, 0.93% argon, 0.03% CO 2 โดยทั่วไป CA/MA คือ การเพิ่มปริมาณ CO 2 >3% และลด O 2 <5% CA เป็นสภาพบรรยากาศควบคุมที่กำหนด ระดับของ O 2 และ CO 2 ในห้องเก็บ หรือ container หรือ cargo ไว้อย่างแน่นอน MA เป็นสภาพบรรยากาศดัดแปลงที่ระดับ ของ O 2 และ CO 2 กำหนดแน่นอนยากกว่า ขึ้นอยู่กับตัวผลิตผลและ container หรือ packaging ที่ใช้

3 ตัวอย่างผักและผลไม้สดที่เก็บ ระยะยาวภายใต้ CA ระยะเวลาเก็บรักษาผลิตผล >12 เดือน 6-12 เดือน 3-6 เดือน 1-3 เดือน Nuts ผักและผลไม้ ตากแห้ง Apples ( บางพันธุ์ ), pears กะหล่ำปลี กีวี Asian pears กล้วย cherry องุ่น มะม่วง พลับ

4 ตัวอย่างการใช้ CA ในการเก็บรักษา ระยะสั้นและระหว่างการขนส่ง ประโยชน์ CA ผลิตผล - ชะลอการสุกและลด อาการ chilling injury - ลดการเน่าเสีย - รักษาความสดและ คุณภาพ - กล้วย มะม่วง แตง ต่างๆ มะละกอ มะเขือ เทศ - องุ่น, strawberry, cherry, berry อื่นๆ - หน่อไม้ฝรั่ง, broccoli, lettuce, minimally- processed products

5 ผลของ CA ผลกระทบในด้านบวก – ชะลอการสุก (ripening) และชะลอการ เสื่อมสภาพ (senescence) โดย ลดอัตราการหายใจ ลดการผลิต ethylene ลดการอ่อนนิ่ม (softening) และการ เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายใน – ลดการตอบสนองต่อ ethylene – ควบคุมการเน่าเสีย เชื้อโรคบางอย่าง และ อาการผิดปกติอื่นๆ – ควบคุมแมลงหลังการเก็บเกี่ยว

6 ผลของ CA ( ต่อ ) ผลกระทบในด้านลบ – เกิดการสุกที่ผิดปกติ (irregular ripening) – เกิด off-odors หรือ off-flavor ได้ง่าย ถ้าเกิดการหายใจแบบไม่ใช้ O 2 (anaerobic respiration) – ผลิตผลเน่าเสียได้ง่าย และอาการ ผิดปกติต่าง ๆ เพิ่มขึ้น เช่น ไส้เน่า การ เกิด browning ของ tissue – กระตุ้นการงอกของต้นหรือยับยั้งการ สร้างชั้น periderm กรณี root vegetables

7 กลไกในการทำงาน Low O 2 effects – ลดอัตราการหายใจโดยการลดการทำงาน ของ cytochrome oxidase ใน ETC – ยับยั้งการผลิตและการทำงานของ ethylene และการสุกของผล – เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ O 2 ( กรณีที่ต่ำ เกินไป ) ดังนั้น O 2 ~1-3% ปลอดภัย High CO 2 effects – ลดการทำงานของ ethylene (CO 2 is a competitive inhibitor of ethylene.) – ลดอัตราการหายใจแต่ถ้าสูงกว่า 20% เกิดการหายใจแบบไม่ใช้ O 2

8 Supplement gas ตัวอื่น ๆ ที่ใช้ CO 1-5% ลดการเกิด browning ใน fresh-cut products CO 5-10% ลดการเกิดโรคและการเน่า เสีย Superatmospheric O 2 (>20% - 80%)

9 ระดับความทนทานต่อ CA/MA ของผักและผลไม้ ผักและผลไม้แต่ละชนิดมีความทนทาน ต่อ CA/MA แตกต่างกัน Fresh-cuts Fruit

10

11 วิธีการที่ใช้ในการดัดแปลง บรรยากาศ 1. Atmosphere generators –O 2 control ใช้ purge system โดย generator การแทนที่ อากาศในห้องเก็บด้วยระดับ O 2 ที่ต้องการ หรือใช้ nitrogen เข้าแทนที่ O 2 ในห้องเก็บ หรือถุงบรรจุ –CO 2 control ใช้ CO 2 จากถังก๊าซ หรือ dry ice ระหว่างการขนส่ง ใช้ CO 2 scrubber เช่น sodium hydroxide, น้ำ, activated charcoal, hydrated lime (12 kg ต่อผลิตผล 1 ตัน ) –CO (1-10%) –Ethylene removal Ethylene absorbers (potassium permanganate ร่วมกับ activated charcoal) Ozone, catalytic burner, ventilation

12

13

14 2. Hypobaric or low-pressure system (LPS) – การลดความดันภายใต้สภาวะ สุญญากาศ (vacuum) ทำให้ partial pressure ของก๊าซลดต่ำลง และทำให้ volatile รวมถึง ethylene สามารถ ระเหยออกมาได้ง่ายขึ้น – เน้นที่การควบคุมปริมาณ O 2 ให้อยู่ใน ระดับต่ำ – ใช้ร่วมกับ CO 2 หรือ CO ยาก 3. Commodity-generated modified atmosphere – เพิ่ม CO 2 และลด O 2 โดยใช้การหายใจ ของผลิตผลและการใช้ restricted air-exchange barriers ( ดู ภาพประกอบ ) – ใช้ร่วมกับ scrubbers ได้

15 – ใช้ห้องเย็นที่ปิดสนิท –Plastic film wraps หรือถุง – ใช้ polyethylene liner ในกล่อง บรรจุ –Plastic cover – ปรับระบบการหมุนเวียนและถ่ายเท อากาศในห้องเย็น – ใช้ waxes หรือ surface coatings –Plastic cover with diffusion windows ข้อเสียของวิธีนี้คือ ช้า... ในการปรับ สภาพบรรยากาศ

16 Gas diffusion ของผลิตผล

17 Gas Diffusion between External vs. Internal Atmosphere ก๊าซสามารถผ่านเข้าออกผิวของผลิตผลได้ ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่างภายในและ ภายนอกผลิตผล อัตราการผ่านเข้าออกขึ้นอยู่กับอัตราการ ผลิตและการอนุญาตให้ก๊าซผ่านของ โครงสร้างของผิวผลิตผล (dermal system) ดังนั้นการเพิ่ม barrier ( เช่น เคลือบผิว (waxing/coating) หรือการห่อหุ้มด้วย พลาสติก ) จะทำให้มีการเพิ่มขึ้นของก๊าซอยู่ ภายในจนถึงระดับที่สามารถสร้างสภาวะ สมดุล (equilibrium) ใหม่ คือ อัตราการ ผลิตภายในเท่ากับอัตราที่ระเหยออกไปจาก ผลิตผล

18 Gas Diffusion (cont.) อัตราการเคลื่อนที่ของก๊าซระหว่างภายใน กับภายนอกผลิตผลขึ้นอยู่กับ : –Surface to volume ratio – แรงต้านของการผ่านเข้าออก ( ขนาด และจำนวนปากใบ (stomata), ช่องเปิด (lenticels), โครงสร้างของ cuticle, และการแตกของผิวผลิตผล ) – อัตราการผลิตก๊าซนั้น ๆ ของผลิตผล – องค์ประกอบของบรรยากาศ

19 4. Atmospheres during transit –MA ใน containers เช่น ระบบ ‘Tectrol system’ ของบริษัท TransFresh Corp. ในตู้ container ของรถไฟ รถบรรทุก และ เรือเดินทะเล ใช้ระบบเติม nitrogen เพื่อ ลด O 2 มีระบบเติม CO 2 และ CO บวกกับ scrubbers สำหรับ CO 2 และ ethylene –MA โดยห่อหุ้มด้วย polyethylene plastic ทั้ง pellet หรือ stack ปิดสนิท ด้วยเทปหรือความร้อน และเติมก๊าซตาม ระดับที่ต้องการ ใช้กับ strawberry, cherry เป็นต้น ( ดูรูป ) –MA สำหรับแต่ละ unit ของ shipping container ใช้การหายใจของผลิตผลเป็น ตัวปรับบรรยากาศ เช่น การใช้ polyethylene liner ในกล่องบรรจุ cherry หรือ polyethylene bags ใน กล้วย (Bananavac system)

20

21

22 CA ใน strawberry

23 Controlled atmosphere (CA) in Strawberry

24 5. Modified atmosphere packaging (MAP) –Commodity-generated or passive MA ใช้ plastic film ที่เหมาะสมกับอัตรา การหายใจของผักและผลไม้แต่ละชนิด โดยอนุญาตให้ O 2 เข้าไป และ CO 2 ออกมาจากตัวผลิตผลในระดับที่ เหมาะสม การปรับสภาพบรรยากาศภายในจะช้า กว่า –Active MA ทำโดยการดูดอากาศออกจากถุงบรรจุ โดยระบบ vacuum แล้วเติมก๊าซหรือ ส่วนผสมของก๊าซที่เหมาะสมเข้าไปใหม่ ใช้ร่วมกับสารดูดซับที่ควบคุมระดับ CO 2 O 2 หรือ ethylene ปรับสภาพบรรยากาศได้เร็วกว่า แต่ ต้นทุนเพิ่ม

25 ชนิด plastic films ที่นิยมใช้ เช่น LDPE (low- density polyethylene), PVC (polyvinyl chloride) สำหรับผักและ ผลไม้สด Polyester และ Saran เหมาะ สำหรับพืชที่มี อัตราการหายใจ ต่ำ

26


ดาวน์โหลด ppt สภาพบรรยากาศควบคุม (Controlled Atmosphere, CA) และ สภาพบรรยากาศดัดแปลง (Modified Atmosphere, MA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google