งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Presentation of Ag. Info. w. Computer 1203 461/1213 461 4 และ 5 ก.พ. 2552 บทสรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Presentation of Ag. Info. w. Computer 1203 461/1213 461 4 และ 5 ก.พ. 2552 บทสรุป."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Presentation of Ag. Info. w. Computer 1203 461/1213 461 4 และ 5 ก.พ. 2552 บทสรุป

2 บทที่ 1 สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล  ความหมายของ Data และ Information  สื่อและหลักการนำเสนอข้อมูล  การจำแนกกลุ่มของผู้รับ/บริโภคข้อมูล  Applications และ Format สำหรับงานนำเสนอ ข้อมูล  จริยธรรมการใช้ข้อมูลของผู้อื่น

3 บทที่ 2 การคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  ทฤษฎีของการคิดอย่างเป็นระบบ  การวิเคราะห์ข้อมูล  การกำหนดและออกแบบระบบการนำเสนอข้อมูล  ลักษณะของข้อมูลทางวิทยาศาสตร์การเกษตร  การกำหนดและออกแบบการนำเสนอข้อมูลทาง วิทยาศาสตร์การเกษตร

4 บทที่ 3 Adobe Photoshop  การสร้าง และตบแต่งรูปภาพด้วยเทคนิค ต่างๆ, การตัดต่อภาพ, เทคนิคการเลือกใช้ สีสำหรับสื่อนำเสนอ, การสร้างแรงจูงใจ ด้วยสีและการออกแบบ

5 บทที่ 4 Microsoft Powerpoint  การใช้งาน MS Powerpoint ในการจัดทำเอกสาร นำเสนอและการจัดทำโปสเตอร์

6 บทที่ 5 แนวคิดการออกแบบเพื่อการนำเสนอ งานอย่างมีประสิทธิภาพ  ประเด็นปัญหาของการออกแบบ การวิเคราะห์ กลุ่มเป้าหมาย แนวคิดการออกแบบและการใช้ IT ที่สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมายและสถานการณ์ ที่นำเสนองาน/ข้อมูล

7 บทที่ 6 การนำเสนอข้อมูลและรายงาน ทางวิชาการด้านการเกษตร  การจัดเตรียมข้อมูลและผลงานทางวิชาการอย่าง เป็นระบบ  บุคลิกภาพและผลสัมฤทธิ์ในการนำเสนอ  ความสามารถในการใช้สื่อทาง IT เพื่อเตรียม ข้อมูลและการนำเสนอโดยใช้ IT  การนำเสนอข้อมูล/รายงานและอภิปราย


ดาวน์โหลด ppt Presentation of Ag. Info. w. Computer 1203 461/1213 461 4 และ 5 ก.พ. 2552 บทสรุป.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google