งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การเขียน รายงานการวิจัย ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การเขียน รายงานการวิจัย ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การเขียน รายงานการวิจัย ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข prachyanun@hotmail.com http://www.prachyanun.com

2 แนวทางการเขียนรายงาน การวิจัย กำหนดปัญหา สาเหตุของปัญหา ค้นหาสาเหตุ วิธีการแก้ปัญหา สรุปและอธิบายวิธี แก้ปัญหา

3 รูปแบบการเขียนรายงาน การวิจัย การวิจัยเชิงพรรณนา การวิจัยเชิงบรรยาย การวิจัยเชิงสำรวจ การวิจัยเชิงทดลอง

4 องค์ประกอบของรายงาน การวิจัย ส่วนหน้า – หน้าปก / บทคัดย่อ / กิติกรรมประกาศ / สารบัญ ฯลฯ บทที่ 1 บทนำ บทที่ 2 เอกสารและการวิจัยที่ เกี่ยวข้อง บทที่ 3 วิธีดำเนินการวิจัย บทที่ 4 ผลการวิจัย บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผล บรรณานุกรม ภาคผนวก

5 ปัญหาของการทำวิจัย ปัญหาของการทำวิจัยก็ คือ ไม่มีปัญหา มีปัญหาแต่ไม่รู้ว่า วิจัย อย่างไร วิจัยเสร็จแล้ว ไม่รู้จะ เขียนรายงานการวิจัย อย่างไร เขียนเสร็จแล้ว ไม่รู้ว่า ใช่หรือไม่

6 บทนำ ความสำคัญของปัญหา วัตถุประสงค์ของการ วิจัย สมมุติฐานของการวิจัย กรอบความคิดการวิจัย ขอบเขตของการวิจัย นิยามศัพท์ ประโยชน์ที่จะได้จาก การวิจัย

7 ความสำคัญของการวิจัย ปัญหาคืออะไร ทำไมต้องวิจัย ทฤษฎีและหลักการ อะไรสนับสนุน สรุปว่าทำไมต้องวิจัย

8 ขอบเขตการวิจัย ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง – ใคร ที่ไหน เท่าไหร่ ตัวแปร – ตัวแปรต้นทำอะไร – ตัวแปรตามได้อะไร เนื้อหา – วิชาอะไร กี่เรื่อง กี่ตอน ข้อตกลงเบื้องต้น – เฉพาะที่จำเป็น

9 กรอบความคิดการวิจัย ตัวแปร ต้น – วิธีสอน – สื่อการ สอน – นโยบา ย – เทคโน โลยี ใหม่ ๆ – ฯลฯ ผู้ถูกกระ ทำ – นักเรียน – อาจารย์ – ผู้บริหาร – ผู้ปกครอ ง – ฯลฯ ตัวแปร ตาม – ผลสัม ฤทธิ์ ทางกา รเรยน – ความ พึง พอใจ – ความเ ห็น – ฯลฯ

10 วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ เรื่องที่วิจัย ทฤษฎีและหลักการที่ เกี่ยวข้อง งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง บทความ บทวิจารณ์ Review /Research ฯลฯ หาไม่ได้ ??????

11 วิธีดำเนินการวิจัย เครื่องมือวิจัย การสร้างเครื่องมือวิจัย – แบบสอบถาม – สื่อ ฯลฯ – ผู้ทรงคุณวุฒิ การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูล สถิติวิจัย

12 ผลการวิจัย ตารางแสดงผล แผนภูมิ กราฟ ความเรียง

13 สรุปผลการวิจัย สรุปผลตาม วัตถุประสงค์การวิจัย ไม่ต้องใส่ความ คิดเห็นผู้วิจัย สั้น ๆ และตรง ประเด็น

14 อภิปรายผลการวิจัย ขยายความจากการ สรุปผลการวิจัย แสดงว่าสอดคล้องหรือ ขัดแย้งกับสมมุติฐาน ใส่ความคิดเห็นตนเอง นำเอกสารและการวิจัย จากวรรณกรรมที่ เกี่ยวข้องมาสนับสนุน ผล หรือแสดงความ ขัดแย้งกับผลการวิจัย ฯลฯ

15 บทสรุป ข้อเสนอแนะในการ นำไปใช้ประโยชน์ ข้อเสนอแนะสำหรับการ วิจัยครั้งต่อไป คำคมและวิสัยทัศน์ของ ผู้วิจัย ฯลฯ

16 รายการอ้างอิง รูปแบบตาม มาตรฐาน แสดงภูมิรู้ของ ผู้เขียน แสดงที่มาของข้อมูล แสดงความมานะ พยายามในการ ค้นคว้า

17 ประวัติย่อผู้วิจัย ชื่อ ตำแหน่ง ที่ทำงาน ที่อยู่ที่ติดต่อได้


ดาวน์โหลด ppt การเขียน รายงานการวิจัย ดร. ปรัชญนันท์ นิลสุข

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google