งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ทำกิจกรรมตามภารกิจของแต่ ละองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ทำกิจกรรมตามภารกิจของแต่ ละองค์กร."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ทำกิจกรรมตามภารกิจของแต่ ละองค์กร

2 อาจารย์พยาบาล รูปแบบการจัดการเรียนการ สอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน และครูพี่เลี้ยง 1. มีการวางแผนการจัดกิจกรรมเสริม หลักสูตรสำหรับนิสิตในโครงการ พยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 2. มีการวางแผนเพื่อประสานงานกับกลุ่มครู พี่เลี้ยงในการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร สำหรับนิสิตในโครงการพยาบาลชุมชน โดยชุมชน เพื่อชุมชน 3. ในกลุ่มสาขาวิชาจะพยายามจัดกิจกรรม การเรียนการสอนที่ให้นิสิตเข้าใจในการ ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

3 ครูพี่เลี้ยง รูปแบบการจัดการเรียนการสอน ให้กับพยาบาลชุมชน 1. มีการประสานงานกับฝ่าย การศึกษาเพื่อร่วมในการจัด กิจกรรมเสริมหลักสูตร 2. มีการสอนและให้นิสิตในโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำแผนการ ดูแลสุขภาพของคนในชุมชน 3. มีการสอนและให้นิสิตในโครงการ ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนารูปแบบ การดูแลสุขภาพของคนในชุมชน

4 องค์การบริหารส่วนตำบล การกำหนดนโยบายสาธารณะด้าน สุขภาพในพื้นที่ 1. มีการประสานกับฝ่ายการศึกษา เพื่อให้นิสิตในโครงการและบุคลากร ทางสาธารณสุข เข้าใจในการกำหนด กรอบและนโยบายสาธารณะด้าน สุขภาพของคนในพื้นที่ 2. ให้บุคลากรทางสาธารณสุข ได้มี ส่วนร่วมในการกำหนดนโยบาย สาธารณะด้านสุขภาพในพื้นที่ 3. ให้การสนับสนุนในการกำหนด นโยบายสาธารณะด้านสุขภาพในพื้นที่


ดาวน์โหลด ppt ประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 ทำกิจกรรมตามภารกิจของแต่ ละองค์กร.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google