งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation of Ag. Info. w. Computer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation of Ag. Info. w. Computer"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation of Ag. Info. w. Computer
บทสรุป Presentation of Ag. Info. w. Computer / 4 และ 5 ก.พ. 2552

2 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล
บทที่ 1 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล ความหมายของ Data และ Information การจำแนกกลุ่มของผู้รับ/บริโภคข้อมูล Applications และ Format สำหรับงานนำเสนอข้อมูล จริยธรรมการใช้ข้อมูลของผู้อื่น

3 บทที่ 2 การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ
ทฤษฎีของการคิดอย่างเป็นระบบ การวิเคราะห์ข้อมูล การกำหนดและออกแบบระบบการนำเสนอข้อมูล ลักษณะของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร การกำหนดและออกแบบการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร

4 บทที่ 3 Adobe Photoshop การสร้าง และตบแต่งรูปภาพด้วยเทคนิคต่างๆ, การตัดต่อภาพ, เทคนิคการเลือกใช้สีสำหรับสื่อนำเสนอ, การสร้างแรงจูงใจด้วยสีและการออกแบบ

5 บทที่ 4 Microsoft Powerpoint
การใช้งาน MS Powerpoint ในการจัดทำเอกสารนำเสนอและการจัดทำโปสเตอร์

6 แนวคิดการออกแบบเพื่อการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ
บทที่ 5 แนวคิดการออกแบบเพื่อการนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ ประเด็นปัญหาของการออกแบบ การวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดการออกแบบและการใช้ IT ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ที่นำเสนองาน/ข้อมูล

7 การนำเสนอข้อมูลและรายงาน ทางวิชาการด้านการเกษตร
บทที่ 6 การนำเสนอข้อมูลและรายงาน ทางวิชาการด้านการเกษตร การจัดเตรียมข้อมูลและผลงานทางวิชาการอย่างเป็นระบบ บุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ในการนำเสนอ ความสามารถในการใช้สื่อทาง IT เพื่อเตรียมข้อมูลและการนำเสนอโดยใช้ IT การนำเสนอข้อมูล/รายงานและอภิปราย


ดาวน์โหลด ppt Presentation of Ag. Info. w. Computer

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google